Dr Mirko Kon (i njegov staž)

Dr Mirko Kon se obratio Sreskom sudu 22.07.1952. godine sa molbom da overi izjavu dva svedoka o njegovom dotadašnjem stažu (1925. – 1952.). U njoj možemo da pročitamo sledeće:

R 1223 1952