ANALITIČKI INVENTAR – INDEKS (1779)

INDEX 1779  pdf format

Istorijski arhiv Subotica

NAUČNO-INFORMATIVNA SREDSTVA O ARHIVSKOJ GRAĐI ________________________________________________________________

Vera Manasijević

5
1779.

MAGISTRAT SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA  SUBOTICA

ANALITIČKI INVENTAR I N D E K S (1779)


Subotica, 1999

1_resize

S a d r ž a j

 

Uvodna beleška (napomena korisnicima)       :         I

 

Indeks:                                                                    :         1 – 26

 

 

Magistrat slobodnog kraljevskog grada Subotica

 

Analitički inventar indeksa 1779.

Izdavač: Istorijski arhiv Subotica, Trg slobode 1, Subotica

Za izdavača: Zoran Veljanović, direktor Istorijskog arhiva Subotica

Redakcija: Zoran Veljanović (glavni i odgovorni urednik), Zolna

Matijević, Vera Manasijević, Rudolf Gerhardt, Gašpar Ulmer

Tehnički urednik: Rudolf Gerhardt

Lektor i korektor: Vera Manasijević

Slog i štampa: Istorijski arhiv Subotica

Tiraž: 5o primeraka, prvo izdanje 

Copyright: Istorijski arhiv Subotica

Štampanje ovog kataloga pomoglo je

Ministarstvo kulture Republike Srbije i

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, obrazovanje i nauku AP Vojvodine

 

   INDEKS 1779  (prevod sa latinskog na srpski  jezik)

Uvodna bele{ka (napomena korisnicima)

Subotica je poveljom Marije Terezije sastavljenom u Pragu 22. januara 1779. godine dobila status slobodnog kraljevskog grada pod imenom Maria Theresiopolis.

Radom Gradske uprave – Magistrata nastali su spisi koji su razvrstani pri serijama i putem hronolo{kog nastanka zabele`eni su u ovaj indeks, a kasnije i arhivirani.

Prilikom prevo|enja sa latinskog jezika nuno je nastala promena odrednice a i nastojali smo da istu kod pojedinih predmeta usmerimo zahtevu i interesu istori~ara, a ne administracije, kakav je bio slu~aj prilikom njihovog prvobitnog ubeleavanja.

Kod svake stavke nazna~eno je slovo pod kojim je taj predmet zaveden u originalnom latinskom indeksu.

Na kraju zahvalila bih se mom mentoru Ga{paru Ulmeru na pomo}i i strpljenju, sa napomenom da se za eventualne manjkavosti smatram odgovornom samo ja, kao autor.

Indeks, dakle,  sadrži slede}e serije:

3 – INTIMATA  (naredbe i obavezna uputstva Namesni~kog veća ili

Ugarske komore)

7 – LITTERAE EXARATAE  (poslata pisma)

9 – LITTERAE PERCEPTAE  (primljena pisma)

11 – INSTANTIAE  (molbe)

12 – TESTAMENTA (oporuke)

15 – ACTA MISCELLANEA  (razni spisi)

16 – ACTA CRIMINALIA  (krivi~ni spisi)

18 – RELATIONES (izve{taji)

20 – CONTRACTUS  (ugovori)

 

A

Predmet Signatura Primedba
Aradski Teodor (Aradszkï Theodorus) optužen je da je sakrivao dezertere  

7.A.6.

 

A

Aradski Teodor (Aradszkï Theodorus) i Mihajlo Kosi} (MichaÍl Kossich)- pisma poslata u Titel u vezi sa njihovim slu~ajem  

 

7.A.10.

 

 

A

Altana (Althan)  grofa i vojnog zapovednika u Segedinu pismo u vezi sa Sabo Tomom (Szabê Thoma)  

9.A.55.

 

S

Ar~i Bernarda (Archi Bernardus), kapelana, prijava da mu je odvedena stoka. Segedin, 11.oktobar 1779.  

9.B.140.

 

A

Aradski Teodor (Aradszkï Theodorus) – istraga vo|ena u slu~aju Teodora Aradskog  

15.B.34.

 

A

Arhivar- uputstva za rad arhivara 15.A.24. I
advokati- uputstvo za rad advokata 15.A.25. I
Aleksandrovo (SÄndor) uvratnina- objava izabrane skup{tine u vezi sa nastanjivanjem uvratnine [andora (Aleksandrovo)  

15.C.56.

 

S

Ardelian Gabora (Ardelian Gabriel) lekarski nalaz 16.A.21. A

 

 

B

 

Banat- dobra koja se nalaze u Banatu daju se na prodaju.Po`un,26.avgust 1779.  

3.A.21.

 

B

Ba~i} Ivan (Bacsics Ioannes)- pisma poslata u Segedin u vezi sa kobilom Ba~i} Ivana  

7.A.8.

 

B

Brajdbah (Breidbach), pukovnik- izjava data pukovniku 9.virtember{kog puka Brajdbahu u vezi sa njegovim zahtevom, kome magistrat nije mogao da udovolji  

 

7.A.20.

 

 

B

Bota{ \er| (Bottas Georgius) i Horvat Stevan (HorvÄt Stephanus)- pisma upu}ena u Kalo~u, u vezi sa ovom dvojicom zatvorenika  

 

7.A.15.

 

 

H

Balog Ladislava (Balogh Ladislaus), `upana, ~estitke povodom Nove godine  

9.A.5.

 

B

Bukvi} [imon (Bukvics Simon) tra`i pokretanje postupka  protiv Ane Verme{ (Anna Vermes)  

9.A.29.

 

B

Budimskog magistrata ~estitke povodom sticanja statuta slobodnog kraljevskog grada  

9.A.35.

 

B

Brajdbaha (Breidbach), pukovnika pismo u vezi sa spisima koje treba da primi  

9.A.72.

 

B

Ba}an Jo`efa (BattyÄn Iosephus), kardinala ~estitka povodom imendana  

9.A.85.

 

B

Brajdbaha (Breidbach), pukovnika pismo u vezi sa odre|enim spisima  

9.A.96.

 

B

Bor{o{ Jano{ (Borsos Ioannes)- senat i grad Hala{ mole da im se dostave spisi o Bor{o{ Jano{u, govedaru  

9.B.130.

 

B

Bokro{ \er| (Bokros Georgius)- pismo zamenika sreskog na~elnika `upanije ^ongrad, Petera Mihaljfija (Petrus MihÄlffi) u vezi sa suo~enjem Bokro{ \er|a, ~obanina sa  Kova~ \er|om (KovÄts Georgius), govedarom porodice Vojni} (Vojnics). Segedin, 27.jul 1779.  

 

 

 

9.B.131.

 

 

 

 

B

Bokerovi} Antun (Bokerovics Antonius)- pismo magistrata Sombora u vezi sa kobilom Bokerovi} Antuna, gra|anina Sombora. Sombor, 28.april 1779.  

 

9.B.132.

 

 

B

Ba~i} Ivan (Bacsics Ioannes)- pismo magistrata Sombora u vezi sa kobilama Ba~i} Ivana. Segedin, 6.oktobar 1779.  

9.B.138.

 

B

Botes \er| (Botes Georgius)- pismo Jo`efa Revickog (Iosephus Reviczky), advokata nadbiskupije u Kalo~i, povodom slu~aja Botes \er|a i I{tvana Horvata (Stephanus HorvÄt), pe{tanskih begunaca  

 

 

9.B.121.

 

 

 

B

Botes \er| (Botes Georgius)- pismo advokata nadbiskupije u Kalo~i, Jo`efa Revickog (Iosephus Reviczky) u vezi sa sprovo|enjem uhap{enog Botes \er|a. Kalo~a, 18.jun 1779.  

 

9.B.122.

 

 

B

Botes \er| (Botes Georgius)- pismo Jo`efa Revickog (Iosephus Reviczky), advokata nadbiskupije u Kalo~i, povodom zatvaranja Botes \er|a. Kalo~a, 23.jun 1779.  

 

9.B.123.

 

 

B

Botes \er| (Botes Georgius)- pismo spahijskog suda nadbiskupije u Kalo~i, u slu~aju Botes alias Kova~ \er|a. Kalo~a, 2.jul 1779.  

 

9.B.126.

 

 

B

Ba{lagi} Jakoba (Baslagich Iacobus) molba za 100 jugera zemlje  

11.A.6.

 

B

Ba~i} Ilije (Bacsics Elia) molba za 11 jugera zemlje 11.A.10. B
Bundi} Matije (Bundich Mathaeus) molba za 47,5 jugera zemlje  

11.A.14.

 

B

Be{irevi} Petra (Bessirevics Petrus) molba za 147 jugera zemlje  

11.A.16.

 

B

Barta I{tvana(Bartha Stephanus) molba za 16 jugera zemlje 11.A.19. B
Ba~i} Jakoba (Bacsics Iakobus) molba za 120 jugera zemlje 11.A.27. B
Bala` I{tvana(BalÄzs Stephanus) molba za 50 jugera zemlje 11.A.30. B
Berki} Pavla (Berkity Paulus) molba za povratak oduzete zemlje  

11.A.40.

 

B

Bartulovi} Pavla (Bartulovich Paulus) molba za povratak 70 jugera zemlje  

11.A.56.

 

B

Banovi} Lovre (Banovits Laurentius) molba za dobijanje gra|anskih prava i zemlje  

11.B.72.

 

B

Bogi}evi} Martina (Bogityevich Martinus) molba za dobijanje gra|anskih prava  

11.B.80.

 

B

Bajtl [imona(Baitl Simon) molba protiv svog brata 11.B.85. B
Bik [andora (BÏk Alexander) molba za zaposlenje 11.B.128. B
Beli} Matije (Belich Mathaeus) molba protiv Ante Lu~i}a (Lucsich Antonius)  

11.B.130.

 

B

Bajmok- molba op{tine Bajmok u vezi sa slede}im poslovima: davanjem zaprege, {kolama u Bajmoku i u vezi sa zahtevom kameralne uprave u Somboru  

 

11.B.113.

 

 

B

Bajmok- molba Celer \er|a (Czeller Georgius), kr~mara iz Bajmoka, da mu se vrati vino zaplenjeno od strane grada  

11.B.126.

 

B

Bik [andor (BÏkk Alexander)- molba Kopunovi} \or|a (Kopunovics Georgius) i Bik [andora protiv porodice Skenderovi} (Skenderovicsii)  

 

11.B.127.

 

 

K

Bai} Petra (Baity Petrus) testament 12.A.4.. B
Bajmok- statuti kraljevske komisije o naseljavanju sela Bajmoka, u ono vreme pustare  

15.A.9.

 

B

Bala` Stevana (BalÄs Stephanus) udovice svedo~enje o ~injeni~nom stanju  

15.C.41.

 

B

Bele`nika zakletva 15.A.20. I
Barki} \or|e (Barkich Gregorius)- sudski proces protiv njega 16.A.3. B
Ba~lija Katarina (Bacslia Katharina)- lekarski nalaz 16.A.20. B
Biro Ferenc (Birê Franciscus)- lekarski nalaz 16.A.22. B
Bilovljev Teodor (Bilovljev Theodorus)- lekarski nalaz 16.A.23. B
Beni{ Pal i Jakov (Benis Paulus et Iacobus)- izve{taj o prijateljskoj deobi  

18.A.3.

 

B

 

 

C

 

 

Carinske takse na uvoz vina u Ugarsku objavljene su u Po`unu, 26.avgusta 1779.  

3.A.21.

 

V

Carinske takse na izvoz `ita u turske oblasti objavljene su u Po`unu,26. jula 1779.  

3.A.13.

 

F

Carinske takse- uputstvo Magistratu za sakupljanje uobi~ajenih carinskih taksi od gra|ana za Veli~anstvenu kancelariju  

 

3.B.35.

 

 

T

Ciko Mihalja (Cziko MichaÍl), advokata ~estitke 9.A.36. C
Ceku{ Ma}a{a (CzÅkus Mathia), sudije iz Doro`me pismo u vezi sa misijom jednog potporu~nika, Doro`ma, 27.januar 1779.  

 

9.B.110.

 

 

C

Ceku{ Ma}a{ (CzÅkus Mathia), sudija iz Doro`me, obave~tava o parnici izme|u Na| Jano{a (Nagy Ioannes), sve~tenika i njegove sestre Andreje Na| (Nagy Andrea). Doro`ma, 24. januar 1779.  

 

 

9.B.112.

 

 

 

N

Cvijanovi} Petra  (Czvianovich Petrus) molba za 250 jugera zemlje  

11.A.7.

 

C

Cvijan Bonaventurija (Czvian Bonaventurius) molba za 100 jugera zemlje  

11.A.41.

 

C

Ceh kroja~a moli da se spre~i u~lanjivanje pravoslavnih u ovaj ceh  

11.B.64.

 

S

Cuconja \er|a (Czuczonya Georgius), stanovnika Alma{a testament  

12.A.2.

 

C

Cvianovi} Tome (Czvianovich Thoma) testament 12.A.7. C
Crkvenog krova popravka- ugovor sklopljen izme|u Jano{a \er|a Festa (Ioannes Georgius Fest), tesara iz Pe{te u vezi sa popravkom crkvenog krova  

 

20.A.3.

 

 

C

 

^

 

^ida Mihalja (Chida MichaÍl), prefekta po{te pismo upu}eno Magistratu  

9.A.16.

 

C

^ofa (Choph), hirurga molba da mu se prizna diploma , te da mu se dozvoli rad u struci u ovom gradu  

11.B.105.

 

C

^ernikovi} Ivana (Czernikovics Ioannes) molba za 1000 jugera zemlje  

11.A.50.

 

C

^antavir- komisijski statut u naseljavanju sela ^antavira 15.A.9. C
^ak Toma (Csak Thoma)- dobrovoljno ispitivanje 16.A.7. C

 

D

 

Dobra koja se nalaze u Banatu daju se na prodaju. Po`un, 26. avgust 1779.  

3.A.21.

 

B

Demeter Jano{ (Demeter Ioannes)- pisma u vezi sa stvarima koje su mu ukradene  

7.A.42.

 

D

Dobo Andra{ i(DobÆ Andrea) i Ki{ \er| (Kiss Georgius)- pisma poslata u Segedin, povodom istrage protiv ova dva ~oveka  

 

7.A.38.

 

 

K

Demuti (Demuthi), kapetan tra`i novu potvrdu (obligatno pismo) na iznos od 2000 forinti  

9.A.73.

 

D

Dugovanje Vuji} Marka (Vuich Marcus) od 114 forinti i 12 krajcara objavljuje se javno  

9.A.33.

 

V

Dugovanje Vircinger Jozefa (VÏrtzinger Iosephus), {egrta kod trgovca gvo`|em, objavljuje se javno  

9.A.81.

 

V

Dombovi} Ane (Dombovics Anna) molba protiv Hijeronima Vukovi}a (Hïeronimmus Vukovics)  

11.B.61.

 

D

Dersner Jo`efa (Dersner Iosephus), obu}ara iz Segedina potvrda o primitku  

15.C.53.

 

D

Dimitrovi} Arsenije (Dimitrovich Arsenius)- ugovor sklopljen sa Arsenijem Dimitrovi}em u vezi sa davanjem va{ara u zakup  

 

20.A.2.

 

 

C

Dimitrovi} Arsenije (Dimitrovich Arsenius)- ugovor sklopljen sa Arsenijem Dimitrovi}em u vezi sa davanjem nedeljnog va{ara u zakup  

 

20.A.4.

 

 

C

Dobrovojevi} Mihajlo (Dobrovojevics MichaÍl)- ugovor o nabavci 100 urni kre~a od ovog trgovca  

20.A.5.

 

C

Drvena gra|a- ugovor sklopljen sa Hubertom (Huberth), upravnikom nadbiskupije o nabavci 300 hvati tvrdog drveta  

20.A.6.

 

C

 

E

 

Evetovi} \ure (Evetovich Gregorius) molba za 90 jugera zemlje  

11.A.35.

 

E

Evetovi} Antuna(Evetovich Anton) molba za 90 jugera zemlje  

11.A.37.

 

E

Erdeg Mihalj (ÚrdÎg MichaÍl)- istraga u slu~aju Erdeg Mihalja protiv izvesnog mladi}a Udvarija (Udvarï)  

15.B.30.

 

O

 

F

 

Feldsin Peter (FÎldszin Petrus)- pismo u vezi sa ovim lopovom  

9.A.22.

 

F

Fekete Lacko (Fekete Laczkê)- pismo predsednika i senata potiskog distrikta povodom slu~aja begunca Fekete Lackoa. Stari Be~ej, 25. april 1779.  

 

9.B.118.

 

 

F

Franjeva~kih otaca iz provincije ~estitke povodom dobijanja statusa slobodnog kraljevskog grada  

9.A.32.

 

P

Fricner Johana (Friczner Ioannes)molba da se preko dva ~lana magistrata sprovede istraga o povredama koje su mu naneli vojnici  

 

11.B.94.

 

 

F

Fledering Henrika (Fledering Henricus) molba za zaposlenje 11.B.120. F
Fejer `upanija (Comitatus FejÅr)- svedo~anstva sreskog na~elnika `upanije Fejer, J.Feketea (J.Fekete) povodom ukradenih konja Vukovi} Ilije i Mihajla (Vukovics Elia et MichaÍl), kao i Jakoba Radovija (Iacobus Radovi)  

 

 

15.C.60.

 

 

 

V

 

G

 

Garuliju (Garuli), ratnom komesaru upu}ena pisma u vezi sa konjima  

7.A.24.

 

E

Garuli Franciska (Garuli Franciscus), ratnog komesara pismo o 50 preostalih konja  

9.A.15.

 

E

Gelj Jano{ (GÅly Ioannes)- pismo magistrata Kanji`e povodom molbe Gelj Jano{a, stanovnika Kanji`e, u vezi sa jednim `drebetom. Kanji`a, 25. januar 1779.  

 

9.B.114.

 

 

G

Go{di alias Gedre{ Jano{ (Gosdi alias GÎdrÎs Ioannes)- pismo sudije i porotnika grada Ke~kemeta povodom suo~avanja Go{di alias Gedre{ Jano{a sa Jano{om Zahinom (Ioannes Zahin). Ke~kemet, 25. septembar 1779.  

 

 

9.B.137.

 

 

 

G

Granica revizija- pisma Mihalja Ma|ara (MihaÍl Magyar), advokata kameralne oblasti Ba~a u vezi sa revizijom (tj.obnavljanjem) granica u Martono{u, Kanji`i, Senti i Topoli.  

 

 

9.A.27.

 

 

 

M

Granica odre|ivanje- pismo pod`upana Lipkaija (Lipkaï) kojim se daje termin za postavljanje grani~nih kamenova (tj. za odre|ivanje granica) u Baji  

 

9.A.56.

 

 

M

Granica inspekcija-pismo grada Segedina kojim se odre|uje termin za inspekciju, tj. obilazak granica  

9.A.77.

 

M

Grani~ni spor- pismo pod`upana Lipkaija (Lipkaï) u vezi sa ponovnim anga`ovanjem advokata Ma|ara (Magyar) u sporu oko granica  

 

9.A.31.

 

 

P

Grani~ni spor u Tompi- pismo advokata Mihalja Cikoa (MihaÍl Czikê) u vezi sa sporom oko granica u Tompi  

9.A.84.

 

P

Gra{alkovi} (Grasalkovics)  {alje jednog od svojih slu`benika na instalaciju  

9.A.48.

 

G

Garuli Ferenca (Garuli Franciscus), ratnog komesara potvrda da }e li~no prisustvovati instalaciji  

9.A.52.

 

G

Garuli Ferenca (Garuli Franciscus), ratnog komesara zahtev za pomo} u iznosu od 850 forinti za isplatu vojnika  

9.A.58.

 

G

Gergelj Jo`efa  (Gergely Iosephus) molba za 50 jugera zemlje  

11.A.12.

 

G

Gal \er|a (GÄll Georgius) molba za 100 jugera zemlje 11.A.38. G
Galo{ Fabiana (Gallos Fabianus)  testament 12.A.3. G
Gradovi, slobodni kraljevski- pravila za postavljanje slu`benika u slobodnim kraljevskim gradovima  

15.A.21.

 

R

Go{di alias Gedre{ Jano{ (Gosdi alias GÎdrÎs Ioannes)- o sudskom procesu protiv njega  

16.A.10.

 

G

Garabanta Abrahama (Garabanta Abraham) dobrovoljno ispitivanje  

16.A.13.

 

G

 

H

 

Hrvatska vlada pot~injena je Kraljevskom savetu Ugarske. Objavljeno u Po`unu, 12. avgusta 1779.  

3.A.17.

 

C

Hajlig Leopoldu (Hajlig Leopold) ukradene su razne stvari, ~iji je spisak prilo`en. Objavljeno u Po`unu, 8. novembra 1779.  

 

3.A.33.

 

 

H

Hajzler Johan Jakob (Hajzler Ioannes Iacobus)- pismo  u vezi sa ovim zatvorenikom upu}eno je u Po`un  

7.A.1.

 

H

Horvat Stevan (HorvÄth Stephanus) i Bota{ \er| (Bottas Georgius)- pisma upu}ena u Kalo~u, u vezi sa ovom dvojicom zatvorenika  

 

7.A.15.

 

 

H

Hristovi}  Mirka (Christovics Emericus), ~anadskog biskupa zahvalnica povodom poziva na instalaciju  

9.A.49.

 

C

Hristovi} Mirka (Christovics Emericius), ~anadskog biskupa zahvalnica povodom primljenih ~estitki  

9.A.57.

 

C

Hofmiler Ignac (Hoffmiller Ignatius)- pismo pod`upana `upanije Njitra (Comitatus Nitriensis) u vezi sa Ignacem Hofmilerom  

 

9.A.1.

 

 

H

Hajzler Johan Jakob (Hajzler Iacobus Ioannes)- pismo kameralnog predsednika Erdedija (ErdÎdï) u vezi sa Hajzler Johanom Jakobom  

 

9.A.18.

 

 

HHHHHHH

Hronjec  Ivana (Hronyetz Ioannes)  pismo upu}eno jankova~kom parohu u vezi sa kamatom  

9.A..28.

 

H

Hadik (Hadik), `upan javlja da ne}e mo}i da li~no prisustvuje instalaciji  

9.A.39.

 

H

Hoi} Mihalj (Hoics MichaÍl), pod`upan `upanije Baranja (Comitatus Baranyensis) javlja da ne}e mo}i prisustvovati instalaciji li~no  

 

9.A.53.

 

 

H

Hupka Mihalja (Hupka MichaÍl), upravitelja Horgo{a pismo u vezi sa stokom  

9.A.64.

 

H

 

Hupka Mihalja (Hupka MichaÍl), upravitelja Horgo{a pismo u vezi sa konjima koji su odlutali i koji su prona|eni kasnije u spornoj oblasti Kire{ (KÎrÎsÅr)  

 

9.A.65.

 

 

H

Hala{- pismo stanovnika Hala{a o podizanju novca u zajam u iznosu od 2000 forinti od naslednika pokojnog Tari Stevana (Tarï Stephanus), na osnovu tzv. Lex per centum interusurium  

 

 

9.A.66.

 

 

 

T

Hala{i \er|a (Halassi Georgius) molba u vezi sa konjima koji su sekvestrirani  

11.B.74.

 

H

Her{i} Prokopija (Hersich Procopius) molba za dobijanje gra|anskih prava  

11.B.82.

 

H

Horvat Mirka (HorvÄth Emericus) molba za dobijanje gra|anskih prava  

11.B.86.

 

H

Horvat Mirka (HorvÄth Emericus) molba za prijem u zajednicu ovog grada  

11.B.89.

 

H

Horvat Mihalja (HorvÄth MichaÍl) testament 12.A.10. H
Horvat Mihalj (HorvÄth MichaÍl)- izjave svedoka u korist Horvat Mihalja  

15.C.43.

 

H

Horvat Ferenc (HorvÄth Franciscus)- sudski proces pokrenut protiv njega  

16.A.2.

 

H

Horvat Mihalj (HorvÄth MichaÍl)- dobrovoljno ispitivanje 16.A.8. H

 

I

 

Imunitetna prava daju se podlo`nicima poseda Svetog Kri`a (Sancto-Crucensis) u `upaniji Bar{ (Comitatus Barsiensis). Po`un, 26. avgusta 1779.  

 

3.A.21.

 

 

S

Ibranji Miklo{ (IbrÄnyi Nicolaus), pod`upan `upanije Sabol~ (Comitatus Sabolts) odlikovan je po~a{}u kraljevskog savetnika. Po`un, 16. septembar 1779.  

 

3.A.23.

 

 

I

Instalacije termin odre|en je za 1. septembar i objavljen je od strane glavnog bele`nika Ante Par~eti}a (Antonius Parcsetics)  

 

9.A.47.

 

 

I

Ivanovi} Spiridona (Ivanovits Spiridon), Novosa|anina pismo u vezi sa du`nicima  

9.A.79.

 

I

Ivan~ek Endrea (Ivancsek Andrea) molba za 6 jugera zemlje 11.A.27. I
Ivandeki} Franjo (Ivandekics Franciscus)- molba Su~i} Ivana (Szucsics Ioannes) protiv Franje Ivandeki}a  

11.B.112.

 

S

Ivkovi} bra}a (Iffkovics)- izve{taj o proceni imovine bra}e Ivkovi} tokom procesa deobe  

18.A.2.

 

I

Jozefinski put- obave{tenje o promeni imena puta ; nekada{nji put Karolostadium izme|u Karlovaca i Senja nazvan je Jozefinskim putem. Po`un, 25. maj 1779.  

 

3.A.1.

 

 

V

Jani} Ivana (Ianics  Ioannes) i Ni}ete Perali}a (Nityeta Peralits) svedo~anstva u parnici o povredi granica  

9.A.26.

 

I

Jankovi} Ivana molba za potvrdu ugovora o pa{njaku uzetom

u arendu u oblasti Kire{ (KÎrÎsÅr)

 

11.B.63.

 

I

Jakeli} Mihajla (Iakelich MichaÍl) molba za povratak 200 jugera zemlje  

11.A.3.

 

i

 

J

 

Jakobovi} Andrije (Iakobovich Andrea) molba za povratak 6 jugera zemlje  

11.A.24.

 

I

Juri} Jakova (Iurich Iacobus) molba za povratak 70 jugera zemlje  

11.A.26.

 

I

Juri} Matije (Iurich Mathaeus) molba za povratak 53 jugera zemlje  

11.A.28.

 

I

Juri}  Gabora(Iurich  Gabriel) testament 12.A.6. I
Jenko Mihalj (IenkÆ MichaÍl)- spisi svedoka u slu~aju Jenko Mihalja  

15.C.61.

 

I

 

K

 

Kevenhiler Ludovik (KhevenhÏller Ludovicus), grof progla{en je rasipnikom, zajedno sa svojom suprugom groficom. Po`un, 26. avgust 1779.  

 

3.A.21.

 

 

K

Komjati Sigismund (Komiatï Sigismund) progla{en je kraljevskim savetnikom, [to je objavljeno u Po`unu, 23. septembra 1779.  

 

3.A.23.

 

 

K

Korlovic Mihajlo (Korlovitz MichaÍl)- naredba o pu{tanju na slobodu Korlovic Mihajla. Po`un, 22. novembar 1779.  

3.A.32.

 

K

Kova~i, zidari i stolari- naredba da se dostavi njihov spisak. Po`un, 15. novembar 1779.  

3.A.27.

 

M

Kr~me- objavljuju se nove uredbe u vezi sa kr~mama koje se izdaju u najam. Po`un, 3. decembar 1779.  

3.B.35.

 

E

Kristovi} Imre (Kristovics Emericus), ~anadski biskup imenovan je za tajnog savetnika. Po`un, 21. jun 1779.  

3.A.8.

 

K

Kosi} Mihajlo (Kossich MichaÍl) i Aradski Teodor (Aradszkï Theodorus)- pisma poslata u Titel u vezi sa njihovim slu~ajem  

 

7.A.10.

 

 

A

Kamate- pisma upu}ena advokatu, u vezi sa kamatama koje su dospele na naplatu  

7.A.3.

 

I

Kamate- pisma upu}ena advokatu, u vezi sa kamatama koje su dospele na naplatu  

7.A.4.

 

I

Kire{ (KÎrÎsÅr)- pisma poslata advokatu Cikou (Czikê) povodom istrage u vezi sa spornom obla{}u Kire{  

7.A.16.

 

I

Kire{ (KÎrÎsÅr)- pisma poslata advokatu u vezi sa ovom obla{}u 7.A.17. K
Kire{ (KÎrÎsÅr)- pisma upu}ena gospodinu Karasu (KÄrÄsz) u vezi sa spornom obla{}u Kire{  

7.A.25.

 

K

Ki{ \er| (Kiss Georgius) i Dobo Andra{ (DobÆ Andrea)- pisma poslata u Segedin, povodom istrage protiv ova dva ~oveka  

 

7.A.38.

 

 

K

Komesar kraljevski- pismo glavnog bele`nika Ante Par~eti}a u kome obave{tava o dolasku kraljevskog komesara  

9.A.43.

 

C

 

Komesar kraljevski- pismo advokata Jo`efa Keresturija  (Iosephus Kereszturi) povodom imenovanja kraljevskog komesara ovog grada  

 

9.A.59.

 

 

C

Kapital (tj.glavnica) od 3800 forinti u zlatu daje se u zajam ovom gradu  

9.A.89.

 

C

Konji-dopis ratnog komesara u vezi sa 50 isporu~enih konja i sa jo{ 50 koje je potrebno isporu~iti  

9.A.20.

 

E

Konji- pismo ratnog komesara u vezi sa isporukom 100 konja 9.A.90. E
Konji- pismo redovnog pod`upana Lipkaija (Lipkaï) u vezi sa 3 preostala konja  

9.A.100.

 

E

Keresturi (Kereszturi) advokata pismo upu}eno be~kim kreditorima u vezi sa isplatom kamate  

9.A.19.

 

I

Kaponji Ferenca (KÄponyi Franciscus) pismo u vezi sa 100 jugera zemlje  

9.A.13.

 

K

Kosi} Ivan (Kossich Ioannes)- pisma objavljena u vezi sa Kosi} Ivanom  

9.A.42.

 

K

Keresturi (Kereszturi), advokat izve{tava da je slu~aj u vezi sa ovim gradom stigao do najvi{ih instanci  

9.A.61.

 

K

Keresturi (Kereszturi), advokat ~estita na dobijanju statusa slobodnog kraljevskog grada i zahvaljuje na pozivu za instalaciju  

 

9.A.70.

 

 

K

Kanji`a- stanovnicima grada Kanji`e zabranjuje se prodaja `ive`nih namirnica, da bi se spre~ile nesta{ice  

9.A.70.

 

K

Kire{- advokat Keresturi (Kereszturi) daje obave{tenja o oblasti u okolini Kire{a  

9.A.71.

K
Ki{ Adam (Kiss Adamus) treba da se sprovede u Sombor zbog istrage  

9.A.78.

 

K

Karas Miklo{ (KÄrÄsz Nikolaus), vlastelin Horgo{a pi{e o spornoj oblasti  

9.A.89.

 

K

Kire{- pismo gradske uprave Sombora u vezi sa spornom obla{}u Kire{ (KÎrÎsÅr)  

9.A.95.

 

K

Kire{- pismo gradske uprave Sombora u vezi sa spornom obla{}u Kire{ (KÎrÎsÅr)  

9.A.104.

 

K

Kri`anovi} Grge  (KrizsÄnovics Gregorius) udovica Marija- pismo segedinskog magistrata u vezi sa jednim teletom udovice Kri`anovi} Marije. Segedin, 4. januar 1779.  

 

9.B.109.

 

 

K

Ku{tar Jo`ef (KustÄr Iosephus)- pismo advokata nadbiskupije Kalo~e, Jo`efa Revickog od Revinjea (Iosephus Reviczkï de Revinye) povodom slu~aja Ku{tar Jo`efa, majstora obu}ara i vojnog dezertera. Kalo~a, 7. jun 1779.  

 

 

9.B.120.

 

 

 

K

Kosi} Mihajlo (Kossich MichaÍl)- odgovor pukovnika Stanisavljevi}a (Stanisavlevich) u vezi sa slu~ajem Lekin Teodora (Lekin Theodorus) i Mihajla Kosi}a  

 

9.A.50.

 

 

L

Karasija (KÄrÄsz), vlastelina Horgo{a prepiska izme|u savetnika i ovog grada u vezi sa sporom Martina od Lorga (Martinus a Lorgo)  

 

9.A.93.

 

 

K

Keresturija (Kereszturï), advokata pismo u vezi sa priznanicama, poslatim na pla}ene kamate  

9.A.9.

 

Q

Kapital tj.glavnica- pismo slu`be glavne blagajne u vezi sa priznanicama  na kapital u vrednosti od 6000 forinti  

9.A.30.

 

Q

Keresturija (Kereszturï), advokata pismo u vezi sa objavljenim nare|enjem  

9.A.3.

 

S

Konji- pismo gradskog magistrata Segedina u vezi sa prijavom Stokin Maksimilijana (Stokin Maximilianus), Tati} Teodora (Tatity Theodorus) i Petrovi} Andrije (Petrovics Andrea), stanovnika Stani{i}a, o ukradenim konjima  

 

 

9.B.128.

 

 

 

S

Kulun~i} Ivana (Kuluncsich Ioannes) molba za 166 jugera zemlje  

11.A.2.

 

K

Kulun~i} Ivana (Kuluncsish Ioannes) mla|eg molba za 80 jugera zemlje  

11.A.8.

 

K

Kri`anovi} Julijane (Krizsanovics Iulianna), udovice molba za 100 jugera zemlje  

11.A.15.

 

K

Kulun~i} Antuna (Kuluncsish Antonius) molba za prijem u slu`bu upravitelja u Bajmoku  

11.B.87.

 

K

Kova~ I{tvana i Jano{a (KovÄts Stephanus et Ioannes) `alba povodom pretnji i batina, koje su im nanete  

11.B.96.

 

K

Kulun~i} Stevana (Kuluncsich Stephanus) molba u vezi sa porezom-desetinom na slamu, razrezanom na posedu Bajmok  

 

11.B.115.

 

 

K

Kopunovi} \ure (Kopunovics Gregorius) i Bik {andora (BÏk Alexander) molba protiv porodice Skenderovi} (Skenderovics)  

 

11.B.117.

 

 

K

Koin Mihalja (Koin MichaÍl) molba protiv Marka Vuji}a (Vuics Marcus)  

11.B.119.

 

K

Kova~ I{tvana, Jano{a i Pala (KovÄts Stephanus, Ioannes et Paulus) molba za dobijanje gra|anskih prava  

11.B.76.

 

K

Karvasi Jano{a (Karvaszï Ioannes), kameralnog upravitelja molba za prijem u zajednicu ovog grada  

11.B.101.

 

K

Komesar kraljevski- komisijski statut u vezi sa izdr`avanjem kraljevskog komesara  

15.A.12.

 

C

Kapitala tj. glavnice tabela 15.A.17. C
Komornik- uputstva za rad komornika 15.A.23. I
Kapetan- uputstva za rad kapetana 15.A.27. I
Kova~ I{tvan (KovÄts Stephanus)- istraga u slu~aju Kova~ I{tvana protiv Franje Milankovi}a (Milankovics Franciscus)  

15.B.35.

 

K

Konjani{tvo- bele{ka jednog potpukovnika u vezi sa vojnim konjani{tvom  

15.C.58.

 

N

Kuluka tabela 15.A.14. R
Kova~ alias Bota{ \er|a (KovÄts alias Bottas Georgius) dobrovoljno ispitivanje  

16.A.6.

 

K

Ki{  Jo`ef (Kiss Josephus)- sudski proces protiv Jo`efa Ki{a 16.A.17. K

 

L

 

Li~ni opisi vojnika-dezertera za godinu 1779. 3.B.40. D
Lubi Karlu (Lubï Carolus) dodeljena je po~ast kraljevskog stonog dostojanstva  

3.A.23.

 

L

Licitacija- objava termina za odr`avanje licitacije za izdavanje nedeljnog va{ara u najam  

7.A.7.

 

L

Lopovi- pismo sudija i zakletih porotnika privilegovanog grada Ke~kemeta, u vezi sa lopovima. Ke~kemet, 30. avgust 1779.  

 

9.B.135.

 

 

F

Lipkai Sigismund (Lipkaï Sigismundus), redovni pod`upan obave{tava o svom dolasku na instalaciju  

9.A.45.

 

L

Lekin Teodor (Lekin Theodorus)- odgovor pukovnika Stanisavljevi}a (Stanisavlevics) u vezi sa Lekin Teodorom (Lekin Theodorus) i Mihajlom Kosi}em (Kossich MichaÍl)  

 

9.A.50.

 

 

L

Luki} Ivan (Lukits Ioannes), `upnik Ba~a o svom du`niku Pavlu Mandi}u (Paulus Mandits)  

9.A.54.

 

L

Lekin Teodor (Lekin Theodorus)- objavljena pisma u vezi sa Lekin Teodorom  

9.A.60.

 

L

Latinovi} Ivan (Latinovits Ioannes) tra`i od{tetu od nepoznatog lica (tj. od lica koje je pravoslavne vere, ali nepoznatog imena )  

 

9.A.76.

 

 

L

Len~i} Mihajlo (Lukity MichaÍl)- pismo magistrata Hala{a povodom slu~aja kradljivca Len~i} Mihajla. Hala{, 27. avgust 1779.  

 

9.B.134.

 

 

L

Luki} Mihajla (Lukity MichaÍl) molba za zaposlenje 11.B.65. L
Lon~arevi} \or|a (Loncsarevich Gregorius) molba u vezi sa jednim njegovim du`nikom  

11.B.125.

 

L

Lazar Pavla (Lazar Paulus) dobrovoljno ispitivanje 16.A.4. L
Levai Andra{a (Levaï Andrea) dobrovoljno ispitivanje 16.A.5. L

 

 

M

 

Mar{ari Jo`ef (MarsÄri Josephus)- spisak ukradenih stvari iz ko~ija Mar{ari Jo`efa objavljen je u Po`unu, 25. avgusta 1779.  

 

3.A.33.

 

 

M

Markovi} Stevanu (Markovics Stephanus), pod`upanu upu}eno pismo u vezi sa podizanjem novca  

7.A.40.

 

M

Majstori za proizvodnju dugmadi, konopaca i remenja- pisma poslata u Segedin u vezi sa ovim majstorima  

7.A.11.

 

N

Magistrat grada Segedina pi{e u vezi sa `drebetom Heik alias Lato Jakoba (Heik alias LÄtÆ Jacobus), stanovnika Segedina. Segedin, 22. januar 1779.  

 

9.B.113.

 

 

H

Mol- pismo u vezi sa jednim stanovnikom Mola u potiskoj oblasti, koji je pretrpeo neku {tetu  

9.A.11.

 

M

Miterpaher Daniel (Mitterpacher Daniel), sve{tenik i nadzornik {kola obave{tava da }e li~no prisustvovati instalaciji  

 

9.A.51.

 

 

M

Mateovi} pustare poziv dvojici senatora, prigodom proslave 9.A.62. M
Molnar Ferenca (MolnÄr Franciscus) pismo povodom podizanja novca u zajam  

9.A.88.

 

M

Molnar Ferenca (MolnÄr Franciscus), advokata Jazigije i Kumanije ~estitke povodom oslobo|enja grada  

9.A.92.

 

M

Markovi} Stevan (Markovics Stephanus), redovni pod`upan `upanije Po`ega (Comitatus Poseganus) obave{tava da je svoj novac ve} dao nekom u zajam  

 

9.A.105.

 

 

M

Molnar Ferenc (MolnÄr Franciscus), redovni advokat oblasti Jaziga i Kumana, a tako|e i poseda Svih svetih (dominium Mindszent) pi{e u vezi sa predmetom Endrea Na|a (Nagy Andrea), stanovnika Doro`me. Fele|haza, 27. decembar 1779.  

 

 

 

9.B.107.

 

 

 

 

N

Majstori kova~i i kolari upu}uju molbu  vojnom komesaru 11.B.110. F
Maletin Mihajla (Maletin MichaÍl) molba povodom {tete koja mu je naneta u ba{ti sa kupusom  

11.A.9.

 

M

Mamuksi} Stevana i Adama (Mamuxich Stephanus et Adamus) molba za 70 jugera zemlje  

11.A.32.

 

M

Mamuksi} Matije (Mamuxich Mathaeus) molba za 100 jugera zemlje  

11.A.33.

 

M

Mamuksi} Mihajla (Mamuxich MichaÍl) molba za 60 jugera zemlje  

11.A.34.

 

M

Mialtro Mihajla (Mialtro MichaÍl) molba za 8 jugera zemlje 11.A.59. M
Maletinski \or|a (Maletinszkï Georgius) molba u vezi sa oduzetim vinogradom  

11.B.62.

 

M

Markovi} Josipa (Markovics Iosephus), sakuplja~a poreza molba za pove}anje plate  

11.B.68.

 

M

Mihaljevi} Ilije (Mihalyevics Elia) sestra Katarina (Catharina), ro|ena Vukov (Vukov) podnosi molbu u vezi sa nasledstvom  

 

11.B.75.

 

 

M

Milosavljevi} Teodora (Miloszavlyevics Theodorus) molba za dobijanje gra|anskih prava  

11.B.79.

 

M

Mili}ev Daniela i Mihajla (Milityev Daniel et MichaÍl) molba za dobijanje gra|anskih prava  

11.B.81.

 

M

Matuli} Julijane (Matulics Iulianna) molba u vezi sa ku}i{tem 11.B.83. M
Markovi} Adalberta (Markovics Adalbert) molba za zemlju 11.B.98. M
Milutinovi} Teodora (Milutinovich Theodorus) molba da se privede kraju njegov spor  

11.B.103.

 

M

Markovi} Adalberta (Markovics Adalbert) molba za ku}i{te 11.B.108. M
Manojlovi} Dimitrija (Manojlovics Demetrius) molba za ku}i{te  

11.B.109.

 

M

Milankovi} Franjo (Milankovics Franciscus)- istraga u slu~aju Kova~ Stevana (KovÄts Stephanus) protiv Franje Milankovi}a  

 

15.B.35.

 

 

K

Mesaro{ Eva (MÅszÄros Eva)- izjave svedoka u korist Eve Mesaro{  

15.C.44.

 

M

Mamri~evi} Matije (Mamriczevits Mathaeus),  ~izmadije, potvrda o primitku  

15.C.52.

 

M

Menica (kreditno pismo) za Ivana Su~i}a (Ioannes Sutsits)  i Ivana Sagmajstera (Ioannes Szagmaiszter) povodom podizanja novca  

 

15.C.46.

 

 

S

Maria Theresiopolis- statut grada 15.C.55. S
Molnar Endrea (MolnÄr Andrea) dobrovoljno ispitivanje 16.A.17. M

 

N

 

Novac pozajmljeni- pisma pod`upanu `upanije Alba (Comitatus Albensis) i rektoru semeni{ta Svete Ane u vezi sa podizanjem izvesne sume novca u zajam  

 

7.A.43.

 

 

C

Na| Jano{ (Nagy Ioannes)- pisma upu}ena Ferencu Molnaru ( Franciscus MolnÄr), advokatu u Kumaniji, povodom slu~aja Na| Endrea  

 

7.A.37.

 

 

N

Na| Jano{ (Nagy Ioannes)- suo~avanje na sudu u slu~aju Na| Jano{a  

7.A.41.

 

N

Na| \er| Jano{ (Nagy GyÎrgy Ioannes), segedinski trgovac- pismo redovnog advokata Mihalja Sekere{a (MichaÍl Szekeres) u vezi sa slu~ajem segedinskog trgovca Na| \er| Jano{a. Segedin, 27. januar 1779.  

 

 

9.B.115.

 

 

 

N

Na| Jano{ (Nagy Ioannes)- pismo Gabriela Mihalovi}a (Gabriel MihÄlovics), porotnika oblasti Ki{kunhala{ (Cumania Minor) povodom parnice izme|u Jano{a Na|a i njeogve sestre Andreje Na|. Fele|haza, 22. januar 1779.  

 

 

9.B.111.

 

 

 

N

Na| Jano{ (Nagy Ioannes)- Ceku{ Matija (CzÅkus Mathia), sudija u Doro`mi obave{tava o parnici izme|u Na| Jano{a, sve{tenika i njegove sestre Andreje Na|. Doro`ma, 22. januar 1779.  

 

9.B.112.

 

 

N

Nemet Ferenc(NÅmeth Franciscus)- pismo sudije i porotnika grada Ke~kemeta u predmetu nestalih konja Nemet Ferenca, gra|anina Maria Tereziopolisa (Maria Theresiopolis).  

 

9.B.127.

 

 

N

Nediljko [imona (Nediljko Simon) molba za  120 jugera zemlje  

11.A.36.

 

N

Na| Jano{a (Nagy Ioannes), trgovca vinom molba za 50 jugera zemlje  

11.A.48.

 

N

 

O

 

Okru`nice izdate u Po`unu, 24. juna 1779. 3.A.4. A
Olomuc, vojni logor (Olomucz)- poternice sa li~nim opisima {estorice zatvorenika koji su pobegli iz Olomuca, objavljene  u Po`unu, 1. jula 1779.  

 

3.A.18.

 

 

O

Oru`je liveno- zabranjuje se prodaja baruta, olova i drugog opasnog oru`ja. Po`un, 15. jul 1779.  

3.A.12.

 

P

Oplustil Ferenca (Oplustil Franciscus) ukradene stvari- daje se na uvid njihov popis. Po`un, 28. oktobar 1779.  

3.A.33.

 

O

Oslobo|enje grada javno se objavljuje 7.A.47. R
Opoziv izvr{ilaca- pismo ratnom komesaru u vezi sa opozivom izvr{ilaca  

7.A.45.

 

E

Obra~un- pismo upu}eno komesarijatu, u kome se odre|uje termin za obra~un  

9.A.21.

 

C

Op{tina pravoslavna- pismo kardinala Ba}ana (BattyÄn) u vezi sa pravoslavnom op{tinom .

9.A.94.

 

G

Okci Laurencija (Okczï Laurentius), barona ~estitke povodom sticanja statusa slobodnog kraljevskog grada  

9.A.34.

 

O

Okci (Okczï) barona pisma, u vezi sa prisutnim svedocima na pustari Ivanka i u vazi sa odre|ivanjem nadoknade za njihovo svedo~enje  

 

9.A.74.

 

 

O

Olah Ladislava (OlÄh Ladislaus) spis u slu~aju Mihajla Devi}a (MichaÍl Devich) i Ivana Nja~ina (Ioannes Nyacsin)  

15.B.36.

 

O

 

P

 

Pomo} humanitarna- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za stanovnike sela u `upaniji Arva (Comitatus Arvensis), koji su pretrpeli {tetu u po`aru. Po`un, 7. oktobar 1779.  

 

 

3.A.28.

 

 

 

A

Po`ar u `upaniji Arva (Comitatus Arvensis)- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za stanovnike sela, koji su pretrpeli {tetu. Po`un, 7. oktobar 1779.  

 

3.A.28.

 

 

A

Poternica sa li~nim opisom begunca Jakoba Abela (Iacobus Abel) i njegove supruge objavljena je u Po`unu, 15. novembra 1779.  

 

3.A.33.

 

 

A

Pomo} humanitarna- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za stanovnike grada Ba{a, koji se pretrpeli {tetu u po`aru. Po`un, 25. maj 1779.  

 

3.A.1.

 

 

B

Po`ar u gradu Ba{u- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za stanovnike grada Ba{a, koji su pretpeli {tetu u po`aru  

 

3.A.1.

 

 

B

Poternica sa li~nim opisom Cirkl Martina (Czirkl Martinus) objavljena je .Po`un, 15. novembar 1779.  

3.A.33.

 

C

Poternica sa li~nim opisom begunca Cej Antuna (Ceï Antonius) objavljena je. Po`un, 16. oktobar 1779.  

3.A.22.

 

C

Poternica za Friedel Matijom (Friedel Mathia) objavljena je. Po`un, 2. septembar 1779.  

3.A.24.

 

F

Poternica sa li~nim opisom begunca Gal \er|a (GÄll Georgius) objavljena je. Po`un, 13. avgust 1779.  

3.A.1.

 

G

Pomo} humanitarna- preporu~ije se sakupljanje humanitarne pomo}i za grad Galo{ (GÄlos) koji je stradao u po`aru. Po`un, 12. avgust 1779.  

 

3.A.19.

 

 

G

Po`ar u gradu Galo{ (GÄlos)- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i. Po`un, 12. avgust 1779.  

3.A.19.

 

G

Poternica sa li~nim opisom begunca Horvat Ane (HorvÄth Anna) objavljena je. Po`un, 4. oktobar 1779.  

3.A.28.

 

H

Pomo} humanitarna- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za grad Jung Burlau (Iung Burlau), o{te}en u po`aru. Po`un,10. maj 1779.  

 

3.A.1.

 

 

I

Po`ar u gradu Jung Burlau (Iung Burlau)- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i. Po`un, 10. maj 1779.  

3.A.1.

 

I

Pomo} humanitarna- preporu`uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za grad Jegendorf (IÌgendorf) u pokrajini [leziji, koji je stradao u neprijateljskom napadu. Po`un, 2. avgust 1779.  

 

 

3.A.19.

 

 

 

I

Poternica sa li~nim opisom begunca Kern Konrada (Kern Conrad) objavljena je. Po`un, 15. april 1779.  

3.A.1.

 

K

Poternica sa li~nim opisom begunca Kraus Jakoba (Krausz Iacobus) objavljena je. Po`un, 28. juna 1779.  

3.A.4.

 

K

Poternica sa li~nim opisom begunca Kasonji Ludovika (KÄszonyi Ludovicus) objavljena je. Po`un, 14. jun 1779.  

3.A.11.

 

K

Poternica za Kraja~i} Vi}entijem (Krajacsics Vincentius) objavljena je. Po`un, 10. septembra 1779.  

3.A.28.

 

K

Poternica sa li~nim opisom Kuleni} Pavla (Kulenics Paulus) objavljena je. Po`un, 7. oktobar 1779.  

3.A.28.

 

K

Pomo} humanitarna- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za stanovnike sela Ki{falu (Kisfalu), koji su pretrpeli {tetu u po`aru. Po`un, 7. oktobar 1779.  

 

3.A.28.

 

 

K

Po`ar u selu Ki{falu (Kisfalu)- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za stanovnike sela. Po`un, 7. oktobar 1779.  

3.A.28.

 

K

Poternica sa li~nim opisom dezertera Mastnik Venceslava (Mastnik Venceslaus) i spisak ukradenih stvari. Po`un, 29.april 1779.  

 

3.A.1.

 

 

M

Poternica sa li~nim opisom begunca Mincberger Filipa (Minzberger Philippus) objavljena je. Po`un, 5. avgust 1779.  

3.A.18.

 

M

Poternica za Hajzler Ivanom Jakobom (Hajzler Ioannes Iacobus) i Ignacom  Hofmilerom (Ignatius Hoffmiller) objavljena je. Po`un, 22. novembar 1779.  

 

3.A.32.

 

 

H

Poternice sa li~nim opisima {estorice zatvorenika koji su pobegli iz vojnog logora Olomuca (Olomutz)  objavljene su. Po`un, 1. jula 1779.  

 

3.A.18.

 

 

O

Poternica sa li~nim opisom begunca Novak Jano{a  (NovÄk Ioannes) objavljena je. Po`un, 17. avgusta 1779.  

3.A.24.

 

N

Poternica sa li~nim opisom Ma{ik Ferenca (Maschik Franciscus) objavljena je. Po`un, 2. septembar 1779.  

3.A.24.

 

M

Penzije- uputstva u vezi sa odbicima na penzije 3.A.2. P
Poternica za Per Marijom (Peer Maria) objavljena je. Po`un, 2. avgust 1779.  

3.A.18.

 

P

Pravoslavni popovi- popis pravoslavnih popova izdat je. Po`un, 17. septembar 1779.  

3.A.26.

 

P

Pomo} humanitarna- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za grad Poklaburg (Pocklaburg), o{te}en u po`aru  

 

3.A.31.

 

 

P

Po`ar u gradu Poklaburgu (Pocklaburg)- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i  

3.A.31.

 

P

Poternica sa li~nim opisom Plajminger Johana (Pleiminger Ioannes) objavljena je. Po`un, 20. septembar 1779.  

3.A.34.

 

P

Predmeti koji su ukradeni prilikom jednog ubistva u Be~u- dat je njihov popis. Po`un, 29. april 1779.  

3.A.1.

 

R

 

Porez dr`avni- uputstva u vezi sa regulisanjem naplate preostalog (nepla}enog) dr`avnog poreza objavljena su. Po`un, 17. jun 1779.  

 

3.A.6.

 

 

R

Poternica sa li~nim opisom Ru`ickin Magdalene (Ruzizkin Magdalena) objavljena je. Po`un, 4. novembar 1779.  

3.A.33.

 

R

Pomo} humanitarna- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za stanovnike grada [ardinga (Scharding), koji je nastradao u po`aru. Po`un, 10 septembar 1779.  

 

 

3.A.25.

 

 

 

S

Po`ar u gradu [ardingu (Scharding)- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za ovaj grad. Po`un, 10. septembar 1779.  

 

3.A.25.

 

 

S

Poternica sa li~nim opisom narednika stra`e Martina [mita (Martinus Schmidt), njegove `ene i deteta objavljena je. Po`un, 10. septembar 1779.  

 

3.A.28.

 

 

S

Poternica sa li~nim opisom  begunca, artiljerca  Sternski \er|a (Sternszkï Georgius), koji se tra`i zbog ubistva, objavljena je. Po`un, 1. oktobar 1779.  

 

3.A.28.

 

 

S

Pomo} humanitarna- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za  grad Sent Gothard (Szent Gothard), o{te}en u po`aru. Po`un, 10. septembar 1779.  

 

3.A.25.

 

 

S

Po`ar u gradu Sent Gothard (Szent Gothard)- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za ovaj grad . Po`un, 10. septembar 1779.  

 

3.A.25.

 

 

S

Poternica za beguncima Tot Mihaljem (TÆth MichaÍl) i Sabo Mihaljem (SzabÆ MichaÍl) objavljena je. Po`un, 19. jula 1779.  

 

3.A.18.

 

 

T

Poternica za dezerterom Tronc Mihaljem (Troncz MichaÍl) objavljena je. Po`un, 19. juli 1779.  

3.A.18.

 

T

Poternica za Volek Tomom (Volek Thoma), koji se tra`i zbog ubistva, objavljena je. Po`un, 15. jul 1779.  

3.A.18.

 

V

Poternica sa li~nim opisom Valdhuber Martina (Valdhuber Martinus) objavljena je. Po`un, 29. jul 1779.  

3.A.18.

 

V

Poternica za Vilert Johanom (Villert Ioannes) objavljena je. Po`un, 2. septembar 1779.  

3.A.24.

 

V

Proizvodnja civilne ode}e i uniformi- obave{tenje, dato u vezi sa proizvodnjom navedenih stvari. Po`un, 26. avgust 1779.  

3.A.21.

 

M

Pomo} humanitarna- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za grad Vindis -Tristricensis (Vindis Tristriczensis), koji je stradao u po`aru. Po`un, 26. avgust 1779.  

 

 

3.A.25.

 

 

 

V

Po`ar u gradu Vindis-Tristricensis (Vindis-Tristriczensis)- preporu~uje se sakupljanje humanitarne pomo}i za ovaj grad. Po`un, 26. avgust 1779.  

 

3.A.25.

 

 

V

Po{tanske takse izuzeti su svi slu`beni dopisi ovog grada, {to je i objavljeno u Po`unu, 16. juna 1779.  

3.A.5.

 

P

Porez dr`avni- naredba u vezi sa regulisanjem preostalog nepla}enog dr`avnog poreza za prethodne godine (1776, 1777, 1778)  

 

3.A.6.

 

 

R

Poslanstva be~kog pisma 7.A.23. D
Poslanstva be~kog pisma 7.A.28. D
Par~eti} Anti (Antonius Parcsetics), poslaniku, odaslata pisma  

7.A.29.

 

D

Par~eti} Anti (Antonius Parcsetics), poslaniku, odaslata pisma  

7.A.31.

 

D

Pravoslavni- poslani~ko pismo u vezi sa molbom pravoslavnih 7.A.33. D
Par~eti} Ante (Antonius Parcsetics)- poslani~ko pismo u vezi sa njegovom molbom  

7.A.34.

 

D

Poslanstva be~kog pisma 7.A.35. D
Poternica za beguncem Lengi Andra{om (Lengi Andrea)- 7.A.22. L
Pircl (PÏrzl), kapetan- pisma upu}ena pukovniku virtember{kog puka u vezi sa pukovnikom Pirclom i ra~unovo|om  

 

7.A.32.

 

 

P

Peja~evi} Josipu (Pejacsevics Josephus), `upanu, upu}ena pisma u vezi sa podizanjem novca  

7.A.40.

 

P

Prefektu glavne isplatne blagajne upu}ena su pisma u vezi sa priznanicom koja glasi na iznos od 14000 forinti  

7.A.18.

 

Q

Poternica za beguncem Gero Ivanom (GÅrÆ Ioannes) 9.A.4. G
Patar~i} Adama (Patarcsics Adamus), kameralnog nadbiskupa pozdravno pismo (~estitke povodom instalacije)  

9.A.38.

 

A

Porez- pismo komesara provincije Jano{a Taliana (Ioannes Tallian) u vezi sa visinom poreza koji se napla}uje  

9.A.14.

 

C

Porez zemlji{ni- zahtev somborske uprave za pla}anje zemlji{nog poreza u visini od 12000 forinti  i kraljevskog kvartalnog poreza u visini od 1000 forinti  

 

9.A.80.

 

 

C

Porez kraljevski kvartalni- zahtev somborske uprave za pla}anje zemlji{nog poreza u visini od 12000 forinti i  kraljevskog kvartalnog poreza u visini od 1000 forinti  

 

9.A.80.

 

 

C

Porez preostali- pismo Jano{a Taliana (Ioannes Tallian) u vezi sa izmirenjem ostatka poreza  

9.A.101.

 

C

Poslanstva be~kog pismo o dolasku i privilegijama 9.A.82. D
Poslanstva pismo u vezi sa obla{}u Kire{ (KÎrÎsÅr) i privilegijama poslanstva  

9.A.86.

 

D

Pevali} Ni}ete (Pevalits Nityeta) i Jani} Ivana (Ioannes Ianics) svedo~anstva u parnici o povredi granica  

9.A.26.

 

I

Piarista sve{teni~ki red- ponuda rektora kolegijuma piaristi~kog reda Svete Ane o davanju u zajam sume od 40000 forinti  

 

9.A.69.

 

 

C

Pe{te, grada ~estitke povodom sticanja statusa slobodnog kraljevskog grada  

9.A.44.

 

P

Po{tari su oslobo|eni razno{enja slu`benih pisama, {to je objavio advokat Keresturi (Kereszturï)  

9.A.59.

 

P

Pijaristi~kih otaca stoka- pismo redovnog advokata Mihalja Sekere{a (MichaÍl Szekeres) u vezi sa stokom, koja je imovina pijaristi~kog reda. Segedin, 22. jun 1779.  

 

9.B.125.

 

 

P

Porez kvartalni- pismo redovnog pod`upana Lipkaija (Lipkaï) u vezi sa kvartalnim porezom  

9.A.25.

 

Q

Predstavnici crkve najavljuju svoj dolazak na instalaciju 9.A.37. Q
Priznanica- zahtev da se priznanica dostavi Komori u Be~ 9.A.103. Q

 

Porez- objava redovnog pod`upana u vezi sa ra~unima za preostali porez iz 1776. i 1777. godine, koji je potrebno izmiriti  

 

9.A.98.

 

 

R

Poternica Magistrata Segedina za [ifli{ Jano{em (Siflis Ioannes) i Torma \er|om (Torma Georgius), kradljivcima. Segedin, 20. septembar 1779.  

 

9.B.136.

 

 

S

Preporuka kojom je Vargai Mihalj (Vargai MichaÍl) predlo`en na mesto advokata  

9.A.67.

 

V

Poternica za Vere{ Mihaljem, sto~arom, koga Magistrat grada Segedina tra`i zbog ubistva. Segedin, 10. februar 1779.  

9.B.116.

 

V

Pan~i} (Pancsich) udovice, re|ene Cvijanovi} (Czvianovich) molba u vezi sa supru`ni~kim dobrima  

11.B.100.

 

C

Per~i} Marka (Perchich Marcus) molba za dobijanje 100 jugera zemlje  

11.A.4.

 

P

Per~i} Matije (Perchich Mathia) molba za dobijanje 260 jugera zemlje  

11.A.5.

 

P

Popovi} Mihajla (Popovics MichaÍl), pravoslavnog paroha molba za dobijanje zemlje  

11.A.17.

 

P

Per~i} Mihajla (Perchich MichaÍl) molba za dobijanje 600 jugera zemlje  

11.A.23.

 

P

Poher Stevana (Pocher Stephanus) molba za dobijanje 50 jugera zemlje  

11.A.39.

 

P

Pokac Pavla  (Pokatz Paulus) molba za dobijanje 30 jugera zemlje  

11.A.53.

 

P

Pu}ak Jano{a (Putyak Ioannes) molba za dobijanje 30 jugera zemlje  

11.A.55.

 

P

Per~i} Ivana (Perchich Ioannes) molba za dobijanje 500 jugera zemlje  

11.A.57.

 

P

Poljakovi} Marka (Polyakovics Marcus) molba za potvrdu u vezi sa oranicom sme{tenom u njegovom vinogradu  

11.B.67.

 

P

Profesori osnovnih {kola- molba profesora osnovnih {kola za pove}anje plata  

11.B.71.

 

P

Pap Elizabete (Pap Elisabetha) molba u vezi sa primljenom zaradom  

11.B.73.

 

P

Popov Maksimilijana (Popov Maximilianus) molba za dobijanje gra|anskih prava  

11.B.78.

 

P

Poljak Jakoba (Polyak Iacobus) molba u vezi sa popravkom ku}e  

11.B.104.

 

P

Per~i} Mihajla (Perchich MichaÍl) molba za ku}i{te 11.B.116. P
Petrik Mihalja (Petrik MichaÍl) molba za oslobo|enje od optu`be koju je protiv njega podneo slu`benik Mirko Vojni} (Emericus Vojnics)  

 

11.B.118.

 

 

P

Peh Johana (Pech Ioannes) molba za prijem u zajednicu ovog grada  

11.B.121.

 

P

Petrovi} Jovan (Petrovics Ioannes), pravoslavni paroh moli kaznu za jednog gra|anina koji nije po{tovao crkvene svetkovine  

 

11.B.122.

 

 

P

Per~i} Andrije i Mihajla (Perchich Andrea et MichaÍl) molba protiv Jovana Raca (Ioannes Ratz) i Mihajla Vukovi}a (MichaÍl Vukovics), ~uvara soli  

 

11.B.100.

 

 

P

Per~i} Franjo (Perchich Franciscus)- molba Hijeronima Vukovi}a (Hyeronimus Vukovich) protiv Franje Per~i}a  

11.B.101.

 

V

Popi} (Popich) udovice, sestre Grge Mi{kovi}a (Miskovics Gregorius) i udovice Jovana Popi}a (Ioannes Popich) testament  

 

12.A.9.

 

 

M

Petrik Elizabete (Petrik  Elisabetha), ro|ene Garai (Garaï), udovice Petrik I{tvana (Petrik Stephanus) testament  

12.A.5.

 

P

Petri Jano{a (Petrï Ioannes) testament 12.A.11. P
Popis- komisijski statut za popis svih gra|anskih dobara 15.A.10. B
Pravoslavnih lica spisak, koji su tek primili gra|anska prava 15.A.7. C
Popis- komisijski statut o specijalnom popisu dugova 15.A.11. C
Pravoslavnih gra|ana ovog grada spisak 15.A.18. G
Pravoslavnih lica spisi protiv romano-katolika 15.B.28. G
Privilegije o osloba|anju- kopija 15.A.4. P
Parcela tabela 15.A.16. P
Petri Jano{a (Petrï Ioannes) ra~uni za 1779. godinu 15.C.38. P
Per~i} [imona (Perchich Simon) menica 15.C.47. P
Petroja Josipa (Petroja Iosephus), dimnja~ara iz Segedina, priznanica o primljenom novcu  

15.C.51.

 

P

Prefekta glavne isplatne blagajne priznanica na iznos od 14000 forinti  

15.C.54.

 

Q

Porezi- klju~ za naplatu poreza 15.A.2. S
Popis imovine gra|ana- naredba komisije i izabrane skup{tineda se prilo`i popis ku}a i imanja gra|ana zbogodre|ivanja novih ~lanova za upravni aparat  

 

15.A.3.

 

 

C

Perti} Nikole (Nicolaus Pertity) slu`avka- istraga vo|ena protiv slu`avke Perti} Nikole  

16.A.15.

 

I

Protokol sudskih parnica protiv raznih prestupnika  za godinu 1779.  

16.A.1.

 

P

 

R

 

Redl (Redl) gospo|a podigla je u zajam 6000 forinti. Uputstvo kraljevskog Kameralnog saveta Ugarske u vezi sa tim zajmom. Po`un, 21. avgust 1779.  

 

3.B.37.

 

 

R

Regruti- naredba o dostavljanju detaljnog izve{taja o ve}im prestupima regruta. Po`un, 5. avgust 1779.  

3.A.14.

 

T

Rapolu (Rappol), pukovniku upu}eno pismo u vezi sa novcem koji je potrebno dati u zajam  

7.A.27.

 

R

Reka{i Jano{a (RÅkasi Ioannes)potvrda o primitku 7.A.44. R
Redl Ferdinandu (Redl Ferdinandus), zapovedniku ~ete upu}eno pismo advokata Keresturija (KÎrÎszturi) u vezi sa isplatom kamate  

 

9.A.8.

 

 

R

Redl (Redl) porodica- pisma u vezi sa priznanicom na 6000 forinti porodice Redl  

9.A.23.

 

R

Radivojevi} Arsenija (Radivojevich Arsenius), pravoslavnog paroha ba~kog pismo  

9.A.24.

 

R

Rani} Stevana (Ranics Stephanus), mesnog paroha pismo o nekim aktuelnim prakti~nim pitanjima  

9.A.106.

 

R

Reka{i Jano{ (RÅkasi Ioannes)- pismo Mihalja Herpaija ((MichaÍl Herpaï), redovnog kapetana oblasti Kumana (Cumania Minor) u vezi sa parnicom oko konja Reka{i Jano{a, gra|anina Maj{e. Hala{, 5. jun 1779.  

 

 

9.B.119.

 

 

 

R

Reljapov Josipa (Relyapov Iosephus) molba za dobijanje 44 jugera zemlje  

11.A.11.

 

R

Rajf Franca Ksavera (Reif Franciscus Xaver) molba za dobijanje 50 jugera zemlje  

11.A.18.

 

R

Rajf Franca alias Ksavera (Reif Franciscus Xaver) molba u vezi sa zabranom prodaje hleba na va{arima (ispod propisane cene)  

 

11.B.69.

 

 

R

Raj~i} Luke (Rajcsics Luca) molba u vezi sa pravednom podelom imovine me|u bra}om  

11.B.93.

 

R

Rigl Matije (Riegl Mathia) molba protiv Mihaela [mita (MichaÍl Schmidt)  

11.B.129.

 

R

Reksi} Ivana (Rexich Ioannes) molba protiv njegovog brata, sve{tenika Pavla Goline (Paulus Golina)  

11.B.132.

 

R

Redl (Redl) udovice priznanica o pozajmici koja glasi na iznos od 6000 forinti ispla}enih kraljevskoj blagajni  

15.A.1.

 

R

Ra~uni kameralni- uputstva kako ih treba sa~initi po zakonu (Naturalien und Materialen Journal)  

15.A.8.

 

R

Ra~uni- primerci za svo|enje ra~una u vezi sa poslovima na imanju  

15.A.19.

 

R

Rimokatolika akta protiv pravoslavnih 15.B.29. R
Rudi} Tome (Rudits Thoma) kreditno pismo (menica) radi podizanja novca  

15.C.45.

 

R

Roa~ Jano{ (RoÄcs Ioannes)- izjave svedoka u slu~aju Roa~ Jano{a  

15.C.39.

 

R

Rajf Ksaver (Reif Xaver)- ugovor izme|u Jovana Jankovi}a (Ioannes Iankovics) i Ksavera Rajfa o kori{}enju suvog mlina (suva~e) koji se nalazi u gradu  

 

20.A.1.

 

 

C

 

S

 

Sekvestracija imanja Baranji Ga{para (Baranyi Gaspar) daje se na znanje. Po`un, 21. jun 1779.  

3.A.4.

 

B

Spahijskom sudu dostavljeni predmeti, o kojima se raspravljalo u gradskom senatu  

3.B.38.

 

C

Stolari i zidari- obave{tenje u vezi sa zaradama 3.A.11. M
Stolari, kova~i i zidari- naredba da se dostavi njihov spisak. Po`un, 15. novembar 1779.  

3.A.27.

 

M

Stoka- uputstvo u vezi sa slobodnim izvozom stoke. Po`un, 19. jul 1779.  

3.A.12.

 

P

Sahrane- uputstvo o upotrebi crkvenih obreda prilikom sahrane  

3.A.15.

 

S

Somborske kameralne uprave pismo u vezi sa potrebom za poravnanjem dugova  

9.A.41.

 

A

Somborske kameralne uprave pismo u vezi sa priznanicama za kameralni depozit na ime otkupa grada u iznosu od 14000 forinti  

 

9.A.63.

 

 

A

Skup{tina generalna- odre|uje se termin za odr`avanje generalne skup{tine  

9.A.10.

 

C

Stanisavljevi}a (Stanisavlevich), pukovnika odgovori u vezi sa Lekin Todorom (Lekin Theodorus) i Mihajlom Kosi}em (MichaÍl Kossich)  

 

9.A.50.

 

 

L

Suo~enje na sudu- pismo Petera Mihaljfija (Petrus MihÄlyffy), zamenika sreskog na~elnika `upanije ^ongrad (Comitatus  Csongradiensis) povodom preme{taja Ki{ \er|a (Kiss Georgius) i Dobo Andra{a (DobÆ Andrea) zbog suo~enja sa Mihaljem Farka{om (Farkas MichaÍl). Segedin, 5. januar 1779.  

 

 

 

 

9.B.108.

 

 

 

 

 

K

Stoka- [andor Ki{ (Kiss Alexander), visoki provincijski komesar o ishrani stoke  

9.A.7.

 

P

Sud spahijski- pismo somborske gradske uprave u vezi sa zasedanjem spahijskog suda  

9.A.6.

 

S

Sabieski (Sabieskï), kaplar- pismo u vezi sa kaplarom Sabieskim  

9.A.17.

 

S

Sauska Kristijana od Zomberga (Sauska Christianus de Somberg), visokog provincijskog komesara ~estitka povodom sticanja statusa slobodnog kraljevskog grada  

 

9.A.46.

 

 

S

Sabo Toma (SzabÆ Thoma)- pisma magistrata Segedina u vezi sa uhap{enim kradljivcem Sabo Tomom. Segedin, 27. jul 1779.  

 

9.B.133.

 

 

S

Si~ Jano{ (Ioannes Sz¿cs)- magistrat Segedina moli da se o{te}eni Si~ Jano{ uputi u Segedin  

9.B.139.

 

S

Skenderovi} (Skenderovics) porodica- molba Kopunovi} Grge (Kopunovics Gregorius) i Bik [andora (Alexander BÏk) protiv porodice Skenderovi}  

 

11.B.117.

 

 

K

Salai I{tvana (Szalaï Stephanus) molba za dobijanje 30 jugera zemlje  

11.A.13.

 

S

Sabo Jo`efa (SzabÆ Josephus), trgovca vinom, molba za dobijanje 20 jugera zemlje  

11.A.25.

 

S

Sakmajster Nikolaus (Szakmaiszter Nicolaus) molba za zemlju i za potvrdu polo`aja svog senatorskog dostojanstva  

11.A.49.

 

S

Suturovi} Andrije (Szuturovics Andrea) molba za vra}anje 20 forinti za zemlju koju je kupio, a koja je dodeljena drugom  

11.B.70.

 

S

Sadaja Matije (Szadaja Mathia) `alba u vezi sa primljenom zaradom  

11.B.95.

 

S

Su~i} Ivana (Szucsics Ioannes) molba protiv Franje Ivandeki}a (Franciscum Ivandekics)  

11.B.112.

 

S

Sari} Jakoba (Szarics Iacobus) molba da se izaberu senatori za sprovo|enje inventara nad dobrima  

11.B.123.

 

S

Starijih sugra|ana `alba protiv trgovaca 11.B.102. V
Stra`ari- molba no}nih stra`ara za pove}anje plata 11.B.114. V
Sari} Jakoba (Szarics Iacobus), prefekta siroti{ta molba u vezi sa Berke{ Margaretom (Berkes Margaretha), siro~etom  

11.B.136.

 

B

Sudbeni sto- uputstva za sudbeni sto slobodnog kraljevskog grada  

15.A.26.

 

I

Siro~ad- spisi u slu~aju siro~adi 15.C.37. O
Svedo~enja u korist Si~ Pala (Sz¿cs Paulus) 15.C.42. S
Sapanjo{ Mihalj (Szappanyos MihaÍl)- pismo u vezi sa Sapanjo{ Mihaljem  

15.C.50.

 

S

Sud vrhovni- autenti~ni spisi o podlo`ni{tvu ovog grada vrhovnom sudu  

15.A.5.

 

T

Su{i}evih (Szussics) posed- `alba Verme{ Mihalja (Vermes MichaÍl) protiv Luke Vojni}a (Luca Vojnits) u vezi sa zauzimanjem poseda porodice Su{i}  

 

15.C.48.

 

 

V

Sluge- obja{njenje namenjeno slugama ovog grada u vezi sa njihovim oslobo|enjem  

15.C.59.

 

E

Sari} Jakoba (Szarity Iacobus) prijave 15.A.3. D
Sluge- obja{njenje namenjeno slugama ovog grada u vezi sa njihovim oslobo|enjem  

15.C.59.

 

E

Surok Ferenc (Szurok Franciscus)- sudski proces protiv Surok Ferenca i Jano{a Sluke (Ioannes Szluka)  

16.A.10.

 

S

Sluka Jano{ (Szluka Ioannes)- sudski proces protiv Surok Ferenca (Szurok Franciscus) i Jano{a Sluke  

16.A.10.

 

S

Suknovi} Janje (Szuknovics Ianya) dobrovoljno ispitivanje 16.A.16. S
Sundi Mihalja (Szundi MichaÍl) dobrovoljno ispitivanje 16.A.14. S
Stoke ispa{a- izve{taj o koli~ini sena potro{enog za ispa{u stoke Tome Rudi}a (Thoma Rudics) u oblasti Kire{ (KÎrÎsÅr) i o njegovoj vrednosti  

 

18.A.5.

 

 

F

 

[

 

[enfeld Tomas (SchÎnfeld Thoma) i Jo`ef Sadecki (Iosephus Szadeczkï) sklopili su sporazum, {to je i objavljeno u Po`unu, 14. juna 1779.  

 

3.A.2.

 

 

S

[ume- objava u vezi sa {tetom (su{e, oluje, po`ari…) koja je nastala u {umama, izdata u Po`unu, 21. juna 1779.  

3.A.4.

 

S

[nabl Karlo (Schnabl Carolus) osu|en je na izgon iz dr`ave, zbog izdaje. Objavljeno u Po`unu, 12. jula 1779.  

3.A.11.

 

S

[egrtima su dodeljena dokumenta o otpu{tanju iz slu`be. Objavljeno u Po`unu, 20. septembra 1779.  

3.A.34.

 

S

[anta I{tvan (SÄnta Stephanus)- pismo Mihalja Herpaija (MichaÍl Herpay), kapetana, povodom slu~aja uhap{enog [anta I{tvana, stanovnika Hala{a, zbog kra|e konja. Hala{, 17. jul 1779.  

 

 

9.B.129.

 

 

 

S

[mit Mihael (MichaÍl Schmidt)- molba Rigl Matije (Riegl Mathia) protiv Mihaela [mita  

11.B.129.

 

R

[mit Mihaela (Schmidt MichaÍl) molba za dobijanje 50 jugera zemlje  

11.A.29.

 

S

[ev~ik Ivana (Sevcsik Ioannes) molba za dobijanje 15 jugera zemlje  

11.A.31.

 

S

[efer Ferdinand (Scheffer Ferdinandus) moli da mu se omogu}i da iz obe svoje prodavnice izvla~i slobodno dobit  

11.B.92.

 

S

[efer Katarine (Seffer Catharina) molba u vezi sa povredom ~asti  

11.B.106.

 

S

[andor (SÄndor) uvratnina- objava izabrane skup{tine u vezi sa nastanjivanjem uvratnine [andora  

15.C.56.

 

S

 

T

 

Takse na lekove odre|ene su i objavljene u Po`unu, 25. maja 1779.  

3.A.3.

 

M

Tompa, utvr|ivanje granica- pisma poslata advokatu Cikou (Cziko)u vezi sa parnicom oko utvr|ivanja granica u Tompi  

7.A.26.

 

P

Talian Jano{u ((Tallian Ioannes), komesaru provincije upu}ena pisma u kojima se obave{tava o tome da se novac ne mo`e dati u zajam  

 

7.A.19.

 

 

T

Tari I{tvana (Tarï Stephanus) naslednici podi`u novac. Pismo je objavljeno u Hala{u  

7.A.21.

 

T

Tompa, pustara- Ma|ar Mihalj (Magyar MichaÍl), kameralni advokat, primio je dve istrage u vezi sa du`inom protezanja pustare Tompa  

 

9.A.97.

 

 

M

Trgovina solju- pismo uprave Sombora u vezi sa taksama na trgovinu solju  

9.A.87.

 

S

Talian Jano{ (Tallian Ioannes), visoki provincijski komesar moli da mu se da u zajam suma od 1000 forinti  

9.A.102.

 

T

Traveni} Andreja (Traveni} Andrea)  molba za dobijanje 6 jugera zemlje  

11.A.43.

 

T

Tumbas Antuna (Tumbasz Antonius) molba za dobijanje 150 jugera zemlje  

11.A.45.

 

T

Tumbas Matije (Tumbasz Mathaeus) molba za dobijanje 200 jugera zemlje  

11.A.46.

 

T

Tumbas Gaje (Tumbasz Gaius) molba za dobijanje 60 jugera zemlje  

11.A.47.

 

T

Tajbel Mihael (Taibel MichaÍl), mesar moli za potvrdu ugovora  i tra`i u arendu pa{njake u oblasti Kire{ (KÎrÎsÅr)  

11.B.63.

 

T

Tekert Jakoba (Tekert Iacobus), proizvo|a~a konopaca, molba u vezi sa njegovim sporom  

11.B.66.

 

T

Tona Jo`efa (Tona Iosephus) `alba povodom nepravedne optu`be  

11.B.84.

 

T

Tot Tome (TÆth Thoma) molba za pomo} 11.B.90. T
Tikvicki Katarine (Tikvicki Catharina) molba u vezi sa nasle|ivanjem  

11.B.104.

 

T

Trgovci- `alba starijih sugra|ana protiv trgovaca 11.B.102. V
Tompa- odre|ivanje granica u Tompi (prilo`ena je karta) 15.C.57. P
Tot Adama (TÆth Adamus) dobrovoljno ispitivanje 16.A.12. T
Trgovci- spisak robe prona|ene kod trgovaca koji nisu ~lanovi  udru`enja trgovaca  

18.A.4.

 

S

 

U

 

Uputstva za gradnju i popravku zgrada od ve}eg zna~aja data su na znanje. Po`un, 5. novembar 1779.  

3.A.39.

 

A

Udru`enje trgovaca moli da se onima koji nisu primljeni u udru`enje, zabrani prodaja robe  

11.B.97.

 

S

Udru`enje obu}ara moli da se trgovcima zabrani prodaja ~izama  

11.B.99.

 

S

Udru`enje trgovaca moli da mu se omogu}i slobodna delatnost  

11.B.107.

 

S

Udru`enje trgovaca moli da se re{e njegova aktuelna pitanja 11.B.124. S
Udvari \er| (Udvarï Georgius)- istraga izvr{ena u vezi sa Udvari \er|om  

15.B.33.

 

U

Uputstva za delegata poslatog u Be~ 15.C.49. V
Ujhelji Adam (—jhelyi Adamus)- izve{taj o proceni ku}e Ujhelji Adama  

18.A.1.

 

U

 

V

 

Vojni~kih dobrovolja~kih odreda priznanice treba da budu poslate ratnim komesarima. Po`un, 1. oktobar 1779.  

3.A.23.

 

Q

Vojni~ke uniforme- dopis u vezi sa proizvodnjom ili prodajom. Po`un, 17. jun 1779.  

3.A.7.

 

A

Vojnici na odsustvu- objavljuje se na~in saradnje sa vojnicima koji se nalaze na odsustvu. Po`un, 12. jul 1779.  

3.A.10.

 

A

Vojnicima-dobrovoljcima ne ispla}uje se novac prilikom raspu{tanja njihovih odreda. Po`un,  jun 1779.  

3.A.2.

 

V

Vojnici na odsustvu- objava u vezi sa rasporedom za odsustvovanje vojnika. Po`un, 7. oktobar 1779.  

3.A.22.

 

A

Vojnici na odsustvu- objavljuju se pravila za odsustvovanje vojnika. Po`un, 9. jun 1779.  

3.A.9.

 

A

Vojni~ki dobrovolja~ki odredi- priznanice pukovnika dobrovolja~kih odreda daju se na obra~un komesarijatu. Po`un, 12. avgust 1779.  

 

3.A.16.

 

 

Q

Valdman Jo`ef (Valdman Iosephus)- naredba za hap{enje dezertera Vajdman Jo`efa. Po`un, 21. jun 1779.  

3.A.13.

 

V

Vojnici-dobrovoljci- preporu~uje se posebna pa`nja kod pojedinaca iz dobrovolja~kog korpusa. Po`un, 5. jul 1779.  

3.A.8.

 

V

Vuji} Dimitrije (Vuics Demetrius)- tra`i se istraga povodom vrbovanja mladi}a za dobrovolja~ki odonelijski puk od strane vojnika Vuji} Dimitrija. Po`un, 23. avgust 1779.  

 

3.A.20.

 

 

V

Vojnici-dezerteri- tabelarni prikaz dezertera za godinu 1779. 3.B.40. D
Vojnici na odsustvu- pisma poslata komandantu segedinskih trupa u vezi sa odlaskom vojnika na odsustvo  

7.A.2.

 

A

Vojnik-dezerter Sabo Tama{ (SzabÆ Thoma)- pismo upu}eno u Segedin, u vezi sa SabÆ Tama{om, dezerterom  

7.A.12.

 

S

Varga Jo`ef (Varga Iosephus)- pismo u vezi sa Varga Jo`efom, izdato u Jasberenju  

7.A.36.

 

V

Vojnik-dezerter Sabo Tama{ (SzabÆ Thoma)- pismo u vezi sa ovim dezerterom, upu}eno  u \ulu  

7.A.13.

 

S

Vojnik-dezerter Sabo Tama{ (SzabÆ Thoma)- pismo u vezi sa ovim dezerterom, upu}eno u Hala{  

7.A.14.

 

S

Varga Jo`ef (Varga Iosephus)- pisma u vezi sa kradljivcem Varga Jo`efom, upu}ena u Jasberenj  

7.A.36.

 

V

Vojnik-dezerter Lengi Andra{ (Lengi Andrea)- pismo u vezi sa dezerterom Lengi Andra{om  

9.A.91.

 

L

Vojni} Mirko (Vojnics Emericus), slu`benik- molba Petrik Mihalja (Petrik MichaÍl) da ga oslobode optu`be koju je protiv njega podneo slu`benik Mirko Vojni}  

 

11.B.118.

 

 

P

Vojni} Ivana (Vojnics Ioannes) molba za dobijanje 300 jugera zemlje  

11.A.20.

 

V

Vojni} Stevana (Vojnics Stephanus) molba za dobijanje 300 jugera zemlje  

11.A.21.

 

V

Vojni} Aleksandra(Vojnics Alexander) molba za dobijanje 300 jugera zemlje  

11.A.22.

 

V

Vojni} Mirka (Vojnics Emericus) molba   za dobijanje 200 jugera zemlje  

11.A.44.

 

V

Videc Matije (Videtz Mathia) molba za dobijanje 4 jugera zemlje  

11.A.52.

 

V

Veg Jo`efa (VÅgh Iosephus) molba za nastanjivanje u ^antaviru  

11.B.88.

 

V

Vukovi} Hijeronima (Vukovich Hyeronimus) molba protiv Franje Per~i}a (Franciscus Perchich)  

11.B.101.

 

V

Vojni} Dominike (Vojnics Dominica), ro|ene Pei} (Peity) testament  

12.A.1.

 

V

Vukovi} Josipa (Vukovics Iosephus) testament 12.A.8. V
Vuji} Maksimilijan (Vuics Maximilian)- istraga izvr{ena u slu~aju Vuji} Maksimilijana iz Novog Sada  

15.B.32.

 

V

Vere{ Jo`efa (VÎrÎs Iosephus) dobrovoljno ispitivanje 16.A.9. V

 

Z

 

Zatvorenik Abt Antun (Abt Antonius) ovom naredbom se pu{ta na slobodu. Po`un, 22. novembar 1779.  

3.A.32.

 

A

Zgrade od ve}eg zna~aja zabranjeno je popravljati bez znanja kraljevske komore. Po`un, 5. novembar 1779.  

3.A.36.

 

A

Zidari i stolari- obave{tenje u vezi sa zaradama 3.A.11. M
Zidari, kova~i i stolari- potrebno je da se dostavi njihov spisak  

3.A.27.

 

M

Zahin Ivan (Zahin Ioannes)- pismo sudije i porotnika grada Ke~kemeta povodom suo~enja Go{di alias Gedre{ Jano{a (GÎdrÎs Ioannes) sa Ivanom Zahinom. Ke~kemet, 25. septembar 1779.  

 

 

9.B.137.

 

 

 

G

Zahvalnica Vla{i} Andrije (Vlassics Andrea), kraljevskog komesara, povodom ~estitki koje je dobio za imendan  

9.A.25.

 

V

Zajam- Vojni} Adalbert (Vojnics Adalbert), `upnik u Futogu javlja da je prona{ao 16000 forinti koje treba uzeti u zajam u interesu ovog grada  

 

9.A.12.

 

 

V

Zajam- advokat Vranovi} Josip (Vranovics Iosephus) nudi novac u zajam zarad interesa  

9.A.40.

 

V

Zeldi I{tvana (ZÎldi Stephanus) molba za dobijanje 11 jugera zemlje  

11.A.58.

 

Z

Zombor~evi} Josipa (Zomborcsevics Iosephus), dirigenta, molba za dobijanje 130 jugera zemlje  

11.A.60.

 

Z

Zemlji{nih parcela tabela 15.A.15. A
Zakletve- formule zakletvi gra|anskih slu`bi (senatora,sudija, izabrane op{tine…) i gra|ana  

15.A.6.

 

I

Zasedanje magistrata- redosled predmeta koje treba razmotriti na zasedanju magistrata  

15.A.22.

 

S

Zatvorenika tabela za drugo polugodi{te 16.A.18. C

 

@

 

@ito- kraljevska naredba u vezi sa slobodnim izvozom `ita  objavljena je u Po`unu, 22. novembra 1779.  

3.A.30.

 

F

@ito- pismo u vezi sa koli~inama `ita, poslato visokom ratnom komesaru  

7.A.30.

 

A

@ito- pismo uprave u vezi koli~inama `ita 9.A.99. A
@alba Dro{dik Adama (Drosdik Adamus) povodom batinjanja  

11.B.127.

 

D

@alba Gabri} Olive (Gabrics Oliva) povodom batinjanja 11.B.91. G
@alba Kova~ Katarine (KovÄcs Catharina) povodom primljene zarade  

11.B.111.

 

K