Nova Pošta br.9, 25.9.1923, vlasnik Rude Štagljar Majevčanin

vlasmik st 4

Mirjana Gross u studiji Nacionalne ideje studentske omladine u Hrvatskoj uoči I svjetskog rata, Historijski zbornik, 1971.  pominje da je Rude Štagljar Majevčanin bio saradnik Mlade Hrvatske i da se sa grupom omladinaca  okupljao oko A. G. Matoša.  Po dolasku u Suboticu radi kao novinar, ali i poslovni čovek, špekulant bez moralnih skrupula. Bio je 1923. predsednik M.O. ORJUN-e. Javljao se kao vlasnik i urednik listova: Slobodna štampa (1920.),  orjunaškog Principa (od 9. IX. 1922. – V.1923.),  Severne pošte – Nove pošte – Nove severne pošte  (1923.-1925.),  Subotičkog glasnika  (29. X.  – 29. XI. 1925.), Progresa (1929.).  

https://suistorija.wordpress.com/2015/01/12/ulomci-za-povijest-subotice-u-1925-godini-3/

st 1st 2

BAJSKE IZBEGLICE st 2st 3

Ivan Evetovic Antun Bosnjak st 3

252 253Severna Posta 265 267

SRPSKA STAMPA
Literatura