ALEKSIJE KATANČIĆ , GRADSKI PRAVOZASTUPNIK 1772-1792

Iz VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA
XVIII/1

http://suarhiv.co.rs/cro/djelatnost/znanstveno-informativna-sredstva

F.7 ALEKSIJE KATANČIĆ , GRADSKI PRAVOZASTUPNIK (ALEXIUS KATANCHICH FISCUS CIVITATIS MARIA THERESIOPOLIS ) ( – ? -), 1772-1792
Osnovni podaci o fondu:
Količina arhivske građe: knj: /; k: 2; 0,24 m
Jezik građe: srpski, latinski, nemački, mađarski
Stepen sređenosti: sređen
Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu Kategorizacija: od velikog značaja
Osnovne karakteristike sadržaja građe:
Građa fonda sadrži: imovinske spise, prepisku sa privatnim licima, dopise sa pravnim organima, kopije parničnih spisa grada, spiskove lica upućenih na javne radove u Novi Sad, saslušanja okrivljenih za krađe i tuče, iskaze onih koji su seno kosili na gradskim posedima u Đurđinu, Čavolju, Kelebiji i Tavankutu, kao i druge vrste spisa.
Istorijat stvaraoca fonda:
Pri sređivanju fonda Magistrata slobodnog kraljevskog grada Subotica pronađena je grupa spisa koja nije nastala delovanjem ovog organa vlasti, nego sačinjava ličnu arhivu gradskog pravozastupnika Aleksija Katančića. Tako su ti spisi izdvojeni i tretirani kao poseban fond od 1963. godine. Granične godine fonda su od 1772. do 1792, dok su granične godine tvorca fonda neutvrđene.
Istorijat fonda:
Fond je preuzet zajedno sa građom Magistrata 1952. godine. Kao poseban fond je izdvojen 1963. godine kada je utvrđena njegova posebnost.
Stepen sačuvanosti:
Spisi su manjim delom sačuvani.