Skica rasporeda sedenja u gradskom pozorištu

IV 893 937
IAS, F 47. IV 893 937