ANALITIČKI INVENTAR VELIKI BELEŽNIK (1919 – 1925)

http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/analitikus/F-047/F-047_Ured_gradskog_velikog_beleznika-sveska_1_(1919-1920).pdf

NAPOMENE KORISNICIMA

Odeljenje Senata grada Subotice pod nazivom Ured Velikog beležnika, postojalo je u periodu 1919-1931. Sačuvana građa sastoji se od 4 knjige i 48 arhivskih kutija. Pored sumarnog inventara1 za celi fond koji ima 1824 jedinica, za pojedina odeljenja, pa tako i za Ured Velikog beležnika u ediciji Arhiva – Naučno informativna sredstva, izrađeni su i analitički inventari.I-00693_resize
Prva sveska analitičkog inventara dokumenata odeljenja fonda Senata pod nazivom Ured velikog beležnika, obuhvata arhivske kutije od broja 1199 do 1204. Ta građa je nastajala u periodu od 1919. do 1921. godine i sastoji se od ukupno 887 analitičkih opisa predmeta ovoga fonda. Ovo odeljenje je u kancelarijskom poslovanju imalo rimske oznake I, II, III i IV. Po svom sadržaju, ova građa se odnosi na molbe i zahteve iz delokruga koje je pokrivao veliki beležnik, izdavanje raznih uverenja i rešavanje građevinskih predmeta. Uz analitičke opise, za obrađene dokumente je izrađen predmetno-tematski imenski registar. Analitički opis predmeta se sastoji, što se vidi iz primera prvog opisa, od rednog broja – 1. u levom gornjem uglu, koji je veza sa brojem označenim u registrima, za njim sledi – oznaka fonda i signaturskog broja F:47. I 4/1919. a ispod njih sledi – opis sadržaja predmeta, a u desnom uglu je – l:1, m., oznaka jezika na kojem je dokumenat pisan i broj listova u predmetu. Posebno je naznačeno ako
postoje prilozi – npr.: Prilog: list Sloboda, Novi Sad, od 22.6.1919. gr 700 925

Ured gradskog velikog beležnika (1919-1920) – sveska br.: 1
Ured gradskog velikog beležnika (1921-1922) – sveska br.: 2
Ured gradskog velikog beležnika (1922-1924) – sveska br.: 3
Ured gradskog velikog beležnika (1924-1925) – sveska br.: 4

 

Sveske u pdf formatu: sv. 1  1919-1920, sv.  2  1921-1922,  sv 3 1922-1924  , sv 4

II 140 1925

Историјски архив Суботица – Istorijski arhiv Subotica – Történelmi Levéltár

NAUČNO-INFORMATIVNA SREDSTVA O ARHIVSKOJ GRAĐI

ANALITIČKI INVENTAR

 

VELIKI BELEŽNIK

(1919 – 1930)

 

SVESKA 1

VELIKI BELEŽNIK

(1919 – 1920)

 

Stevan Mačković, arhivski savetnik

 

Суботица – Subotica – Szabadka, 2012

 

S A D R Ž A J:

NAPOMENE KORISNICIMA

SKRAĆENICE

PREDGOVOR

ANALITIČKI OPISI

IMENSKI REGISTAR

 PREDMETNO TEMATSKI REGISTAR

 

 

 

NAPOMENE KORISNICIMA

 

Odeljenje Senata grada Subotice pod nazivom Ured Velikog beležnika, postojalo je u periodu 1919-1931. Sačuvana građa sastoji se od 4 knjige i 48 arhivskih kutija. Pored sumarnog inventara[1] za celi fond koji ima 1824 jedinica, za pojedina odeljenja, pa tako i za Ured Velikog beležnika u ediciji Arhiva – Naučno informativna sredstva, izrađeni su i analitički inventari.

Prva sveska analitičkog inventara dokumenata odeljenja fonda Senata pod nazivom Ured velikog beležnika, obuhvata arhivske kutije od broja 1199 do 1204. Ta građa je nastajala u periodu od 1919. do 1921. godine i sastoji se od ukupno 887 analitičkih opisa predmeta ovoga fonda. Ovo odeljenje je u kancelarijskom poslovanju imalo rimske oznake I, II, III i IV. Po svom sadržaju, ova građa se odnosi na molbe i zahteve iz delokruga koje je pokrivao veliki beležnik, izdavanje raznih uverenja i rešavanje građevinskih predmeta.

Uz analitičke opise, za obrađene dokumente je izrađen predmetno-tematski imenski registar. Analitički opis predmeta se sastoji, što se vidi iz primera prvog opisa, od rednog broja – 1. u levom gornjem uglu, koji je veza sa brojem označenim u registrima, za njim sledi – oznaka fonda i signaturskog broja F:47. I 4/1919.  a ispod njih sledi – opis sadržaja predmeta, a u desnom uglu je – l:1, m., oznaka jezika na kojem je dokumenat pisan i broj listova u predmetu. Posebno je naznačeno ako postoje prilozi – npr.: Prilog: list Sloboda, Novi Sad, od 22.6.1919.

 

SKRAĆENICE

 

 1. – francuski jezik

l  – listova

 1. – mađarski jezik
 2. – nemački jezik
 3. – srpski jezik

 

PREDGOVOR

 

 

Od samog ulaska u novu jugoslovensku državnu zajednicu, na teritoriji Vojvodine je vladala mešavina zakona i perioda Monarhije i onih iz nove Kraljevine. U administrativnoj praksi gradskih vlasti, zadržane su osnove kancelarijskog  poslovanja iz ranijeg vremena. Bila je praksa da se vodi jedan zajednički delovodnik u kome su upisivana sva akta koja su razvođena po odeljenjima, a koja su bila označavana rimskim brojkama od I do XXIV. To je nastavljeno sve do 1932. godine, od kada svako odeljenje dobiva svoj zaseban delovodnik i druge pomoćne knjige, indekse, itd.

 

U Uredu velikog beležnika pod rimskim oznakama I rešavani su opšti administrativni predmeti, oni u vezi sa raznim odlukama gradske uprave,[2] promene prezimena ili vere, zavođeni su gradonačelnički periodični izveštaji koje je on u ime čitave gradske uprave podnosio Proširenom senatu,[3] ali i predmeti u vezi sa popisom stanovništva,[4] pitanjima javne bezbednosti,[5] te oni koji se odnose na naredbe, rešenja, okružnice i druge vrste dopisa viših organa vlasti.[6] U okviru te grupe ističu se molbe stranaka za odobravanje održavanja kulturno umetničkih događanja, odnosno korišćenje gradskih prostorija u te svrhe.[7]

Pod oznakama II rešavalo se o kulturno prosvetnim i školskim predmetima, radu prosvetnih društava i udruženja, školarinama, održavanju školskih objekata,[8] itd. Pod rimskim oznakama III radilo se o građevinskim predmetima, izdavanju odobrenja za gradnju (126 sačuvanih predmeta), useljavanje u gotove objekte, i sličnom. Tako je sačuvan niz predmeta kojima Ministarstvo za agrarnu reformu daje kućišta u Aleksandrovu za gradnju novih kuća. Mere su izražavane u kvadratnim hvatima (1 kv. hvat = 3,6 m²). Po važećem gradskom Građevinskom pravilniku bilo je dozvoljeno da se i nove kuće grade od nabijene zemlje ili čerpića, te je bio izdat vrlo veliki broj dozvola upravo za takvu vrstu gradnje.

Rimske oznake IV su nosili predmeti u kojima se rešavalo o pitanjima krštenica tj. izdavanju uverenja iz matičnih knjiga, zavičajnosti, nadležnosti. Uslovi da lica dobiju zavičajnost u Subotici su bili definisani još mađarskim zakonom, paragrafom 6, 10. zakonskim članom XXII: iz 1866. godine. Njime je određeno da se zavičajnost stiče ako je lice snosilo opštinske terete.

Na čelu Ureda nalazio se u prvim poratnim godinama dr Lazar Orčić. Nakon njega, na položaju Velikog beležnika nalazio se Franjo Vukić.[9]

I Ured Velikog beležnika nalazio se u centru gradske uprave u Gradskoj kući, na prvom spratu. Pored glavne kancelarije velikog beležnika sa 4 zaposlena,  obuhvatao je i veliku pisarnicu sa 9 zaposlenih, senatski eksibit sa 5, gradsku arhivu sa 4 i uručbeni ured sa 3 zaposlena.

 

Analitičke opise predmeta, kao i registre za Ured velikog beležnika, sačinio je Stevan Mačković, arhivski savetnik.

 

 

 

Subotica, marta 2012. godine                                                                         Stevan Mačković

 

 


ANALITIČKI OPISI

 

F:47. 1199-1204    Veliki beležnik, 1919, 1920, 1921    (I, II, III)

 

Redni brojevi 1-887    

                                   

 1. F:47. I 4/1919.

Rešenje segedinskog suda od 26.12.1918. godine, u predmetu uvrede časti dr Jakoa Fišera,

za koje je optužen dr Jene Ač (Ács Jenő). Tužitelju je naloženo da podnese potvrde da

nije član  Municipalnog pravnog odbora, nego samo subotičke „Štedionice” i  još nekih

drugih subotičkih deoničkih društava.

l:1,m.

2          F:47. I 5/1919

Molba Ištvana Drola (Droll Istvan) majora, za prijem u zavičajnu vezu (20.11.1918.).

l:2,m.

 1. F:47. I 6/1919

Molba Teze Pukec (Puketz) „zabavilje” (vaspitačice u obdaništu) za odobrenje bolovanja,  obrazloženo lekarskim uverenjem.

l:2, m,s.

 1. F:47. I 9 /1919

Telegram i prepis na mađarskom, naredbe Narodne Uprave iz Novog Sada, sa potpisom dr

Joce Laloševića (4.1.1919.) da uredništva svih javnih glasila imaju stajati u vezi sa Narodnom upravom i slati joj po 3 primerka svojih novina.

l:5,m,s

 1. F:47. I 10/1919

Dopis gradonačelnikovog ureda župi Sv. Roke da dostavi maticu rođenih iz 1872. godine,    radi službenog utvrđivanja datuma rođenja Laka Mihalja (Laak Mihaly).

l:3,m.

 1. F:47. I 12 /1919

Dopis opštini Vukovar sa zahtevom da vrati sve spise u predmetu Marije Pajvanović.

l:1,m.

 1. F:47. I 13 /1919

Molba Senatu, od strane Gavre Čovića, Andre Ćakića, Remije Miljački, Jose Mikšića, Antuna Crnkovića i Remije Marcikića, koji su 1. „siečnja” (januara) počeli rad na žigosanju novčanica

i popisu stanovništva, da se prime za gradske činovnike.

l:3

 1. F:47. I 14 /1919

Dopis Narodnoj odbrani u Novom Sadu o predmetu penzionisanih vojnika Monarhije. Šimun Milodanović penzionisani domobranski pukovnik ima penziju od 1660 kruna.

l:7,m,s.

 

 1. F:47. I 16 /1919

Molba dr Đerđa Šante, šefa odeljenja gradske bolnice za povratak predatih spisa. Izdata su 1937. godine.

l:2.

 1. F:47. I 18/1919

Dopis Senatu, dr Mirka Ivkovića Ivandekića, advokata, sa molbom za povećanje broja redara,

radi uspostavljanja javnog reda i mira, osobito na salašima.

l:3

 1. F:47. I 20/1919

Molba inž. Lea Štrasa (Strass), potkrepljena diplomom, da mu se dozvoli obavljanje             privatne inženjerske građevinske prakse.

l:5,n,s.

 1. F:47. I 21/1919

Postupak utvrđivanja zavičajnosti Šandora Zoka i sup. Emilije Horvat. Nisu bili zavičajni u Subotici.

l:2,m.

 1. F:47. I 22/1919

Statistika popisa stanovništva obavljenog 1919. godine. Podaci su izraženi u tri kategorije, po maternjem jeziku (na osnovu koga su razvrstavani u tu narodnost), po zanimanju, i po veri. Ukupan broj je iznosio 101 286, od toga: Bunjevaca 65 135, Srba 8737, Mađara 19870, Nemaca 4251, Židova 3293. Po zanimanju – „zemljodilaca” je bilo 79 593, obrtnika 4 249, itd., a po veri – rimokatolika 87 655, pravoslavne vere 8 582, itd. Poimenični spisak popisivača (105) sa odlukom da im se isplati ugovorena suma honorara.

l:13

 1. F:47. I 23/1919

Obaveštenje da Ignac Kovač nije zavičajan u Subotici.

l:1,m.

 1. F:47. I 24/1919

Rešenje budimpeštanskog suda o upisu u matičnu knjigu župe Sv. Terezije, promene prezimena Savozot (Szövozat) Kalmana (r.1888) u Sentmarjai (Szentmarjay) pošto je usvojen od Szentmarjay Pala, veleposednika.

l:1.m.

 1. F:47. I 25/1919

Dopis Gradskog poglavarstva Zemun o primanju u zavičajnu vezu štampara Josipa Sabo      (r.1892) i njegove porodice.

l:1

 1. F:47. I 26/1919

Poglavarstvo Osijek moli utvrđivanje podataka iz matičnih knjiga subotičkog nadrabinata za  Reginu Berger, rođenu Štelcer (Stelzer).

l:13,m,s.

 1. F:47. I 27/1919

Tabelarni iskaz rezultata popisa stanovništva 1919. godine. Pored rubrika o narodnosti,        zanimanju i veri, posebno su izraženi muškraci od 20 do 24 godine (3841) i oni stariji

od 24 godine (21 365), i to po mestu stanovanja – gradskim krugovima i okolnim      naseljima.

l:4

 1. F:47. I 28/1919

Okružnica, preporuka Ministarstva pošta i telegrafa da područne vlasti ne naplaćuju prenos pošte, sve dok se ne uspostavi normalan poštanski saobraćaj.

l:1

 1. F:47. I 29/1919

Polugodišnji gradonačelnički izveštaj o stanju gradske uprave, sa izveštajima gradskog fizikata i šefova pojedinih odeljenja. Odluka Proširenog Senata da se jedna ulica nazove imenom popa „Pavla Kulunčića“ (Paje Kujundžića?), župnika crkve Sv. Đurđa, preminulog 1915. godine.

l:35,m,s.       21 F:47 I  32/1919

Propratni akti o prosleđivanju naredbe Ministarstva unutrašnjih dela, Vojnom uredu.                                                                                                                                                  l:2

22        F:47 I  34/1919

Predlog Senata za uspostavljanje Kasacionog suda u Subotici.

l:5

 1. F:47 I 35/1919

Dopis sa molbom kapetaniji Zemun za izdavanje jednog spisa Velikog župana.

l:1,m

 1. F:47 I 36 /1919

Molba „pridsidnice Subotičkog bunjevačkog divojačkog društva“ – Roze Peić

Tukuljac, da Senat odobri upotrebu dvorane gradskog pozorišta od 11. do 15. juna

 1. godine. Odluka Senata i pozorišnog staratelja Ante Ostrogonca o odobrenju

korištenja pozorišta.

l:3

 1. F:47 I 38/1919

Dopis poglavarstva Ada kojim moli dostavu spisa Marije Ružović, subotičke stanovnice.

l:1,m.

 1. F:47 I 39/1919

Zapisnik sa ličnim podacima Mikloša Barašaia (Barasai Miklos) u vezi sa davanjem

pomoći za njegovu decu.

l:6.m.

 1. F:47 I 40/1919

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa primedbama na način sastavljanja zapisnika

sednica Gradskog odbora i primedbama, zahtevima šta treba dostavljati tom ministarstvu.

l:5,m,s.

 1. F:47 I 41/1919

Raspis, naredba Ministarstva unutrašnjih dela o načinu i upotrebi pečata sa državnim grbom.

l:1.

 1. F:47 I 43/1919

Odluka o neusvajanju žalbe Nikole Šnajdera (Schneider) na odluku br. 319/1919.

l:2

 1. F:47 I 44/1919

Prepiska Poreskog odbora u Somboru i gradskih vlasti oko određivanja članova za to telo.

l:4,m.

 1. F:47 I 45 /1919

Molba Hermana Kemenja, veterinara, za dozvolu osnivanja potkivačke škole, sa      programom nastave u toj školi u 15. tačaka (1920. godina).

l:14,m,s.

 1. F:47 I 46/1919

Molba Đule Klajna (Klein Gyula) za izdavanje uverenja o zavičajnosti za sebe i porodicu.    Odluka             o priznavanju zavičajnosti.

l:6.m,s.

 1. F:47 I 47/1919

Senatska odluka o postupanju Inženjerskog ureda prema naređenju Ministarstva       unutrašnjih dela, odnosno Građevinske direkcije u Novom Sadu.

l:1

 1. F:47 I 48/1919

Obaveštenje da je plebania Sv. Tereze dostavila krštenicu Bele Štrasera (Straser Béle) u Baju, a na traženje tamošnje jevrejske opštine.

l:2,m.

 1. F:47 I 50/1919

Naređenje Finasijskog odbora (Penzügyigozgotság) iz Sombora da se dopisi pišu na srpskom i mađarskom jeziku.

l:1.m.

 1. F:47 I 52/1919

Spisak sa imenima i podacima o školi, odnosno fakultetu i godini diplomiranja za 14            ovlaštenih građevinskih preuzimača, na traženje Građevinske direkcije iz Novog Sada.

l:4,m,s.

 1. F:47 I 53/1919

Dopis Ministarstva za agrarnu reformu kojim obaveštava inž. Lea Štrasa da mu je     uvažena molba za prijem u službu na „mjerničkim“ poslovima kod sprovođenja agrarne  reforme.

l:1

 1. F:47 I 54/1919

Prepis objave Ministarstva unutrašnjih dela o formiranju nove vlade Ljube Davidovića, nakon ostavke Stojana Protića.

l:1

 1. F:47 I 56/1919

Obaveštenje da su spisi Lasla Ernea (Lászlo Ernö) upućeni Gradskom veću u „Tamišvar“.

l:1

 1. F:47 I 58/1919

Telegram Ministarstva unutrašnjih dela kojim traži podatke o broju punoletnih građana opštine i odgovor da je ukupno 51 819.

l:5

 1. F:47 I 59/1919

Molba Mikše Rota (Roth Miksa) „soboslikara“, vinkovačkоg stanovnika za istup iz   subotičke zavičajnosti, što mu je i odobreno.

l:3

 1. F:47 I 60/1919

Dopis Ministarstva prosvete, (potpisan zamenik šefa otseka Vasa Stajić) da subotički Senat postavi sveštenika Ivu Matića za „ravnatelja Gradske knjižnice“. On bi radio na njenom „jugoslaviziranju“. Također se traži i prihvatanje njegove inicijative za osnivanje društva pod imenom „Srpsko bunjevačka Matica“, koja bi se starala o javnim bibliotekama i bavila predavanjima. Odluka Senata o neprihvatanju predloga „da se varoška knjižnica            poveri jednom stranom, nepouzdanom svešteniku“.

l:2

 1. F:47 I 61/1919

Senatska odluka (novembar 1919) o primanju u gradsku službu Vranje Andačića. Molba      za istupanje iz službe zbog male plate i odluka o tome (juna 1920).

l:13

 1. F:47 I 62 /1919

Sačuvan samo omot spisa.

 

 1. F:47. I 63/1919

Molba crkvenog pojca Živka Kurbanova za prijem u članstvo grada (zavičajnost) i odluka    o odbijanju, pošto je u Subotici tek od 1917. godine.

l:13

 1. F:47 I 65/1919

Pozitivna senatska odluka povodom molbe Ivana Ivkovića Ivandekića, „glavnog mjernika“

za rad u Komisiji za pripremu agrarne reforme.

l:3

 1. F:47 I 67/1919

Gradsko poglavarstvo Zemun obaveštava da je Petar Sabo sa porodicom primljen u članstvo toga grada. Pohvale licima koja su uspešno obavila regrutaciju, dr Josifu Prčiću,

vojnom senatoru i podgradonačelniku i Stipanu Tikvickom, činovniku.

l:8

 1. F:47 I 68/1919

Dopisi, potpisani i overeni službenim pečatom, 6 kraljevskih javnih beležnika „sudbenim     stolovima“, Radivoja Miladinovića, dr Stipana Matijevića, dr Aladara Tripolskog (Senta),            dr Vladislava Manojlovića, dr Milivoja Lolina (Senta), dr Andrije Tabakovića (Senta).

l:16

 1. F:47 I 70/1919

Raspis Ministarastva unutrašnjih dela da će se stenografske beleške sednica Narodnog          predstavništva slati svim opštinskim vlastima.

l:1

 1. F:47 I 71/1919

Molba Marka Kujundžića šefa „uručnog zvanja” da Senat povisi tarifu za uručivanje            poštanskih pošiljki i pisama.

l:1

 1. F:47 I 75/1919

Molba ravnatelja pučkih škola Matije Išpanovića da se izvrše popravke salaških škola u       Verušiću, Bikovu i Šupljaku.

l:5,m.s.

 1. F:47 I 76/1919

Molba kotarske oblasti Šid za dostavu dokumentacije kojom bi se utvrdila zavičajnost Ilije   Bašića i odgovor da je poslata.

l:4

 1. F:47 I 77/1919

Molba Ive Bukića, penzionisanog žandarmerijskog službenika da ga Senat postavi za            gradskog pčelara, u Poljoprivrednoj školi na Paliću.

l:5

 1. F:47 I 78/1919

Molba Marka Kujundžića šefa Uručbenog ureda da se povisi broj uručitelja. Senatska odluka kojom je udovoljeno toj molbi i povišen broj uručitelja sa 25 na 32. Spisak kvartova i naselja  na teritoriji grada sa brojem stanovnika i brojem uručitelja za taj deo.

l:10,m

 1. F:47 I 129/1919

Odluka o penzionisanju službenika gradskog računovodstva Reže Kantora.

l:2,m,s

 1. F:47 II 1/1919

Dopis gradskog inženjera o tome da je u gradskom pozorištu 26.12.1918. godine održana     predstava  na srpskom jeziku –„Jugoslavija”. Molba činovnika Hrvatske zemaljske banke Miroslava Mažgona za dozvolu održavanja koncerta „jugoslovenskog umetnika na     guslama“ (violiniste) Zlatka Balokovića i odluka da se 5.6.1919. godine dozvoljava       upotreba pozorišta u tu svrhu.

l:5

 1. F:47 II 2/1919

Odluka Velikog župana o ispalti „beriva” (plate) direktoru Više ženske škole Maćašu           Hofmanu (Hoffmann Mátyás).

l:4,m..

 1. F:47 II 3/1919

Molba profesora Gimnazije Ištvana Piteljana, Balaža Hirke, Ištvana Kiša, Đule Petenjia za    isplatu plata.                                                                                                                                                                                                                                                                l:4,m.

59        F:47 II  4/1919

Molba Alfreda Tauperta i Mihalja Šefera (Schaefer) profesora Gimnazije za isplatu plata.

l:2,m.

 1. F:47 II 5/1919

Dvojezični, srpsko-mađarski prepis Deklaracije slovenskog stanovništva Vojvodine (bez datuma i potpisa) da Vlada Srbije zastupa njihove interese na „kongresu mira”. Tekst zakletve za službenike Narodne uprave za Banat, Bačku i Baranju.

l:3.m,s.

 1. F:47 II 6/1919

Molba učitelja Ernea Balažpirija (Balázspiri Ernő) za isplatu dečijih dodataka i odluka iz       februara 1918. godine da isplati 400 kruna dečijeg dodatka za njegovu kćerku.

l:5,m.

 1. F:47 II 7/1919

Ivan (János) Vojnić Tunić, nastavnik Gimnazije, podnosi obračun upisnine za tu školu. Jula             1918. godine bilo je 555 učenika.

l:1,m.

 1. F:47 II 10/1919

Predmeti iz 1915. i 1916. godine u vezi spora oko inventara Gimnazije i Građanske muške škole, koje su delile isti objekat. Građansku mušku školu zastupa direktor – Antal Abrašić, a  Gimnaziju Arpad Kostolanji.                                                                                                                                                                                                                                  l:21.m.

 1. F:47 II 11/1919

Dopis Senatu „ravnatelja pučkih škola” Matije Išpanovića, da obustavi isplatu 15 „salaških” učitelja koji su postavljeni od mađarskih vlasti i ne govore „bunjevačko-srspki” jezik.

l:3,m,s.

 1. F:47 II 12/1919

Dopis Građanske muške škole o visini prikupljenih uplata za školarinu.

l:2,m.

 1. F:47 II 13/1919

Molba (jun 1919) Dežea Rigera (Rieger Dezsö) upravnika I školskog kruga za isplatu           prinadležnosti učiteljima koji su se demobilisali.

l:2,m.

 1. F:47 II 14/1919

Molba Dežea Rigera (Rieger Dezsö) da mu se odobri isporuka ogreva, 10 kubika koksa.

l:1,m.

 1. F:47 II 15/1919

Pozitivno rešenje molbe Marije Barkač (Barkács Maria) direktorice Učiteljske škole za isplatu plate učiteljici Etelki Teke (Tőke Etelka) koja od 15.1.1919. godine drži časove bunjevačko-srpskog jezika. Molba Ženske rimokatoličke više trgovačke škole „Naše       Gospe” za isplatu plate Dragi Ognjanov, učiteljici bunjevačko- srpskog jezika – odbijena.

l:8,m,s.

 1. F:47 II 16/1919

Dopis Dečijeg prihvatilišta sa obaveštenjem da je njihova štićenica Marija Slavinjak upisana u Žensku građansku školu, te odluka da će Senat regulisati njenu školarinu.

l:2,m.

 1. F:47 II 17/1919

Dopis direktorice Ženske građanske škole sup. Antala Kovača, o uplaćenoj školarini za period 1918-1920. Pojedinačni spiskovi učenica sa sumom uplaćene školarine.

l:23,m.

 1. F:47 II 18/1919

Molba učiteljice u školi na Šupljaku Agneš Laslo, za uviđaj i pomoć pri saniranju oronule školske zgrade.

l:2,m.

 1. F:47 II 19/1919

Molba Dežea Rigera (Rieger Dezsö) upravnika I školskog kruga za obustavu plate    nastavniku Lajošu Tesu (Thész Lajos), koji se nije vratio iz vojne službe.

l:2,m.

 1. F:47 II 20/1919

Ponuda subotičke stanovnice Tereze Sentđerđi (Szentgyörgyi Terez) da gradske vlasti otkupe advokatsku diplomu dr Đerđa (György) Vilova iz 1817. godine, odbijena.

l:3,m.

 1. F:47 II 21/1919

Dopis kaločkog nabiskupa o imenovanju Deže Nađa (Nagy Dezső) za nastavnika teologije u subotičkoj Gimnaziji i Građanskoj muškoj školi umesto dr Ištvana Kernera (avgust 1918).

l:8,m.

 1. F:47 II 22/1919

Zapisnici nastavničkih veća Građanske muške škole (januar 1919) i Učiteljske škole (januar 1919).

l:5,m.

 1. F:47 II 23/1919

Zapisnik o predaji u gradsku kasu, 2000 kruna za pomoć deci bez roditelja, koje je dao        gvardijan Franjevačkog samostana, Josip Rukavina.

l:3

 1. F:47 II 24/1919

Dopis zamenika direktora Gimnazije Mihalja Šefera (Schäfer Mihály) o naknadnom             prijemu, upisu učenika, januara 1919. godine.

l:3,m.

 1. F:47 II 25/1919

Rešenja o platnim razredima iz 1913-1916, za učitelje; Borbalu Bogešić, Đulu Vilova i Jene Kladeka.

l:51,m.

 1. F:47 II 26/1919

Senatska odluka da se Kati Prčić i „drugama” dozvoli upotreba velike gradske većnice         3.2.1919. godine.

l:1

 1. F:47 II 27/1919

Molba Petra Zvekića za dodelu prostorija novoosnovanom društvu „za učenu omladinu pod imenom Jugoslavija” i društvu „pod osnivanjem, Ženskom bunjevačkom društvu”, koju zastupa Kata Prčić.

l:2

 1. F:47 II 28/1919

Molba pomoćnog nastavnika Lasla Kladeka za isplatu prinadležnosti i pozitivna odluka o     tome od januara 1919. godine.

l:3,m.

 1. F:47 II 29/1919

Molba Karolja Začkoa (Zatskó Károly), pomoćnog nastavnika za isplatu zaostalih plata.

l:3,m.

 1. F:47 II 30/1919

Molba učiteljica Margite Kohajda i Ilonke Andriš za isplatu „ratne pomoći”.

l:2,m.

 1. F:47 II 32/1919

Dopis pukovnika Nedića, komadanta VIII pešačkog puka „Knez Aleksandar” u Subotici,     sa pitanjem da li u gradu postoje vojničke škole i odgovor da ih nema.

l:2

 1. F:47 II 34/1919

Dopis iz Gimnazije (februar 1919), potpisan Mihalj Šefera (Schäfer Mihály), o načinu upisa učenika 7. i 8. razreda, vojnih obveznika.

l:5,m.

 1. F:47 II 35/1919

Molba Vince Evetovića, učitelja upravnika osnovne škole, naslovljena školskom      nadzorniku Mandić Miji (Mándich Mihály) za raspoređivanje učiteljice Eržebet Balog (Bálogh Erzsébeth).

l:2,m.

 1. F:47 II 36/1919

Molba privatnih učenica 8. razreda Gimnazije, Zorke Kubatović i Margite Šinković da Senat poboljša organizaciju nastave, koja je išla po skraćenom programu.

l:3,m.

 1. F:47 II 39/1919

Molba upućena Senatu, decembra 1918, od strane Gabora Šinkovića, bibliotekara Muške     gimnazije za nabavku udžbenika za siromašne učenike i odluka o isplati 854 kruna za      nabavku knjiga po priloženom spisku.

l:4,m.

 1. F:47 II 40/1919

Molba upravnice osnovne škole Jasibara, Etele Kovač Striko, da se iz dvorišta škole             otpremi nagomilani ugalj.

l:1,m.

 1. F:47 II 44/1919

Molba predsednice Katoličkog bunjevačkog ženskog društva Rozalije Peić za odobrenje upotrebe dvorane pozorišta. Senatskom odlukom dozvoljeno je korišćenje 24, 25, 26.2.1919. godine.

l:2,m.

 1. F:47 II 45/1919

Žalba zamenika direktora Gimnazije Mihalja Šefera (Schäfer Mihály) da pošto je srpska       vojska 1.12.1918. godine zauzela prostorije u školi, nema odgovarajućih prostorija za smeštaj školske arhive koja datira od 1747. godine.

l:3,m.

 1. F:47 II 47/1919

Dopis Trgovačko zanatske komore iz Novog Sada o potrebi osnivanja šegrtske večernje škole u Subotici.

l:1

 1. F:47 II 49/1919

Izveštaj zamenika direktora Gimnazije Mihalja Šefera (Schäfer Mihály) o predaji 39 starih pušaka srpskoj vojsci.

l:1,m.

 1. F:47 II 50/1919

Molba predsednice Katoličkog bunjevačkog ženskog društva Rozalije Peić za dozvolu          upotrebe dvorane pozorišta. Dozvola dobijena za 3.3.1919. godine.

l:3,m.

 1. F:47 II 51/1919

Ostavka učitelja i upravnika vanjskih (salaških) škola Kalmana Balažpirija (Balázspiri          Kálmán).

l:3,m.

 1. F:47 II 52/1919

Molba honorarnih nastavnika bunjevačko – srpskog jezika Marka Protića i Ise Ludajića za    isplatu predviđenih honorara.

l:2

 1. F:47 II 53/1919

Propratni akt o predmetu Pravila „Dobrotvorne zajednice Bunjevaka”, (predsednica Kata Prčić), koja su prosleđena Ministarstvu na odobrenje.

l:1

 1. F:47 II 56/1919

Molba Ištvana Kovača, učitelja upravnika kerske osnovne škole, za otvaranje još jednog      učiteljskog mesta, pošto se u 1. muški razred upisalo 110 dece. Odobreno.

l:2,m.

 1. F:47 II 57/1919

Molba Ernea Lanjia (Lányi Ernő) za mesto nastavnika u Muzičkoj školi.

l:1,m.

100      F:47 II  59/1919

Molba Janoša Vojnić Tunića, zamenika direktora Gimnazije za isplatu plata za 13     nastavnika.

l:3,m.

101      F:47 II  61/1919

Molba nastavnika Ženske građanske škole za isplatu zaostalih plata, odbijena.

l:4,m.

 1. F:47 II 62/1919

Upravnica – učiteljica osnovne škole Jasibara Etela Kovač Striko, prijavljuje potrebu             popravka oronule pomoćne zgrade.

l:2,m.

 1. F:47 II 63/1919

Molba uprave Socijal – demokratske partije za dozvolu upotrebe sale pozorišta radi održavanja kongresa, 23. i 24. 3. 1919. godine. Pošto su nadležne vlasti zabranile održavanje, Senat nije razmatrao ovu molbu.

l:5,m,s.

 1. F:47 II 64/1919

Molba Etelke Čajkaš, učiteljice, za isplatu zaostalih prinadležnosti.

l:2,m.

 1. F:47 II 65/1919

Molba 12 učitelja za isplatu zaostalih prinadležnosti.

l:3,m.

 1. F:47 II 68/1919

Molba „opštinskih” učitelja za isplatu zaostalih prinadležnosti.

l;3,m.

 1. F:47 II 70/1919

Molba majstora i učitelja mačevanja Angela Toričelija (Angelo Toriccelli) da mu se ustupi jedna sala u hotelu „Pest”. Pozitivno rešena. Zapisnik o preuzimanju zatečenog inventara u maloj sali hotela, aprila 1919. godine.

l:5,m.

 1. F:47 II 71/1919

Molba Ištvana Pančića za isplatu „ravanateljskog dodatka” pošto vrši tu funkciju u kerskoj   školi. Odobreno 100 kruna godišnje.

l:3.m,s.

 1. F:47 II 72/1919

Prijava privremenog upravnika Gimnazije Ivana Vojnić Tunića da je srpska vojska   stacionirana u tom objektu, oduzela klupe za 438 učenika.

l:2,m,s.

 1. F:47 II 73/1919

Odluka Senata o dodeli 50 000 kruna, na predlog Bogdana Svirčevića i Učiteljskog   udruženja iz Beograda, a u cilju pomaganja „srpskoj učiteljskoj ratnoj siročadi”.

l:6

 1. F:47 II 75/1919

Molba Nikole Dedakina u ime subotičkih slovoslagača, da Senat organizuje za njih kurs       „srpsko-bunjevačkog” jezika. Predlog je usvojen i Senat određuje profesora Simu Pilića

da u jednom gradskom lokalu drži taj kurs.

l:6

 1. F:47 II 76/1919

Prijava privremenog upravnika Gimnazije Ivana Vojnić Tunića da je srpska vojska 14.4.1919. godine zaposela celu zgradu škole u Petefi ulici.

l:2

 1. F:47 II 77/1919

Molba privremenog upravnika Gimnazije Ivana Vojnić Tunića da se izdvoji 5000 kruna za nabavku školskih udžbnika (u Zagrebu), za novu školsku godinu, pošto je odobreno     otvaranje „bunjevačke gimnazije“.

l:2

 1. F:47 II 78/1919

Dopis Ministarstva trgovine i industrije, Velikom županu Subotice, o potrebi osnivanja         „ženskih radeničkih škola“ u severnim oslobođenim krajevima.

Poziv Miji Mandiću, gradskom odborniku, da učestvuje u radu na sastavljanju regrutnog       spiska mladića 1901. godišta.

Izveštaj Stipana Kovača Striko, gradskog vrtlara, o uređivanju parkova i ulica.

Naredba o popisu dece od 6 do 12 godina, radi uvođenja u školske evidencije i upisa u škole.

l:8

 1. F:47 II 79/1919

Prateći akti o predmetu tužbe Franje Levija Ministarstvu vera i Senatu, na zaključke Jevrejske crkvene veroispovedne opštine od 31.12.1918. godine i zaključke glavne       skupštine 5.1.1919. godine.

l:19,m,s.

 1. F:47 II 80/1919

Molbe Blaška Mesaroša i Đorđa Pilića da se postave za nastavnike bunjevačko – srpskog      jezika u Gimnaziji. Odluka o njihovom postavljenju.

l:4,m.

 1. F:47 II 81/1919

Molba Georgine Teofanović, učiteljice, za isplatu zaostalih prinadležnosti. Rešena    pozitivno.

l:4,m.

 1. F:47 II 82/1919

Molba Dežea Rigera (Rieger Dezső) upravnika I školskog kruga za skidanje sa isplatne liste učiteljice Eržebet Dimić koja je prestala da radi u Školi.

l:3,m.

 1. F:47 II 83/1919

Molba „Odbora građana” za dozvolu upotrebe prostorija „kina” 11.4.1919. godine, radi održavanja večernje zabave povodom „Dečijeg dana”. Pošto je menifestacija odložena, molba se  kao bespredmetna šalje arhivi.

l:3

 1. F:47 II 84 /1919

Dopis Mije Mandića školskog nadzornika, maja 1919. godine, sa zahtevom da se odredi plata za 5 učiteljica koje su od 1.4.1919. započele rad u osnovnim školama  i „bunjevačko-srpskoj građanskoj” školi. Odluka o isplati po 200 kruna mesečne nadoknade za njih.

l:2

 1. F:47 II 85/1919

Molba Srpske Pravoslavne crkvene opštine u Šandoru (Aleksandrovu), potpisan učitelj Dušan Stojković, da Senat pomogne finansiranje obnove školske zgrade i učiteljskog stana koji su u lošem stanju. Odobrena suma od 500 kruna.

l:7

 1. F:47 II 86/1919

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela u kojem se traži da Senat dostavi svoju finansijsku         dokumentaciju – budžete, proračune, za zadnjih 5 godina.

l:1

 1. F:47 II 87/1919

Molba Mije Mandića, školskog nadzornika da se za Matiju Išapanovića, upravnika   obrtničkih i zanatskih škola propiše plata. Odluka o određivanju plate od 1200 kruna.

l:2

 1. F:47 II 90/1919

Molba „Korzo bioskopa d.d.” za dozvolu održavanja predstava. Propratni akti iz kojih se     vidi da je molba prosleđena u Beograd, uz opaske da je pomenuto deoničko društvo sastavljeno od „mađarskih osoba i sa mađarskim kapitalom uređeno”.

l:8

 1. F:47 II 94/1919

Molba „Odbora Narodnog vijeća, odjela za bjegunce”, aprila 1919. godine, da Subotica obezbedi uslove za prihvat „bjegunaca” iz Dalmacije. Odgovor Senata, da mogu dolaziti samo zemljoradnici i vinogradari, pošto za ostale nema posla.

l:2

 1. F:47 II 95/1919

Dopis iz maja 1919. godine, „zamenika ravnatelja” novouspostavljene „bunjevačke Gimnazije” Ivana Vojnića Tunića, u kojem traži objašnjenja o punom nazivu škole. Odgovor je da će se ona zvati „Bunjevačka gradska velika gimnazija”.

l:2

 1. F:47 II 96/1919

Obračun Blaška Mesaroša za 31 dan rada u nastavi jezika u Gimnaziji – u iznosu od 210 kruna. Odbijen, pošto je već isplaćen.

l:2

 1. F:47 II 96/1919

Molba „5 varoških učiteljica” za dodelu pomoći, pošto im je plata određena od strane           Ministarstva nedovoljna za egzistenciju. Odobreno im je po 200 kruna.

l:2

 1. F:47 II 98/1919

Molba Ivana Vojnića Tunića za isplatu Arpada Kostolanjija (Kosztolányi Árpád) i Mihalja Šefera (Scheffer Mihály). Molbe nastavnika jezika Marka Protića, Sime Pilića i Blaška Mesaroša za isplatu prinadležnosti. Odobreno im je po 300 kruna.

l:6

 1. F:47 II 99/1919

Molba Boška Nikolića operskog pevača za upotrebu sale pozorišta 31.5.1919. godine, radi   održavanja koncerta, odobrena.

l:2

 1. F:47 II 101/1919

Odluka Ministarstva prosvete o postavljenju Drage Dimitrijević za nastavnicu Ženske           građanske škole.

Dopis o nepriznavanju penzije učiteljici Ljubici Starčević Stojanović, pošto se udala  za kolegu – učitelja, bez dozvole!

Dopis o potrebi držanja predavanja u školama o štetnosti upotrebe alkohola.

Dopis iz 1917. godine, da je Elek Kovač Striko unapređen u čin rezervnog poručnika.

Dopis iz februara 1919. godine o sastavu osoblja u osnovnoj školi Jasibara.

Molba učitelja za nabavku ogrevnog drveta.

Molba Joke Franka iz Teslića, da se postavi za učiteljicu u Subotici.

l:21,m.s.

 1. F:47 II 102/1919

Molba „zabavilje” u obdaništu III kruga, Mariške Dulić, za izvođenje radova u cilju osposobljavanja te zgrade obdaništa.

l:2,m.

 1. F:47 II 103/1919

Molba Miška Prćića za dozvolu upotrebe Velike većnice 8.6.1919. godine, radi osnivačkog zbora „Narodnog udruženja”, odobrena.

l:3

 1. F:47 II 106/1919

Spisi u vezi popravki na 64 salaške škole. Senatska odluka, decembar 1920, o dodeli 150    000 kruna za popravku 21 školske zgrade. Predračun inženjera Pala Vadasa (Vadász Pál) i Maćaša Šalge (Salga Mátyás) za izvođenje tih radova. Dopis gradonačelnika, maja 1920, Ministarskom savetu (vladi) da pomognu u obnovi školskih zgrada.

l:47,s,m.

 1. F:47 II 107/1919

Molba učiteljice supruge Ištvana Radvanskog I Margite Kunec (Kunetz) za isplatu     prinadležnosti.

l;2,m.

 1. F:47 II 109/1919

Molba glumaca Jožefa Jegeša (Jeges Jozsef) i Vilmoša Komloša (Komlos Vilmos) za            dozvolu upotrebe sale pozorišta radi održavanja predstave 20. i 21.6.1919. godine.       Odobrena.

l:7,m.

 1. F:47 II 112/1919

Molba Lajoša Nađ (Nagy Lajos) učitelja osnovne škole na Bukvaću, da mu se odobri dodela ogrevnog drveta. Odobreno.

l:2,m.

 1. F:47 II 113/1919

Obračun dnevnica za popisivače dece za upis u školsku godinu 1919/1920. Za 14 dana dobili su  po 140 kruna.

l:7,m.s.

 1. F:47 II 114/1919

Gradonačelnikov dopis Senatu da je Etela Kulunčić (Kujundžić) postavljena za učiteljicu, te da joj se prema tome odredi plata.

l:1,m.

 1. F:47 II 115/1919

Molba Antala Paula, baštovana na posedu (zadužbini) udove Tivadara Vojnića da mu se      nadoknade troškovi koje je imao prilikom održavanja parka na imanju.

l:10,m.

 1. F:47 II 116/1919

Molba Mije Mandića da se novopostavljenoj upravnici Građanske škole – Katici Sudarević   Taupert, odredi i odgovarajuća plata. Senatska odluka kojom je to i učinjeno.

l:8m,s.

 1. F:47 II 117/1919

Molba gimnazijskog profesora Kornelija Liube da mu se oprosti plaćanje školarine za decu  upisanu u gradsku Muzičku školu.

l:4

 1. F:47 II 118/1919

Molba Vladimira Mikelića nastavnika Građanske i Više trgovačke škole za dodelu    vanredne novčane pomoći. Odobreno mu je 500 kruna.

l:2

 1. F:47 II 119/1919

Molba filijale Penzionog saveza za ustupanje sale pozorišta 19. i 20.7.1919. godine radi       organizovanja jedne zabavne predstave.

l:2,m.

 1. F:47 II 122/1919

Obračun uplaćenih školarina Građanskoj školi; potpisana „upraviteljica” Draga Dimitrijević.

l:7

 1. F:47 II 123/1919

Zapisnik (17.5.1919.) povodom molbe Kate Gotlib, udove Henrika Brauna, da joj se dozvoli da nastavi sa izdavanjem lista Bácskai Hirlap.

l:3,m.

 1. F:47 II 125/1919

Izveštaj inženjerskog ureda o pregledu tavankutske crkve i plebanije.

l:2,m.

 1. F:47 II 129/1919

Prepis Naredbe Ministarstva za socijalnu politiku (jun 1919) da se podnesu podaci o             osiguravajućim, potpomagajućim i socijalnim ustanovama i udruženjima u gradu. Koncept     odgovora sa 13 takvih ustanova.

Prilog: list Sloboda, Novi Sad, od 22.6.1919. u kojem je objavljena ta naredba.

l:26

 1. F:47 II 130/1919

Molba uredništva lista Szabadkai Újság da ih gradske vlasti pravovremeno informišu o        aktuelnim dešavanjima iz njihovog delokruga.

l:2,m.

 1. F:47 II 131/1919

Zapisnik (18.6.1919.) veća nastavnika upravitelja osnovnih škola o potrebi povišenja           školskih taksi za izdavanje uverenja, privatne ispite itd., i odluka Senata o usvajanju takvih     odluka.

l;2,m.

 1. F:47 II 132/1919

Dopis upraviteljice Građanske škole Drage Dimitrijević sa spiskom privatnih učenika (20) koji su platili školarinu.

l:4

 1. F:47 II 133/1919

Propratni akt o prijemu molbe župnika crkve Sv. Roke – Blaška Rajića, u kojoj moli za pomoć pri popravci Plebanije.

l:1,m.

 1. F:47 II 134/1919

Molba učitelja veronauke u Šandoru, Janoša Pozme (Pázma János) da mu se isplati   honorar od 150 kruna za održanih 18 časova. Odobreno.

l:2,m,s.

 1. F:47 II 135/1919

Molba Kate Sudarević Taupert upraviteljice Građanske škole da se odredi plata za    nastavnicu Etelku Kujundžić.

l:2

 1. F:47 II 136/1919

Molba dece pokojne učiteljice Gizele Balog da im se pomogne isplatom novčane pomoći.

Prilog: Umrlica Gizele Balog.

l:3,m.

 1. F:47 II 137/1919

Molba Drage Ognjavov, nastavnice Građanske i Više trgovačke škole za isplatu honorara za vođenje školskih knjiga. Odobreno 200 kruna.

l:3

157       F:47. II  139/1919

Odluka da Senat traži izveštaj povodom „nepropisnog prijema” gradonačelnika prilikom      njegove posete svečanosti „Brašančeva” kada je domaćin bio župnik Dezider Vojnić.

l:1

157a                  F:47. II 140/1919

Molba Mariške Dulić, zabavilje u obdaništu za otvaranje još jednog zabavišta u III krugu,                             pošto u postojećem ona radi sa 140-170 dece.

l:1

 1. F:47. II 142/1919

Molba Andora Cenera (Sàndor Czénner), predsednika filijale Zemaljskog udruženja             penzionera, za dozvolu upotrebe sale pozorišta radi održavanja koncerta, odobrena.

l:3,m,s.

 1. F:47. II 143 /1919

Odluka o dozvoli upotrebe velike sale Muzičke škole 22.7.1919. godine, radi održavanja     slikarske izložbe „jugoslovenskih mladih umetnika”. U potpisu stoji – Vlaho.

l:3

 1. F:47. II 145 /1919

Telegram Ministarstva unutrašnjih dela od 12.11.1919, o potrebi akcije prikupljanja hrane za Ruse izbeglice i odluka Senata o tome, uz primedbe da velike nade na uspeh akcije nema pošto su putevi usled velikih kiša toliko loši da se sa salaša ne može ništa transportovati u grad.

l:2

 1. F:47. II 146 a/1919

Odluka gradonačelnika iz 1923. godine o imenovanju pevačice gradskog crkvenog zbora     udove Josipa Farkaša za nastavnicu Muzičke škole.

l:4

 1. F:47. II   146 b/1919

Molba šandorske vaspitačice Tereza Kiralj (Király Teréz) za isplatu plate.

l:2,m,s.

 1. F:47. II  148/1919

Molba Turinski Vojislava operskog pevača radi odobrenja korištenja sale pozorišta radi        održavanja koncerta 17.6.1919. godine. Odobreno.

l:3

 1. F:47. II  150/1919

Dopis Ministarstva prosvete sa pozivom Gradu da pristupi poprvakama školskih zgrada da   bi nastava u idućoj školskoj godini započela na vreme u popravljenim zgradama.

l:1

 1. F:47. II  151/1919

Dopis uprave Muške građanske škole o nestalim stvarima iz kabineta za fiziku sa                   priloženim spiskom.

l:2

 1.   F:47. II  152/1919

Odluka o postavljenju Karolja Saračevića za nastavnika Građanske škole.

l:2.

 1. F:47. II 153/1919

Cirkular „Jugoslovenske pomorske Matice” sa obaveštenjem o osnivanju te ustanove i njenim  ciljevima i zadacima.

l:2

 1. F:47. II 154/1919

Molbe Etele Gurčan da se imenuje za učiteljicu.

l:2

 1. F:47. II 155/1919

Dopis zamenika direktora Gimnazije Ivana Vojnića Tunića o potrebi inventarisanja             inventara, zbog nestanka i oštećenja mnogih stavri, nakon dolaska srpske vojske u zgradu     škole.

l:4,m.

 1. F:47. II  157/1919

Molba Drage Dimitrijević upravnika Muške građanske škole za popravke zgrade i odluka     Senata sa priloženim predračunom radova.

l:6,m,s.

 1. F:47. II  158/1919

Dopis Ivana Vojnić Tunića „ravnatelja” Gimnazije da gradske vlasti raspišu konkurs za 3                 nastavnika u Bunjevačkoj gimnaziji i 2 nastavnika za Mađarsku gimnaziju. Odluka o        raspisivanju konkursa. Molba Sime Pilića za imenovanje u svojstvu nastavnika „srpsko-     hrvatskog” jezika u Mađarskoj gimnaziji.

l:4

 1. F:47. II 160/1919

Propratni akt i prijemu naredbe Ministarstva unutrašnjih dela, koja je prosleđena       Komandi mesta.

l:1

 1. F:47. II 161/1919

Dopis Mije Mandića, školskog nadzornika, u kome obrazlaže potrebu spajanja Trgovačko    šegrtske i Obrtničke škole.                                                                                                                                                                                                                                l:2

 1.  F:47. II  162/1919

Predlog Mije Mandića, školskog nadzornika, sa obrazloženjem u cilju preuzimanja prostorija Više ženske škole (Košut ulica).                                                                                                                                                                                                                                      l:2

 1. F:47. II 163/1919

Propratni akt prijema prijave Atletskog kluba subotičkih železničara da će 7.9.1919. godine organizovati međunarodno atletsko takmičenje.

l:1

 1. F:47. II   164/1919

Molba Jolanke Kovač, „upraviteljice”, da se učiteljici Mariji Ivanković isplati honorar za      dva meseca rada na podučavanju „bunjevačkog jezika” u Ženskoj građanskoj školi.         Odobrena isplata 400 kruna.

l:2,ms.

 1. F:47. II 165/1919

Molba Petra Zvekića upravnika „Bunjevačko srpske više trgovačke škole” za dodelu            prostorija u Košutovoj ulici i senatska odluka da se toj školi dodeljuje ta zgrada.

l:4

 1. F:47. II 166/1919

Molba društva „Szabadkai Munkás Testedzö Egyesület” (Subotičko radničko sportsko društvo) za korišćenje prostorija – sale za fizičko vaspitanje u Muškoj građanskoj školi. Nije odobrena.

l:1,m.

 1. F:47. II 168/1919

Revers iz 1920. godine.

 

 1. F:47. II 169/1919

Predlozi za sastav prosvetno školskih nadzornih organa: „Starateljstvo za državne salaške     škole”,    „Nadzorni odbor za sjedinjene obrtničke i trgovačke škole”, „Školsku stolicu”,         „Nadzorni odbor za obdaništa”.

l:4

 1. F:47. II 170/1919

Senatska odluka o načinu i uslovima, zgradi, broju učenika i otpočinjanja nastave u Bunjevačkoj srpskoj i Mađarskoj gimnaziji školske 1919/20 godine. U Mađarskoj gimnaziji   se ne otvaraju I i II razred, nego samo III i IV. U Bunjevačko srpskoj se otvaraju četiri       razreda, i tamo se upisuju i mađarska deca, ali „ne smije biti veći biti broj mađarske dece,             nego bunjevačko srpske. Bunjevačko srpska deca ne smeju se u dolnja četiri razreda   mađarske gimnazije primati.”

l:2

 1. F:47. II 171/1919

Ponuda za nabavku materijala za školske uniforme od firme „Kramer Antal”.

l:1,m.

 1. F:47. II 172/1919

Molba Sime Stojanovića – Šućura za dozvolu upotrebe sale pozorišta radi održavanja            predstave Narodnog pozorišta iz Skoplja. Odobreno za dan 6.9.1919. godine.

l:3

 1. F:47. II 173/1919

Dopis Ostrogaonac Ante, staratelja gradskog pozorišta, da Senat odobri novu cenu                iznajmljivanja kulisa pozorišta. Odobreno povišenja sa 20 na 50 kruna.

l:3,m.

 1. F:47. II 174/1919

Molba Đule Budanovića (Gyula Budanovits) da mu deca pohađaju mađarsku osnovnu školu pošto im je to maternji jezik, ali molba nije prihvaćena.

l:2,m,s.

 1. F:47. II 175/1919

Molba roditelja (Aleksandar Mikić, Ćiril Pinkava, Marko Protić, Ivan Sarić, itd.) da smanji ili potpuno ukine školarina njihove dece u Gradskoj muzičkoj školi. Odluka sa spiskom đaka kojima je smanjena školarina.                                                                                                                                                                                                                           l:91,m,s.

 1. F:47. II 177/1919

Propratni akt o predmetu penzije Ištvana Losa (Lósz István).

l:1

 1. F:47. II 179/1919

Dopis Subotičkog radničkog atletskog kluba (M.T.E.) sa programom atletskih takmičenja      koja oni organizuju 21.9.1919. na vlastitom terenu (segedinski put).

l:3,m,s.

 1. F:47. II 180/1919

Upravitelj (direktor) Muzičke škole Erne Lanji (Lányi Ernő) dostavlja potvrde o uplati novca od školarina u gradsku blagajnu.

l:2,m.

 1. F:47. II 181/1919

Molbe roditelja sa slovenskim prezimenima (Ivan Sarić, Ivan Slaković, Felix Lulić, Stevan   Pančić, Lojzija Baraković, udova Elemera Vojnića, itd.) da im se deca školuju na        mađarskom jeziku. Odluka o odbijanju molbe, u skladu sa rešenjem Ministarstva prosvete.                                                                                                                                  l:32,m,s.

 1. F:47. II 182/1919

Odluka o oprostu školarine za decu iz Gradskog sirotišta, upisanu u Građansku školu, sa pojedinačnim potvrdama o upisu. Dopis Mnistarstva prosvete, oteska za Banat, Bačku i Baranju, sa potpisom Vase Stajića, da je Ivo Milić imenovan za referenta za prosvećivanje u Subotici, te molba da mu Senat poveri upravu nad Gradskom bibliotekom i pomogne pri radu na narodnom    prosvećivanju i osnivanju „Prosvetnog društva”.

l:9

 1. F:47. II 183/1919

Senatska odluka o određivanju plata od 500  kruna za pomoćne nastavnike u Bunjevačkoj   gimnaziji, na molbu školskog nadzornika.

l:2,m,s.

 1. F:47. II 184/1919

Molba školskog odbora „Srpske pravoslavne veroispovedne osnovne škole” u Šandoru da               dođe do spajanja sa mesnom gradskom bunjevačkom školom.

l:3

 1. F:47. II 191/1919

Molba Matije Išpanović „školskog upravitelja”, da Senat obezbedi 1104 kubna metra           ogrevnih drva za „državne salaške škole”.

l:1

 1. F:47. II 192/1919

Dopis školskog nadzornika Mije Mandića da je Matija Išpanović preuzeo položaj upravitelja Trgovačko šegrtske škole i da mu se prema tome odredi plata. Određena mu je plata od 800 kruna.

l:2

 1. F:47. II  193/1919

Molba učitelja Viktora Dobakaia (Dobokai Viktor) da mu se isplati dodatak na skupoću.

l:2,m.

197    F:47. II  195/1919

Molba nastavnika Mešovite trgovačke škole da im se povise plate. Odbijeni, pošto za

to  nema pokrića u gradskom proračunu.

l:2

 1. F:47. II  196/1919                                                                                                                 Prepis naredbe Ministarstva unutrašnjih dela da se ratne godine ne računaju u staž       prilikom određivanja penzija gradskim službenicima.

l:1

 1. F:47. II  197/1919

Predlog Josipa Mukića, šefa „marvenih pasoša” za podizanje takse na stočne pasoše.

l:3,m,s.

 1. F:47. II 198/1919

Molba udove Pič (Pietsch) Ferenca, predsednice „Müpartolok köre” (Krug ljubitelja

umetnosti)  za ustupanje sale u hotelu „Pest” radi održavanja kabarea. Odbijena dok ne

dobije  dozvolu kapetanije (policije).                                                                                                                                                                                                                l;2,m.

 1. F:47. II 199/1919

Senatska odluka o produženju stipendije Matiji Evetoviću, koji studira na fakultetu u            Zagrebu, na osnovu njegove molbe. Određena mu je suma od 300 kruna mesečno.

l:2

 1. F:47. II 200/1919

Senatska odluka o ustupanju sale pozorišta Nikoli Hristiću i njegovoj pozorišnoj družini od 4. do 16. oktobra 1919. godine, na osnovu njegove molbe radi održavanja predstava.

l:3

 1. F:47. II 201/1919

Naredba Ministarstva prosvete (mart 1920) da lokalne vlasti preduzimaju mere u cilju da deca  redovno pohađaju nastavu u osnovnim školama. Izveštaji Ivana Vojnić Tunića „ravnatelja Bunjevačke gradske velike gimnazije” (oktobar     1919) o nedostatku odgovarajućih nastavnika i manjku prostorija; i o nastavnom programu te škole (avgust  1920). Izveštaj Mije Mandića (jul 1920), školskog nadzornika o neotvaranju razreda u mađarskim srednjim školama i stavljanju mađarskih nastavnika na raspolaganje državi. Gradonačelnikova odluka (februar 1921) o potrebi štednje kancelarijskog materijala.

l:7

 1. F:47. II 202/1919

Molbe Cvetka Manojlovića direktora Muzičke škole, iz avgust 1920, da se oslobode prostorije koje je u zgradi škole zauzeo muzej Oskara Vojnića i iz decembra 1920, da se           iseli gradska biblioteka, pošto zbog manjka prostorija škola nije mogla da upiše 430 nego samo 370 učenika. Molba iz maja 1922, da se odobri povišenje školarine. Odobreno je,  pa je pa je ona u aprilu 1923. iznosila – 230, u avgustu 1923. – 300, a u julu 1925. – 600 dinara.

l:23

 1. F:47. II 203/1919

Izveštaj Ivana Vojnić Tunića „ravnatelja Bunjevačke gradske velike gimnazije” da su           nastavnice Vladislava Jovanović i Milana Mihajlović postavljene, položile zakletvu i        započele sa radom.

l:7

 1. F:47. II 204/1919

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela, Otseka za upravu neprijateljske imovine, Velikom         županu, da podnese izveštaj da li je akcionarsko društvo „Bácskai Hirlap” domaće ili        neprijateljsko preduzeće.

l:1

 1. F:47. II 207/1919

Molba Drage Dimitrijević, nastavnice Građanske škole, da joj se povisi plata i pozitivna

odluka o tome.

l:2

 1. F:47. II 208/1919

Pravila „Szabadkai kereskedelmi egyesület” (Subotičkog udruženja trgovaca) iz 1899. godine. Pravilnik o organizovanju „bunjevačko – srpske više trgovačke škole” (oktobar 1919) i tabela (septembar 1919) o platnim  razredima zaposlenih u toj školi. Redovan nastavnik ima godišnju platu od 2600 do 6000 kruna, itd.

l:27,m,s.

 1. F:47. II 209/1919

Revers iz 1919. godine.

 

 1. F:47. II 211/1919

Revers iz 1920. godine

 

 1. F:47. II 213/1919

Petar Zvekić direktor „Bunjevačko- srpske više trgovačke škole” podnosi izveštaj sa             poimeničnim spiskom o učenicima koji su platili školarinu 1919/1920. godine kao i račune za nabavljena učila.

l:16,m,s.

 1. F:47. II 213 b/1919

Propratni akt da je izveštaj o fabrici papuča poslat juna 1921. Ministarstvu trgovine i            industrije.

l:1

 1. F:47. II 214/1919

Molba privatnih učenika (dr Ivo Milić, sudija, za sina Andru, itd.) za oprost plaćanja školarine „Bunjevačko- srpskoj velikoj gimnaziji“. U 1919/1920 po izveštaju Ivana Vojnić Tunića bilo je 280 redovnih i 14 privatnih učenika.                                                                                                                                                                                                                       l:14, m,s.

 1. F:47. II 215 /1919

Zakletva Đorđa Pilića nastavnika srpsko – hrvatskog jezika u Mađarskoj gimnaziji, i dopis    Senatu zamenika direktora te škole Ivana Vojnić Tunića, da mu se odredi plata.

l:2

 1. F:47. II 216/1919

Odluka o obustavljanju učiteljske plate Matiji Išpanoviću, koji je imenovan za upravitelja

osnovnih škola.

l:3

 1. F:47. II 217/1919

Molba Boriške Tot (Toth), nastavnice Muzičke škole, za ispaltu dodatka na platu,

odobrena.

l:13,m,s.

 1. F:47. II 218/1919

Molba Đorđa Pilića da mu se odredi plata, i odluka da ona iznosi 500 kruna mesečno.

l:6

 1. F:47. II 220/1919

Molba Miloša Lepedata službenika Austro-ugarske banke za nameštenje kod Ministarstva finansija u Beogradu, kod srpskog poslanstva u Beču ili na odgovarajućem  mestu u Subotici.

l:5

 1. F:47. II 221/1919

Ministarstvo vera dostavlja uredbu o privremenom ustrojstvu Ministarstva vera.

Prilog: Uredba o privremenom ustrojstvu Ministarstva vera.

l:6

 1. F:47. II 222/1919

Dopis iz oktobra 1919, Balaža (Hirka Balázs), nadzornika nastave veronauke, da je Jožef                Zvekan počeo da radi kao veroučitelj.

l:2

 1. F:47. II 223/1919

Postupak delegiranja 2 člana Senata u Oblasni odbor za zaštitu dece. Određeni su dr Vranje Sudarević i Ante Vojnić Tunić. Propratni akt o prijemu molbe Dobrotvorne zajednice Bunjevaka, koja je poslata Ministarstvu unutrašnjih dela.

l:6

 1. F:47. II 224/1919

Molba Ivana Vojnića Tunića, zamenika direktora Gimnazije, da se zbog bolesti nastavnika   fiskulture MiklÆsa MÄtkovicha (Mikloša Matkovića) obustavi nastava tog predmeta do    1.4.1920. godine.

l:2

 1. F:47. II 226/1919

Molba udove Fernca Piča, predsednice „kruga pokrovitelja umetnosti“ za ustupanje sale       pozorišta. Odobreno korišćenje 22.11. i 25.12.1919. godine.

l:7

 1. F:47. II 227/1919

Dopis Mirka Kulunčića (Kujundžića), šefa službe za uručivanje, sa spiskom 30 uručitelja,    kojima nedostaje zimsko odelo i kapa, i molbom da im se to obezbedi.

l:2

 1. F:47. II 228 /1919

Dopis profesora „crtanja“ Liube Kornela sa zahvalnicom za dotadašnju službu u Subotici,    pošto se odselio i zaposlio u Temišvaru.

l:3,m,s.

 1. F:47. II 229/1919

Molba upravnice Ženske građanske škole, udove Antala Kovača, da se u školu uvede          telefon, odbijena.

l:1

 1. F:47. II 230/1919

Janoš Pozma, učitelj, prijavljuje da u šandorskoj školi nije ispravna peć i moli njenu popravku.

l:1,m.

 1. F:47. II 232/1919

Subotički Siročadski stol obaveštava da je primio dopis segedinskog doma za gluvoneme     koji je privremeno smestio sedmogodišnju Matildu Vuković (Vukovics), koja je rođena u

Subotici. Za njen stalan smeštaj traži uplatu od 750 kruna. Pošto ne postoji platni promet,     ne može da se službeno pošalje novac, predmet je arhiviran.

l:2,m,s.

 1. F:47. II 234/1919

Dopis Ivana Vojnić Tunića da je na mesto Liube Kornela imenovan Gabor Sadadoš,             profesor crtanja, ali da nije prihvatio posao zbog male plate, te bi trebalo ponovo otvoriti    konkurs za to mesto.

l:4,m,s.

 1. F:47. II 235/1919

Dopis Ivana Vojnića Tunića sa priloženih 13 molbi roditelja učenika Bunjevačke

gimnazije, koji mole oprost školarine sa zahtevom da mu se odredi kako da postupi u

tom slučaju.

l:28

 1. F:47. II 237/1919

Molba Cvetka Manojlovića da mu se odobri da u Muzičkoj školi zaposli  jednog       „poslužitelja”.

l:1

 1. F:47. II 238/1919

Predlog Ivana Vojnića Tunića da kao nastavnik crtanja u Mađarskoj gimnaziji primi Belu Šobera (Schober Béla), i odluka iz decembra 1919. godine da je primljen.

l:7,m,s.

 1. F:47. II 239/1919

Molba Dragutina Šarčevića, nastavnika, da se postavi za upravitelja Muške građanske škole, pošto je jedini Bunjevac u „nastavničkom zboru”.

l:3

 1. F:47. II 240/1919

Vojno pozorište I Armije moli isplatu 10 000 kruna za nadoknadu troškova oko predstave   „Boj na Kosovu” koju je održalo 13.11.1919. godine u subotičkom pozorištu za učenike škola.

l:3

 1. F:47. II 241/1919

Filip Tomeninski i Voislav Turinski pišu molbe za ustupanje sale pozorišta radi održavanja koncerta 17.6. 1919. i 11.1919. godine, koje su i odobrene.

l:4

 1. F:47. II 242/1919

Molba Komande mesta gradskim vlastima da se za potrebe proslave dana oslobođenja

Subotice dodeli 3100 l vina sa gradske ekonomije. Odluka kojom je molbi udovoljeno.

l:1

 1. F:47. II 243/1919

Obračun školarine za školsku 1919/1920. godinu u Bunjevačkoj i Mađarskoj gimnaziji sa poimeničnim spiskom učenika koji su je uplatili. Izveštaj gradske blagajne (1930. godina) o unovčavanju vrednosnih bonova.

l:52,m,s.

 1. F:47. II 244/1919

Molba poslužitelja u Gimnaziji Jose Kopunovića da se odredi plata i za njegovu kćerku koja mu pomaže u obavljanju redovnih poslova, odbijena.

l:4

 1. F:47. II 245/1919

Molba Josipa Ivankvića, „najmlađeg jugoslovenskog salonskog atlete“ za ustupanje sale                   pozorišta radi održavanja predstave, odobrena za 20, 21.11.1919. godine.

Prilog: 3 plakata za predstavu sa programom.

l:7

 1. F:47. II 246/1919

Ponuda Narodnog pozorišta iz Sarajeva za gostovanje u Subotici.

Prilog: Plakat sa programom.

l:2

 1. F:47. II  247/1919

Molba Marije Čović za dodelu stipendije radi nastavljanja školovanja u Zagrebu. Odluka    o stipendiji u iznosu od 300 kruna.

l:5

 1. F:47. II  248/1919

Molba društva „A szabadkai Mária kongregácio” za ustupanje sale pozorišta, sa priloženim   programom.

l:7,m,

 1. F:47. II  249/1919

Molba učitelja Petra Ognjanova da mu se isplati honorar za rad kao nastavnik regruta.

l:3

 1. F:47. II 250/1919

Odluka  da se profesoru Lajošu Belčkei (Bölcskei Lajos) obustavi isplata 2/3 plate,   upućena gradskom računovodstvu.

l:6,m,s.

 1. F:47. II 251/1919

Molba Luje Laknera (Lackner) člana „društva za podupiranje umetnosti” da se za     održavanje nastupa S. Obradovića ustupi sala pozorišta, i odluka da se ona ustupa 13. i 14.12.           1919. godine.

l:6

 1. F:47. II 255/1919

Okružnica Ministarstva prosvete u kojoj se od lokalnih vlasti zahteva da posvete pažnju pitanju očuvanja „arhiva” od uništavanja i da se sa građom rukuje savesno.

l:3

 1. F:47. II 256/1919

Molba Jevrejske crkvene opštine za ustupanje sale pozorišta radi održavanja umetničkog      programa i odluka o ustupanju za dan 21.12.1919. godine.

l:2,m,s.

 1. F:47. II 257/1919

Odluka da se Anti Vojnić Tuniću odredi honorar za podučavanje crkvenog pevanja.

l:2

 1. F:47. II 259/1919

Molba udove Jožefa Kovača da joj se pomogne dodelom novčane pomoći i odećom. Nije    joj udovoljeno zbog nedostatka sredstava za te svrhe u gradskom budžetu.

l:2,m.

 1. F:47. II 260/1919

Pismo ratnog zarobljenika, bivšeg učitelja na Ludošu, Mihalja Sege (Szegö Mihály) iz

istočnog Sibira (avgusta 1919), sa molbom da mu se po povratku u zemlju obezbedi             učiteljsko mesto u gradu.

l:2,m.

 1. F:47. II 261/1919

Cvetko Manojlović, ravnatelj Muzičke škole, podnosi dopis u kome moli pomoć u   vraćanju instrumenata koji su izdati na revres „vojnoj muzici”.

l:2

 1. F:47. II 262/1919

Gradski školski odbor zahteva da se odrede „upraviteljske nagrade” učiteljima osnovnih škola i odluka sa visinom dodatka za pojedine učitelje koji obavljaju i upraviteljske funkcije.

l:2

 1. F:47. II 263/1919

Molba Laze Beniša, „podvornika” u Gimnaziji („srpsko-bunjevačkoj”), da mu se dozvoli     upotreba struje za svoj stan koji se nalazi pri zgradi škole.

l:3,m,s.

 1. F:47. II 264/1919

Upravitelj šandorske škole Janoš Pozma, traži da se odredi dodatak za Margitu Terek, učiteljicu koja radi i kao „zamenik upravitelja”. Odlukom Senata određeno joj je 300 kruna mesečno.

l:3,m,s.

 1. F:47. II 265/1919

Molba Ilije Uskokovića u ime ruskih izbeglica, da im se ustupi sala pozorišta za održavanje koncerta ruskih operskih umetnika. Odluka o ustupanju za 26.12.1919. godine.

l:3

 1. F:47. II 268/1919

Molba „Katoličkog mađarskog divojačkog društva” za ustupanje pozorišne sale 31.12.1919.            godine. Pozitivna odluka o tome.

l:3

 1. F:47. II 269/1919

Dopis Ministarstva prosvete, Odeljenja za Banat, Bačku i Baranju, povodom rešenja da se u Subotici osnuje Pravni fakultet. Odluka Senata kojom se traži poseta jednog stručnog lica iz Otseka prosvete sa kojim bi se raspravilo o načinima na koje Grad može        materijalno pomoći realizaciji te ideje.

l:6

 1. F:47. II 270/1919

Senatska odluka o oprostu školarine učenicima Građanske škole, čiji su roditelji gradski       službenici, na osnovu pojedinačnih molbi i zapisnika profesorskog zbora Građanske škole.

l:6

 1. F:47. II 271/1919

Molba iz januara 1920. godine, za ustupanje sale pozorišta radi održavanja predstava u                    izvođenju „Royal cabera”.

l:2,m.

 1. F:47. II 273/1919

Dopis iz oktobra 1920. godine, gradskog računovođe Aleksandra Suvajdžića, da neki gradski službenici, nastavnici i vaspitači ne podižu svoje plate. Senatska odluka kojom se računovodstvu nalaže da ukinu sve takve plate, počev od 1.9.1920. godine, pošto su sve osnovne škole i zabavišta prešla u nadležnost državnih organa te će im se i plate isplaćivati iz državnih fondova namenjih u te svrhe.

l:3

 1. F:47. II 274/1919

Okružnica Ministarstva unutrašnjih dela o tome da lokalne vlasti pruže pomoć episkopu niškom      g. Dositeju, koji putuje zemljom i radi na osnivanju pododbora za pomoć Rusima –            izbeglicama.

l:1

 1. F:47. II 275/1919

Dopis Velikog župana Bačke županije (6.11.1919) kojim nalaže da se organizuje manifestacija – proslava godišnjice 25.11.1918. godine. Senatska odluka (22.11.1919) da se jedna ulica povodom obeležavanja tog datuma nazove odgovarajućim imenom. Dopis Saveta grada Novog Sada iz 1928. godine o tome da je on preuzeo rukovođenje Odborom za podizanje spomenika povodom obeležavanja 25.11.1918. godine, sa traženjem da se u         taj Odbor odredi jedan član iz Subotice. Određen je Frano Vukić – gradski veliki beležnik.

l:13

 1. F:47. II 276/1919

Molba Andrije Mazića, studenta Zagrebačkog sveučilišta, za dodelu stipendije.

l:3,m,s.

 1. F:47. II 277/1919

Zapisnik od 26.1.1919. godine „Jevrejskog ortodoksnog pobožnog društva“, pod predsedavajućim Hermanom Dоjčom (Deutsch Herman), o pretvaranju u veroispovednu              opštinu. Prepiska „Ortodoksne veroispovedne opštine“ i „Jevrejske veroispovedne opštine“ oko njenog istupanja iz okvira potonje.

l:20,m,s.

 1. F:47. III 2/1919

Katastarski plan parcela, pored „paralelnog puta“ u vlasništvu Šandora Purgli (Purgly Sándor), izdat na njegovu molbu.

Prilog: katastarski nacrt                                                                                                            l:4,m.

 

 1. F:47 III 10/1919

Molba Mora Leviја (Löwy Mor) za izdavanje građevinske dozvole radi dograđivanja i          preuređivanja svoje radionice.

l:2,m.

 1. F:47 III 12/1919

Žalba Jefte Aradski, suseda  vlasnika parnog kupatila – udove Jo (Joó), zbog zagađivanja     okoline dimom iz njenog odžaka i zbog toga što ona iznosi smeće na ulicu.

l:2

 1. F:47 III 13/1919

Molba Samuila Nađa da se izvrši parcelizacija njegovog zemljišta na Paliću, zbog otvaranja puta.

l:10,m,s.

 1. F:47 III 15/1919

Molba Mora Leviја (Löwy Mor) za izdavanje dozvole da u njegovoj kući, u sobi koja gleda

na zgradu Gimnazije izbije prozor.

Prilog: tehnički nacrt, tlocrt kuće (Mihály ulica, danas T.Felegija)                               l:3,m.

 

 1. F:47 III 16/1919

Spor firme „Korzo Mozi r.t.“, kao zakupca gradskih prostorija (u Gradskoj kući) i Grada,

zbog nepoštovanja i nepridržavanja ugovora o zakupu, gradnjom jedne kućice za benzinski

motor.

Prilog:   Ugovor izmeđ firme „Korzo Mozi r.t.“ i Grada.

2 tehnička nacrta, tlocrta izgrađene prostorije.                                                                                                                                                                                        l:20,m,s.

 1. F:47 III 24/1919

Molba Simona Zvekića za izdavanje dozvole da na Tuk ugarnicama podigne kuću.

Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:3,m.

272     F:47 III  25/1919

Molba Marka Kujundžića za izdavanje dozvole za zidanje kuće (III krug). Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:3

 1. F:47 III 26/1919

Molba Gabora Šefčića za izdavanje dozvole za zidanje kuće u Šandoru. Senatska odluka sa             dozvolom podizanja.

l:3,m.

 1. F:47 III 27/1919

Molba Mora Fišera (Fischer Mór) za izdavanje dozvole za pregradnju kuće (I krug). Senatska odluka sa dozvolom dogradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 28/1919

Molba Fernca Puhalaka za izdavanje dozvole za dogradnju kuće (III krug). Senatska odluka sa dozvolom dogradnje.

l:6,m.

 1. F:47 III 29/1919

Molba Jožefa Gorčika za izdavanje dozvole za gradnju dvorišne zgrade (III krug). Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

Prilog: tlocrt parcele                                                                                                     l:6,m.

 

 1. F:47 III 32/1919

Molba Janoša Danijela (Dánijel János) za izdavanje dozvole za gradnju kuće (IV krug). Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:2,m.

 1. F:47 III 33/1919

Molba Šandora Rafai (Rafai Sándor) za izdavanje dozvole za gradnju kuće (Kistompa pusta). Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:2,m.

 1. F:47 III 35/1919

Prijava Antala Vojnić Purčara dа su zidovi na njegovoj kući na Zemunskom putu,     popucali.

l:2,m.

 1. F:47 III 37/1919

Molba Ištvana Palosija (Pállossi IstvÄn) za izdavanje dozvole za izgradnju kuće (vile) na      Paliću. Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l;2,m.

 1. F:47 III 40/1919

Molba Lajoša Bašа (Basch Lajos) i Lipota Viga (Vigh) za izdavanje dozvole za izgradnju      magacina na placu njihove drvare. Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:3,m.

 1. F:47 III 50/1919

Molba Andije Blaho za izdavanje dozvole za izgradnju kuće (VI krug). Senatska odluka       sa         dozvolom podizanja i dozvola za stanovanje iz 1921. godine.

l:6,m,s.

 1. F:47 III 51/1919

Molba Franje Skenderovića za izdavanje dozvole za izgradnju kuće (IV krug). Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

Prilog: tlocrt parcele                                                                                                     l:4,m.

 

 1. F:47 III 60/1919

Molba udove Karolja Takača (Takács Károly) za izdavanje dozvole za izgradnju      kuće na Ludoš pusti. Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:3,m.

 1. F:47 III 61/1919

Molba Lerinca Saboа za izdavanje dozvole za izgradnju kuće (VII krug). Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:3,m.

 1. F:47 III 68/1919

Molba „Tvornice gospodarskih strojeva i ljevaonice željeza d.d.“ (kasniji Ferum d.d.) za

izdavanje dozvole za izgradnju fabričkih postrojenja. Senatska odluka sa dozvolom  podizanja.

l:3,m.

 1. F:47 III 72/1919

Molba Ištvana Takača za izdavanje dozvole za izgradnju kuće na Ludošu. Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:3,m

F:47 III  73 a/1919

Molba „zabavilje“ Mariške Dulić za renoviranje zgrade obdaništa u III krugu.

l;3,m.

288     F:47 III 80/1919

Molba za Ištvana Palfiја (Pálfi István) izdavanje dozvole za izgradnju kuće. Senatska odluka

sa dozvolom podizanja.

l:5,m.

 1. F:47 III 81/1919

Molba poslastičara Virgilija Bunea za izdavanje dozvole za postavljanje stolova na ulici –

trotoaru ispred radnje (Deak ulica).

l:1,m.

 1. F:47 III 84/1919

Molba za Đelmiš Julijane izdavanje dozvole za dogradnju kuće. (I krug).                                                                                                                                                                 l:16,m,s.

 1. F:47 III 86/1919

Molba Gabora Krausa (Kráusz Gábor) za izdavanje dozvole za dogradnju mlina (Halaški put).

Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:3,m.

 1. F:47 III 88/1919

Molba stanovnika „radničkih kuća” u Šandoru za popravku ulične ograde.

l:4,m.

 1. F:47 III 93/1919

Molba Đule Valija, arhitekte, za otkup dela uličnog zemljišta do njegove kuće (I krug).

Pozitivna senatska odluka.                                                                                                                                                                                                                                       l:12,m,s.

 1. F:47 III 94/1919

Molba Jožefa Dohanja (Dohány József) za izdavanje dozvole za dogradnju kuće (VI krug). Senatska odluka sa dozvolom dogradnje.

Prilog: 3 tehnička projekta                                                                                           l:5

 1. F:47 III 106/1919

Molba Deže Kovača (Kovács Dezsö) za izdavanje dozvole za izgradnju kuće na pusti          Tompa. Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:5,m.

 1. F:47 III 110/1919

Molba firme  „Bačvanska tvornica cementne robe i građevno d.d.”  za izdavanje dozvole                             za dogradnju objekata u segedinskim vinogradima. Senatska odluka o izdavanju dozvole.

l:5,m.

 1. F:47 III 111/1919

Molba Jožefa Piukovića za izdavanje dozvole za izgradnju kuće u VI krugu. Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:5,m,s.

 1. F:47 III 117/1919

Naredba Ministarstva građevina za regulisanje prava projektovanja u građevinskoj    delatnosti. Senatska odluka sa spiskom ovlaštenih projektanata i građevinskih izvođača.

l:10,m,s.

 1. F:47 III 121/1919

Dozvola Gaboru Krausu (Kráusz Gábor) da u svom mlinu izvrši zamenu električnog pogona            – „saugas“ motorom.

l:1,m.

 1. F:47 III 122/1919

Molba Karolja M…(nečitak potpis) za izdavanje građevinske dozvole za kuću u VII krugu.                                                                                                                              l:3,m.

 1. F:47 III 123/1919

Molba Geze Jakobčića za parcelizaciju nasleđenih nekretnina na Segedinskom putu.

Prilog: katastarski nacrt parcela                                                                                    l:4,m.

 

 1. F:47 III 125/1919

Molba Janoša Kereši (János Körösi) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u III krugu.         Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:2,m,

 1. F:47 III 127/1919

Molba udove Maćaša Palfi (Pálfi Mátyása) za izdavanje dozvole za gradnju foto studija pored svoje kuće u I krugu. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 128/1919

Molba Karolja Batika za izdavanje dozvole za dogradnju kuće u VII krugu. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 129/1919

Molba „Industrije željeznog nemeštaja d.d.“ za izdavanje dozvole za gradnju fabričkih         postrojenja u segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 134/1919

Molba „Industrije željeznog nemeštaja d.d.“ za parcelisanje zemljišta gde planira gradnju.     Senatska odluka o tome.

Prilog: katastarski nacrti podele parcela                                                                                   l:6,m.

 

 1. F:47 III 137/1919

Spisi u vezi popravke krova na kući (IV krug) Janoša Zentai (Zentai János).

l:13,m.

 1. F:47 III 138/1919

Molba Karolja Martincа (Martinz Károly) bravara, radi regulisanja ulice u III krugu (Pipa      utca).

l:2,m.

 1. F:47 III 139/1919

Molba Mihalja Varga  za izdavanje dozvole za gradnju kuće (VI krug). Senatska odluka       sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 141/1919

Molba Ferenca Šebešćen (Sebestyén) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u „Jakobčić selu“. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 153/1919

Molba Subotičkog radničkog telovežbačkog društva za izdavanje dozvole za gradnju            svlačionice. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:2,m.

 1. F:47 III 154/1919

Molba Katoličke narodne kuhinje – Hleb Sv. Antala za izdavanje dozvole za preuređenje      kuće. Senatska odluka sa dozvolom izvođenja radova.

l:3,m.

 1. F:47 III 155/1919

Molba udove Pala Zombori (Zombori Pál) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u    „Jakobčić selu“ (Radanovac). Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 156/1919

Spisi u vezi otkupa dela parcele franjevačkog samostana radi regulisanja ulice. Senatska odluka o tome.

l:5,m.

 1. F:47 III 158/1919

Molba udove Alberta Kiša (Kiss Albert) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u II krugu.     Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:4,m.

 1. F:47 III 159/1919

Molba Ivana Tumbas, mlinara, za izdavanje dozvole za gradnju mašinske kuće u cilju          zamene električnog pogona – parnim. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m,s.

 1. F:47 III 164/1919

Molba Ištvana Rukavine za izdavanje dozvole za dogradnju kuće (VIII krug). Senatska odluka sa dozvolom dogradnje.

l:2,m.

 1. F:47 III 167/1919

Molba Henrika Vajsа (Weisz Henrik) da mu se obustavi naplata takse za korišćenje              trotoara ispred njegove radnje (VI krug). Pozitivna senatska odluka o tome.

l:4,m,s.

 1. F:47 III 180/1919

Molba za Beni Krausa (Kráusz Béni) zakupca Gradske kafane da se priključi na centralno    grejanje (u Gradskoj kući). Senatska odluka sa dozvolom priključivanja.

l:2,m.

 1. F:47 III 187/1919

Zapisnik po prijavi udove Petera Cvetkovića da su susedi pored njene kuće izgradili obor     za stoku i time narušili njen mir.

l:4,m.

 1. F:47 III 195/1919

Molba „Industrije željeznog nameštaja d.d.“ za izdavanje dozvole za gradnju 2 radionice.     Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 203/1919

Molba Balinta Dorožmai (Dorozsmái Bálint) za izdavanje dozvole za gradnju kuće (VII        krug). Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

Prilog: tehnički projekt kuće.

l:3,m.

 1. F:47 III 205/1919

Molba „Korzo bioskopa d.d.“ za izdavanje dozvole za upotrebu benzinskog motora. Pozitivna senatska odluka o tome i o povišenju zakupnine. Molba za smanjenje zakupnine, iz 1921. godine.

l:14,m,s.

 1. F:47 III 210/1919

Molba Ištvana Kadara za izdavanje dozvole za gradnju kuće u V krugu. Senatska odluka      sa dozvolom gradnje.

Prilog: tehnički projekt kuće

l:3,m.

 1. F:47 III 211/1919

Molba „Jugoslovenske deoničke tvornice obuće“ za izdavanje dozvole za dogradnju            fabričkih pogona u Segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom dogradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 214/1919

Molba Ferenca Kulifaja (Kullifay Ferencz) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u   Radanovcu. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 220/1919

Molba Jožefa Piukovića (Piukovity Józsefa) za izdavanje dozvole za dogradnju dvorišne     zgrade (VI krug). Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 221/1919

Molba Ferenca Mikuške za izdavanje dozvole za gradnju kuće na „Vamteleku“. Senatska     odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 223/1919

Molba Šandora Berecki za izdavanje građevinske dozvole za gradnju kovačke radionice (VII           krug). Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:6,m.

 1. F:47 III 224/1919

Molba Đerđa Varge (Varga György) za izdavanje dozvole za gradnju kuće (II krug).             Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 225/1919

Molba Cecilije Bohucki za izdavanje dozvole za gradnju kuće (Majšanski vinogradi).           Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:2,m.

 1. F:47 III 226/1919

Molba supruge Kerestelj Nehliha (Keresztely Nehlich) za izdavanje dozvole za gradnju        dvorišne zgrade. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:6,m.

 1. F:47 III 229/1919

Molba Antala Tumbasa za izdavanje dozvole za gradnju kuće u IV krugu. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 240/1919

Molba Ferenca Gregorčevića za izdavanje dozvole za gradnju suvog ulaza – kapije u svojoj kući u III krugu. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 245/1919

Molba Karolja Hoh (Hoch Károly) za izdavanje dozvole za gradnju dvorišne zgrade.            Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

Prilog: 2 tehnička projekta

l:4,m.

 1. F:47 III 246/1919

Molba Lukač Kladeka za izdavanje dozvole za gradnju „stražarnice“ na svom imanju u        segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

Prilog: tehnički nacrt objekta

l:5,m.

 1. F:47 III 248/1919

Ponuda Boška Penčića iz Starog Bečeja da Grad otkupi njegov motorni čamac. Molba da      mu se vrate spisi, pošto njegova ponuda nije prihvaćena.

Prilog: fotografija čamca

l:6,m,s.

 1. F:47 III 263/1919

Molba Benedeka Bart (Barth Benedek) za izdavanje dozvole za popravku kapije u   njegovoj kući u            IV kvartu. Senatska odluka sa dozvolom popravke.

l:3,m.

 1. F:47 III 266/1919

Zapisnik u vezi pregleda kuće (VIII krug), vlasnika Davida Rajsa (Reisz), u kojoj kao           podstanar stanuje Maćaš Varga.

l:5,m.

 1. F:47 III 275 /1919

Odluka o dozvoli otkupa dela uličnog zemljišta – Josi Rajčiću i dozvola za stanovanje u       novopodignutoj dvospratnoj zgradi (III krug).

l:5

 1. F:47 III 278/1919

Molba Tereze Stanko (Sztanko) da joj se izda građevinska dozvola za podizanje kuće u        Radanovcu. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 IV 17/1919

Molba supruge Tamaša Kovača da joj se izda uverenje da je oktobra 1918. godine primila    pomoć namenjenu porodicama vojnih lica.                                                                                                                                                                                                     l:4,m.

 1. F:47 IV 18/1919

Molba supruge Ištvana Takača da joj se izda uverenje da je oktobra 1918. godine primila pomoć namenjenu porodicama vojnih lica.                                                                                                                                                                                                                       l:4,m.

 1. F:47 IV 31/1919

Molba Bele Sudarevića (Béla Szudarevics), sada nastanjenog u Beču, za izdavanje    krštenice.                                                                                                                                                                                                                                                   l:3,ne.

 1. F:47 IV 36/1919

Molba Antonije Kiseli rođene u Subotici, sada stanovnice Čakovca, da joj se pošalje             krštenica.

l:3

 1. F:47 IV 38/1919

Uverenje Jolanki Šinko da je u periodu 1916 – 1919. bila zaposlena u vojnom otseku.                                                                                                                                                 l:4,m.

 1. F:47 IV 39/1919

Uverenje da je Bela Sudarević (Béla Szudarevics) rođen 1886. godine u Subotici, i obaveštenje da mu je krštenica poslata u Beč.                                                                                                                                                                                                                       l:4,m.

 1. F:47 IV 42/1919

Uverenje da su dr Arpad Kostolanji (lekar) i njegov otac istog imena rođeni u Subotici i da su tu nadležni.                                                                                                                                                                                                                                                    l:4,m,s.

 1. F:47 IV 58/1919

Spisi u vezi utvrđivanja nadležnosti, odnosno zavičajnosti Jakoba Cira (Zier).                                                                                                                                                             l:27,m,s.

 1. F:47 IV 64/1919

Molba dobrovoljca – narednika Jovana Grujića, da mu se dodele 2 konja i 2 vola, za obradu zemlje, a što on smatra da mu pripada po Naredbi Ministarstva vojnog.                                                                                                                                                                       l:2

 1. F:47 IV 65/1919

Dopis dr Lipota Fazekaša sa molbom da se ozvaniči da je on usvojenik od strane dr Adolfa Klajna.

l:5,m.

 1. F:47 IV 76/1919

Uverenje da je Dušan Krnjajski Jović nadležan u Subotici.

l:4,m,s.

 1. F:47 IV 82/1919

Molba poglavarstva Semeljci, da se izda uverenje o nadležnosti (zavičajnosti) za Pavu          Bernhardta, rođenog u Subotici, koji je nestao tokom rata, da bi njegova supruga ostvarila pravo na penziju.

l:1

 1. F:47 IV 85/1919

Molba Mikloša (Nikole) Bana, studenta Tehničkog univerziteta u Berlinu, da mu se izda       uverenje o nadležnosti.                                                                                                                                                                                                                                               l:4,m,s.

 1. F:47 IV 114/1919

Uverenje na osnovu molbe, za Adolfa Singera, studenta medicine, da je nadležan u Subotici.

l:2,m.

 1. F:47 IV 138/1919

Molba barona Šandora Vojnića (Vojnics) za izdavanje uverenja o nadležnosti.                                                                                                                                                             l:6,m.

 1. F:47 IV 144/1919

Molba braće Teser, Konstantina i Mirka, za izdavanje uverenja o nadležnosti.

l:3,m,s.

 1. F:47 IV 160/1919

Molba Jožefa Silberlajtnera (Szilberleitner Jozsef) za izdavanje uverenja o nadležnosti.

l:3,m.

 1. F:47 IV 172/1919

Dopis kotarske vlasti Senj sa molbom da se utvrde lični podaci za dr Antuna Šercera            (Scherzer), čiji je sin dr Ivo Šercer, primarius Gradske bolnice u Subotici.

l:1

 1. F:47 IV 180/1919

Dopis 15 roditelja ili supruga, subotičkih vojnika koji su zarobljeni u Rusiji, da Senat            interveniše kod beogradske vlade u cilju njihovog što bržeg oslobađanja.                                                                                                                                                                         l:3,m,s.

 1. F:47 IV 189/1919

Uverenje da je Mirko Aurel, student, zavičajan u Subotici                                                                                                                                                                                 l:3,m.

 1. F:47 IV 225/1919

Molba udove Ištvana Ivanjija za izdavanje uverenja o zavičajnosti za njenu decu, sina – Lajoša i kćerku – Eržebet.

l:4,m

 1. F:47 IV 246/1919

Uverenja o zavičajnosti za Menjeherta Gala (Gál Menyhárt).                                                                                                                                                                             l:3,m.

 1. F:47 IV 254/1919

Naredba Ministarstva unutrašnjih dela, uz potpis Velikog župana, da se uverenja o    zavičajnosti izdaju samo osobama koje su poltički podobne i borave u zemlji.

l:4

 1. F:47 IV 267/1919

Uverenja o zavičajnosti Karolja Lihtnekerta (Lichtneckert Károly ), izdato na osnovu            njegove molbe.

l:5,m,s.

 1. F:47 IV 268/1919

Molba za izdavanje uverenja o zavičajnosti i krštenice Andraša Lihtnekerta (Lichtneckert).

l:5,m.

 1. F:47 IV 268/1919

Molba za izdavanje uverenja o zavičajnosti i krštenice dr Ištvana  Lihtnekerta (Lichtneckert).

l:5,m.

 1. F:47 IV 275/1919

Molba Gradskog poglavarstva Vukovar, da se izda uverenje o državljanstvu Gezi     Mamužiću, sada železničaru u Vukovaru. Zapisnik sa ličnim podacima o njemu.

l:4

 1. F:47 IV 276/1919

Uverenje da se Božidar Paušić vojni obveznik nalazi u vojnoj bolnici u Skoplju, izdato na    molbu njegove majke.

l:7,

 1. F:47 I 13/1920

Gradonačelnički dvomesečni izveštaji Senatu za 1920. godinu. Dvomesečni izveštaji pojedinih

adminstrativnih odeljenja; fizikata – o zdravstvenom stanju stanovništva,       gradskog veterinara – o    stanju zdravlja kod životinja, policije – o opštoj bezbednosnoj situaciji, računovodstva – o     stanju gradske blagajne. Pozdravni telegram Senata iz juna 1920. godine, upućen Kralju.

l:116,m,s.

 1. F:47 I 15/1920

Dopis (februar 1920) dr Jovana Manojlovića, narodnog poslanika iz  Subotice, člana            Proširenog Senata, Velikom županu i Gradonačelniku da preduzme korake u cilju zaštite interesa Grada u procesu povlačenja granične linije.

l:2

 

 1. F:47 I 18/1920

Molba upravitelja železničkih stanica iz okoline Subotice, da se izveste o novim nazivima    tih naselja. U odgovoru su navedena nova imena, za Somsich – pustara Šomšić, za    Nagyfeny – Žednik, Sebesics -Šebešić, Békova – Bikovo, Veresegyháza – Šupljak,        Györgyeni tanyák – Đurđinski salaši.                                                                                                                                                                                                                 l:8,m,s.

 1. F:47 I 20/1920

Okružnica Ministarstva unutrašnjih dela sa spiskom članova nove vlade Stojana Protića.

l:1

 1. F:47 I 21/1920

Naređenje Ministarstva unutrašnjih dela o načinu sastavljanja biračkih spiskova. Mogu se     unositi samo Sloveni, punoletni (sa 21 godinom), sa građanskim pravom,…

l:7

 1. F:47 I 24/1920

Dopis Apelacionom sudu u Novom Sadu da parnične predmete šalje „sudskoj oblasti“ u      Subotici a ne Uručbenom uredu.

l:1

 1. F:47 I 30/1920

Dopis Gradskog poglavarstva Sombor da službenici dobijaju „državni dodatak na     skupoću“. Odluka Senata da će i gradske vlasti  preduzeti korake  radi poboljšanja           „bijednog“ položaja gradskih činovnika.

l:3

 1. F:47 I 32/1920

Interpelacija člana Senata Gavre Đelmiša sa pitanjem Velikom županu „kako misli izdržati   siromašni narod sa hranom do nove žetve“ kada oni koji imaju hranu (žito) nisu više voljni           davati je po maksimiranim cenama. Odluka Senata da se to pitanje ne uzima u pretres.

l:5

 1. F:47 I 35/1920

Dopis dr K. Mačika da je preuzeo položaj predsednika subotičkog Sudbenog stola.

l:1

 1. F:47 I 36/1920

Molba dr Eugena Gergelja da se postavi za lekara u Staroj Kanjiži.

l:2,m,s.

 1. F:47 I 37/1920

Odluka o izboru 5 članova u municipalni Upravni odbor.

l:5

 1. F:47 I 39/1920

Molba lekara Antuna Arpada Kostolanjija da mu se prizna diploma, radi nastavka     lekarske prakse. Odluka da treba da uplati sumu od 1400 kruna kao taksu, pošto mu          diploma nije „objavljena“ pre 1914. godine.

l:9

 1. F:47 I 41/1920

Molba Radovana Pivareva, apotekara koji je dobio koncesiju Ministarstva narodnog             zdravlja za otvaranje apoteke u Subotici, da se primi u subotičku zavičajnu vezu. Odbijena, izdata mu je samo dozvola za nastanjivanje.

l:3

 1. F:47 I 48/1920

Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela (25.4. 1920.) o postavljenju dr Franje Sudarevića umesto        dr Stipana Matijevića, na mesto gradonačelnika sa županskim pravima.

l:3

 1. F:47 I 51/1920

Odgovor Senata Zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu da se Josip Feher, carinski            činovnik, ne nalazi u Subotici nego u Budimpešti.

l:1

 1. F:47 I 52/1920

Dopis Senata upravitelju železničke stanice Šebešić, da ta pustara čini autonomno upravno  telo Subotice, te da broji 780 duša.

l:1

 1. F:47 I 53/1920

Prepis Naredbe Ministarstva unutrašnjih dela da je Ministarstvo pravde osnovalo       Odeljenje za nadoknadu štete.

l:1

 1. F:47 I 55/1920

Naredba Zdravstvenog otseka u Novom Sadu o načinu slanja pošte u subotički otsek.

l:1

 1. F:47 I 56/1920

Naredba kojom se uređuje delokrug civilnih inženjera u Vojvodini.

l:9

 1. F:47 I 59/1920

Okružnica Ministarstva unutrašnjih dela o sastavu vlade Stojana Protića.

l:3

 1. F:47 I 61/1920

Senatska odluka (maj 1920) da se izvrši promena mađarskih imena ulica i odstranjivanje      mađarskih grbova sa Gradske kuće.Odluka (novembar 1920) da se spovede istraga i utvrde         počinioci odtsranjivanja ulične table sa imenom dr Bele Sudarevića. Dopis Kapetanije da se     izvršioci tog dela nisu mogli pronaći.

l:5

 1. F:47 I 62/1920

Predlog Velikog kapetana Dušana Manojlovića da se imena žrtava u puču 19. i 20. 4. 1920.             godine; Mirka Gala – komesara i Stipana Šarčevića – redara, zapisnički ovekoveče.       Senatska odluka o tome.

l:4

 1. F:47 I 65/1920

Odluka o odobravanju privatne prakse advokatu dr Mirku Ivkvović Ivandekiću i inženjeru   Isi Štrasburgeru, na osnovu njihovih molbi.

l:11

 1. F:47 I 67/1920

Naredba Ministarstva unutrašnjih dela za ažuriranje kancelarijskog poslovanja, vođenjem     rokovnika u slučajevima predmeta sa oznakom – hitno.

l:5

 1. F:47 I 68/1920

Dopis Somborskg Senata sa molbom da se i subotički Senat obrati Vladi u cilju da ona         isplaćuje službenicima – dodatak na skupoću.

l:2

 1. F:47 I 70/1920

Prepis Naredbe Ministarstva unutrašnjih dela sa zabranom da područni činovnici izdaju strankama njihove molbe i druge predmete, pošto se dešavalo da ih stranke lično donose            kod Ministara u Beograd.                                                                                                                                                                                                                                             l:1

 1. F:47 I 72 /1920

Prepis Naredbe Ministarstva unutrašnjih dela o potrebi da službenici savesno izvršavaju svoje dužnosti i ekononomično koriste  radno vreme.

l:1

 1. F:47 I 73/1920

Ponuda Bač – bodroške županije za kupovinu Mađarsko – srpskog pravnog rečnika.

l:1

 1. F:47 I 74/1920

Molba Franje Gala, zemljoposednika, da mu se izda potvrda o zavičajnosti.

l:6,ne,s.

 1. F:47 I 78/1920

Prijava Mikše Baša da je mu je od Ministarstva građevina priznato ovlašćenje za       obavljanje poslova iz delokruga civilnog inženjera.

l:4,m.

 1. F:47 I 81/1920

Odluka o određivanju visine taksi za klanje u Gradskoj klanici.

l:12

 1. F:47 I 82/1920

Serija odluka Senata o povišenju pristojbi na vino, meso, alkoholna pića (1920), pivo

(1922), poreza na javne točionice (1922), vino (1923-1926).

Žalba gostioničara Vince Kozla (1925) protiv odluka o povišenju poreza na točionice pića.

Žallba dr Luke Pleskovića (1925) na visinu trošarine na vino.

Molba Udruženja Gostioničara (1928) radi likvidiranja obračuna.

Odluka Državnog Saveta (1929) da se odbacuje tužba Grada Subotice zbog ranijeg   neuvažavanja odluke o povišenju trošarine na vino.

Molbe Nikole Rapajića i Lojzije Knapeca (1930) za vraćanje viška nepravilno naplaćene      trošarine na vino u godinama 1923-1926.

Prilog: Pravilnik o gradskim pristojbama na javne točione.

Spisak od 459 dužnika gradskog poreza, iz 1929. godine.

Spisak 216 gostioničara koji su prestali sa radom, iz 1929. godine.

l:103

 1. F:47 I 83/1920

Odluka o povišenju gradske pristojbe na mineralnu i soda vodu.

l:7

 1. F:47 I 85/1920

Odluka o povišenju „placovine“ za nedeljne sajmove, sa njenom visinom za pojedine artikle.

Prilog: izvadak iz zapisnika Senata sa tom odlukom

l:18

 1. F:47 I 86/1920

Odluke o povećanju gradske pristojbe na kupo-prodaju nekretnina iz 1920, 1923. i 1927. godine.

l:34

 1. F:47 I 87/1920

Odluke o povećanju gradske pristojbe (takse) na molbe i druge dopise stranaka, iz 1920, 1921, 1924. i 1928. godine.

Odluka iz 1928. da se uvedu gradske taksene marke.

Predlozi da se povise razne gradske takse i prirezi.

l:93

 1. F:47 I 89/1920

Odluka o ustanovljenju gradskog poreza na porasle vrednosti nekretnina (zbog javnih           radova) iz 1911. i 1920. godine. Pravilnik o tom porezu iz 1918. godine.

l:63,m,ne,s.

 1. F:47 I 90/1920

Odluka o platnim razredima gradskih činovnika, nakon izbacivanja krunskih novčanica iz    upotrebe, i visini njihovih plata u dinarima.

Spisak 87 nastavnika i pomoćnog osoblja škola sa visinom njihovih plata.

l:21

 1. F:47 I 91/1920

Odluka o visini gradskih pristojbi na proizvode i usluge koje Grad ima u svojoj režiji; pesak, zemlju, valjke, đubrivo.

l:3

 1. F:47 I 92/1920

Interpelacija Gavre Đelmiša, člana Senata, povodom slučaja da je na intervenciju ekonomskog senatora Time Vojnića Tunića, priveden od strane Policije urednik „Nevena“ – g. Lukić.

l:3

 1. F:47 I 93/1920

Molba Ministarstva pošta da Grad ustupi jednu odgovarajuću zgradu radi smeštaja    Direkcije pošta koja se prebacuje iz Velikog Bečkereka u Suboticu. Odluka Senata o   ustupanju zgrade više ženske škole („Kakaš“).

Prilog: tlocrt rasporeda prostorija po spratovima u tom objektu

l:16,m,s.

 1. F:47 I 94/1920

Propratni akt Senata – Ministarstvu unutrašnjih dela povodom molbe Josipa Tota da mu se dozvoli promena prezimena u Tomović.

l:1

 1. F:47 I 95/1920

Prepis Naredbe Ministarstva unutrašnjih dela o zabrani korištenja rada državnih „služitelja“ od strane činovnika, u privatne svrhe.

l:1

 1. F:47 I 99/1920

Spisak advokata (86) i advokatskih pripravnika (15) na teritoriji grada, sastavljen kao           odgovor na traženje Ministarstva pravde.

l:15,m,s.

 1. F:47 I 100/1920

Molba Stipana Suvajdžića da se primi u Tajnu policiju, sa preporukom dr Stipana     Vojnića, narodnog poslanika.

l:6

 1. F:47 I 104/1920

Dopis Inspektorata Ministarstva poljoprivrede upravi Poljoprivredne škole na Paliću, sa        naredbom o načinu slanja službenih preporučenih pošiljki.

l:3

 1. F:47 I 105/1920

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa saopštenjem da je zvanični naziv države „Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca“ te da se samo taj naziv ima upotrebljavati.

l:1

 1. F:47 I 109/1920

Obaveštenje Ministarstva unutrašnjih dela da je ratifikovan ugovor o miru sa Bugarskom,     u Nejiu.

l:1

 1. F:47 I 110/1920

Dopis Isidora Ludajića, paroha, da će se 12.9.1920. godine održati svečana liturgija povodom proglašenja Srpske patrijašije u Sremskim Karlovcima.

l:3

 1. F:47 I 111/1920

Molba Milete Nikolića da se primi u red subotičkih stanovnika.

l:1

 1. F:47 I 114/1920

Odluka da se gradskom činovniku Kosti Petroviću dozvoli i vršenje civilne inženjerske prakse.

l:4

 1. F:47 I 115/1920

Odluka da se gradskom činovniku Otonu Tomandlu dozvoli  i vršenje civilne inženjerske     prakse.

l:4

 1. F:47 I 116/1920

Odlula da se za poslove oko ispravki biračkih spiskova odrede Miško Prčić, Toma Čović,    Pera Baić i Đuro Jović.

l:3

 1. F:47 I 118/1920

Gradonačelnički izveštaji za jul i avgust 1920. godine, sa stanjem javnog zdravlja,    veterinarskom stanju, blagajni i opštoj bezbednosti.

Odluka da se pohvali gradski govedar zbog uspešnog sakupljanja rasturene stoke.

l:12

 1. F:47 I 119/1920

Molba Lajče Dajča (Deutsch), arhitekte, da mu se dozvoli vršenje civilne prakse. Odbijen     pošto je strani podanik a nije ni građanin Subotice.

l:8

 1. F:47 I 120/1920

Raspis Ministarstva unutrašnjih dela o zabrani uručivanja strankama – dopisa mađarskih       sudova.

l:1

 1. F:47 I 122/1920

Zapisnik povodom otvaranja pisaćeg stola bivšeg glavnog računovođe Pere Gencela.

l:3

 1. F:47 I 123/1920

Obaveštenje senćanskog Senata da je ime njihovog grada promenjeno te više nije „Zenta“    nego „Senta“.

l:1

 1. F:47 I 125/1920

Dopis Gradskog poglavarstva Zagreb sa molbom da mu se dostavi spisak novouvedenih       gradskih poreza u Subotici.

l:1

 1. F:47 I 126/1920

Odluka o dodeli porodičnog dodatka za dete Katalin Gutvajn, kćerku inženjera Adama         Gutvajna.

Prilog: venčani list Adama Gutvajna.

l:7

 1. F:47 I 127/1920

Dopis predsednika Sudbenog stola u Novom Sadu sa aktom orginalnog potpisa javnog         beležnika u Titelu – dr Nikole Koša.

l:2

 1. F:47 I 131/1920

Zapisnik o utvrđivanju nadležnosti (zavičajnosti) udove Ivana Hemera.

l:4

 1. F:47 I 135/1920

Dopis Velikog beležnika o preopterećenosti kancelarijskim poslovima gradonačelnikovog    ureda i odluka da se za rad u tom odeljenju odredi još jedan pisar.

l:1

 1. F:47 I 136/1920

Postupak utvrđivanja nadležnosti Marije Virag, služavke. Pošto su joj roditelji nadležni u      Subotici a i ona je rođena u Subotici, priznaje joj se nadležnost.

l:14,m,s.

 1. F:47 I 138/1920

Molba Đene Hercla, magistra farmacije i drogeriste, da mu se prizna jugoslovensko državljanstvo.

l:2

 1. F:47 I 139/1920

Molba Vojne realke iz Maribora da joj se dostavi jedan „bojadisani“ grb Subotice.    Propratni akt da je to i učinjeno.

l:2

 1. F:47 I 142/1920

Odluka o izboru 24 člana u poverenstvo za ubiranje ratnih poreza.

l:3

 1. F:47 I 143/1920

Odluka o određivanju članova biračkih odbora na 21 biračkom mestu za izbore narodnih     poslanika za Ustavotvornu skupštinu.

l:25

 1. F:47 I 144/1920

Odluka o izboru članova kontrolnog odbora, dr Babijana Malagurskog i dr Radivoja             Miladinovića.

l:7

 1. F:47 I 150/1920

Dopis Direkcije državne statistike sa uputstvima za vršenje popisa stanovništva. Dopis Ministarstva vera – gradonačelniku, sa molbom da se radi i na popisu katoličkog sveštenstva, uz obrazloženje te potrebe. Dopis u kojem se obrazlaže pomeranje roka početka popisa sa 31. 12. 1920. na 31.1.1921. godine. Podela na popisne krugove sa imenima popisivača.

Prilog: Uredba od 19.4.1920. o popisu stanovništva, Pravila i uputstva za vršenje popisa.                                                                                                                                                l:56

 1. F:47 II 1/1920

Propratni akt da je molba Eve Lončarević za mesto učiteljice, prosleđena školskom   odboru.

l:1

 1. F:47 II 2/1920

Propratni akt Ministarstva prosvete da je dopis sa pitanjem zašto učitelji upravitelji imaju      pravo glasa u školskom odboru.

l:1

 1. F:47 II 3/1920

Odluka da se Janošu Nađu (Nagy) dozvoli upotreba dvorane pozorišta radi održavanja         violinskog koncerta.

l:3,m,s.

 1. F:47 II 4/1920

Odluka da se učiteljici Rozi Radovanović isplati 530 kruna za njen rad u školi „Jasibara“,    do 31.12.1919. godine.

l:2

 1. F:47 II 6/1920

Odluka o sitnijim popravkama na zgradi Gimnazije i Građanske muške škole.

l:1

 1. F:47 II 7/1920

Spisak za isplatu 9 nastavnika „obrtničke i trgovačke šegrtske škole“.

l:4

 1. F:47 II 8/1920

Odluke sa dozvolama za upotrebu pozorišta, „Subotičkom ženskom društvu“ radi držanja    koncerta; poptisana udova Arpada Hidega i „Krugu ljubitelja umetnosti“; potpisana            supruga Franje Piča.

l:6,m,s.

 1. F:47 II 9/1920

Odluka o izjednačavanju plata državnih i nedržavnih, gradskih, učitelja i spisak 86 učitelja   koje plaća Grad, sa iznosima njihovih plata.

l:9

 1. F:47 II 10/1920

Odluka o investicijama za popravku škole „Crveni vo“, gde se nalazila Vojna bolnica, a treba da posluži za smeštaj Pravnog fakulteta, u iznosu od 132 000 kruna. Predračun sa spacifikacijom predviđenih radova. Molba Pravnog fakulteta (1.9.1920) za ustupanje te zgrade.

Prilog: apoen novčanice od 1 krune.                                                                                                                                                                                                                   l:64

 1. F:47 II 12/1920

Dopis „Glazbenog društva Guslar“ iz Splita i „Splitskog muzičkog društva Zvonimir“ iz Splita u kome izveštavaju o svojoj želji da gostuju i nastupe i u Subotici.

l:4

 1. F:47 II 13/1920

Akt Senata u kom potvrđuje da je primio dopis Muzičke škole, kojim izveštava da je            određene instrumente pozajmila Vojnoj muzici.

l:1

 1. F:47 II 15/1920

Molba Rudolfa Hnisa, bivšeg gradskog muzikanta, sada u vojnoj muzici, za isplatu   zaostale plate.

l:5,m,s.

 1. F:47 II 16/1920

Prijava Milana Staića učitelja (23.1.1920.) da se u Srpskoj pravoslavnoj školi u Aleksandrovu razbolelo 10 učenika od „španske bolesti“.

l:4

 1. F:47 II 17/1920

Odluka da se dozvoli upotreba sale pozorišta 28. i 29. 1. 1920. godine, na osnovu molbe     Božidara Savića, člana Srpskog narodnog pozorišta iz Beograda.

l:5

 1. F:47 II 18/1920

Odluka da se učiteljici Milici Suvajdžić isplati suma od 300 kruna, kao plata za novembar    1919. godine.

l:2

 1. F:47 II 19/1920

Odluka da se po prijavi školskog odbora isplati 80 kruna za izradu pečata za taj odbor.

l:3

 1. F:47 II 20/1920

Odluka o ustupanju dvorane gradskog pozorišta radi držanja koncerta učenicima      profeserice Muzičke škole udove Josipa Farkaša, na osnovu njene molbe sa programom i izviđačima.

l:3

 1. F:47 II 22/1920

Odluka o ustupanju dvorane gradskog pozorišta radi držanja predstave „Bunjevačkom         divojačkom društvu“, od 9. do 12.2.1920. godine, na osnovu molbe predsdnice Roze Peić.

l:3

 1. F:47 II 23/1920

Odluka o besplatnom ustupanju pozorišta „Dobrotvornoj zajednici srpkinja“ na molbu         predsednice Mice Radić.

l:1

 1. F:47 II 26/1920

Molba Petra Stojanovića, violiniste za ustupanje sale pozorišta radi održavanja koncerta       21.2.1920. godine. Odbijena zbog epidemije gripa.

l:1

 1. F:47 II 27/1920

Molba Cvetka Manojlovića, direktora Muzičke škole, da se školi ustupi barem još jedna       prostorija u toj zgradi, pošto rešenje Senata da se isprazne prostorije u kojima je smešten         muzej Oskara Vojnića nije sprovedeno.

l:2

 1. F:47 II 29/1920

Spisak 57 učitelja kojima Matičarsko zvanje treba na osnovu senatske odluke besplatno da   izda „bračni list“, da bi ga podneli Ministarstvu prosvete u cilju regulisanja porodičnog    dodatka.

l:3

 1. F:47 II 30/1920

Dopis direktora Muzičke škole Cvetka Manojlovića da su bivši članovi gradskog orkestra     Stjepan Kuden i Rudolf Hnis prešli u vojni orkestar. Odluka da im se obustavi plata.

l:3

 1. F:47 II 33/1920

Odluka o ustupanju dvorane gradskog pozorišta 3.3.1920. godine, radi držanja koncerta       violinisti Petru Stojanoviću, na osnovu njegove molbe.

l:2

 1. F:47 II 34/1920

Prijava učitelja veronauke Balaža Hirke da je izvršena provala i pljačka u kapeli Gimnazije pri crkvi Sv. Tereze.

l:2,m.

 1. F:47 II 35/1920

Molba Bojane Božić nastavnice ženske učiteljske škole da se toj ustanovi umestu II sprata u zgradi gde je bila smeštene, a koja je dodeljena Pravnom fakultetu, dodeli „Bezeredi“ zgrada. Odluka kojom se taj objekat dodeljuje toj školi i njenom internatu.

l:3

 1. F:47 II 37/1920

Odluka o ustupanju dvorane gradskog pozorišta 13. i 14.3.1920. godine, radi držanja           koncerta, violinisti Petru Stojanoviću.

l:3

 1. F:47 II 38/1920

Odluka o ustupanju dvorane gradskog pozorišta društvu „Subotički III kruga F.C.“, na molbu Šandora Orosa.

l:3

 1. F:47 II 40/1920

Molba supruge Franje Piča za ustupanje sale pozorišta radi održavanja dečije kabaretske       predstave 25.4.1920. godine.

l:3

 1. F:47 II 42/1920

Odluka da se Velika većnica ustupi 23.3.1920. godine radi držanja pristupnog predavanja    profesoru Pravnog fakulteta dr Miloradu Nedeljkoviću.

l:2

 1. F:47 II 43/1920

Molba „Katoličke ženske zadruge“ za ustupanje pozorišta radi održavanja predstave.

l:2

 1. F:47 II 44/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta, na osnovu molbe Kate Peić Tukuljac, predsednice           „Katoličkog devojačkog društva“.

l:4

 1. F:47 II 45/1920

Molba „Dobrovoljne zajednice Bunjevaka“ za ustupanje sale pozorišta radi održavanja        pozorišne predstave i igranke. Pošto je odobreno samo držanje predstave ali ne i igranke,            društvo je odustalo od svog zahteva.

l:6

 1. F:47 II 46/1920

Okružnica Ministarstva unutrašnjih dela u kojoj se traži izveštaj o ruskim izbeglicama           zaposlenim u područnim nadleštvima. Odgovоr da su samo 2 Rusa zaposlena na takvim       mestima.

l:1

 1. F:47 II 47/1920

Odluka o ustupanju sale velike većnice radi držanja Skupštine udruženja invalida i ratne siročadi, na osnovu molbe koju je potpisao Zelics József (Josip Zelić).

l:2

 1. F:47 II 48/1920

Odluka o isplati 41 000 kruna trgovcu A. Horvatu, za isporučena odela.

l:2

 1. F:47 II 49/1920

Molba Hirka Balaža (Hirka Balázs), veroučitelja, da ga zaposle na to mesto i u idućoj 1919/20. školskoj godini, odbijena.

l:2,m,s.

 1. F:47 II 51/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Katoličkom devojačkom društvu“ radi držanja    pozorišne predstave.

l:3

 1. F:47 II 52/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Akademskoj pozorišnoj družini–Balkan“ iz Zagreba, na             osnovu njihove molbe.

l:2

 1. F:47 II 53/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta Abdul Riza begu, „radi držanja čarobnjačke predstave“.

l:4

 1. F:47 II 54/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Dobrotvornoj ženskoj zadrugi Srpkinja“ radi       priređivanja zabave sa igrankom.

l:3

 1. F:47 II 55/1920

Molba Ćirila (Cyrill) Pinkave, gradskog muzičara, da mu se dozvoli da svira i u vojnoj muzici, odbijena.

l:2

 1. F:47 II 56/1920

Molba „Saveza metalskih radnika“ da dobije salu pozorišta radi organizovanja koncerta čiji bi prihod išao u korist nezaposlenih radnika, odbijena.

l:4

 1. F:47 II 57/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta za koncert vojne muzike, na molbu Marka            Radosevljevića.

l:2

 1. F:47 II 58/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta za nastup đačkog orkestra Muške građanske škole, na molbu direktorice te škole Kate Taupert Sudarević.

l:2

 1. F:47 II 60/1920

Molba „Katoličke devojačke zadruge“ da joj se dozvoli upotreba sale pozorišta, odbijena.

l:3

 1. F:47 II 62/1920

Odluka sa dozvolom upotrebe sale pozorišta radi držanja „umetničke večeri“ na osnovu molbe profesora Petrovića.

l:3

 1. F:47 II 63/1920

Molba Cvetka Manojlovića za povišenje plata nastavnika Muzičke škole. Senatska odluka    da se to pitanje rešava u idućoj školskoj godini.

l:5

 1. F:47 II 64/1920

Molba trgovca Jožefa Fodora da mu se dozvoli prodajna izložba „Zsolnai“ keramike u zgradi hotela „Pest“, odbijena.

l:3,m,s.

 1. F:47 II 66/1920

Molba Mije Mandića školskog nadzornika da se izvrše popravke na „Kakaš“ školi.

l:2

 1. F:47 II 67/1920

Odluka o isplati honorara za dr Belu Ostrogonca, lekara, koji predaje 2 časa nedeljno u        „Mešovitoj bunjevačko-srpskoj gimnaziji“.

l:2

 1. F:47 II 68/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta, jednom nedeljno, „Pozorišnoj diletanstkoj trupi“ studenata Pravnog fakulteta.

l:3

 1. F:47 II 72/1920

Odluka o sitnijim popravkama na školi „Jasibara“, na osnovu prijave njenog upravitelja.

l:2

 1. F:47 II 73/1920

Molba upravitelja „Muške građanske škole“ da se poprave klupe.

l:1

 1. F:47 II 75/1920

Dozvola Iboji Fišer da privatno polaže ispite u Muzičkoj školi.

l:2,m,s.

 1. F:47 II 76/1920

Odluka o ustupanju jedne učionice u Muzičkoj školi radi održavanja proba tamburaškog      društva, na molbu Marka Stipića.

l:3

 1. F:47 II 81/1920

Poziv Srpske pravoslavne crkvene opštine-Senta, Senatu, na slavu Spaso-dana.

l:2

 1. F:47. II 82/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Pevačkom društvu Zvonimir“, na njihovu molbu.

l:2

 1. F:47 II 83/1920

Molba „Prve subotičke jevrejske narodne kuhinje“ da joj se dozvoli upotreba prostorija        „Kakaš“ škole. Odbijena, pošto je zgrada „vojništvu predata“.

l:2,m,s.

 1. F:47 II 84/1920

Predlog Senata Velikom županu da se Muzej i Biblioteka smeste u prostorije „Subotičke       narodne Kasine“.

l:1

 1. F:47 II 88/1920

Dopis sa ponudom za kupovinu knjige – „Banat“.

l:2

 1. F:47 II 89/1920

Odluka da se dodeli 1000 kruna siromašnoj učenici Dominiki Petrekanić.                                                                                                                                                         l:1

 1. F:47 II 90/1920

Odluka za ustupanje sale pozorišta radi održavanja „Ruskog koncerta“.

l:3

 1. F:47 II 91/1920

Odluka o ustupanju lokala u ženskoj gimnaziji kapetanu ruske vojske Valerijanu Remeru,    koji u tim prostorijama planira otvaranje umetničkog – likovnog kursa.

l:3

 1. F:47 II 92/1920

Odluka o ustupanju pozorišne sale „Diletantskom društvu“, na molbu supruge Franje Piča.                                                                                                                              l:2

 1. F:47 II 93/1920

Predlog Ivana Vojnić Tunića direktora „Bunjevačke gradske velike gimnazije“ o visini         školarine za Školsku 1920/21. godinu.

Prilog: Tandij szabájzata (Pravilnik o školarini)                                                                                                                                                                                                              l:8

 1. F:47 II 94/1920

Propratni akt predloga Ivana Vojnićа Tunića za raspisivanje konkursa za 12 nastavničkih     mesta.                                                                                                                 l:1

 

 1. F:47 II 95/1920

Spisi u vezi predmata – imenovanje Maće (Matije) Evetovića i Mirka Konca za profesore u „Bunjevačkoj velikoj gimnaziji“.

l:10

 1. F:47 II 97/1920

Dopis Cvetka Manojlovića u kome iznosi da će obavestiti Senat o vremenu održavanja         ispitnih koncerata učenika Muzičke škole.

l:2

 1. F:47 II 98/1920

Propratni akt o prijemu zapisnika zakletvi profesora „Bunjevačke velike gimnazije“.                                                                                                                                        l:1

 1. F:47 II 100/1920

Odluka da se „Dečijem lečilišnom društvu“ ne može izdati pozorište 20.6.1920. godine, pošto je u tom terminu zauzeto.                                                                                                                                                                                                                                                l:1

 1. F:47 II 106/1920

Odluka da se „Dečijem lečilišnom društvu“ ustupi sala pozorišta 4.7.1920. godine.                                                                                                                                          l:3

 1. F:47 II 109/1920

Odluka da se obustave isplate školskom nadzorniku Franji Mezneriću i trojici učitelja koji    nisu želeli položili zakletvu.                                                                                                                                                                                                                                        l:2

 1. F:47 II 110/1920

Cirkularno pismo Mesne komande Beograd u kome moli pomoć radi prikupljanja     sredstava za podizanje spomenika kojim bi se obeležilo ujedinjenje i stvaranje nove države.

l:3

 1. F:47 II 111/1920

Izveštaj  direktora Cvetka Manojlovića o radu Gradske muzičke škole u školskoj 1919/20.   godini.                                                                                                                                                                                                                                                       l:3

 1. F:47 II 112/1920

Zapisnik (1920) o predaji lokala u Harambašićevoj ulici br. 31, za potrebe invalidske           radionice. Postupak dodela prostorija u Harambašićevoj 24 i 31. Javnoj berzi rada je 1929.             godine dodeljen lokal u Harambašićevoj 31. Tamo je imala prostorije i skautska organizacija                                                                                                                               l:42

 1. F:47 II 113/1920

Molba vaspitačice Marije Vojnić (Vojnits) da joj se dozvoli upotreba pomoćne zgrade u okviru obdaništa.                                                                                                                                                                                                                                                   l:2,m.

 1. F:47 II 114/1920

Odluka o dodeli sale pozorišta na molbu supruge Franje Piča, radi održavanja bioskopske    predstave.                                                                                                                                                                                                                                                  l:3,m.

 1. F:47 II 115/1920

Prijava Kovač Striko Eleka upravnika škole u Jasibari o potrebi popravki na školskoj zgradi.

l:1,m.

 1. F:47 II 117/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta radi održavanja „večeri ruskog umetništva“.                                                                                                                                                            l:3

 1. F:47 II 119/1920

Molba udove Antala Lehnera radi korišćenja sale Velike većnice u cilju održavanja skupa    koji bi se bavio načinima pomaganja ratnim zarobljenicima koji se vraćaju kućama. Odbijena, a          skup je održan na drugom mestu.                                                                                                                                                                                                                  l:2,m.

 

 1. F:47 II 122/1920

Odluka o povišenju honorara za upravitelja Građanske škole, sa 500 na 1000 kruna.                                                                                                                                                   l:3

 1. F:47 II 124/1920

Molba stanovnika bikovačkih salaša da se pri školskoj zgradi uredi jedna kapelica.   Odbijena zbog nedostatka sredstava.                                                                                                                                                                                                                          l:3

 1. F:47 II 125/1920

Odluka iz avgusta 1920, o obustavljanju finasiranja mađarskih srednjih škola.                                                                                                                                                              l:1

 

 1. F:47 II 126/1920

Odluka o odbijanju molbe „Mohačkog pozorišnog društva“ za ustupanje sale pozorišta.                                                                                                                                               l:3

 1. F:47 II 127/1920

Odluka o ustupanju zgrada u vlasništvu grada za potrebe školstva. Zgrada „Crveni vo“ daje se za potrebe Pravnog fakulteta, gimnazijska zgrada za Bunjevačku gimnaziju, zgrada bivše mađarske ženske preparandije za Učiteljsku školu.                                                                                                                                                                                                                      l:1

 1. F:47 II 129/1920

Odluka (jul 1920) o čišćenju u zgradi Ženske gimnazije.                                                                                                                                                                                                l:3,m,s.

 1. F:47 II 130/1920

Odluka o premeštanju Kate Sudarević Taupert, direktorice građanske škole, u viši platni razred.

l:2

 1. F:47 II 132/1920

Prijava o krađi kaiševa elektromotora iz zgrade Gradske bunjevačke gimnazije.                                                                                                                                                            l:3,m,s.

 1. F:47 II 133/1920

Odluka direktora Muzičke škole o brisanju Vojislava Kuna iz članstva gradskog orkestra.                                                                                                                                            l:3

 1. F:47 II 134/1920

Odluka o nabavci vedra i konopaca za bunar u školi u Šandoru.                                                                                                                                                                                   l:2,m,s.

531     F:47 II  135/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta Rusu Vladimiru Đologovskiju radi držanja koncerta.                                                                                                                                               l:3

 1. F:47 II 137/1920

Odluka o ustupanju Velike većnice Sekciji krojačkih radnika radi održavanja njihove           skupštine.                                                                                                                                                                                                                                                  l:4,m,s.

 1. F:47 II 138/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Katoličkom divojačkom društvu“ koje planira     održavanje dve pozorišne predstave.                                                                                                                                                                                                                          l:3

 1. F:47 II 139/1920

Odluka o isplati nagrade za misnika koji drži mise u palićkoj kapeli.                                                                                                                                                                 l:11

 1. F:47 II 140/1920

Odluka o ustupanju zgrade pored izgrališta u Dudovoj šumi, „Subotičkom sportskom           društvu“, na 6 godina.                                                                                                                                                                                                                                          l:12

 1. F:47 II 142/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta 6.8.1920. godine Dimitru Jevrinovu radi priređivanja       baletske predstave.

Predmet u vezi određivanja zgrade za zanatsko šegrtsku školu i izbor njenog direktora. Za direktora je postavljen Ivo Vuletin.                                                                                                                                                                                                                        l:8

 1. F:47 II 143/1920

Odluka (oktobar 1919) na osnovu molbe Cvetka Manojlovića o iseljavanju Biblioteke i        Muzeja i zbirke Oskara Vojnića iz prostorija Muzičke škole, te njihovom smeštaju u Gradsku   kuću, na III sprat. Odluka o visini školarine u Muzičkoj školi.

Prilog: Pravila Muzičke škole iz 1917. godine.                                                                                                                                                                                                              l:24,m,s.

 1. F:47 II 146/1920

Odluka o isplati dodatka na platu za učitelje koji su odslušali „pedagoški kurs“ u Novom      Sadu.

l:5

539     F:47 II  147/1920

Odluka o visini naplate za korišćenje instrumenata iz Muzičke škole.                                                                                                                                                                l:4

.540.               F:47 II  152/1920

Propratni akt o prijemu i isticanju na javno mesto konkursa za podoficirsku školu.

l:3

 1. F:47 II 153/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Subotičkom diletantskom društvu“, na osnovu molbe     sa programom, predsednice toga društva supruge Franje Piča.                                                                                                                                                                         l:4

 1. F:47 II 156/1920

Molba za popravke na zgradi Bunjevačke gimnazije, osnovnoj školi Sv. Roke i Sv. Đorđa,   sa predračunima radova i odlukom da se oni izvedu.

l:9,m,s.

 1. F:47 II 159/1920

Molba profesora  gimnazije Lajoša Belčkeia (Bölckei) za isplatu razlike u plati. Odbijena      pošto nije pristao da položi zakletvu.                                                                                                                                                                                                                         l:3,m,s.

 1. F:47 II 160/1920

Odluka o stavljanu u funkciju pojedinih objekata zabavišta, koji su do tada bili zauzeti. U    zgradi u I krugu bila je Vojna muzika, u IV krugu – stanovi, itd.                                                                                                                                                                             l:5

 1. F:47 II 163/1920

Odluka o sakupljanju pomoći za „Trpezu zaduge akademičara“.

Prilog: Pravila Društva za pomaganje vojvođanskih studenata.                                                                                                                                                                                      l:20

 1. F:47 II 164/1920

Odluka o premeštaju „zabavilje“ Marije Lukač, u zabavište u V krugu.                                                                                                                                                                         l:6,m,s.

 1. F:47 II 165/1920

Odluka o popravci krova i zvonika crkve u Žedniku. Ponude sa predračunima za izvođenje radova. Prihvaćena je ponuda limara Žige Fogela.                                                                                                                                                                                     l:22,m,s.

 1. F:47 II 167/1920

Odluka o besplatnom davanju stubova za popravku ograde škole na Kelebiji.

l:4

 1. F:47 II 168/1920

Molba Nikole Merkovića „šumskog sluge“ da mu se obezbedi stipendija za šumarski tečaj.                                                                                                                              l:4

 1. F:47 II 169/1920

Odluka o isplati razlike za platu, veroučiteljima Simi Piliću i Antunu Skenderoviću, koji       predaju u Bunjevačkoj gimnaziji.

l:5

 1. F:47 II 171/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta Lajošu Kevešu „hipnotizeru“ koji planira dranje   programa.

l:3

 1. F:47 II 172/1920

Molba 4 gimnazijska profesora koja su došla u grad po pozivu Velikog župana da im se isplati akontacija plate. Odluka da se ispalti po 400 kruna za svakoga.                                                                                                                                                                                    l:2

 1. F:47 II 173/1920

Molba Vladimira Jurića, nastavnika Više trgovačke škole, da mu se ispalti akontacija plate, pošto je tek nedavno stigao u Suboticu, odbijena.                                                                                                                                                                                            l:5

 1. F:47 II 174/1920

Dopis Matije Išpanovića, upravnika salaških škola, da gradske vlasti i dalje snabdevaju ove škole ogrevom, mada su one podržavljene. Senatska odluka sa oštrim protestom protiv takvog poteza vlade, uz naglasak da Grad ne može u tom slučaju da organizuje snabdevanje ogrevom.                                                                                                                              l:4

 1. F:47 II 175/1920

Molbe roditelja za oprost školarine za njihovu decu koja pohađaju Muzičku školu,   potkrepljene uverenjima o siromašnom stanju.                                                                                                                                                                                                        l:132,m,s.

 1. F:47 II 179/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Prvom beogradskom pevačkom društvu“.                                                                                                                                                              l:4

 1. F:47 II 180/1920

Izveštaj Kapetanije da su prozori na plebaniji (župnom domu) pri crkvi Sv. Đurđa    razlupani od strane nepoznatih „zlikovaca“. Molba župnika te crkve (septembar 1920) da se prozori poprave.                                                                                                                                                                                                                                    l:3

 1. F:47 II 181/1920

Odluka iz oktobra 1920. godine da se svim „nesloveniskim nastavnicima“ obustavi plata.                                                                                                                                            l:2

 1. F:47 II 182/1920

Odluka o visini plate za „zabavilju“ u šandosrkom zabavištu – Katu Tamaši.                                                                                                                                                     l:4

 1. F:47 II 183/1920

Odluka o paušalu nastavniku Ivanu Kujundžiću.                                                                                                                                                                                                           l:1

 1. F:47 II 185/1920

Molba Reformatske crkvene opštine da joj se dodeli 40 umesto 10 lanaca zemlje na             korišćenje, kao što je učinjeno i sa katoličkom i pravoslavnom crkvenom opštinom,          odbijena.                                                                                                                                                                                                                                                    l:5

 1. F:47 II 189/1920

Propratni akt o prijemu Pravila društva „Nepkör“.                                                                                                                                                                                              l:1

 1. F:47 II 192/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Odboru za doček ratnih zarobljenika“ koji planira           održavanje umetničke večeri.                                                                                                                                                                                                                                      l:3

 1. F:47 II 193/1920

Molba Marije Vojnić „zabavilje“ da joj se nadoknadi šteta koju je prеtrpela zbog napuštanja zabavišta u I krugu i preseljenjа u zabavište u IV krugu, odbijena.                                                                                                                                                                        l:3

 1. F:47 II 194/1920

Žalba Žige Fogela, člana uprave Jevrejske veroispovedne opštine, u vezi nepravilnosti u radu te organizacije.                                                                                                                                                                                                                                                            l:5,m,s.

 1. F:47 II 195/1920

Dopis Cvetka Manojlovića sa izrazima zahvalnosti Senatu za dobijeni klavir.                                                                                                                                                               l:2

 1. F:47 II 198/1920

Molba Antuna Patarčića, invalida, da mu Senat obezbedi odeću za njegovu školsku decu.                                                                                                                                            l:2

 1. F:47 II 201/1920

Odluka (oktobar 1920) o razrešenju dužnosti počasnog „knjižničara“ – Marka Jakovljevića   i postavljenu Matije Evetovića na to mesto.                                                                                                                                                                                                      l:2

 1. F:47 II 202/1920

Molba „Kazališnog odbora“ da Senat omogući gostovanje osiječkog pozorišta. Pozitivna      odluka o tome i o oslobađanju plaćanja poreza na ulaznice.                                                                                                                                                                                            l:4

 1. F:47 II 203/1920

Molbe za popravke zabavišta i odluka da se to sprovede tek naredne 1921. godine.                                                                                                                                            l:8

 1. F:47 II 207/1920

Konkurs za popunu mesta u Vojnoj muzici kosovske divizije.                                                                                                                                                                                         l:1

 1. F:47 II 208/1920

Odluka o popravkama zgrade „velike gimnazije“.                                                                                                                                                                                              l:1

 1. F:47 II 209/1920

Molba N. Fenjevaša za ustupanje prava korišćenja sale pozorišta radi držanja            „međunarodnog meskenbala“, odbijena.                                                                                                                                                                                                                 l:3

 1. F:47 II 210/1920

Odluka o popravkama na zgradi Više trgovačke škole.                                                                                                                                                                                                  l:4

 1. F:47 II 212/1920

Odluka o ukidanju plata nastavnicima koji su odbili položiti zakletvu.                                                                                                                                                                          l:5,m,s.

 1. F:47 II 214/1920

Telegramske molba, potpisan „direktor Heltai“, za ustupanje sale pozorišta na dva    meseca, odluka o odbijanјu molbe.

l:2,m,s.

 1. F:47 II 216/1920

Molba „Udruženja glumaca SHS, pododbora u Osijeku“ da Senat pristupi toj organizaciji kao dobrotvor osnivač sa 500 dinara.                                                                                                                                                                                                              l:1

 1. F:47 II 217/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta profesoru Schenku (Šenku) koji organizuje predavanje     o telepatiji.

l:2

 1. F:47 II 218/1920

Molba „Društva za zaštitu dece“ da dobiju pravo na korišćenje sale pozorišta radi držanja    koncerta, odbijena.                                                                                                                                                                                                                                          l:4

 1. F:47 II 219/1920

Odluka da se ustanovi doplata od 50 kruna zvonaru crkve Sv. Terezije na ime poslova za     čišćenje.                                                                                                                                                                                                                                                     l:2

 1. F:47 II 220/1920

Molba Okružne finansijske uprave da joj se ustupi zgrada „Kakaš“ škole. Odbijena pošto     ta zgrada više nije u vlasništvu Grada.                                                                                                                                                                                                                          l:4

 1. F:47 II 221/1920

Molba slikara Šandora Olaha za ustup sale ateljea u gradskoj najamnoj palati. Odbijena pošto je       ta prostorija već izdata.                                                                                                                                                                                                                                                 l:3

 1. F:47 II 222/1920

Molba za ustupanje sale pozorišta radi оdržavanja baletske večeri ruske umetnice Klavdije   Isačenko.

Prilog: program plesne večeri.                                                                                                                                                                                                                             l:6

 1. F:47 II 224/1920

Propratni akt dopisa upućenog ministarstvu inostranih dela.                                                                                                                                                                               l:1

 1. F:47 II 225/1920

Poziv Senatu da njegov izaslanik prisustvuje primanju dužnosti  Lajče Budanovića, koji postaje       „plabanoš-dekan“ crkve Sv. Terezije.                                                                                                                                                                                                                        l:2

 1. F:47 II 228/1920

Odluka o sastavljanu predračuna za potrošni materijal školskih i policijskih nadleštava.                                                                                                                                               l:5

 1. F:47 II 229/1920

Predlog Senata za izdavanje „Kakaš“ škole „Okružnoj finansijskoj inspekciji“.

Prilog: predračun radova iz januara 1919. godine.                                                                                                                                                                                              l:18

 1. F:47 II 231/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Subotičkom diletantskom  društvu“ na molbu supruge    Franje Piča.                                                                                                                                                                                                                                                l:3

 1. F:47. II 232/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta Muškoj građanskoj školi radi držanja predstave    „Betlehem“.

l:2

 1. F:47 II 233/1920

Molba Đure Budanovića da mu se vrati upisnina za njegovu kćeku upisanu u Muzičku školu, odbijena.                                                                                                                                                                                                                                                       l:3

 1. F:47 II 234/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta na molbu gradskog glavnog fizika i Ministarstva   narodnog zdravlja, radi prosvetnog predavanja i pozоrišne predstave Srpskog narodnog            pozorišta iz Novog Sada.                                                                                                                                                                                                                           l:1

 1. F:47 II 235/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta radi držanja koncerta u korist Rusa – izbeglica, na molbu dr Vladimira Popovića.                                                                                                                                                                                                                                             l:3

 1. F:47 II 236/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Subotičkom diletantskom društvu“ na molbu supruge Franje Piča.                                                                                                                                                                                                                                                                      l:3

 1. F:47 II 237/1920

Odluka o isplati plata za nastavnike šegrtske škole.                                                                                                                                                                                            l:14

 1. F47 II 238/1920

Dopis akademskog slikara Romana Petroviča sa ponudom da za Grad izradi portret regenta Aleksandra.

Prilog: časopis „Savremenik“, Zagreb 1919.                                                                                                                                                                                                       l:19

 1. F:47 II 239/1920

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Katoličkom divojačkom društvu“ radi držanja zabave.                                                                                                                               l:3

 1. F:47 II 240/1920

Odluka o ustupanju vestibila Gradske kuće slikaru Romanu Petroviču, radi priređivanja        slikarske izložbe.                                                                                                                                                                                                                                          l:3

 1. F:47 II 242/1920

Odluka o ustupanju dve učionice studentima Pravnog fakulteta, koji su pokazali spremnost da drže časove srpskog jezika – građanima koji za to imaju potrebe.                                                                                                                                                                           l:2

 1. F:47 II 243/1920

Izveštaj o isplati dodatka na skupoću bivšem školskom nadzorniku Miji Mandiću.                                                                                                                                           l:7

 1. F:47 III 14/1920

Odluka o naplati 3250 kruna od Aleksandra Suvajdžića za 4000 komada cigala koje je         preuzeo sa „gradskog slagališta“ radi popravke svoje kuće.                                                                                                                                                                            l:8

 1. F:47 III 35/1920

Molba Karolja Vilhajma (Vilheim Károly) inženjera, da se izvrši tehnički pregled kuće u      VIII krugu (Csernovits utca) kojoj je on „ključar“-staratelj.                                                                                                                                                                            l:3,m.

 1. F:47 III 44/1920

Odluka o dozvoli dogradnji kuće u VI krugu, na molbu udove Grge Peića.

Prilog: 2 tehnička nacrta.                                                                                                                                                                                                                                    l:4,m.

 1. F:47 III 45/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (VI krug) Kalmana Nađ Varjaša.                                                                                                                                                                         l:3,m.

 1. F:47 III 49/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (Žednik) Ferenca Abrahama.                                                                                                                                                                   l:3,m.

 1. F:47 III 50/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (Šebešić) Antonu Peleru.                                                                                                                                                                                     l:2,m.

 1. F:47 III 63/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (Ludoš) Mihalju Engiju.                                                                                                                                                                                       l:2,m.

 1. F:47 III 66/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Simonu Mukiću advokatu, i odluka o podeli njegove   parcele.                                                                                                                                                                                                                                                                  l:4,m.

 1. F:47 III 68/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Jakobu Bergeru, mlinaru, u segedinskim vinogradima.                                                                                                                                                                                                                                                                   l:2,m.

 1. F:47 III 70/1920

Odluka sa dozvolom Andrašu Salmi za gradnju kuće na Tompa pusti.                                                                                                                                                                           l:3,m.

 1. F:47 III 73/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (VI krug) Samuelu Holenderu.                                                                                                                                                                l:2,m.

 1. F:47 III 85/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Ištvanu Masrošu, na Ludaš pusti.                                                                                                                                                                        l:2,m.

 1. F:47 III 86/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Terezi Keresteš, na Tompa pusti.                                                                                                                                                                         l:3,m.

 1. F:47 III 90/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Petru Sekuliću, u Malom Bajmoku.                                                                                                                                                                     l:2,m,s.

 1. F:47 III 92/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Imreu Baka, u Malom Bajmoku.                                                                                                                                                                         l:2,m,s.

 1. F:47 III 94/1920

Odluka sa dozvolom za stanovanje u novosagrađenoj kući (V krug) Kalmanu Duliću.                                                                                                                                                  l:2

 1. F:47 III 95/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće na sivačkom putu, Palu Kečkeiju.                                                                                                                                                                       l:2,m,s.

 1. F:47 III 98/1920

Molba Đerđa Kohanoka za izdavanje dozvole za dogradnju kuće u VII krugu.

Prilog: 1 tehnički nacrt.                                                                                                                                                                                                                                                   l:2,m.

 1. F:47 III 104/1920

Odluka sa dozvolom za stanovanje u novosagrađenoj kući Iliji Sabo, u segedinskim vinogradima.                                                                                                                                                                                                                                              l:3,m,s.

 1. F:47 III 109/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće u bajskim vinogradima, Josipu Pinteru.                                                                                                                                                               l:3,m,s.

 1. F:47 III 117/1920

Dozvola da ugostitelj Leopold Grinvald (GrÏnvald) postavi stolove na trotoaru ispred svoje kafane „Nador“.                                                                                                                                                                                                                                                l:3,m,s.

 1. F:47 III 119/1920

Žalba Remije Miljačkog zbog srušene zgrade (V krug) pored njegove kuće.                                                                                                                                                      l:5,m,s

 1. F:47 III 121/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Stipanu Nimčeviću, u Malom Bajmoku.                                                                                                                                                              l:2

 1. F:47 III 122/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Vranji Tumbasu, u Šebešiću.                                                                                                                                                                   l:2,m,s.

 1. F:47 III 123/1920

Stambena dozvola Beli (Vojislavu) Tereku (Török Béla) za novopodignutu kuću na Paliću.                                                                                                                             l:5

 1. F:47 III 124/1920

Stambena dozvola Žigi Ajzleru (Eisler) za novu vilu na Paliću.                                                                                                                                                                                      l:6,m,s.

 1. F:47 III 125/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Kalmanu Mesarošu, na Ludaš pusti.                                                                                                                                                        l:3,m

 1. F:47 III 129/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće supuzi Pala Rufija, na Paliću.                                                                                                                                                                  l:2,m.

 1. F:47 III 130/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Janošu Iviću, na Verušiću.                                                                                                                                                                                  l:2,m.

 1. F:47 III 134/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (VII krug) Janoša Papdija.                                                                                                                                                                                   l:2,m.

 1. F:47 III 139/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Mariji Huđec i dozvola za deobu parcele.

Prilog: katastarski nacrt parcela.                                                                                                                                                                                                                                      l:4,m.

 1. F:47 III 142/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (II krug) Peri Bešlagiću.                                                                                                                                                                                       l:2

 1. F:47 III 143/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju štale udovi Stipana Stipića.                                                                                                                                                                              l:3,m,s.

 1. F:47 III 144/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju radionice za kuvanje sapuna (I krug), Juliju Mitleru.                                                                                                                                                   l:3,m.

 1. F:47 III 145/1920

Molba Edena Firsta da se iz njegove kuće iseli „jevrejska ženska zadruga“ (kuhinja) da bi     mogao da izvrši neophodne popravke. Pozitivna senatska odluka o tome.

l:4,m,s.

 1. F:47 III 150/1920

Odluka sa dozvolom za popravku trošne kuće (VIII krug 285) na molbu Karla Kunjija.                                                                                                                                               l:3

 1. F:47 III 151/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Mihalju Engiju, u Malom Bajmoku.                                                                                                                                                         l:3,m,s.

 1. F:47 III 152/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće u Radanovcu, udovi Ivana Krafta.                                                                                                                                                                      l:4,m,s.

 1. F:47 III 153/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (III krug) Josi Kujundžiću.                                                                                                                                                                                  l:5,m.

 1. F:47 III 158/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće (I krug) supruzi Lajče Krausa.                                                                                                                                                                 l:3,m,s.

 1. F:47 III 161/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće u Tavankutu – Marije Benčik.                                                                                                                                                                  l:4,m,s.

 1. F:47 III 163/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće u Zapadnim ugarnicama – Josipu Lendvai.                                                                                                                                                          l:3,m.

 1. F:47 III 164/1920

Molba Ignac Frenkela (FrÌnkel) za izdavanje dozvole za podizanje kuće u V krugu i odluka o tome.                                                                                                                                                                                                                                                                  l:3,m,s.

 1. F:47 III 170/1920

Odluka sa dozvolom Jovanu Hampeliću za gradnju kuće u Malom Bajmoku.                                                                                                                                                               l:3

 1. F:47 III 171/1920

Odluka sa dozvolom supruzi Jovana Barabaša za gradnju kuće u Bajskim vinogradima.                                                                                                                                               l:4,m,s.

 1. F:47 III 179/1920

Dozvola za stanovanje u novosagrađenoj kući u Radanovcu – Rozi Sabadoš.                                                                                                                                                    l:7,m,s.

 1. F:47 III 181/1920

Dozvola Ignacu Frenkelu (Frénkel) za podizanje dvorišne zgrade.                                                                                                                                                                     l:4,m,s.

 1. F:47 III 182/1920

Odluka sa dozvolom Josifu Berenjiju za podizanje staje u Hajdukovu.                                                                                                                                                                          l:4,m,s.

 1. F:47 III 188/1920

Odluka sa dozvolom Karolju Kohu za podizanje kuće u III krugu.                                                                                                                                                                    l:4,m,s.

 1. F:47 III 190/1920

Odluka sa dozvolom Ištvanu Varga za podizanje kuće u VI krugu.                                                                                                                                                                 l:16,m,s.

 1. F:47 III 192/1920

Postupak priznavanja položaja civilnog građevinskog inženjera za Ištvana Kladeka i             Vladislava Šomođija.                                                                                                                                                                                                                                               l:14,m,s.

 1. F:47 III 200/1920

Odluka sa dozvolom Mihajlu Šeregiju za podizanje kuće u Radanovcu.                                                                                                                                                                        l:2

 1. F:47 III 202/1920

Odluka sa dozvolom Žigmondu Ajzleru za podizanje pomoćne zgrade  na parceli svoje kuće na Paliću.                                                                                                                                                                                                                                                       l:3,m,s.

 1. F:47 III 205/1920

Odluka sa dozvolom Iloni Balog za podizanje kuće na Radanovcu.                                                                                                                                                                   l:2,m.

 1. F:47 III 210/1920

Odluka sa dozvolom firmi „Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d.“ za podizanje   službene zgrade u Segedinskim vinogradima.                                                                                                                                                                                                            l:4,m,s.

 1. F:47 III 211/1920

Žalba „Jevrejske crkvene opštine“ na nepravilnosti kod gradnje zgrade Lipota Ingusa,           njihovog neposrednog suseda.                                                                                                                                                                                                                                 l:3,m.

 1. F:47 III 212/1920

Odluka sa dozvolom Milivoju Kucurskom za podizanje kuće u halaškim vinogradima.                                                                                                                                                l:4,m,s.

 1. F:47 III 213/1920

Odluka sa dozvolom za popravljanje dimnjaka na mlinu Stipana Đelmiša.                                                                                                                                                        l:4,m,s.

 1. F:47 III 226/1920

Odluka sa dozvolom Šandoru Bodiću za podizanje kuće u Malom Bajmoku.                                                                                                                                                                l:2,m,s.

 1. F:47 III 227/1920

Odluka sa dozvolom Mariji Volarev za podizanje kuće u Majšanskim vinogradima. Stanbena dozvola za sagrađenu kuću.                                                                                                                                                                                                                            l:7

 1. F:47 III 228/1920

Dozvola Antalu Prohaski za otvaranje vrata na svojoj kući u Segedinskim vinogradima radi stvaranja uslova za rad berberske radnje.                                                                                                                                                                                                         l:3,m,s.

 1. F:47 III 229/1920

Odluka sa dozvolom Josi Orčiću za podizanje kuće u Tavankutu.                                                                                                                                                                                 l:2

 1. F:47 III 230/1920

Odluka sa dozvolom Blagoju Vukoviću za podizanje kuće u Istočnim vinogradima.                                                                                                                                         l:2

 1. F:47 III 231/1920

Spor vlasnika zgrade na senćanskom putu – Kalora Matkovića i Aleksandra Franka, koji je iznajmljuje, i tamo se bavi proizvodnjom kvasca, zbog toga što ga vlasnik optužuje za narušavanje „građevinske sigurnosti zgrade“ nepravilnim instaliranjem mašina i postrojenja.                                                                                                                                   l:20,m,s.

 1. F:47 III 234/1920

Odluka sa dozvolom Grgi Vojniću za podizanje kuće u IV krugu.                                                                                                                                                                     l:3

 1. F:47 III 235/1920

Obaveštenje Građevinske direkcije, Novi Sad, da civilne vlasti i dalje mogu izdavati             obrtnice ovlaštenim arhitektima i inženjerima.

l:1

 1. F:47 III 248/1920

Odluka sa dozvolom Tomi Šarčeviću za podizanje kuće u Hajdukovu.                                                                                                                                                                          l:2

 1. F:47 III 249/1920

Molba Božidara Pekovića da dobije dozvolu za postavljanje kioska na trgu na kraju Štrosmajerove ulice, odbijena.

Prilog: situacioni plan tog trga i okolnih ulica.                                                                                                                                                                                                    l:5

 1. F:47 III 251/1920

Odluka sa dozvolom firmi „Subotička tvornica koža d.d.“ za podizanje „slagališta“ na          lokaciji pored segedinske pruge.                                                                                                                                                                                                                                      l:5,m,s.

 1. F:47 III 261/1920

Građevinska dozvola Đuri Čonka za podizanje kuće u Bajskim vinogradima.                                                                                                                                                               l:3

 1. F:47 III 262/1920

Građevinska dozvola Andriji Vince za podizanje kuće na Ludašu.                                                                                                                                                                    l:3

 1. F:47 III 270/1920

Građevinska dozvola dr Ladislavu Blumu za podizanje kuće u Zapadnim vinogradima.                                                                                                                                           l:3,m,s.

672     F:47 III  275/1920

Računi za popravke izvršene na „drumskoj kući“ u Žedniku, koja je predata na upotrebu Pošti.                                                                                                                              l:12,m,s.

 1. F:47 III 276/1920

Na molbu „Direkcije plena“ Senat šalje spisak zgrada koje su bile u vlasništvu Austro-         Ugarske Monarhije; Pošta, Državna kolevka i Direkcija železnica.                                                                                                                                                                   l:7

 1. F:47 III 277/1920

Dozvola za stanovanje u novosagrađenoj kući (VIII krug) vlasniku Janošu Čenku (Csenk).                                                                                                                           l:2,m,s.

 1. F:47 III 278/1920

Građevinska dozvola Leoni Halbror za podizanje kuće na pustari Mergeš (Mérges).                                                                                                                                         l:2

 1. F:47 III 279/1920

Građevinska dozvola za popravku zgrade, izmenu pokrova od šindre – crepom, „Prvoj         jevrejskoj narodnoj kuhinji“ (VII krug, 105).                                                                                                                                                                                                               l:2

 1. F:47 III 280/1920

Odluka da se šindra skinuta sa zgrade Komande mesta ustupi Oficirskom domu.                                                                                                                                                          l:2

 1. F:47 III 281/1920

Dozvola za pokrivanje crepom kuća Antuna Petera i Antuna Šablature, stanovnika   Šandora, pošto su im kuće bile zahvaćene požarom.                                                                                                                                                                                                   l:2

 1. F:47 III 284/1920

Građevinska dozvola za radove na proširivanju mlina Artura Polaka.                                                                                                                                                                l:2

 1. F:47 III 292/1920

Molba Julije Lazičić iz oktobra 1920. godine za izdavanje građevinske dozvole za zidanje kuće na Paliću. Senatska odluka o stavljanju akta u arhivu, pošto je na osnovu dopisa           stranke ona odustala, „jer u neizvesnim vremenima ne kani graditi“.                                                                                                                                                                                              l:2

 1. F:47 III 293/1920

Raspis Građevinske direkcije Novi Sad, o načinu vršenja „obrta“ za civilne inženjere i          arhitekte.                                                                                                                                                                                                                                                    l:4

 1. F:47 III 297/1920

Odluka da Vilmoš Konen mora izvršiti popravke na svojoj najamnoj zgradi u Karadžićevoj 24, zbog žalbe stanara Janoša Zarupke na loše uslove stanovanja.                                                                                                                                                                               l:8

 1. F:47 III 300/1920

Molba Halbor Jožefa za izdavanje građevinske dozvole za podizanje salaša na Šebešiću.                                                                                                                                              l:3,m,s.

 1. F:47 III 306/1920

Odluka da Vilmoš Konen mora izvršiti popravke na svojoj najamnoj zgradi u Karadžićevoj 24. Ponude građevinskih izvođača za izvođenje radova i saglasnost Konena da pristupi radovima.                                                                                                                                 l:18,m,s.

 1. F:47 III 317/1920

Građevinska dozvola Blašku Katančiću za gradnju kuće u Segedinskim vinogradima.                                                                                                                                                  l:2

 1. F:47 III 318/1920

Građevinska dozvola Augustu Fisteru za gradnju kuće u V krugu.                                                                                                                                                                     l:2

 1. F:47 III 328/1920

Građevinska dozvola Antunu Vukoviću za kuću u VI krugu.                                                                                                                                                                            l:2

 1. F:47 III 333/1920

Odluka da se odbije molba Agneze Barabaš radi podele njene parcele.                                                                                                                                                                          l:5

 1. F:47 III 338/1920

Službeni izveštaj da je Aleksandar Frank prekoračio propise, dograđujući zgradu na senćanskom putu.                                                                                                                                                                                                                                      l:4

 1. F:47 III 339/1920

Odluke iz 1920, 1926. i 1927. godine o oprostu gradskih poreza na sve novogradnje.                                                                                                                                                  l:24

 1. F:47. III 340/1920

Odluka o povišenju novčane kazne za građevinske prekršaje, sa 100 na 3000 kruna.

Prijava protiv Berte Puddler zbog nedozvoljene gradnje.

l:12

 1. F:47. III 341/1920

Žalba stanara u kući Đule Đelmiša na loše stanje tavanice i krova i spor oko popravke tog    krova.

l:10

 1. F:47. III 342/1920

Građevinska dozvola Jakovu Bačiću za podizanje kuće u Zapadnim ugarnicama.

l:2

 1. F:47. III 343/1920

Građevinska dozvola za podizanje tornja za vodu, fabrici špirita i kvasca „Bačka“.

l:4

 1. F:47. III 350/1920

Izveštaj gradskog inženjerskog odeljenja Građevinskoj direkciju u Novom Sadu, o    građevinskoj delatnosti u Subotici tokom 1920. godine. Novosagrađenih kuća – 35, itd.                                                                                                                                          l:2

 1. F:47. III 357 /1920

Građevinska dozvola Augustu kolamanu za podizanje kuće u Tavаnkutu.

l:2

 1. F:47. III 359/1920

Građevinska dozvola Mihajlu Goldneru za podizanje kuće i radionice u VI krugu.                                                                                                                                           l:6

 1. F:47. III 364/1920

Građevinska dozvola Marku Bašić Palkoviću za podizanje šupe i kancelarije u njegovoj drvari.

l:3

 1. F:47. IV 8/1920

Molba francuskog državljanina Luja Rosara (Luis Rossard) za prijem u „subotičku   zavičajnu vezu“.

l:10,fr,s.

 1. F:47. IV 30/1920

Odluka o davanju „zavičijanosti“ udovi dr Milko Isidora, sada nastanjenoj u Segedinu.                                                                                                                                                l:3,m,s.

 1. F:47. IV 51/1920

Molba demobilisanog vojnika Stevana Gencela da se primi u žandarmeriju.                                                                                                                                                        l:6

 1. F:47. IV 109/1920

Molba Maćaša Horvata, sada u Solnoku, da mu se izda uverenje o zavičajnosti.                                                                                                                                                             l:2

 1. F:47. IV 173/1920

Molba Bele Vagnera (Wagner Bála) za izdavanje uverenja o zavičajnosti.

l:2,m.

 1. F:47. IV 191/1920

Molba Boriške Nađ (Nagy Borbála), kćerke bivšeg generala Akoša Nađa, za izdavanje uverenja o zavičajnosti. Odbijena uz obrazloženje da „jedino želi spasiti svoje imanje od 250 k.j. na Verušiću od udara agrarne reforme“.                                                                                                                                                                                                                    l:39,m,s.

 1. F:47. IV 474/1920

Molba udovice i kćerke Ištvana Ivanjija za izdavanje uverenja o zavičajnosti radi      mogućnosti „doputovanja“ u Suboticu. Izdato im je traženo uverenje.                                                                                                                                                                        l:3,m.

 1. F:47. IV 552/1920

Molba za izdavanje uverenja o zavičajnosti za pokojnog Aleksandra Antunovića, umrlog     1917. godine u Beču (оn je rođen kao Šandor Šefer, i 1880. godine je prešao u Beograd, gde je i promenio ime).                                                                                                                                                                                                                                                     l:9,m,s.

 1. F:47. IV 566/1920

Odluka o izdavanju uverenja o zavičajnosti dr Dušanu Petroviću.                                                                                                                                                                                 l:4

 1. F:47. IV 625/1920

Molba Antuna Sirmaija za izdavanje uverenja o zavičajnosti. Odbijen, pošto već 18 godina stanuje u Sarajevu.                                                                                                                                                                                                                                            l:31,m,s.

 1. F:47. I 3/1921

Dopis, štampana pretstavka Tamiško-torontalske županije Narodnom predstavništvu o lošem stanju područne finansijske administracije.

l:4

 1. F:47. I 4/1921

Raspis Senata o načelima agrarne reforme. Dopis „Poljoprivrednog udruženja Bačbodroške županije“ o načinu sprovođenja agrarne reforme.                                                                                                                                                                                      l:16

 1. F:47. I 6/1921

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa overenim prepisima zapisnika sednica lokalne            skupštine – Proširenog Senata, 12.1.1920, 31.1.1920, 24.3.1920, 31.5.1920, 29.7.1920,    18.9.1920, 22.11.1920. godine.                                                                                                                                                                                                                               l:38

 1. F:47. I 8/1921

Dopis Direkcije državne statistike za molbom da se ispuni obrazac „Spisak naseljenih mesta“. Odgovor da pod upravu Slobodnog kraljevskog grada Subotice spadaju i okolna naseljena mesta: Ludaš, Istočne ugarnice, Zapadne ugarnice, Tavankut, Šandor, Kelebija, Tompa, Šebešić, Žednik, Verušić, Zobnatica, Pavlovac, Đurđin, Radanovac, Palić, Majšanski vinogradi, Bajski vinogradi, Halaški vinogradi, Segedinski vinogradi, Bucka vinogradi.                                                                                                                                                                    l:6

 1. F:47. I 11/1921

Propratni akt kojim „Opći radnički savez Jugoslavije, Zagreb“ dostavlja svoja odobrena        pravila.

l:1

 1. F:47. I 12/1921

Senat izveštava opštinu Bošnjaci da, pošto je tamo zavičajan narednik Dragutin Kapetanović, ne može dobiti zavičajnost i u Subotici, gde je u sastavu 34. pešadisjkog puka.

l:1

 1. F:47. I 14/1921

Molba Monopolskog nadzornika da mu se dostave osnovni podaci o Subotici.

l:1

 1. F:47. I 19/1921

Senatska odluka da se ime  hotela „Sloboda“ promeni u „Beograd“, te da se „Zemunski put“ nazove „Beogradskim putem“.

l:6

 1. F:47. I 20/1921

Odgovor na dopis Direkcije pošta da na području Tavankuta ima 10 380 stanovnika.                                                                                                                                                   l:1

 1. F:47. I 21/1921

Periodični izveštaji, gradonačelnički i pojedinih gradskih odeljenja, veterinarskog,     zdravstvenog, finansijskog i policijskog, o stanju gradske uprave, od decembra 1920. do   novembra 1921. godine.

l :71

 1. F:47. I 23/1921

Raspis Oblasne finasijske direkcije o načinu kako činovnici mogu dobiti bolovanje.

l:2

 1. F:47. I 24/1921

Odluka o odobravanju tromеsečnog bolovanja drumaru Nikoli Mamužiću.

l:9

 1. F:47. I 25/1921

Izveštaj o mogućnosti otvaranja poštanskog ureda u Šandoru.                                                                                                                                                                                       l:3

 1. F:47. I 30/1921

Molba Senata grada Novog Sada, upućena Ministarskom savetu, da odobri povlaštenu vožnju železnicom za službenike grada.

l:2

 1. F:47. I 33/1921

Dopis Građevinske direkcije da inženjer Zvonimir Horvatov ne može vršiti civilnu praksu    dok ne dobije odgovarajuće ovlašćenje.                                                                                                                                                                                                                          l:3

 1. F:47. I 35/1921

Dopis Građevinske direkcije iz Novog Sada u kome se interesuje za mogućnost dobijanja     odgovarajućih prostorija u slučaju otvaranja sekcije u Subotici.                                                                                                                                                                                       l:1

 1. F:47. I 36/1921

Molba Jovana Gabanera zavičajnog u Puli, u kojoj se zanima za mogućnost dobijanja           državljanstva Kraljevine SHS i optiranja za tu državu.                                                                                                                                                                                        l:1

 1. F:47. I 37/1921

Odluka o izboru lekara dr Bele Ostrogonca u Odbor za ustanovljavanje sposobnosti službenika.                                                                                                         l:7

 

 1. F:47. I 38/1921

Odluka o izboru 2 člana u Revizioni odbor (Municipije, grada).                                                                                                                                                                                    l:7

 1. F:47. I 40/1921

Odluka o izboru 10 članova u Upravni odbor (Municpije, grada).                                                                                                                                                                                  l:6

 1. F:47. I 41/1921

Odluka o izboru 7 članova u Zdravstveni odbor.                                                                                                                                                                                                             l:8

 1. F:47. I 42/1921

Odluka o izboru 4 člana u Mirovinski odbor.                                                                                                                                                                                                     l:8

 1. F:47. I 43/1921

Odluka o izboru 6 članova u Statistički odbor.                                                                                                                                                                                                               l:5

 1. F:47. I 44/1921

Odluka o izboru 6 članova u Bolnički odbor.                                                                                                                                                                                                     l:5

 1. F:47. I 45/1921

Odluka o izboru 7 članova u Kazališni odbor.                                                                                                                                                                                                    l:5

 1. F:47. I 46/1921

Odluka o izboru 16 članova u Pravni odbor.                                                                                                                                                                                                      l:6

 1. F:47. I 47/1921

Odluka o izboru 5 članova u Građevinski odbor.                                                                                                                                                                                                            l:5

 1. F:47. I 48/1921

Odluka o izboru 15 članova u Gospodarski (ekonomski) odbor.                                                                                                                                                                                    l:5

 1. F:47. I 49/1921

Odluka o izboru 10 članova u Nadzorni odbor Gradske poljoprivredne škole.                                                                                                                                                              l:5

 1. F:47. I 50/1921

Odluka o izboru 16 članova u Sirotinjski odbor.                                                                                                                                                                                                             l:6

 1. F:47. I 51/1921

Odluka o prijemu u zavičajnu vezu Albe Tumbasa, „vlasnika fabrike hleba“.                                                                                                                                                               l:5

 1. F:47. I 52/1921

Odluka o ukidanju gradskog poreza za sportske piredbe u organizaciji „Nogometnog            podsaveza“ u Subotici.                                                                                                                                                                                                                                        l:7

 1. F:47. I 53/1921

Dopis Narodnog odbora Velike Kikinde sa pretstavkom Ministarskom Savetu u vezi             „skuparinskog dodatka gradskim činovnicima“.                                                                                                                                                                                                               l:3

 1. F:47. I 61/1921

Odluka da će Senat imati pravo da deli oprost gradske takse na ulaznice za dobrotvorne       priredbe.

l:6

 1. F:47. I 62/1921

Dopis gradonačelniku, člana senata Antuna Vidakovića sa žalbom zbog neučestvovanja       „zemljodilaca“ u Odboru za ustanovljavanje poreza na imovinu.                                                                                                                                                                            l:2

 1. F:47. I 66/1921

Dopis Direkcije Pošta o zatvaranju poštanske postaje u Đurđinu.                                                                                                                                                                                   l:1

 1. F:47. I 68/1921

Prepis zapisnika sednice Proširenog Senata od 25. maja 1921. godine i Odluke Ministarstva unurašnjih dela o imenovanju 200 novih članova toga tela, proporcionalno prema           rezultatima parlamentarnih izbora.                                                                                                                                                                                                             l:6

 1. F:47. I 69/1921

Molba Grka Periklesa Hariadisa (sa adresom Bajski put 10) za prijem u zavičajnu vezu.                                                                                                                                               l:3

 1. F:47. I 73/1921

Dopis Županiјskog agrarnog ureda sa pozivom da Senat odredi građevinskog stručnjaka –     veštaka, koji bi iučestvovao u radu Komisije za procenu zakupnine za zgrade na posedima      veleposednika u Zobnatici, u kojima su smešteni kolonisti.                                                                                                                                                                                l:1

 1. F:47. I 74/1921

Odgovor Senatu grada Sombora da u Subotici postoje dva vatrogasna društva, gradsko i       dobrotvorno.

l:1

 1. F:47. I 75/1921

Dva raspisa Ministarstva finasija, Okružnoj finansijskoj upravi, o odluci da se uklone           mađarski grbovi sa službenih pečata.                                                                                                                                                                                                                           l:4

 1. F:47. I 77/1921

Raspis Ministarstva unutrašnjih dela o potrebi posebnog odobrenja za sva odsustva   službenika duža od 6 dana.

l:1

 1. F:47. I 81/1921

Raspis Ministarstva unutrašnjih dela o početku izlaženja iz štampe „Zbirke uredbi i   naredbi“.

l:1

 1. F:47. I 83/1921

Odluka o dozvoli obavljanja privatne advokatske prakse „gradskom nadodvjetniku“ dr        Dragutinu Stipiću.                                                                                                                                                                                                                                          l:7

 1. F:47. I 85/1921

Molba Generalnog konzula u Pragu, za ustanovljenje nadležnosti Andora Munka,     rođenog 1890. godine u Subotici, radi njegovog dolaska u zemlju. Pošto „nije poznat“ u            Subotici, traženo uverenje mu se nije moglo izdati.                                                                                                                                                                                             l:4

 1. F:47. I 86/1921

Interpelacija Josipa Takača u ime Okružnog sekretarijata socijaldemokratske stranke             (OSJSS) o neizvršavanju Naredbe o žetvi.                                                                                                                                                                                                     l:6

 1. F:47. I 87/1921

Interpelacija Lea Popera u ime OSJSS u vezi polupanih prozora. Odgovor Senata da je pokrenuta (?) protiv nepoznatih počinilaca.                                                                                                                                                                                                 l:5

 1. F:47. I 88/1921

Predlog Balinta Horvata u ime OSJSS da se sednice Senata drže i nedeljom.                                                                                                                                                      l:7

 1. F:47. I 89/1921

Predlog Stevana Rigoa u ime OSJSS da se radi na popravci najamnih stanova i „ćuprija“ u gradu, kao i da se javni klozeti čiste samo noću.                                                                                                                                                                                                  l:6

 1. F:47. I 91/1921

Dopis Toše Iskruljeva u vezi „kršenja reda“ od strane kapetana Stevana Tikvickog, te najava            da će podneti interpelaciju zbog toga.                                                                                                                                                                                                                 l:7

 1. F:47. I 93/1921

Krštenica Ferenca Fazekaša (r.1874.) u vezi predmeta njegove zavičajnosti.                                                                                                                                                     l:5

 1. F:47. I 94/1921

Prepis zapisnika svečane skupštine Senata i štampani pozdrav Kralju Petru I i regentu           Aleksandru povodom donošenja Ustava.                                                                                                                                                                                                                     l:4

 1. F:47. I 100/1921

Odluka o izboru 3 člana u Odbor za suzbijanje skupoće.                                                                                                                                                                                               l:28

 1. F:47. I 115/1921

Predlog Senata iz 1926. godine za regulisanje pitanja vezanih za 16 906 jutara gradskog        zemljišta pripalog Mađarskoj, nakon povlačenja granične linije, da Mađarska preuzme sve           dugove             vezane za tu zemlju.                                                                                                                                                                                                                              l:17

 1. F:47. I 116/1921

Izbor članova u Odbor za stanove, sastavljen od 12 kućevlasnika i 12 zakupaca.                                                                                                                                                          l:28

 1. F:47. I 117/1921

Potvrda o prijemu Zakona o državnoj trošarini.                                                                                                                                                                                                              l:2

 1. F:47. I 118/1921

Odluka o uvažavanju optiranja Josipa Abramića za Kraljevinu SHS.                                                                                                                                                                 l:4

 1. F:47. I 124/1921

Odobranje za stavljanje u saobraćaj industrijskog koloseka firme „Ferrum d.d.“.

l:2

 1. F:47. I 125/1921

Najava interpelacije Đorđa Pendžića u vezi glasina o premeštaju Pravnog fakulteta.

l:1

 1. F:47. I 139/1921

Dopis Građevinske direkcije sa zahtevom da joj se dostavi izveštaj o građevinskoj    delatnosti u Subotici tokom 1921. godine.

l:2

 1. F:47. I 145/1921

Propratni akt o poslatom izveštaju sa rezultatima popisa stanovništva.

l:2

 1. F:47. I 146/1921

Raspis Ministarstva unutrašnjih dela o pitanju državljanstva Jevreja iz Rumunije, koji dolaze na teritoriju naše zemlje.

l:1

 1. F:47. I 149/1921

Prepis senatske odluke o obeležavanju trogodišnjice ulaska srpske vojske u Suboticu i          štampani predlog i obrazloženje da se taj događaj „zapisnički ovjekovječi“.

l:6

 1. F:47. I 151/1921

Raspis Ministarstva unutrašnjih dela da se zaključci Senata „građevinsko tehničke     prirode“ imaju slati na odobrenje tom Ministarstvu.

l:1

 1. F:47. I 153/1921

Postupak utvrđivanja zavičajnosti Filipa Kremsa, rođenog 1863. u Subotici.

l:13

 1. F:47. I 157/1921

Odgovor osiječkim gradskim vlastima da je Bačolmaš ostao u Mađarskoj i nakon      povlačenja granice, Trianonskim ugovorom.

l:2

 1. F:47. I 160/1921

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela o načinu rada policijskih organa.

l:2

 1. F:47. I 162/1921

Tekst telegrama – čestitke Senata, povodom slave Paje Dobanovačkog, Velikog župana.

l:1

 1. F:47. I 163/1921

Obaveštenje – odgovor Velikom županu, da Senat nije primio ni jedan opcioni zahtev za      Austriju.

l:1

 1. F:47. I 164/1921

Odluka da „trošarinsko zvanje“ i dalje bude podređeno Gradskom računovodstvu.

l:1

 1. F:47. I 167/1921

Dopis novinara Lazara Stipića sa obaveštenjem da istupa iz članstva Proširenog Senata.

l:2

 1. F:47. II 1/1921

Molba Nikole Matkovića, profesora gimnastike, za ustupanje gimnastičke sale Građanske     škole za održavanje časova mačevanja i gimnastike u njoj.

l:1

 1. F:47. II 4/1921

Odluka o ustupanju sale pozorišta dana 16.1.1921. godine „Subotičkom diletantskom           društvu“, na molbu supruge Franje Piča.

l:3

 1. F:47. II 9/1921

Odluka o nadoknađivanju putnih troškova za 6 profesora srednjih škola (Ivanu Modričinu, itd.) koji su došli  u Suboticu po pozivu gradskih vlasti, i zaposlili se kao nastavnici, gradski službenici, da bi u 1921, kada su te škole potpale pod državnu ingerenciju, postali državni činovnici.

l:15

 1. F:47. II 11/1921

Odluka o isplati zidarskih majstora koji rade na popravkama salaških škola.

l:5

.784.               F:47. II   12/1921

Odluka o ustupanju pozorišne sale radi održavanja „Sokolske akademske večeri“.

l:2

.785.               F:47. II   13/1921

Molba Marije Jakovčević učiteljice za isplatu stanarine.

l:2

 1. F:47. II 14/1921

Odluka o ustupanju sale pozorišta dana „Subotičkom diletantskom društvu“, na molbu         supruge Franje Piča.

l:3

 1. F:47. II 15/1921

Odluka o isplati troškova za grejanje drvima za 29 učitelja. Pojedinačne priznanice na          primljenu sumu.

l:34,m,s.

 1. F:47. II 17/1921

Odluka o ustupanju sale pozorišta „Dobrotvornoj zadrugi Srpkinja“ radi priređivanja            zabave.

l:2

 1. F:47. II 19/1921

Ostavka Matije Išpanovića na mesto direktora Zanatske šegrtske škole.

l:4

 1. F:47. II 20/1921

Molba „ruskog pozorišta“ za ustupanje sale pozorišta, odbijena pošto nije predata preko       „ruskog komiteta“.

l:4

 1. F:47. II 23/1921

Odluka da se „ruskom pozorištu“ ustupi sala pozorišta, uz prеporuku „ruskog komiteta“.                                                                                                                                             l:4

 1. F:47. II 24/1921

Molba Nandora Jaboreka, člana „gradske glazbe“ da mu se odobri i nastupanje u vojnom     orkestru i pozitivna odluka o tome.

l:5

 1. F:47. II 25/1921

Odluka o ustupanju sale pozorišta u cilju držanja predavanja o problemu ruskih izbeglica.

l:5

 1. F:47. II 26/1921

Dozvola za upotrebu sale pozorišta „Ženskoj zadrugi Srpkinja“ na molbu njene predsednice Stefanije Manojlović.

l:2

 1. F:47. II 27/1921

Dozvola za upotrebu sale pozorišta „Subotičkom diletantskom društvu“ na molbu    supruge Franje Piča.

l:3

 1. F:47. II 30/1921

Odluka o imenovanju Bogdana Svirčevića za privremenog školskog nadzornika.

l:2

 1. F:47. II 31/1921

Dozvola za upotrebu sale pozorišta „Ruskom pozorišnom udruženju“.                                                                                                                                                                         l:4

 1. F:47. II 34/1921

Molba Uprave „Državne više trgovačke škole“ da se iz njihovih prostorija (Aleksandrova     18) iseli Potiski prosvetni inspektorat.                                                                                                                                                                                                                    l:5

 1. F:47. II 38/1921

Odluka o isplati novčane pomoći od 2000 kruna „Jugoslovenskom akademskom potpornom društvu“ u Brnu.

l:9

 1. F:47. II 39/1921

Molba Uprave „Državne više trgovačke škole“ da se tu školsku instituciju obezbedi odgovarajuća zgrada, pošto postojeća ne zadovoljava potrebe za smeštaj 300 učenika.

l:3

 1. F:47. II 40/1921

Molba direktora „Državne više trgovačke škole“, g. Popovića, da mu se obezbedi stan.                                                                                                                                                l:3

 1. F:47. II 43/1921

Imenovanje Ive Vuletina za upravnika osnovnih škola.

l:2

 1. F:47. II 44/1921

Izveštaj (mart 1921.) Nadzorništva o stanju „Zanatsko trgovačke škole“, koja je prestala sa radom.

l:2

 1. F:47. II 45/1921

Molba i odluka o ustupanju pozorišta „Ruskom pozorišnom društvu“.

l:4

 1. F:47. II 47/1921

Odluka – dozvola za otvaranje „Orfeum – Kabarea“.

l:2

 1. F:47. II 48/1921

Molba i dozvola o ustupanju pozorišta violinisti Filipu Torušinskom.

l:3

 1. F:47. II 49/1921

Propratni akt o prijemu konkursa za upis pitomaca u pešadijsku vojnu školu.                                                                                                                                                               l:3

 1. F:47. II 50/1921

Odluka o brisanju dugova za ogrev, penzionisanim gradskim službenicima.

l:8

 1. F:47. II 57/1921

Odluka o ustupanju pozorišta „Subotičkom diletantskom društvu“.                                                                                                                                                                   l:3

 1. F:47. II 59/1921

Molba pozorišta „Panonija“ iz Pečuja da im se omogući gostovanje od 4 do 6 nedelja u        Subotici. Odbijena.

l:5

 1. F:47. II 60/1921

Dopis upravnika „Državne učiteljske škole“ da su 2 nova poslužitelja započela sa radom.

l:2

 1. F:47. II 61/1921

Molba ruske umetnice Valentine Rajsler da joj se odobri upotreba pozorišta; pozitivno rešena.

l:3

 1. F:47. II 62/1921

Obračun nepravilno isplaćene stanarine za salaške učitelje „koji uživaju to pravu u   naturi“.

l:9

 1. F:47. II 63/1921

Odluka o ustupanju pozorišta radi držanja koncerta, operskoj pevačici Aranki Šivegeš.                                                                                                                                                l:3

 1. F:47. II 66/1921

Molba „Subotičkog atletičkog društva“ za dozvolu vežbanja na igralištvu kod Kalvarije,       odobrena.

l:4

 1. F:47. II 67/1921

Postupak povodom žalbe članova „Jevrejske veroispovedne opštine“, dr Simeona Singera i drugova, na odluku o izboru I rabina Mojsija Dojča (Deutsch) i II rabina Josipa Geršona

(Gerson).

l:33,m,s.

 1. F:47. II 68/1921

Odluka o ustupanju pozorišta radi držanja koncerta, operskoj pevačici Elzi Samoši.

l:3

 1. F:47. II 69/1921

Molba Aleksandra Dabovskog, ruskog generala „predstavnika ruskog vojnog izaslanstva u   KSHS“ za oprost školarine u Muzičkoj školi za njegovog sina, odbijena.

l:3

 1. F:47. II 70/1921

Dozvola za upotrebu pozorišta ruskoj muzičkoj družini „Chat noir“ sa spiskom članova tog ansambla.

l:5

 1. F:47. II 71/1921

Izveštaj gradonačelnika o poseti umetničkoj izložbi u Somboru, gde su gradski funkcioneri kupili jednu sliku – portret regenta Aleksandra, autora Paje Jovanovića. Senatska odluka da se za tu svrhu odobri isplata 8000 dinara, koliko je plaćena slika.

l:8

 1. F:47. II 73/1921

Dozvola Aleksandru Kočki za postavljenje cirkuske šatre i držanje cirkuskih predstava.

l:3

 1. F:47. II 74/1921

Odluka o ustupanju pozorišta Urošu Jurišiću, radi držanja umetničkog koncerta.                                                                                                                                                          l:6

 1. F:47. II 75/1921

Odluka o ustupanju pozorišta „Dobrotvornoj zajednici Bunjevaka“ i „Katoličkom     divojačkom društvu“ radi održavanja koncerta čiji je prihod namenjen u korist ruskih      izbeglica.

l:3

 1. F:47. II 76/1921

Odluka o paušalnoj naplati taksi na ulaznice za predstave cirkusa Antuna Kočke, na             njegovu molbu.

l:2

 1. F:47. II 77/1921

Odluka o ustupanju pozorišta „Bunjevačkom momačkom kolu“ radi održavanja pozorišne   predstave.

l:3

 1. F:47. II 78/1921

Odluka o ustupanju pozorišta „Kozačkom kubanskom horu“ radi držanja koncerta.

Prilog: štampani program sa tačkama i učesnicima.                                                                                                                                                                                            l:5

 1. F:47. II 80/1921

Odluka o ustupanju pozorišta društvu „Neven“ koje organizuje svečanu akademiju   povodom obeležavanja pogibije Zrinskog i Frankopana.                                                                                                                                                                                        l:3

 1. F:47. II 81/1921

Zahvalnica „Kozačkog kubanskog hora“ što mu je omogućeno držanje koncerta. Pošto je bio slabo posećen i organizatorima doneo samo gubitak, oni mole i novu dozvolu za još jedan nastup, što ime je i odobreno.                                                                                                                                                                                                                             l:4

 1. F:47. II 82/1921

Odluka Ministarstva prosvete, povodom molbe Ivana Belikova za mesto nastavnika u          srednjoj školi, da molitelj nema potrebne kvalifikacije i ne može biti primljen.                                                                                                                                                        l:2

 1. F:47. II 83/1921

Odluka o ustupanju pozorišta „čehoslovačkim opernim pevačima“.

l:3

 1. F:47. II 84/1921

Molba Bačke eparhije i Srpske pravoslavne crkvene opštine šandor za restauraciju    parohijskog doma u Šandoru. Odbijena zbog nedostatka sredstava za te svrhe.                                                                                                                                                            l:5

 1. F:47. II 85/1921

Odluka o ustupanju pozorišta u svrhu održavanja koncerta, čiji prihod će biti namenjen pomoći

Rusima, na molbu „Ruskog komiteta“.                                                                                                                                                                                                                           l:6

 1. F:47. II 86/1921

Odluka o ustupanju pozorišta na molbu „Katoličkog divojačkog društva“.

l:2

 1. F:47. II 87/ 1921

Molba „Jugoslovenskog atlet. društva Bačka“ za ustupanje dela zemljišta pored Kalvarije

radi izgradnje „modernog igrališta“, pošto je zemljište gde se sada nalazi teren izuzetno loše, podvodno, i davanje dozvole za izgradnju tribina u slučaju da se odobri korištenje tog novog terena na 20 godina. Senatska odluka (154 P.S. 8136/1921) da se molba skine sa dnevnog reda pošto društvo nije „podnijelo tačne i konkretne nacrte o građenju igrališta“.                                                                                                                                                 l:8

 1. F:47. II 88/1921

Predlog Aleksandra Mikića za sastav „Okružnog školskog odbora“, na osnovu dopisa           Ministarstva unutrašnjih dela. Imenik članova Mesnog školskog odbora iz 1921/22. godine.                                                                                                                                       l:7

 1. F:47. II 89/1921

Molba „Oblasne državne zaštite dece i mladeži“ za ustupanje pozorišta i sale na Paliću radi oraganizovanja „Dečijeg dana“ i molba za oprost gradskih taksi na ulaznice. Pozitivne odluke povodom toga.

l:2

 1. F:47. II 90/1921

Odluka da se klavir iz Muzičke škole može ustupati na korišćenje samo profesionalnim        muzičarima, na osnovu molbe Uprave te škole.                                                                                                                                                                                                     l:2

 1. F:47. II 91/1921

Zahtev „Potiskog prosvetnog inspektorata“ da Senat vrši isplatu troškova ogreva i     osvetljenja – poslužitelju tog „inspektorata“, odbijen, pošto je to državna institucija.                                                                                                                                               l:2

 1. F:47. II 92/1921

Obaveštenje o organizovanju „Dečijeg dana“ 15. i 16.5.1921. godine.

Prilog: plakat sa programom.

l:2

 1. F:47. II 93/1921

Odluka o isplati 150 dinara nastavnici „Ženske učiteljske škole“ Kati Nađ, u cilju     nadoknade troškova povodom dočeka koleginica iz učiteljske škole iz Beograda.                                                                                                                                                        l:3

 1. F:47. II 94/1921

Odluka na osnovu molbe Anastazije Manojlović o ustupanju pozorišta radi održavanja baletske večeri, čiji bi prihod išao u korist Učiteljske škole.                                                                                                                                                                           l:3

 1. F:47. II 95/1921

Odluka o ustupanju pozorišta na molbu Dragoljuba Ivanovića, artiste iz Beograda.                                                                                                                                           l:2

 1. F:47. II 96/1921

Odluka o ustupanju vestibila Gradske kuće radi držanja „protbolševičke“ izložbe na molbu pukovnika Jakova Lisova.                                                                                                                                                                                                                         l:2

 1. F:47. II 97/1921

Odluka o ustupanju pozorišta Eugenu Aranjiju radi održavanja predstave na mađarskom jeziku.

l:3

 1. F:47. II 98/1921

Molba Kate Taupert, upravnice „Građanske škole“, da Grad ispalti troškove za grejanje u toj školi. Odbijena, pošto je to državna škola.                                                                                                                                                                                                        l:3

 1. F:47. II 100/1921

Ponuda za kupovinu „Almanaha Kraljevine SHS“ za 1921. godinu i odluka o kupovini 3     primerka.

l:8

 1. F:47. II 101/1921

Poziv članovima Senata da prisustvuju završnim ispitima (koncertima) u Muzičkoj školl.                                                                                                                                 l:3

 1. F:47. II 102/1921

Molba „Više trgovačke škole“ za popravku krova koji prokišnjava.                                                                                                                                                                  l:7

 1. F:47. II 104/1921

Odluka o isplati sredstava na osnovu prredračuna, za popravke salaških škola.                                                                                                                                                             l:6

 1. F:47. II 106/1921

Odluka o isplati honorara nastavnicima „Zanatsko trgovačke škole“, sa pojedinačnim           priznanicama.

l:28

 1. F:47. II 107/1921

Dopis „Mešovite građanske škole“ sa molbom za isplatu troškova ogreva i stanarine za 10 nastavnika te škole. Njihova molba je odbijena pošto gradske vlasti isplaćuju te troškove samo za nastavnike osnovnih škola.                                                                                                                                                                                                                            l:2

 1. F:47. II 108/1921

Odluka o ustupanju pozorišta na molbu „impresaria Rusko ukrajinskog pevačkog društva“   Dimitrija Postriganjova.

l:2

 1. F:47. II 109/1921

Odluka o visini školarine u Šegrtsko-trgovačkoj školi, doneta na predlog direktora te škol     е.                                                                                                                                    l:2

 1. F:47. II 111/1921

Odluka o isplati sredstava (dugovanja) učiteljima osnovnih škola, na predlog školskog  nadzornika Aleksandra Mikića.                                                                                                                                                                                                                                    l:9

 1. F:47. II 112/1921

Molba školskog nadzornika Bogdana Svirčeva da se obezbede učila i školski nameštaj za     novo odeljenje za „trahomsku“ decu smeštenu u Dečijem domu.                                                                                                                                                                              l:1

 1. F:47. II 113/1921

Molba ruskog izbeglice Valerijana fon Remera, koji je otvorio privatnu umetničku školu, da je preuzme Grad i utemelji kao „Subotičku gradsku umetničku školu“, a njega postavi za direktora. Odbijena, pošto gradske vlasti ne mogu više da preuzimaju nikakve obaveze na planu školstva.

l:2

 1. F:47. II 114/1921

Propratni akt da je primljen dopis „upravitelja“ „Obrtničko-trgovačke škole“, Vladislava       Rutkaja (Ruttkay), u kome navodi da je podneo prepis svog imenovanja.                                                                                                                                                                  l:1

 1. F:47. II 115/1921

Molba dr Ive Šercera, upravnika Doma za trahomatičnu decu, da se obezbedi 40 „skamija“ i pozitivna odluka o tome.

l:2

 1. F:47. II 116/1921

Molba Antuna Ruzmana, poslužitelja u Državnoj višoj trgovačkoj školi, da se premesti u      neku od osnovnih škola, zbog slabog poznavanja srpskog jezika.                                                                                                                                                                                    l:4

 1. F:47. II 117/1921

Izveštaj direktora Muzičke škole o protekloj 1921/22. školskoj godini. Broj upisanih             učenika je bio 387, osoblja – 12, itd.                                                                                                                                                                                                                            l:3

 1. F:47. II 118/1921

Molba učitelja Petra Marinkovića da se odobri za pomoć njegovu unuku Lenku, siročetu.     Odgovor da se u tom cilju obrati nadležnim školskim vlastima – Ministarstvu.                                                                                                                                                        l:3

 1. F:47. II 120/1921

Molba uprave Mešovite građanske škole za isplatu troškova stanarine i ogreva za njihove     nastavnike i odgovor da lokalna vlast snosi te troškove samo za osoblje osnovnih škola.                                                                                                                                            l:3

 1. F:47. II 121/1921

Molbe učitelja salaških škola da im se isplate troškovi oko sitnijih popravki u učionicama     koje su    izvršili, i odgovor da pošto popravke nisu zvanično prijavljene,                                                                                                                                                                        l:2

 1. F:47. II 123/1921

Odluka o kupovini jednog „glasovira“ za Muzičku školu.                                                                                                                                                                                  l:3

 1. F:47. II 124/1921

Dopis prosvetnog referenta Ministarstva prosvete sa molbom da se uputi jedna posebna        komisija u Suboticu u cilju rešavanja problema sa održavanjem školskih objekata u             gradskom vlasništvu a u kojima su smeštene škole koje su podržavljene.                                                                                                                                                                    l:1

 1. F:47. II 126/1921

Molba vlasnika „varietea“ Dušana Đurišića za oprost poreza na ulaznice, odbijena.                                                                                                                                          l:4

 1. F:47. II 127/1921

Molba predsednice „Subotičkog diletantskog društva“ supruge Franje Piča za dozvolu          upotrebe sale pozorišta, odobrena.                                                                                                                                                                                                                       l:3

 1. F:47. II 128/1921

Odluka o isplati paušalnog dodatka (400 kruna) za upravitelje osnovnih škola.                                                                                                                                                             l:4

 1. F:47. II 129 /1921

Odluka o isplati paušalnog dodatka (50 kruna) za nabavku pisaćeg pribora za učitelje           salaških škola. Spisak 62 učitelja kojima sleduje taj dodatak.                                                                                                                                                                               l:3

 1. F:47. II 130/1921

Odluka o isplati sredstava na ime troškova za čišćenje škola, za salaške učitelje.                                                                                                                                                           l:3

 1. F:47. II 131/1921

Odluka o ustupanju sale pozorišta radi održavanja pozorišne predstave, na molbu     predsednice „Subotičkog katoličkog društva“ Klare Romić.                                                                                                                                                                                     l:2

 1. F:47. II 134/1921

Odluka o ustupanju sale pozorišta radi održavanja pozrišne predstave. Molbu je potpisao     Vlada   Tarski.

l:3

 1. F:47. II 135/1921

Molba zapovedništva Udruženja dobrovoljnih vatrogasaca da im se oprosti plaćanje             gradkog poreza prilikom održavanja njihove zabave sa igrankom.                                                                                                                                                                        l:2

 1. F:47. II 136/1921

Spisi u vezi predaje biblioteke bivše mađarske Ženske učiteljske škole – Državnoj ženskoj    učiteljskoj školi.

l:35

 1. F:47. II 143/1921

Molba Marije Čiba da joj se ustupi sala pozorišta 1.9.1921. godine radi priređivanja koncerta, odbijena zbog državne žalosti.                                                                                                                                                                                                                 l:2

 1. F:47. II 144/1921

Molba Vladislava Rutkaija upravnika Šegrtsko zanatske škole da se obezbede odgovarajući uslovi, novi veći objekat za smeštaj 1300 upisanih učenika ove škole. Odluka Senata da će se   postarati za to, a da se dotle nastava odvija u postojećem objektu.                                                                                                                                                                    l:2

 1. F:47. II 147/1921

Molba Mesnog školskog odbora da se zgrada „Kakaš škole“ upotrebi za smeštaj osnovne     škole.

l:2

 1. F:47. II 148/1921

Odluka o isplati „stanarine i ogrevarine“ za 9 učitelja osnovnih škola.                                                                                                                                                                           l:3

 1. F:47. II 150/1921

Odluka o uređenju i pripremi za upotrebu učionica u osnovnoj školi VI kruga (Mlaka).                                                                                                                                                l:4

 1. F:47. II 151/1921

Molba „Subotičkog diletantskog društva“, potpisana supruga Franje Piča, za dozvolu            upotrebe sale pozorišta i igranja predstave „Čupava Jutka“, odobrena..                                                                                                                                                                         l:3

 1. F:47. II 153/1921

Molba Vilme Citler za upotrebu pozrišta radi držanja koncerta. Odbijena pošto je priloženi program ocenjen kao neodgovarajući jer je sadržavao pretežno nemačke vokalne i instrumentalne kompozicije. Predloženo je da polovinu programa čine „slovenske kompozicije“.

l:2

 1. F:47. II 154/1921

Molbe za oprost školarine u Muzičkoj školi. Pošto je predviđeno da takvu povlasticu može dobiti 10% učenika, a upisano ih je 350, na osnovu selekcije ona je data samo za 35 učenika. Pojedinačne odluke o oprostu školarine.                                                                                                                                                                                                                     l:92

 1. F:47. II 155/1921

Odluka o nabavci školskog nameštaja za Zanatsku i trgovačku školu, koja će u školsko        1921/22. godini koristiti tzv. „Kakaš“ školu.                                                                                                                                                                                                          l:3

884     F:47. II   157/1921

Odluka o ustupanju sale pozorišta za koncert, na osnovu molbe Vilme Citler. Naveden

je izmenjeni program.

l:3

 1. F:47. II 158/1921

Obračun „Subotičkog diletantskog društva“ o prihodima  za pozorišne predstave održane 1. i 2.10.1920. godine. Od ukupnog prihoda – 13 612 kruna, čisti ostatak je 3434 krune.                                                                                                                                           l:17

 1. F:47. II 159/1921

Odluka o ustupanju pozorišta Sportskom društvu R.A.D. (pre S.A.N.D.) u cilju organizovanja prevenstva Subotice u hrvanju.                                                                                                                                                                                                                              l:2

 1. F:47. II 160/1921

Odluka da se oprosti porez na ulaznice u slučaju da „koje od naših pozorišnih društava“gostuje tokom novembra 1920. godine u gradu. Pozorišni odbor je planirao da se odigra 30-40 predstava u tom terminu.                                                                                                                                                                                                                                                       l:2

 

 

 

PREDMETNI REGISTAR

 

„A szabadkai Mária kongregacio”                  242

Agrarna reforma                                              37, 46, 710

Advokati

– diploma, ponuda za otkup    73

– praksa, privatna                     392, 752

– spisak                                    413

„Akademsko pevačko društvo Balkan“          478

Alkohol, predavanje o štetnosti                      131

Almanah Kraljevine SHS                                846

Arhitekti                                                          36, 298

– izdavanje obrtnica                 665

Arhivska građa, zaštita                                    246

Atletski klub subotičkih železničara,

– organizacija takmičenja         175

Austro-Ugarska Monarhija,

objekti u vlasništvu                 673

 

 

„Bačka, fabrika špirita i kvasca“,

toranj za vodu                         694

„Bačka“ Jugoslovensko atlet. društvo

– igralište                                 834

„Bačka tvornica cementa i građevno d.d.“     296

„Bácskai hirlap r.t.“                                         4, 206

– pokretanje                             146

„Bácsmegyei Napló“                                       4

Bačolmaš, nakon Trianona                              774

Baletsko veče                                                  841

– ruskih umetnika                    583

„Banat“, sociološka studija                             500

„Beograd“, hotel                                             716

Beogradski put, naziv                                     716

Berbernica                                                       660

Bezbednost, opšta

– izveštaj                                  370

Biblioteka, gradska                                         42, 204

– premeštaj                               537

– smeštaj                                  499

Birački spiskovi                                               374

– komisija                                 422

– odbori                       437

„Boj na Kosovu“ predstava                            234

Brašančevo                                                      157

„Bunjevačka ženska zadruga“                                    80

„Bunjevačko momačko kolo“                         825

Bunjevačko srpski jezik

– nastava                                  96

Bunjevačko-srpska velika gimnazija               126, 171, 181, 205, 505, 506,

– imenovanje nastavnika          507

– krađa                                     527

– oprost školarine                     213, 230

– pomoćni nastavnici               192

– program                                 203

– poslužitelj                              238

– veroučitelji                            550

– zakletva nastavnika               509

Bunjevačko – srpska mešovita građanska

škola

– koncert                                  484

Bunjevačko-srpska viša trgovačka škola

– dodela zgrade                       177

– pravilnik                                208

-školarina                                 211

 

„Chat noir“ muzička družina                          819

Cigle, cena                                                      600

Cirkus                                                              821, 824

Crkva

– Sv. Đurđa, polupani prozori  557

– Sv. Terezije, plabanoš           585

– Sv. Terezija, čišćenje 580

– Sv. Terezije, provala             464

– tavankutska                           147

– žednička, popravke               547

„Crveni vo“ školska zgrada                            448

 

 

Čamac, motorni                                               337

Činovnici                                                         7, 47, 56, 376, 384, 395, 407, 412,                                                                                         420, 421, 722, 726, 750, 782

– bolovanje                              719

– ogrev                                     808

– savestan rad                          396

 

 

„Dečije lečili no društvo“                                510, 511

„Dečiji dan“                                                    836

– plakat                                    839

– zabava                                   119

Dečiji dodatak                                                            61

Dečije prihvatilište                                          69

„Délvidek“                                                      4

Deklaracija za „kongres mira“             60

„Diletantsko društvo“

– predstava                              504

Direkcija pošta, prostorije                               410

Dobrovoljci                                                     350

„Dobrotvorna zajednica Bunjevaka“              221, 823

– predstava i igranka                472

– odobravanje Pravila              97

„Dobrotvorna zajednica Srpkinja“                  480, 788

– zabava                                   458

Dobrotvorne priredbe

– oprost taksi                           742

Dodatak na skupoću                                       376, 394

Dom za trahomatičnu decu, klupe                  858

Doseljavanje iz Dalmacije                               125

Dozvole za stanovanje                                    615, 618, 624, 625, 645, 674,

„Društvo za pomaganje vojvođanskih

studenata“                               545

„Društvo za zaštitu dece“                               579

Država, naziv                                                  416

Državljanstvo, molba                                      434

Državna učiteljska škola                                 874

– poslužitelji                             811

Državna viša trgovačka škola                         197, 798, 800, 801, 803

 

Đaci

– iz Gradskog sirotišta             191

– siromašni                               551

– odelo                                     567

– popis dece                             114, 138

– vojni obveznici                      85

Đurđin, pošta                                                  744

 

Ekonomija, Gradska                                       236

Ekonomski

– senator                                  409

– Odbor                                   736

 

 

Gimnastika, časovi                                          780

Gimnazija                                                        62, 63, 77, 87, 88, 100, 109, 110,                                                                                           113, 126, 127,  169, 171, 213, 230,                                                                            238, 527, 550

– arhiva                                    91

– „Bunjevačka gradska velika

Gimnazija“                            181, 192, 203, 205, 505, 506, 507, 509,

– Mađarska                              93, 181, 225, 229, 232, 237, 525

– novodošli profesori               552

– plate                                      59

– popravka                               444, 572

– udžbenici                              88

– veroučitelji                            550

„Glazbeno društvo Guslar, Split“                   449

Gostioničari, prekid rada                                401

Gradonačnik

– izveštaj                                  370, 423, 718

– postavljenje                           383

Gradonačelnički ured,

kancelarijsko poslovanje         432

Gradska biblioteka, upravnici                         568

Gradska blagajna, izveštaj                              370

Gradska kafana                                               319

Gradska klaonica                                            400

Gradska služba, molba za prijem                    7

Gradska muzička škola                                   99, 142, 161, 186, 189, 216,  231,                                                                                          251, 450, 495, 539

– ispiti                                      508, 847

– izveštaj o radu                       514, 860

– klavir                                     566, 837, 864

– plate                                      487

– pravila                                   537

– privatni učenici                     494

– prostorije                               460

– upisnina                                 204, 555, 590, 818, 882

Gradska poljoprivredna škola                         415, 737

Gradske takse                                                 401, 402, 403, 404, 405, 408

Gradski govedari                                            423

Gradski inženjer                                              429

Gradski muzičari                                             451

Gradski računovođa                                        426

Gradski činovnici                                            43

– brisanje duga za ogrev          808

– odsustva                                750

– platni razredi                         407

– penzionije                              55, 808

– savestan rad                          396

– zakletva                                 60

Gradski orkestar                                              528

Gradsko pozorište

– kulise                                     63, 184

Gradsko sirotište                                             191

Grb

– mađarski                                390

– Subotice                                435

Građanska škola                                              166

– Mešovita                               490, 589, 851, 862

– Muška                                   65, 75, 170, 207, 444, 493

– popravka klupa                     493

– obračun školarine                  145

– ogrev                                     845

– oprost školarine                     191, 258

– privatni učenici                     151

– upravitelj                               141, 145, 151, 521, 526

– Ženska                                  70,  101, 176, 226

Građevinska delatnost, izveštaji                     695, 768

Građevinska direkcija                                     33, 724

Građevinske dozvole                                      269, 271, 272, 273, 274, 275, 276,                                                                                         277, 278, 280, 281, 282, 283, 284,                                                                             285, 286, 287, 288, 290, 291, 294,                                                                                 295, 296, 297, 300, 302, 303, 304,                                                                                         305, 310, 311, 312, 313, 314, 315,                                                                                         316,317, 319, 322, 324, 325, 326,                                                                              327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,                                                                                     334, 335, 336, 338, 340, 341, 602,                                                                                                 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,                                                                                         610, 611, 612, 613, 614, 616, 617,                                                                                         619, 622, 623,626, 627, 628, 629,                                                                              630, 631, 632, 633, 635,636, 637,                                                                          638, 639, 640, 641, 642, 643, 644,                                                                                         646, 647, 648, 649, 651,652, 653,                                                                                          654, 656, 657, 658, 659, 661, 662,                                                                             664, 666, 668, 670, 671, 672, 675,                                                                                     676, 678, 679, 682, 683, 684, 685,                                                                                         686, 687, 693, 694, 696, 697, 698,

Građevinski inženjeri

– praksa                                    11

Građevinski prekršaji, kazne                           691

 

„Ferrum d.d.“                                                  766

Finansijska administracija                               709

Finansijska direkcija

– oblasna                                  719

– okružna                                 581, 587

Finansijski odbor, Sombor                              30, 35

Fotografski studio                                           303

Franjevački samostan                                      314

– pomoć deci bez roditelja       76

Fudbal, podsavez                                            740

 

Hrvanje

– prvenstvo                              886

 

„Industrija željeznog nameštaja d.d.“ 305, 321

– parcelisanje zemljišta            306

Industrijski kolosek                                         766

Invalidska radionica                                        515

Invalidsko udruženje, skupština                     474

Inženjeri                                                          650, 681

– dozvole                                 420, 421, 424

– gradski                                  429

– imenovanje                            399

– delokrug rada                        388

– ovlaštenja                              723

– privatna praksa                      392

Izložba

– slikarska                                159, 597

– „protubolševička“                 843

– umetnička                             820

 

„Jakobčić selo“                                                310

Jasibara, škola                                                 518

– popravke                               89, 102

Javna berza rada                                              515

Javna glasila                                                    4

Javne točione                                                  401

Jevreji iz Rumunije                                          770

Jevrejska crkvena veroispovedna opština       115, 247, 655

– nepravilnosti                         565

– ortodoksna                            264

– rabini                                     816

Jevrejska ženska zadruga, iseljenje                 634

„Jugoslavija“, omladinsko društvo                 80

„Jugoslavija“, pozorišna predstava                 56

„Jugoslovenska deonička tvornica

obuće d.d.“                                                     325

Jugoslovenska pomorska Matica                     167

Jugoslovenska socijaldemokratska stranka

– interpelacija                           754, 755, 756, 757

Jugoslovensko akademsko potporno

društvo                                                            799

 

 

Kafana „Nador“                                              620

Kabare                                                             200, 468

– „Orfeum“                              805

Kabinet za fiziku                                             165

„Kakaš“ škola,                                                410, 581, 587, 877, 883

– popravka                               489

– ustupanje                               498

Kancelarijski materijal, štednja                       203

Kancelarijsko poslovanje                                393

Kapelica

– na Bikovu                             522

– gimnazijska                           464

– na Paliću                               534

Kapetanija Zemun                                           23

Kasacioni sud                                                  22

Katastarski nacrt zemljišta

– Geze Jakobčića                     301

– „Industrije željeznog

nameštaja d.d.“                   306

– Marije Huđec                        630

– Sándora Purgly                     265

„Katoličko bunjevačko žensko društvo“        90, 94

„Katolička devojačka zadruga“                      470, 485

„Katolička narodna kuhinja hleb Sv.Antala“  312

„Katoličko divojačko društvo“                       471, 477,  533, 596, 823, 833

„Katoličko mađarsko divojačko društvo“       256

Kazališni odbor                                               569, 733

Kiosk, podizanje                                             667

Klanica, gradska                                             400

Kolonisti, zgrade                                             747

Koncert                                                           56, 130,  158, 235, 456,  459,  463,                                                                                        466,  482, 483, 579, 814, 822, 823,                                                                            847, 875, 881,  884

– operski                                  163

– ruskih umetnika                    255, 502, 531, 592, 819, 826, 828, 832

– violinski                                442

– za Ruse izbeglice                  255, 592

– ženskog udruženja                446

Konkurs za vojnu školu                                  540

Kontrolni Odbor                                             438

„Korzo bioskop d.d.“                                      124, 323

– ugovor sa gradom                 270

Kovačka radionica                                          329

Kozački kubanski hor                                     826, 828

Kraljevski javni beležnici                                48, 430

„Kramer Antal“                                               182

Krojačka sekcija, skupština                             532

Krov, popravka                                               307

Krštenica, molba                                             344, 345

„Krug ljubitelja umetnosti“                             200, 223, 446

Kuća, naredba za popravku                            682, 684, 692

Kvasac,

– radionica                               663

– fabrika                                   689

 

 

Lekari                                                              348, 379, 381, 490, 726

 

 

Mađarske srednje škole, obustava                   523

Mačevanje

– časovi                                    780

– sala                                        107

Maskenbal                                                       573

Mineralna voda, taksa                                     402

Ministarski savet                                             134

Ministarstvo inostranih dela                            584

Ministarstvo narodnog zdravlja

– prosvetna predavanja            591

Ministarstvo prosvete                                      191, 203

Ministarstvo unutrašnjih dela                          122, 172

– naredba                                 198

– Otsek za neprijateljsku imovinu        206

Ministarstvo vera                                            219

Misa, na Paliću                                                534

Mlin

– Đelmiš, dimnjak                    657

– na Halaškom putu                 299

– Polak                                     679

Molbe, zabrane izdavanja strankama              395

Muzej

– Oskara Vojnića                     204, 460, 537

– premeštaj                               537

– smeštaj                                  499

Muzička družina „Chat noir“                          819

Muzička škola                                                 99, 142, 161, 186, 189,  216, 231, 251, 450,                                                                          495, 539,

– ispiti                                      508, 847

– izveštaj o radu                       514, 860

– klavir                                     566, 837, 864

– plate                                      487

– pravila                                   537

– privatni učenici                     494

– prostorije                               460

– upisnina                                 204, 555, 590, 818, 882

Monopolsko nadzorništvo                              715

 

„Nador“, kafana                                              620

Narodna uprava                                              4

Narodno pozorište, Sarajevo

– gostovanje                             240

„Narodno udruženje“, osnivanje                     133

Narodno vijeće, odjel za begunce                   125

Naselja, okolna                                                712

– promena imena                      372

Nastavnici

– „nesloveni“                           558

– plate                                      120, 127, 197, 244, 407, 445

– paušal                                    560

– teologije                                74

– veronauke                             153, 220, 227, 464, 476, 550

– zakletve                                 575

Naredba za popravku kuća

– Đule Đelmiša                        692

– Konen Vilima                       682, 684

Nastanjivanje, dozvole                                    382

Neji, ratifikacija ugovora                                417

Nekretnine, porez                                            406

„Nepkör“                                                         562

„Neven“                                                          4, 827

– privođenje urednika              409

Novčana pomoć, molba                                  249

Novogradnje, oprost poreza                            690

 

 

Obdanište

– III kruga                               132

-šandorsko                               162

Oblasna državna zaštita dece i mladeži          221, 836

Oblasna finasijska direkcija                            719

Obrtnička škola                                               173

– plate nastavnika                    445

Odbor za podizanje spomenika Ujedinjenja   262

Odbor za doček ratnih zarobljenika                563

Odbor, senatski

– za stanove                             763

– za suzbijanje skupoće            761

– za ustanovljavanje sposobnosti

službenika                              26

Odela, račun                                                    475

Odeljenje za nadoknadu štete                         586

Ograda, srušena                                              621

Oficirski dom                                                  677

„Opći radnički savez Jugoslavije“                   713

Operske pevačice, čehoslavčke                       830

Optiranje                                                         725, 765

– za Austriju                            777

Osiguravajuće i pomoćne ustanove                 148

Osiječko pozorište                                           569

Oslobođenje, trogodišnjica                             771

Otkup ukučnog zemljišta                                293

 

 

Palić, otvaranje puta                                        268

„Panonija“ pozorište                                       810

Papuča, fabrika                                               212

Parcele, podela                                                301, 688

Parkovi, uređenje                                            114

Parnični predmeti                                            375

Parno kupatilo                                                 267

Parohijalni dom, Šandor                                 831

Pčelarstvo                                                        53

Pečati

– sa državnim grbom               28

– mađarski                                749

Pedagoški kurs                                                538

Penzije

– računanje „ratnih godina“     198

– vojnika monarhije                 8

Penzioni savez                                                 144, 158

„Pest“ hotel

– promena naziva                     716

– sala za mačevanje                  107

Pešački puk „Knez Aleksandar“                     84

Pijace, „placovina“                                          403

Plebanija Sv. Roke, popravka                         152

Polak mlin                                                       679

Policija                                                            775

Poljoprivredna škola                                       415, 737

Pomoć za decu, molba                                    26

Popis stanovništva                                          769

– statistika                                13, 18

– po krugovima                        49

– popisivači                              13

Porez

– na nekretnine                                    406

– na novogradnje                     690

– razrez                                    743

Poslastičarnica                                     289

Pošta

– uručivanje                             50

– prenos                                   19

Poštanski ured

– Šandor                                  721

– Žednik                                  672

Potkivačka škola                                             31

Potrošni materijal, za škole i policiju   586

Pozorišni odbor                                               887

Pozorište Skoplje                                            183

Pozorište, molbe za upotrebu sale                   24, 56, 90, 94, 103, 130, 136, 144,                                                                                         158, 163, 183, 184, 202, 223,  234,                                                                            235,239, 240, 242, 245, 247, 255,                                                                                 256, 259, 442, 446, 453, 456,  457,                                                                                        458, 459, 463, 466, 467, 468, 470,                                                                                         471, 472,  477, 478, 479, 480, 482,                                                                            483, 484, 485, 486, 488, 491, 497,                                                                                     502, 504, 510, 511, 517, 519, 531,                                                                                                 533, 536, 541, 551, 556, 563, 569,                                                                                         573, 576, 578, 579, 583, 588, 589,                                                                                         591, 592, 593, 596, 781, 784, 786,                                                                             788, 790, 791, 793, 794, 795, 797,                                                                                     804, 806, 809, 810, 812, 814, 817,                                                                                         819,  822, 823, 825, 826, 827, 828,                                                                                        830, 832, 833, 836, 841, 842, 844,                                                                             852, 867, 871, 872, 875, 880, 881,                                                                                 884, 886, 887

Pravni fakultet

– osnivanje                               257

– pozorišna družina                  491

– pristupno predavanje                        469

– premeštaj                               767

– zgrada                                   448, 524

Prezime, promena                                            15, 411

Privremeno narodno predstavništvo               49

„Prva jevrejska narodna kuhinja“                    498, 676

„Prvo beogradsko pevačko društvo“              556

Proslava

– oslobođenja Subotice            236

– 25.11.1918.                           262

Prosvetni inspektorat potiski                           798

– poslužitelj                              838

Prosvetno školski odbori                                 180

– izrada pečata                         455

Puč                                                                  311

Punoletni građani                                            40

Putevi, loši                                                      160

 

R.A.D. (S.A.N.D.), prvenstvo u

hrvanju                                    886

Radionica, preuređenje                                   266

Radničke kuće                                                            292

Ratni porezi                                                     436

Ratna siročad                                                  110

Ratni zarobljenici                                            520

– učitelj                                    252

Razgraničenje, KSHS-Mađarska                    371, 762

Rečnik mađarsko-srpski                                  397

Redarstvo                                                        10

Regent, portret                                                            595, 820

Regrutacija                                                      47

Regruti, nastava                                              243

Regulisanje ulice                                             308

Reformatska crkvena opština                          561

„Royal cabare“                                                259

Rusi, izbeglice                                                 255, 261,  473, 592, 823, 832, 856

– ishrana                                   160

– predavanje                            793

Ruski komitet                                                  790, 791, 832

„Ruski koncert“                                              502

Rusko pozorišno udruženje                             791, 797, 804

„Rusko pozorište“                                           790, 791

Rusko Ukrajinsko pevačko društvo                852

Rusko vojno izaslanstvo                                 818

 

 

„Saugas“ motor                                               299

„Savez metalskih radnika“                              482

„Savremenik“, časopis                                    595

„Szbadkai Munkás Testedzö Egyesület“        178

– program takmičenja              188

„Szabadkai Ujság“                                          4, 149

Senat

– imenovanje članova              745

– istup člana                             779

– sednice nedeljom                  756

– svečana sednica                    760

– zapisnici                                27, 711, 745

Senatski odbori

– Bolesnički                             732

– Građevinski                           735

– Ekonomski                            736

– Kazališni                               733, 887

– Mirovinski                             730

– Pravni                                    734

– Statistički                              731

– Sirotinjski                              738

– Revizioni                               727

– Upravni                                 728

– Za ustanovljavanje sposobnosti

činovnika                                726

– Zdravstveni                           729

Senta, zvanični naziv                                      427

„Sloboda“ (list)                                               148

„Sloboda“ (hotel)                                            716

Siročadski sto                                                  228

Snabdevanje hranom siromašnih                     377

Socijal demokratska partija, kongres  103

„Sokoli“                                                          784

„Splitsko muzičko društvo Zvonimir“            449

Spomenik ujedinjenja                                      513

Sportske priredbe, gradski prirez                    740

Srednje škole

– molba za mesto nastavnika   829

– na mađarskom jeziku,

obustava                               523

Srpska pаtrijašija                                             418

Srpska pravoslavna crkvena opština               496

-šandorska                               121, 831

Srpski jezik, kurs                                             598

Srpsko-bunjevački jezik

– kurs                                       111

– nastavnici                              116

– plata nastavnika                    127

Srpsko narodno pozorište

– Beograd                                453

– Novi Sad                               591

Stanovi, najam                                                757

Stanovništvo

– popis                                     769

– po gr. krugovima                   54

– statistika                                13

„Steg skauta“, prostorije                                 515

Stipendija                                                        501

– gradska                                 201, 263

Struja                                                               253

Stoka

– neovlašteno držanje              320

– pasoši                                    199

Studenti

– Pravnog fakulteta, kurs

srpskog jezika                       598

– pomoć                                   545

„Subotička električna željeznica i

osvetljenje d.d.“                                              654

„Subotička narodna kasina“, objekt                499

„Subotička tvornica koža d.d.“

– magacin                                 668

„Subotički sportski klub“

– zgrada                                   535

„Subotičko atletičko društvo“                                    815

„Subotičko bunjevačko devojačko društvo“  24

„Subotičko diletantsko društvo“                    541, 795, 809, 815, 885

„Subotičko katoličko društvo“                       871

„Subotičko telovežbačko društvo“                 311

„Subotičkog III kruga F.C.“                           467

Sudovi, mađarski                                            425

Sudbeni sto                                                     375, 378

 

 

„Šandorska srska pravoslavna

Veroisovedna škola“                                       193

Šebešić, stanica                                               385

Šegrtska večernjaškola, osnivanje                   92

Šindra                                                              676, 677

Škole

– Bukvać                                  137

– „Crveni vo“                           448

– državne, zgrade                    865

– doplatak za upravitelje          108, 868

– Jasibara                                 89, 102,  131, 492, 518

– „Kakaš“                                410, 489, 498, 877, 883

– kapelica na Bikovu               522

– Kelebija                                 548

– Ker                                        98

– nadzornik                              512, 599, 796

– nastavnici                              74, 407, 558, 560, 575, 854

– obnova zgrada                      134, 64

– Obrtnička i trgovačka           173, 195, 445,  536, 594, 789, 803,                                                                                        850, 853, 857, 876, 883

– plate                                      120, 127, 197,  260, 407, 445

– podržavljenje                        260, 554

– popravke zgrada                   542

– poslužitelji                             412

– salaške                                   51, 95, 194, 576, 783, 849, 863

-Šandor                                   193, 227, 530

-Šupljak                                   71

– takse                                      150

– trahomska                             855

– trgovačka                              197, 798, 800, 801, 803

– Učiteljska                              68, 75, 811, 840

– uniforme                               182

– upis dece mađarskog maternjeg

jezika                                     185, 190

– upravnik osnovnih škola       802

– veće direktora                       150

– zgrade                                   524

– ženska radnička                    114

– VI kruga                               879

Školski odbori                                                 835

Španska bolest                                                            452

Šumarski tečaj                                                 549

 

Tamburaško društvo                                       495

Tavankut

– crkva                                     147

– stanovništvo                          717

Tehnički pregled kuće                                     601

Tehnički zaključak                                          772

Trahomsko odeljenje škole                              855

Trgovačka škola                                              197,  553, 574, 798, 800, 801, 803,                                                                                        848,     859

– upravitelj                               195, 857

Trgovinsko zanatska Komora, Novi Sad        92

Trošarina

– na vino                                  401

– zakon                                                764

– „zvanje“                                778

„Tvornica gospodarskih strojeva i

levaonica željeza d.d.”                                    286

 

Udruženje glumaca KSHS                              577

Udruženje trgovaca, Pravila                            208

Udruženje gostioničara                                   401

Udžbenici Gimnazije                                      88

Učitelji                                                            61, 64, 68, 71, 78, 83, 86, 95, 98,                                                                                           102, 104, 105, 106, 117, 118, 120,                                                                             121, 128, 131, 135, 137, 139, 155,                                                                                 168, 176, 196, 215, 243, 250, 252,                                                                                         254, 440, 441, 443, 447, 452, 454,                                                                                         461, 512, 538, 785, 787, 813, 854,                                                                             861, 863, 869, 870, 878

– demobilisan                           66

– ogrev                                     131, 137, 787

– opštinski                                106

– pomoć                                   143

– prinadležnosti, plate              78, 81, 82, 83, 104, 105, 106, 117,                                                                                         128, 135, 443,  454

– ratni zarobljenik                    250

– salaški                                   64, 66, 869, 870

– stanarina                                785, 813, 878

– upravitelji                              150, 194, 215, 233, 252, 254, 441,                                                                                         492, 868

Učiteljska škola                                               68, 75, 465, 525, 841

– zapisnici                                75

Ulica

– dr Bele Sudarevića               390

–  preimenovanje                      390

Umetnička škola                                             856

Umetnički kurs                                                503

Upravni odbor Municipije                               380

„Uručbeni“ ured                                              54, 224

Usvojenje deteta                                             351

 

 

Vatrogasno društvo                                        748, 873

Variete                                                            866

Veće nastavnika direktora                              150

„Veče ruskog umetništva“                              519

Veleposed

– Verušić                                  704

– Zobnatica                              747

Velika većnica, upotreba                                 79

Veliki župan, slava                                          776

Veronauka                                                       476

– nastavnici                              153, 220, 227, 464, 476, 550

Veterinarski izveštaj                                        370

Viša ženska škola                                            57

–  preuzimanje prostorija          174

Vlada, formiranje                                            38, 373, 389

Vojna lica, pomoć                                           342, 343

Vojna muzika                                                  450, 481, 483, 571, 792

– orkestar                                 462

Vojna škola                                                     84

– konkurs                                 807

Vojno pozorište                                               234

Vojnik, ranjen                                                 369

 

Zabavišta                                                         3, 73a,  157a, 546, 559

– popravke                               570

– objekti                                   544

Zadužbina Marije Vojnić Tošinice                  140

Zakletva

– nastavnika                             534, 575

– službenika Narodne uprave  60

Zanatska škola                                                            123, 536, 789, 803, 850, 876, 883

Zanatsko-šegrtska škola                                  789, 803, 850, 876, 883

Zarobljenici u Rusiji                                        360

Zaposlenost, uverenje                                     346

Zavičajnost                                                      2, 12, 14, 32, 41, 45, 52,  348, 349,                                                                                        352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,                                                                             361, 362, 363,  364, 365, 366, 367,                                                                                368, 398,  419, 431, 433, 699, 700,                                                                                        702, 703, 704, 705, 706, 707, 708,                                                                                         714, 739, 746, 753, 759, 773

Zbirka uredbi i naredbi                                   751

Zdravstveni izveštaj                                        370

Zdravstveni otsek, Novi Sad                          387

Zobnatica, veleposednici                                747

Zrinski i Frankopan, akademija                       827

„Zvonimir“ pevačko društvo                          497

 

Žalbe                                                               741

Žandarmerija                                                   701

Železnica, povlaštena vožnja                          722

Železničke stanice u okolini                            372, 385

Ženska građanska škola                                  70,  101, 176, 226

Ženska učiteljska škola                                   840, 874

Ženska viša trgovačka škola

„Naše Gospe“                                                 68

Ženska zadruga Srpkinja                                 794

Ženska radnička škola

– biblioteka                              874

– osnivanje                               114

Ženski učiteljski internat                                 465

Žensko udruženje, koncert

Žolnai, izložba                                                 488

Žongler                                                            239

 

 

 

 

 

IMENSKI REGISTAR

 

 

 

Abraham Ferenc                                              604

Abramić Josip, optant                                     76

Abrašić Antal, direktor Građanske škole        63

Ač dr Jene                                                       1

Ajzler (Eisler) Žiga                                          625, 652

Andačić Vranje, gradski službenik                 42

Andriš Ilonka, učiteljica                                  83

Antunović Aleksandar (Šefer Šandor)           706

Aranji Eugen                                                   844

August Koloman                                             696

 

Bačić Jakov                                                     693

Baić Pera                                                         422

Balaž Piri Kalman, upravnik vanjskih škola    95

Balaž Piri Erne, učitelj                                    61

Balog Gizela                                                   155

Balog Eržebet, učiteljica                                 86

Balog Ilka                                                       653

Baloković Zlatko, violinista                            56

Baka Imre                                                       614

Ban Nikola (Miklos)                                       354

Barabaš Agneza                                              688

Barabaš Ivana supruga                                    644

Baraković  Lojzija                                           190

Barašai Mikolš                                                26

Bart (Barth) Benedek                                     338

Baš (Basch) Lajoš                                           281

Baš, Mikša inženjer                                         399

Bašić Ilija                                                        52

Bašić Palković Marko                                     698

Batik Karolj                                                    304

Belčkei Lajoš (Bölcskei Lajos), profesor        244, 543

Belikov Ivan                                                   829

Beniš Lazo, podvornik                                    253

Benčik Marija                                                  640

Berger Jakob, mlinar                                       608

Berger (r. Stelzer) Regina                               17

Berecki Šandor                                               329

Berenji Jožef                                                   647

Bernhardt Pavao                                             353

Bešlagić Pera                                                   641

Blaho Andrija                                                 282

Blum dr Laslo                                                 671

Bogešić Borbala, učiteljica                              78

Bohucki Cecil (Bohuczki Czeczil)                  331

Bodič Šandor                                                  658

Borkač Maria, direktorica Učiteljske škole     68

Božić Bojana, nastavnica                                465

Braun Beni, zakupac Gradske kafane             319

Budanović Đeno                                             590

Budanović Đula (Budanovits Gyula)             185

Budanović Lajčo                                             585

Bukvić Ivo                                                      53

Bunea Virgilije, poslastičar                             289

 

Cakić Andra                                                    7

Cehner (Czéhner) Andor                                158

Cir (Zier) Jakob                                               349

Citler Vilma                                                    881, 884

Crnković Antun                                              7

Cvetković Petra, udova                                  320

 

Čajkaš Etelka, učiteljica                                  104

Čenki Janoš                                                     674

Čiba Margita                                                   875

Čonka Đuro                                                    669

Čović Gavra                                                    7

Čić Marija, stipendist                                      241

Čvić Toma                                                       422

 

Dabovski  Aleksandar                                     818

Danijel Janoš                                                   277

Davidović  Ljuba                                            38

Dimitrijević Draga, nastavnica, direktorica

Muške građanske škole                                   131, 145, 151, 165, 170, 207

Dinić Eržebet, učiteljica                                  118

Diteljan Ištvan, prof. Gimnazije                     58

Dedakin Nikola, slovoslagač                          111

Dobanovački Paja                                           776

Dobokai Viktoria                                            196

Dohanj Jožef                                                   294

Dojč (Deutsch) Herman                                  264

Dojč, Lajčo, arhitekta                                     424

Dojč (Deutsch) Mojsije, rabin                         816

Dorožmai Balint                                              322

Drol Ištvan, major                                           2

Dulić Kalman                                                  615

Dulić Mariška, zabavilja                                  132, 157/a, 287

 

Đelmiš Đula                                                    692

Đelmiš Gavra, član Proširenog Senata            377, 409

Đelmiš Julijana                                                290

Đelić Stipan                                                    657

Đologovskij Vladimir                                     531

Đurišić Dušan                                                 866

 

Engi Mihalj                                                     606, 636

Erne (Ernő) Laslo                                            39

Eveteović Matija                                             568

Evetović Vince, učitelj                                    86, 201,  507

 

Gabaner Ivan                                                  725

Gal Franjo, zemljoposednik                            398

Gal Menjhart                                                   363

Gal Mirko, komesar                                        391

Gencel Pero                                                     426

Gencel Stevan                                                 701

Gergelj dr Eugen, lekar                                   379

Geršon (Gerson) Josip, rabin                           816

Goldner Mihajlo                                              697

Gorčik Jožef                                                    276

Gotlib Kata, udova Braun Henrika                 146

Gregorčevič Ferenc                                         334

Grinvald (Grünvald) Leopold                         620

Grujić Jovan, dobrovoljac                               350

Gurčan Etelka                                                 168

Gutvajn, Adam                                               429

Gutvajn Katalina                                             429

 

Farkaš Josipa udova, nastavnica

Muzičke škole                                         161, 456

Fazekaš Ferenc                                                759

Fazekaš dr Lipot                                             351

Feher Josip                                                      384

Fenjveš N.                                                       573

First Eden (Ödön)                                           634

Fister August                                                  686

Fišer (Fiscsher) Iboja                                       494

Fišer (Fischer) Jako, advokat                          1

Fišer (Fischer) Mor                                          274

Fodor Jožef, trgovac                                       488

Fogel Žiga, limar                                             547, 565

Frank Al.                                                         663, 689

Frank Joka                                                       131

Frenkel Ignac                                                  642, 646

 

Halbror Jožef                                                  683

Halbror Leona                                                 675

Hamer Jovana udova                                      431

Hampelić Jakov                                               643

Haristiadis Perikles                                         746

Heltai                                                              576

Hercl Đeno, magistar farmacije                      434

Hideg Arpada udova                                      446

Hirka Balaž, prof. Gimnazije,

nadzornik veronauke                            58, 220, 464, 476

Hnis, Rudolf, muzičar                                     451

Hofman Maćaš, dir. Više ženske škole           57

Hoh Karolj                                                      335

Holender Samu                                               610

Horvat A., trgovac                                          475

Horvat Balint                                                  756

Horvat Emilija                                                 12

Horvat Maćaš                                                  702

Horvatov Zvonimir, inženjer                           723

Hristić Nikola                                                  202

Huđec (Hugyecz) Maria                                  630

 

Ingus Lipot                                                     655

Isačenko Marija, balerina                                583

Iskruljev Toša                                                  758

Išpanpavić Matija, upravnik pučkih škola,      51, 64, 215, 554

upravnik Trgovačke škole                               123, 194, 195, 789

Ivanković Josip                                               239

Ivanković Marija, učiteljica                             176

Ivanji (Iványi) Eržebet                                    362

Ivanji (Iványi) Ištvana udova                         362, 705

Ivanji (Iványi) Lajoš                                       362

Ivić Janoš                                                        628

Ivković Ivandekić Ivan, inženjer                    46

Ivković Ivandekić dr Mirko, advokat             10, 392

 

Jabork Nandor, muzičar                                  792

Jakobčić Geza                                                 301

Jakovčević Marija, učiteljica                           785

Jakovljević Marko                                           568

Jegeš Jožef, glumac                                         136

Jevrinov Dimitrije                                           536

Jo (Jó) udova                                                   267

Jovanović  Dragoljub                                      842

Jovanović Vladislava, učiteljica                      205

Jović  Đura                                                      422

Jurić Vladimir, nastavnik                                553

Jurišić Uroš                                                     822

 

Kadar Ištvan                                                   324

Kajiničanin Mihajlo                                         48

Kantor Reže, službenik                                   55

Kapetanović Dragutin, narednik                     714

Katančić Blaško                                              685

Kečkei Pal                                                       616

Kemenj Herman, veterinar                              31

Keresteš Terez                                                 612

Kereši (Körösi) Janoš                                      302

Kerner dr Ištvan, nastavnik teologije  74

Keveš Lajoš, hipnotizer                                  551

Kiralj Tereza, vaspitačica                                162

Kiseli Antonija                                                345

Kiš Alberta udova                                           315

Kiš Ištvan, prof. Gimnazije                             58

Kladek Ištvan, penzionisani nastavnik           81

Kladek Ištvan, inženjer                                   650

Kladek Jene, učitelj                                         78

Kladek Lukač                                                 336

Klajn (Klein) dr Adolf                                    351

Klajn (Klein) Gyula                                        32

Knapec Lojzija, gostioničar                            401

Kočka Aleksandar                                          821, 824

Koh Karolj                                                      648

Kohajda Margita, učiteljica                             83

Komloš Vilmoš, glumac                                  136

Konen Vilmoš                                                 682, 684

Konc Mirko                                                     507

Kopunović Joso, poslužitelj                            238

Kostolanji dr Antun, lekar                              348, 381

Kostolanji Arpad, direktor Gimnazije            63, 348

Kovač (Jolanka) Antala udova, direktorica

Ženske građanske škole                                  70, 176, 226

Kovač Ignac                                                    14

Kovač Jožefa udova                                       249

Kovač Deže                                                    295

Kovač Striko Elek, upravnik O.Š. Jasibara     89, 102, 131, 518

Kovač Tamaša  supruga                                  342

Koša dr Nikola                                                430

Kozla Vince, gostioničar                                 401

Kraus Gabor, mlinar                                        291, 299

Kraft Ivana udova                                          637

Kraus Filip                                                      773

Kraus Lajče supruga                                       639

Krnjajski Jović Dušan                                     352

Kucurski Milivoj                                             656

Kubatović Zorka                                             87

Kujundžić (Kulunčić) Marko, uručitelj           50, 54, 224, 272

Kujundžić Ivan                                               560

Kujundžić Joso                                               638

Kujundžić (Kulunčić) Etelka, nastavnica

Građanske škole                                              139, 154

Kulifaj (Kuliffay) Ferenc                                326

Kun Vojislav                                                   529

Kunec (Kunetc) Margita, učiteljica                 135

Kunji Karlo                                                     635

Kurbanov Živko, crkveni pojac                      45

 

Lakner Luj                                                      245

Lalošević dr Joca                                            4

Lak Mihalj                                                       5

Lanji Erne                                                       99, 189

Laslo Agneš, učiteljica                                    71

Lazičić Julija                                                   680

Lehner Antala udova                                      520

Lendvai Josip                                                  641

Lepedat Miloš                                                 218

Levi (Löwy) Franja                                         115

Levi (Löwy) Mor                                            266, 269

Lihtneker Karolj                                              365

Lihtneker Andraš                                            366

Lihtneker dr Ištvan                                         367

Lisov Jakov                                                     843

Liuba Kornel, profesor                                    142, 225, 229

Lolin dr Milivoj                                               48

Lončarević Eva, učiteljica                               440

Los Ištvan                                                       187

Ludaić Iso (Isidor), paroh                               96, 418

Lulić Feliks                                                     190

Lukač Marija, zabavilja                                   546

Lukić urednik „Nevena“                                 409

 

Malagurski dr Babijan                                     438

Mačik, dr K., presednik suda                          378

Mandić Mijo, školski nadzornik                     86, 114, 120, 123, 141, 173, 174,                                                                                           195, 203, 489, 599

Manojlović Anastazija                                    841

Manojlović Cvetko,

upravnik Muzičke škole                      186, 204, 231, 251, 460,  462, 487, 508,                                                                                514, 537, 566

Manojlović Dušan, Veliki kapetan                  391

Manojlović dr Jovan                                       371

Manojlović Milana, učiteljica                          205

Manojlović Stefanija                                       794

Manojlović dr Vladislav                                 48

Mamužić Geza                                                368

Mamužić Nikola, drumar                                720

Marcikić Remija                                              7

Marinković Petar, učitelj                                 861

Marinković Lenka, siroče                                861

Martinc (Martinz) Karolj, bravar                     308

Matić, Ivo sveštenik,                                       42

referent za narodno prosvećivanje                  191

Matijević dr Stipan                                         48, 383

Matković Kalor                                               663

Matković Mikloš (Nikola),

nastavnik fiskulture                          222, 780

Mazić, Andrija                                                263

Mažgon Miroslav, službenik banke                 56

Merković Nikola                                             549

Mesaroš Blaško                                               116, 127, 129

Mesaroš Ištvan                                                611

Mesaroš Kalman                                             626

Meznerić Franja                                              512

Miladinović dr Radivoj                                   438

Milko Aurel                                                     361

Milko Isidora udova                                       700

Mikić Aleksandar                                            186, 835, 854

Mikelić Vladimir, učitelj                                 143

Mikšić Joso                                                     7

Mikuška Fernc                                                328

Milić Andro                                                    213

Milić dr Ivo                                                     213

Miljački Remija                                               7, 621

Milodanović Šimun, penzionisani

domobranski pukovnik                                   8

Mitler, Julije                                                    633

Modričin, Ivan                                                            782

Mukić Josip                                                     199

Mukić Simon, advokat                                    607

Munk Andor                                                   753

 1. Karolj 300

 

Nađ Borbala                                                    704

Nađ Deže (Nagy Dezsö), nastavnik teologije   74

Nađ Janoš                                                        442

Nađ Lajoš, učitelj                                            137

Nađ Kata                                                         840

Nađ Samuilo                                                   268

Nađ Varjaš Kalman                                         603

Nedeljković dr Milorad,

profesor Pravnog fakulteta             469

Nedić, pukovnik                                             84

Nehlih Kerestelja supruga                               332

Nikolić Boško, operski pevač                         130

Nikolić Mileta                                                 419

Nimčević Stipan                                              622

 

Obradović S.                                                   245

Ognjanov Draga, nastavnica                           68, 156

Ognjanov Petar, učitelj                                   243

Olah Šandor, slikar                                         582

Orčić Josa                                                        661

Oros Šandor                                                    467

Ostrogonac Ante, staratelj Pozorišta              24, 184

Ostrogonac dr Bela, lekar                               490, 726

 

Pajvanović Marija                                           6

Palfi Ištvan                                                      288

Palfi Maćaša udova                                         303

Paloši Ištvan                                                    280

Pančić Ištvan, ravnatelj kerske škole              108

Pančić dr Josip, podgradonačelnik                 47

Pančić Števura                                                            190

Panesić Mihalj, učitelj                                     98

Patarčić Antun                                                            567

Paul Antal, baštovan                                       140

Paušić Božidar, vojnik                                    369

Peić Grge udova                                             602

Peić Tukuljac Rozalija, pred. Katoličkog

Bunjevačkog ženskog društva                                    24, 90, 94,  471, 477

Pekić Boško                                                    337

Peković Božidar                                              667

Peler Antal                                                      605

Pendžić Đorđe                                                            767

Petenji Đula, profesor Gimnazije                    58

Peter Antun                                                     678

Petrekanić Dominika, učenica             501

Petrović dr Dušan                                           707

Petrović Fr., profesor                                      486

Petrović Kosta                                                            420

Petrović Roman, slikar                                    595, 597

Pič (Pitsch) Ferenca udova                             200, 223, 446, 468, 517, 541, 588, 593,                                                                                 781, 786, 867

Pilić Đorđe, učitelj                                          214, 216

Pilić Sima                                                        111, 116, 129, 171, 550

Pinkava Ciril, muzičar                         186, 481

Pinter, Josip                                                     619

Piuković Jožef                                                 297, 327

Pivarev Radovan, apotekar                             382

Plesković dr Luka                                           401

Polak Artur, mlinar                                         679

Popdi Janoš                                                     629

Poper Leo                                                        755

Popović direktor Trgovačke škole                  801

Popović dr Vladimir                                       592

Pozma Janoš, učitelj veronauke                      153, 227

Prćić Miško                                                     133, 422

Prčić Kata                                                       79, 80, 97

Prohaska Albert                                              660

Prostriganjev Dimitrije, impresario                 852

Protić Marko                                                   96, 129, 186

Protić Stojan                                                   38, 373, 389

Pudler Berta                                                    691

Puhalak Ferenc                                                275

Pukec Teza, zabavilja                                      3

PurgliŠandor                                                   265

Puzanov Gavrilo                                             458

 

Radić Mica                                                      458

Radosavljević Marko, „kapl majstor“ 483

Radvanski Roza, učiteljica                              135, 443

Rafai Šandor                                                   278

Rajčić Joso                                                      340

Rajić Blaško                                                    152

Rajs (Reisz), David                                         339

Rajsler Valentina, umetnica                            812

Rapaić Nikola, gostioničar                              401

Remer Valerijan                                              503, 856

Riger Deže, školski upravnik                          66, 67, 72, 118

Rigo Stevan                                                    757

Riza Beg Abdul, „čarobnjak“                         479

Romić Klara                                                    871

Rosar (Rossard) Luj                                        699

Rot (Roth) Mikša, soboslikar                          41

Rufi (Ruffy) Pala supruga                              627

Rukavina Ištvan                                              317

Rukavina Josip, gvardijan                               76

Rutkai (Ruttkay) Vladislav                             857, 876

Ruzman Antun                                                859

Ružović Marija                                                25

 

Sabadoš Gabor, profesor crtanja                     229

Sabadoš Roza                                                 645

Sabo Josip, štampar                                         16

Sabo Julija                                                       618

Sabo Lerinc                                                     285

Sabo Petar                                                       47

Salma Andraš                                                  609

Samoši Elza, operska pevačica                        817

Saračević Karolj, nastavnik                             166

Sarić Ivan                                                        186, 190

Savazat Kalman                                              15

Savić Boldižar, član beogradskog pozorišta   453

Sege (Szegö) Mihalj, učitelj                            250

Sekulić Petar                                                   613

Sentđerđi Terez                                               73

Silberlajtner Jožef                                           358

Singer Adolf, student medicine                      355

Sirmai Antun                                                   708

Slaković, Ivan                                                 190

Slavinjak Maria, štićenica                               69

Skenderović Antun, veroučitelj                      550

Skenderović Franja                                         283

Staić Milan, učitelj                                          452

Stajić Vasa                                                      42, 191

Stanko Terez                                                   341

Stipić dr Dragutin                                           752

Stipić Lazar, novinar                                       779

Stipić Marko                                                   495

Stipić Stipana udova                                       632

Stojanović Dušan, učitelj                                121

Stojanović Petar, violinista                             459, 463, 466

Stojanović Šućur Sima                                    183

Starčević Stojanović Ljubica                          131

Sudarevič Bela                                                344, 347

Sudarević Taupert, Kata upraviteljica

Građanske škole                                              141, 154, 484, 526, 845

Sudarević dr Vranje                                        221, 383

Suvajdžić Aleksandar, gradski računovođa,   260

šef gradske aprovizicije                                   600

Suvajdžić Milica                                             454

Suvajdžić Stipan                                             414

Svirčević Bogdan, školski nadzornik              110, 796, 855

Šablatura Antun                                              678

Šalga Maćaš, građevinski preduzimač            134

Šanta dr Đorđe                                                9

Šarčević Stipan, redar                                     391

Šarčević Toma                                     666

Šebešćen Ferenc                                              310

Šefčić Gabor                                                   273

Šefer Mihalj, profesor Gimnazije                    59, 77, 85, 91, 93, 129

Šenk (Schenk), profesor                                  578

Šercer (Scherzer) dr Antun                             359

Šercer (Scherzer) dr Ivo                                  359, 858

Šeregi Mihajlo                                                 651

Šinko Jolan                                                      346

Šinkovič Gabor, bibliotekar Gimnazije           88

Šinkovič Margita, učenica                               87

Šivegeš Aranka                                               814

Šnajder Nikola                                                29

Šober Bela, profesor crtanja                            232

Šomođi Vladislav, inženjer                             650

Štras Leo, inženjer                                          11, 37

Štraser Bela                                                     34

Štrasburger Iso, inženjer                                 392

 

Taupert Alfred, profesor Gimnazije                59

Tabaković dr Andrija                                      48

Takač Ištvan                                                    287

Takač Ištvana supruga                                                343

Takač Karolja udova                                       284

Takač Josip                                                      754

Tamaši Kata                                                    559

Terek Vojislav                                                 624

Tarski Vlado                                                   872

Teke Etelka, učiteljica                                     68

Teofanović Georgina, učiteljica                      117

Terek Margita, učiteljica                                 254

Tes (Thész) Lajoš, nastavnik                           72

Tesar Konstantin                                             357

Tesar Mirko                                                     357

Tikvicki Stipan, činovnik,                               47

veliki kapetan                                                  758

Tomandl Oton                                                 421

Tomeninski Filip                                             235

Toričeli (Toricelli) Angelo,

majstor mačevanja             107

Torušinski Filip, violinista                               806

Tot Boriška, nastavnica                                   216

Tot Josip                                                          411

Tripolski dr Aladar                                          48

Tumbas Albe                                                   739

Tumbas Antal                                                  333

Tumbas Ivan, mlinar                                       316

Tumbas Vranje                                                623

Turinski Voislav, operski pevač                      163, 235

 

Uskoković, Ilija                                               255

 

Vadas Pal, inženjer                                         134

Vagner (Wagner) Bela                                    703

Vajs (Weisz) Henrik, trgovac                          318

Vali Đula, arhitekta                                         293

Valihora Đula, učitelj                                      78

Varga Ištvan                                                   649

Varga Đerđ                                                     330

Varga Maćaš                                                   339

Vidaković Antun                                            743

Vig Lipot                                                        281

Vilhajm Karolj                                                601

Vilov Đerđ, advokat                                       73

Vince Andrija                                                 670

Virag Marija, služavka                                    433

Vojnić Tunić Ante,

nastavnik crkvenog pevanja            221, 248

Vojnić Elemera udova                                                190

Vojnić Grga                                                    664

Vojnić Oskar                                                   204, 460

Vojnić Purčar Antal                                        279

Vojnić Tunić Ivan                                           100, 109, 112, 113, 126, 129, 169,                                                                                         171, 203, 213, 214, 222, 229, 230,                                                                             232, 505, 506

Vojnić Tunić Jovan                                         62

Vojnić Tunić Tima, ekonomski senator           409

Vojnić Dezider, župnik                                   157

Vojnić Marija, zabavilja                                  516, 564

Vojnić Stipan, narodni poslanik                      414

VojnićŠandor, baron                                       356

Vukić Frano                                                    262

Vuković Antun                                               687

Vuković Blagoje                                             662

Vukovič Matilda                                             228

Vuletin Ivo                                                      536, 802

Volarev Marija                                                659

 

Zacko Karolj                                                   82

Zelič Josip (Zelics Jozsef)                               474

Zentai Janoš                                                    307

Zoka Šandor                                                   12

Zombori Pala udova                                        313

Zarupka Janoš                                                 682

Zvekan Jožef, veroučitelj                                220

Zvekić Petar                                                    80, 177, 211

Zvekić Simon                                                  271

 

Историјски архив – Istorijski arhiv – Trötnelmi Levéltár – The Historical Archives of Subotica

______________________________________________________________________________

 

NAUČNO-INFORMATIVNA SREDSTVA O ARHIVSKOJ GRAĐI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N A L I T I Č K I      I N V E N T A R

 

VELIKI   BELEŽNIK

(1919- 1930)

 

 

SVESKA 2

 

 

VELIKI BELEŽNIK

(1921-1922)

 

 

 

 

 

 

 

Stevan Mačković, arh. savetnik

 

 

 

______________________________________________________________________________

Суботица – Subotica – Szabadka, 2014

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

 

ANALITIČKI OPISI

 

IMENSKI REGISTAR

 

PREDMETNO TEMATSKI REGISTAR

 

GEOGRAFSKI REGISTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALITIČKI OPISI

 

 

 

F:47. 1205, 1206.   Veliki beležnik, 1921, 1922    (I, II, III, IV)

 

 

Redni brojevi 1-756    

                                   

 

 

 

 

1. F:47. II 163/1921

Atletsko Nogometno društvo moli ustupanje sale Gradskog pozorišta 15. i 16. 10. 1921, radi održavanja predstave Prinz, autora Andora Gabora. Pozitivna odluka o tome.

L:2

 

2. F:47. II 165/1921

Molba upravitelja Gradske muzičke škole Cvetka Manojlovića radi popunjavanja Gradskog orkestra novim članovima. On bi trebao da broji 24 člana, a u tom trenutku ima samo 18.

L:2

 

3. F:47. II 166/1921

Molba upravitelja Gradske muzičke škole Cvetka Manojlovića da se nastavnici u toj školi u statusu časovničara (honorarno zaposlenih), postave za redovne nastavnike. To potkrepljuje podatkom da u školskoj 1921/22 godini, ima biti upisano čak 390 učenika. Senatska odluka kojom se u traženi položaj imenuje još 6 nastavnika

L:26

 

4. F:47. II 167/1921

Molba sup. Franje Pitscha (Pič) u ime Kruga subotičkog Diletantskog Društva  radi odobrenja korištenja sale Gradskog pozorišta, u cilju priređavanja 2 predstave. Obračun prihoda i rashoda za te dve predstave.

L:12

 

5. F:47. II 168/1921

Molba Hrvatskog pjevačkog udruženja Lisinski  da Gradski Senat preuzme pokroviteljstvo kao i organizaciju planiranog koncerta u  Subotici (14.12.1921.). Na osnovu pozitivnog mišljenja Cvetka Manojlovića, upravitelja Gradske muzičke škole, koji u svom dopisu ističe da se radi o priznatim umetnicima i školovanim pevačima, a ne diletantima, Senat se prima celokupne organizacije toga gostovanja. Pismo – zahvalnica, kojim Lisinski izražava (5.1.1922.) najdublju hvalu što im je omogućen boravak i nastup u Subotici.

L:12

 

6. F:47. II 169/1921

Molba Subotičkog Atletsko Nogometnog Društva (SAND) da njihovi diletanti u dvorani Gradskog pozorišta prirede igrokaz. Pozitivna odluka Senata.

L:2

 

7. F:47. II 171/1921

Postupak utvrđivanja pravovaljanosti zapisnika skupštinske sednice Pokopnog udruženja Svetog Roke,  na molbu nekolicine nezadovoljnih članova. Na osnovu mišljenja viših instanci, odlučeno je da je su zapisnik i odluke sadržane u njemu, ispravani.

L:18

 

8. F:47. II 172/1921

Dopis upravitelja Gradske muzičke škole kojim obaveštava Senat da je članica gradskog crkvenog hora Marija Teteši dala ostavku. Senatska odluka o skidanju tog lica sa ispltne liste.

L:2

 

9. F:47. II 174/11921

Molba za korišćenje sale Pozorišta, kocertne pevačice Ruže Heumann (Hojman) uz priloženi program i cene ulaznica. Senatska odluka kojom joj se dozvoljava priređivanje koncerta.

L:3

 

10. F:47. II 175/1921

Rusko Društvo Crvenog Krsta moli odobrenje za korišćenje sale pozorišta, radi održavanja dobrotvornog koncerta. Pozitivna Senatska odluka o tome.

L:2

 

11. F:47. II 176/1921

Molba Dobrovoljnog vatrogasnog udruženja koje planira održavanje zabave i igranke, da im se odobri oprost od plaćanja poreza na priređivanje zabavi. Pozitivna odluka Senata.

L:2

 

12. F:47 II 178/1921

Dopis direktora Državne Više trgovačke škole Senatu, u kome moli rešavanje prostorno smeštajnih problema, koji otežavaju rad te škole, pošto je smeštena u istoj zgradi (tzv. Kakaš škole) zajedno sa Opštom zanatskom i zan. trgovačkom školom. Dopis direktora Opšte zanatske i zan., trgovačke škole sa istim zahtevima. Odluka Senata o rasporedu i podeli prostorija u zgradi Kakaš škole, tima dvema školama.

L:5

 

13. F:47 II 180/11921

Molba Sindikalnog veća Szakszervezeti tanács da im Senat ustupi jednu školsku salu u kojo bi održavali kurseve i predavanja za subotičke radnike. Negativna odluka Senata.

L:3

 

14. F:47 II 182/1921

Dozvola za upotrebu sale Pozorišta radi priređivanja koncerta Jure Tkalčića prof. Konzervatorija, na osnovu molbe Josipa Kratine.

L:2

 

15. F:47 II 184/1921

Molba sup. Franje Pitscha (Pič) u ime Kruga subotičkog Diletantskog Društva  radi odobrenja korištenja sale Gradskog pozorišta, u cilju priređavanja predstave Seoski lola. Pozitivna odluka i obračun prihoda i rashoda sa predstave.

L:5

 

16. F:47 II 190/1921

Molba Aleksandra Mikića školskog nadzornika za subotičke salaše  upućena Okružnom šlolskom odboru da se poprave oštećene skamije (klupe ). Senatska odluka da popravke izvede gradsko inžinjersko zvanje.

L:2

 

17. F:47 II 193/1921

Mesni školski odbor traži od Senata da se izvrši popis sve školske dece, od 3 do 6 i od 6 do 12 godina. Senatska odluka da navedeni popis izvrši gradsko matičarsko zvanje.

L:2

 

18. F:47 II 194/1921

Priređivački odbor za gostovanje Hrvatskog pjevačkog društva Kolo iz Zagreba moli dozvolu ua uporabu sale Pozorišta radi priređivanja koncerta dana 13.11.1921. godine. Senatska odluka sa dozvolom za besplatnu upotrebu sale Pozorišta. Pismo zahvalnosti Gradskom Senatu od strane Kola, na veoma odličnom i nad sve toplom prijemu u Subotici..

L:5

 

19. F:47 II  195/1921

Dopis Gradskog saveta Senta da se naziv Rudolfova stipendija izmenio i da nosi naziv Fond Kralja Aleksandra.

L:1

 

20. F:47 II 196 /1921

Zahtev Potiskog prosvetnog inspektorata predsedniku Grada Subotice, da se otvore nove učionice, da bi i Ministarstvo postavilo učitelje, te tako otpočeo intenzivniji rad na nacionalnoj prosveti. Senatska odluka da se zbog znatno umenjenih varoških dohodaka ne može udovoljiti tom zahtevu.

L:2

 

21. F:47 II 198/1921

Žalba Đ. Popovića,  direktora Državne Više trgovačke škole, da peći u toj školi kad već i sneg veje, još nisu postavljene. Senatska odluka da su peći nabavljene i postavljene.

L:2

 

22. F:47 II  199/1921

Molba A. Durova, ruskog izbeglice, da mu se pod povoljnim uslovima dozvoli da održi dečiju predsstavu. Akt je kao bezpredmetam stavljen ad acta.

L:2

 

23. F:47 II  200/1921

Molba starešine franjevačkog samostana Josipa Rukavine, radi dobijanja dozvole za održavanje karitativne akademije u sali Pozorišta. Program akademije. Senatska odluka sa dozvolom za priredbu.

L:3

 

24. F:47 II 201/1921

Molba Odbora za ruske izbeglice, radi dobijanja dozvole za upotrebu sale Pozorišta, u cilju održavanja koncerta Hora kubanskih kozaka 15.11.1921.godine. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

25. F:47 II  202/1921

Molba I. Savina radi dobijanja dozvole za upotrebu sale Pozorišta, u cilju održavanja koncerta Hora kubanskih kozaka 17.11.1921.godine. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

26. F:47 II   203/1921

Dopis Mesnog školskog odbora sa obaveštenjem o promeni poslužitelja u školi III kruga (škola Sv. Roke) i senatske odluke koje regulišu isplate za njih.

L:4

 

27. F:47 II  205/1921

Molba Kruga subotičkog diletantskog društva radi dobijanja dozvole za upotrebu sale Pozorišta, u cilju održavanja predstave Vica, autora Andor Gabora. Senatska odluka sa dozvolom. Obračun društva, sa stavkama prihoda i rashoda nakon predstave.

                                                                                                                                          L:4

 

28. F:47 II  206/1921

Dopis Đ. Popovića,  direktora Državne Više trgovačke škole,sa obaveštenjem da ova škola ima potrebu za spravama za fizičko vaspitanje (gimnastiku) pošto ih sada nema, te da je zbog toga dozvolio da njihovu dvoranu za fizičko vaspitanje upotrebljava prof. Nikola Matković sa svojom družinom.

L:2

 

29. F:47 II  207/1921

Molba dr Nedeljkovića predsednika Diletantskog Pozorišnog Društva radi dobijanja dozvole za upotrebu sale Pozorišta, u cilju održavanja predstave Branislava Nušića Običan čovek ( 27.11.1921.) i svečane akademije u čast ujedinjenja (1.12.1921.) . Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

30. F:47 II  208/1921

Rešenje Ministarstva prosvete kojim se Anka Radosavljević imenuje i postavlja za učiteljicu u Subotici. Senatska odluka kojom se imenovana upućuje u nadležnost mesnog školskog nadzorništva.

L:2

 

31. F:47 II  211/1921

Sokolsko Društvo u Subotici moli Senat za dozvolu besplatne upotrebe sale pozorišta u cilju priređivanja svoje Akademske večeri. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

32. F:47 II  214/1921

Školsko nadzorništvo za subotičke salaše moli Senat da se za učitelje doznače sredstva (naknada) za čišćenje školskih prostorija i dostavlja spisak 49 učitelja na salaškim školama sa sumama koje im pripadaju. Isto tako traži da se te škole snabdeju sa slikama Kralja, zastavama i štambiljima. Senatske odluke kojima se izlazi u susret tim zahtevima.

L:9

 

33. F:47 II  215/1921

Školsko nadzorništvo za subotičke salaše moli Senat da se za učitelje doznače sredstva (naknada) za kancelarijski paušal i dostavlja spisak 59 učitelja na salaškim školama sa sumama koje im pripadaju. Pozitivna senatska odluka.

L:4

 

34. F:47 II  216/1921

Školsko nadzorništvo za subotičke salaše moli Senat da se za učitelje doznače sredstva (naknada) za pilanje drva i dostavlja spisak 48 učitelja na salaškim školama sa sumama koje im pripadaju. Pozitivna senatska odluka.

L:3

 

35. F:47 II  218/1921

Sokolsko Društvo u Subotici moli Senat za dozvolu besplatne upotrebe sale pozorišta u cilju priređivanja velike narodne zabave. Pozitivna senatska odluka.

L.3

 

36. F:47 II  219 /1921

Molba Kruga subotičkog diletantskog društva radi dobijanja dozvole za upotrebu sale Pozorišta, u cilju održavanja pozorišne predstave. Senatska odluka sa dozvolom. Obračun društva, sa stavkama prihoda i rashoda nakon predstave.

L:7

 

37. F:47 II  220/1921

Molba Srpskog pevačkog društva Graničar za dozvolu besplatne upotrebe sale pozorišta u cilju priređivanja svoga koncerta. Pozitivna senatska odluka.

L:6

 

38. F:47 II   221/1921

Molba dr Nedeljkovića predsednika Diletantskog Pozorišnog Društva  za dozvolu besplatne upotrebe sale pozorišta u cilju priređivanja pozorišne predstave Vučina. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

39. F:47 II   222 /1921

Senat grada Sombor u svom dopisu subotičkom Senatu se interesuje da li je on dobio naređenja viših prosvetnih vlasti da ima nabavljati materijal za ručni rad školske dece. Odluka sa odgovorom da ništa slično nisu dobili.

L:2

 

40. F:47 II  224/1921

Subotička sekcija jugoslovenskog novinarskog udruženja moli za jednokratnu subvenciju. Negativna odluka Senata.

L:1

 

41. F:47 II  226/1921

Školsko nadzorništvo za subotičke salaše moli Senat da se za učitelje upravitelje salaških škola doznače sredstva koja im pripadaju kao upraviteljima. Pozitivna senatska odluka.

L:4

 

42. F:47 II  227/1921

Aleksandar Mikić kao školski nadzornik za salaše moli da se za vojnički analfabetski tečaj, koji je premešten u kasarnu u segedinskim vinogradima, obezbedi nameštaj i učila. Negativna odluka, pošto se ta sredstva upotrebljavaju u školama a Grad ne raspolaže drugim zalihama.

L:2

 

43. F:47 II  228/1921

Školsko nadzorništvo za subotičke salaše moli Senat da se za salaške škole besplatno obezbede sednice drača. Pozitivna senatska odluka.

L:4

 

44. F:47 II  229/1921

Molba Stevana Martinovića, zastupnika operskog pevača Levickog, da se održavanje pevačkog koncerta dozvoli upotreba sala Pozorišta. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

45. F:47 II  230/1921

Molba Nikole Tabakovića predsjednika Mjesne organizacije Drž. Činovnika i Službenika da im se dozvoli besplatna upotreba sale Pozorišta radi priredbe Činovničko veče. Pozitivna senatska odluka.

L:4

 

46. F:47 II  231/1921

Ponuda dečijih cipelica sa specifikacijom i cenama, firme Bata cipele i koža d.d., Subotica, pošto su obavešteni da se planira jedna takva nabavka u cilju podele siromasima za božićne poklone. Odluka da Senat ne raspolaže sredstvima za tu namenu.   

L:2

 

47. F:47 II  234/1921

Naređenje Gr. Gl. Fizika da se izvrši dezinfekcija u mešovitoj gimnaziji, pošto je u toj školi obustavio nastavu od 20.12.1921. do 10.01.1922. godine, zbog škarlatine. Odluka Senata da finansira dezinfekciju.

L:2

 

48. F:47 II  235/1921

Molba upućena Senatu, sa poptisom Bunjevci Akademičari, da im dozvoli upotreba sale Pozorišta 6.01.1922. godine radi priređivanje pozorišne igre Ćorav račun. Spis kao bezpredmetan odložen u arhivu.

L:1

 

49. F:47 II  236/1921

Molba Radoslava Kujundžića franjevačkog gvardijana za dozvolu besplatne upotrebe sale Pozorišta u cilju priređivanja dobrotvornog koncerta 28.12.1921. godine. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

50. F:47 II  237/1921

Dopis Senatu dr Andrije Pletikosića u kome se žali na odluku Pučke kasine, kojom nije ponovo primljen za njenoga člana i moli poništavanje takve odluke. Dva zapisnika sačinjena u pogradonačelničkom uredu sa iskazima ćlanova Kasine. Spis kojim gradonačelnik izjavljuje da ni on nije nadležan za rešavanje tog spora.

L:7

 

51. F:47 II  238/1921

Sokolsko Društvo u Subotici moli Senat za dozvolu besplatne upotrebe sale gradske većnice (velike gradske dvorane) 22.1.1922. godine u cilju priređivanja svoje godišnje skupštine. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

52. F:47 II  239/1921

Odluka o doznačavanju 5000 kruna podgradonačelniku Nikoli Tabakoviću u svrhu podele siromašnoj deci. Spisak sa imenima 50 siromašne dece koja trba da  dobiju novčanu potporu Grada.

L:4

 

53. F:47 II  240/1921

Dopis Okružnog školskog odbora (predsednik Veliki župan Paja Dobanović) sa zahtevom da Grad obezbedi još jednu školsku zgradu na Kelebiji, pošto ih nema dovoljno, a objekat srpske osnovne škole ne odgovara higijenskim propisima i ne može da prima u sebe svu školo-obveznu decu toga kraja.  Odluka da Grad zbog manjka sredstava ne može izaći u susret tom zahtevu.

L:2

 

54. F:47 II  241/1921

Dopis Okružnog školskog odbora (predsednik Veliki župan Paja Dobanović) sa zahtevom da se evakuisane stvari iz srpske škole na Kelebiji povrate.Odluka u kojoj stoji da je školski nameštaj vraćen.

L:2

 

55. F:47 II  242/1921

Molba Kruga subotičkog diletantskog društva radi dobijanja dozvole za upotrebu sale Pozorišta 6.1.1922. godine, u cilju održavanja predstave narodne igre Đavolska verenica. Senatska odluka sa dozvolom. Obračun društva, sa stavkama prihoda i rashoda nakon predstave.

L:6

 

56. F:47 II  243/1921

Spisi u vezi spora protestantskih verskih zajednica ( reformata i evangelika) i rimokatoličke verske zajednice (Parohije Sv. Terezije)  oko prava na upotrebu Bajskog groblja, odnosno pitanja kome pripadaju sredstva dobijena sečom drveća na toj parceli. Zaključak gradskog odvetništva da samo sud, a ne Senat ima delokrug rešiti to pitanje.

L:37

 

57. F:47 III  1/1921

Molba apotekara Božidara Paušića da u cilju premeštanja svoje apoteke, sa segedinskog puta u iznajmljenu kuću na adresi  Trg Baruna Trenka 4, izvrši probijanje vrata i prozora na tom objektu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

58. F:47 III  2/1921

Molba Ivana Pančića za dozvolu zidanja zgrade u dvorištu njegove kuće (Kvarnerska ul.). Senatska odluka sa dozvolom

L:2

 

59. F:47 III  4/1921

Molba Antuna Mihajlovića  za dozvolu zidanja kuće (Beogradski put 34.). Senatska odluka sa dozvolom. Molba stranke, nakon završetka gradnje za dozvolu za useljenje i odluka sa dozvolom.

L:8

 

60. F:47 III  5/1921

Molba Josifa Sitoreka za dozvolu zidanja stanbene kuće na sopstvenom zemljištu na Kelebiji. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

61. F:47 III  8/1921

Inžinjerski ured grada Subotice izveštava da se na  kući u Tolstojevoj 118. koja je kolektivno vlasništvo sindikalnog veća komunističke partije, krov od šindre menja crepom, a da nije pribavljena odgovarajuća dozvola. Senatska odluka sa prijavom Policijsko kapetanskom zvanju. Molba Sindikalnog veća za prepokrivanje krova i senatska odluka sa dozvolom.

L:5

 

62. F:47 III  11/1921

Preporuka Građevinske sekcije, Novi Sad, da se izvrši promena naziva Gradskog merničkog zvanja u Gradski građevinski odeljak.

L:1

 

63. F:47 III  19/1921

Molba Šime Peića za dozvolu zidanja stanbene kuće na sopstvenom zemljištu na Tompi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

 

64. F:47 III  22/1921

Molba dr Andrije Piukovića advokata, zastupnika udove baruna Gvida Bešade (Guido Beschade) za dozvolu prepravki na porodičnoj kući. Senatska odluka sa dozvolom.

L:5

 

65. F:47 III  23/1921

Molba Antuna Bašić Palkovića za dozvolu zidanja kuće (Bunjevačka ul. 877.). Senatska odluka sa dozvolom. Molba stranke, nakon završetka gradnje za dozvolu za useljenje i odluka sa dozvolom

L:6

 

66. F:47 III  26/1921

Molba Davida Levija za dozvolu zidanja kuće (ul. Stipe Grgića.). Senatska odluka sa dozvolom. Molba stranke, nakon završetka gradnje za dozvolu za useljenje i odluka sa dozvolom.

L:6

 

67. F:47 III  27/1921

Molba supruge Antuna Faragoa za dozvolu podizanja kioska na Paliću (br. 68) koji bi služio za prodaju peciva. Senatska odluka sa dozvolom.

L:

 

68. F:47 III  29/1921

Molba supruge Eliasa Saboa (Szabo Eliászne) za parkiranje u dvorištu svoje nove kuće na Blesakovom selištu (segedinski vinogradi). Senatska odluka sa dozvolom.

Prilog: tehnički planovi kuće iz 1919.godine

L:10, sh. i mađ.

 

69. F:47 III  32/1921

Molba Mora Fišera za gradnju kuće na adresi Trenkova ul. 169. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2
70. F:47 III  37/1921

Molba Ivana Nađa za gradnju kuće na adresi Straljačka ul. 779. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

71. F:47 III  41/1921

Molba Stipana Mesaroša za gradnju kuće na Maloj Tompi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

72. F:47 III  42/1921

Molba pekara Jaše Erga (Ergh) za prepokrivanje kuće crepom (na adresi Petrovgradska 15). Senatska odluka sa dozvolom.

 

L:6

 

73. F:47 III  43/1921

Molba Matije Romića za gradnju kuće na Bajskom putu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

74. F:47 III  45/1921

Molba Mihaila Serenče za gradnju kuće od zemlje nabijanice na Tompi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:

 

75. F:47 III  46/1921

Senatska odluka o otkupu zemljišta od Ivana Buljovčića u cilju iskolčenja građevnog pravca u Dulićevoj ulici.

L:2

 

76. F:47 III  49/1921

Molba Vece Mamužića za dozvolu zidanja kuće na Paliću. Senatska odluka sa dozvolom. Molba stranke, nakon završetka gradnje za dozvolu za useljenje i odluka sa dozvolom.

Prilog: tehnički planovi kuće

L:6

 

77. F:47 III  57/1921

Molba Paje Vereša (Vörös) za gradnju kuće na Ludošu. Senatska odluka sa dozvolom

L:2

 

78. F:47 III  58/1921

Molba Danče Tonkovića za rušenje njegove  stare kuće na Bajskom putu. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

79. F:47 III  61/1921

Molba Stipana Kermecija za gradnju kuće od zemlje nabijanice, pokrivene trskom na Tompi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

80. F:47 III  62/1921

Molba Ferenca Siča (Szűcs Ferencz) za gradnju kuće od na Radanovcu. Senatska odluka sa dozvolom.

Prilog: osnovni nacrt

L:4

 

81. F:47 III  63/1921

Molba Balint Kovača za gradnju kuće na Halaškim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

82. F:47 III  64/1921

Senatska odluka o otkupu zemljišta od Stipana Burnaća u cilju iskolčenja građevnog pravca u Beogradskoj ulici.

L:2

 

83. F:47 III  65/1921

Molba Petra Berkeša  za gradnju kuće od čiji će zidovi biti od zemlje nabijanice, a krov od trske na Ludošu Nosi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

84. F:47 III  68/1921

Senatska odluka sa dozvolom za postavljanje rizaltnog izloga u Aleksandrovoj ul. 19, na osnovu molbe B. Tenera.

L:1

 

85. F:47 III  85/1921

Molba Franje Rigo za gradnju kuće u ul. Stipe Grgića 38. Senatska odluka sa dozvolom

L:5

 

86. F:47 III  86/1921

Molba Babiana Egrenji za gradnju kuće u ul. Save Tekelije 43. Senatska odluka sa dozvolom

L:4

 

87. F:47 III  88/1921

Molba Antuna Sabo za gradnju kuće u Halaškim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

88. F:47 III  91/1921

Molba Martina Remeša za gradnju kuće u Bajskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

89. F:47 III  94/1921

Molba Stipana Burnaća za gradnju jedne kuhinje u dvorištu svoje kuće u ul. Bene Sudarevića. Senatska odluka sa dozvolom

L:2

 

90. F:47 III  96/1921

Molba Gabora Poljakovića za gradnju kuće u Bucke vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

91. F:47 III  97/1921

Molba Stipana Demšedija (Dömsödi) za gradnju kuće na Verušiću. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

92. F:47 III  101/1921

Firma S. Kopp i sinovi, tvornica štirke i konservi sa adresom Majšanski vinogradi 128, moli dozvolu parcelacije, u cilju izgradnje obrtnog koloseka. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

93. F:47 III  107/1921

Molba Franje Benarika za gradnju kuće na Tompi. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

94. F:47 III  110/1921

Molba supruge Đule Gala za podizanje kioska za prodaju duvana na železničkoj stanici.       Senatska odluka sa dozvolom

L:4

 

95. F:47 III  111/1921

Molba Stipana Mesaroša za gradnju kuće na Ludošu. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

96. F:47 III  115/1921

Molba Josipa Kevagoa za gradnju kuće u svom vinogradu koji leži blizu Kamenog mosta uz rečicu Bege.  Senatska odluka sa dozvolom

L:2

 

97. F:47 III  116/1921

Molba Jose Halbrora  za gradnju kuće i štale  na Šebešiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

98. F:47 III  117/1921

Molba Andrije Roža  za gradnju kuće na Ludošu. Senatska odluka sa dozvolom

L:2

 

99. F:47 III  128/1921

Molba Mihajla Tota  za gradnju kuće na pustari Ludoš. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

100. F:47 III  129/1921

Molba Vince Tonkovića za dozvolu zidanja kuće u Jurjevskoj ul. 15. Senatska odluka sa dozvolom. Molba stranke, nakon završetka gradnje za dozvolu za useljenje i odluka sa dozvolom.

L:7

 

101. F:47 III  130/1921

Molba Antuna Mahajlovića za gradnju kuće na osnovu izmenjenih planova na Zemunskom putu. Senatska odluka sa dozvolom

L:2

 

102. F:47 III  131/1921

Molba Marka Tumbasa za izvođenje prepravki na svojoj kući u Kotarskoj ul. 111. Senatska odluka sa dozvolom

L:3

 

103. F:47 III  133/1921

Molba Lojzije Perušića za dogradnju dve sobe pored svoje kuće u Vučidolu, Đakovačka ul. 87. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

104. F:47 III  134/1921

Molba Vince Kohana za odobrenje gradnje jednog parnog mlina i kuće na Senćanskom putu 85. Senatska odluka sa dozvolom.

L:6

 

105. F:47 III  138/1921

Molba Lajče Terčića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Makedonskoj ulici.Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

106. F:47 III  139/1921

Molba Antuna Jenei za izdavanje dozvole za gradnju kuće od naboja na Ludošu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

107. F:47 III  146/1921

Molba Đene Stipića za izdavanje dozvole za gradnju kuće od naboja na srednjem Tavankutu. Senatska odluka sa dozvolom.

Prilog: skica tlocrta

L:4

 

108. F:47 III  147/1921

Molba firme Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d. za izdavanje dozvole za gradnju stražarske kućice u dvorištu predueća. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

109. F:47 III  148/1921

Molba Mate Mintala za izdavanje dozvole za gradnju kuće od naboja na Tompi Šaškalapoš. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

110. F:47 III  150/1921

Molba Silvestera Ezveđa (Özvegy) za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Ludošu Hajdujarašu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:

 

111 . F:47 III  155/1921

Molba Agneš Lendvai za izdavanje dozvole za gradnju pudarske kuće na Ludošu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

112 . F:47 III  156/1921

Molba Ivana Dančo za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice na Ludošu Hajdujarašu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

113 . F:47 III  159 /1921

Molba internacionalne otpremničke firme Bano i Bröder za izdavanje dozvole za gradnju pisarnice i skladišta na železničkoj stanici. Senatska odluka kojom gradske vlasti dozvoljavaju gradnju, ukoliko na to pristane i Direkcija državnih železnica. Negativna odluka  Direkcije državnih železnica.

L:7

 

114 . F:47 III  160/1921

Molba Stipana Vojnić Purčara za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice na Verušiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

115. F:47 III  161/1921

Dopis Inžinjerskog ureda u kome zahteva najstrože kažnjavanje Žige Fogela koji je prekršio građevinski pravilnik pri podizanju svoje vile na Paliću. Pošto je nepropisna gradnja (stavljanje cigala umesto betona u temelje) prekinuta, postupak se obustavlja.

L:7

 

116. F:47 III  162/1921

Dopis Inžinjerskog ureda u kome zahteva najstrože kažnjavanje Ignjata Frenkela koji je prekršio građevinski pravilnik pošto je u Majšanskim vinogradima br.137 započeo gradnju fabrike kolomasti i sveća, zgrade i fabričkog dimnjaka bez pribavljene dozvole. Investitor je naknadno molio i dobio senatsku odluku sa dozvolom gradnje.

L:7

 

117. F:47 III  163/1921

Molba braće Goldner (Ede,  Bela, Mihal) za dobijanje dozvole pruređenja dela njihove kuće u VI krugu br. 68, u cilju osposobljavanja za radionicu za proizvodnju  drvene i limarske robe.

L:4

 

118. F:47 III  165/1921

Molba Stipana Barabaša za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice u Halaškim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

119. F:47 III  166/1921

Prijava Inžinjerskog ureda protiv Kohna i Weisa koji su u Frankopanskoj 102 napravili pekaru mecesa ne pridržavajući se prozivpožarnih normi. Senatska odluka kojom se pekarima nalaže da otkolone nedostatke.

L:2

 

 

120. F:47 III  173/1921

Molba špediterske i agenturne radnje Ud. Šandora Halbrora i Drugovi za izdavanje dozvole za gradnju kancelarije i skladišta na teretnoj železničkoj stanici. Senatska odluka kojom gradske vlasti dozvoljavaju gradnju, ukoliko na to pristane i Direkcija državnih železnica.

L:3

 

121. F:47 III  177/1921

Molba Ivana Alakera, gostioničara, za dobijanje dozvole podizanja jedne kuglane u dvorištu svoje kuće Cara Lazara 45. Senatska odluka sa dozvolom

L:4

 

 

122. F:47 III  181/1921

Molba Stipana Fabiana za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice na Kelebiji. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

123. F:47 III  182/1921

Molba Stipana Fečkeša za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice u Bajskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

124. F:47 III  184/1921

Molba Balinta Mezei za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice u Bucka vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

125. F:47 III  197/1921

Molba Vilmoša Konena za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Palićkom putu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:5

 

126. F:47 III  201/1921

Molba Mate Zverćela za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice na Tompa Kelebiji. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

127. F:47 III  202/1921

Molba Lojzije Dulića za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice u Žedniku. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

128. F:47 III  203/1921

Molba Jose Budanovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Žedniku. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

129. F:47 III  204/1921

Molba Antuna Sarić Lukendića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Senćanskom putu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

130. F:47 III  207/1921

Molba Stevana Besedeša za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Radanovcu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

131. F:47 III 208/1921

Molba Lojzije Pećerića za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice u Istočnim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

132. F:47 III  209/1921

Molba Tome Skenderovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice u Tavankutu. Senatska odluka sa dozvolom za gradnju.

L:7

 

133. F:47 III  212 /1921

Molba udovice Ivana Piukovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice u Žedniku. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

134. F:47 III  216/1921

Molba Marije Kršak za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Segedinskim vinogradima . Senatska odluka sa dozvolom.

L:5

 

135. F:47 III  217/1921

Molba Mate Tumbasa za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Verušiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

136. F:47 III  218/1921

Molba Karolja Tauperta (stanuje na Kelebiji) za izdavanje dozvole za gradnju kuće (gruntovni br. 47815). Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

137. F:47 III  219/1921

Prijava Inženjerskog ureda protiv Ivana Alakera zbog nepropisne gradnje.

L:2

 

138. F:47 III  222/1921

Molba Mije Milodanovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Verušiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

139. F:47 III  223/1921

Molba Roke Petrkenovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

140. F:47 III  224/1921

Molba Jose Tumbas Loketića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na pustari Ludoš br. 234. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

141. F:47 III  225/1921

Molba Mariana Ferkovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Zapadnim ugarnicamana. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

142. F:47 III  226/1921

Molba dr Mihajla Teodorovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Karađorđevom putu, koju je projektovao Stipan Vaci. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

143. F:47 III  228/1921

Molba za Laze Ivankovića izdavanje dozvole za gradnju kuće u Žedniku. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

144. F:47 III  231/1921

Molba Franje Piječa, fotografa, za izdavanje dozvole za pretvaranje fotografskog atelja (Bitoljska 3) u privatne stanove, kao i gradnju jednog novog ateljea (Aleksandrova 9). Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

145. F:47 III   235/1921

Molba Makse Tonkovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

146. F:47 III  237/1921

Molba Pere Kvala za izdavanje dozvole za gradnju kuće Radanovcu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

147. F:47 III   240/1921

Molba Vince Kohana za izdavanje dozvole za gradnju kuće Senćanskom putu br. 85. Senatska odluka sa dozvolom. Molba za dozvolu useljenja u završenu kuću (1925. godine) i dozvola za useljenje.

L:7

 

148. F:47 III   241/1921

Molba vl. firme Hilda fotograf za postavljanje i uređenje izloga na hotelu Sloboda, Aleksandrova ulica. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

149. F:47 III   256/1921

Molba Mije Ovari za izdavanje dozvole za gradnju kuće – nabijanice na pustari Ludoš . Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

150. F:47 III  257/1921

Molba Vere Mačković za izdavanje dozvole za rušenje hrđave zgrade (u dvorištu – Jelačićeva 6) i na tom mistu gradnju nove. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

151. F:47 III   258/1921

Molba Antuna Vukovića za izdavanje dozvole za gradnju sporedne zgrade u dvorištu svoje kuće Vojnička br. 1. Senatska odluka sa dozvolom.

L:6

 

152. F:47 III  263/1921

Molba Šandor Sabo Hanđe za izdavanje dozvole za gradnju kuće na pustari Ludoš mala Tompa. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

153. F:47 III  264/1921

Molba Marije Dožai za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Šumadijskoj ulici. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

154. F:47 III  272/1921

Molba za Mihajla Trenka izdavanje dozvole za gradnju kuće na Jakobčićevom telepu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

155. F:47 III  274/1921

Molba Miška Kujundžića za izdavanje dozvole za gradnju kuće, salaša od 2 sobe, kuhinje i jedne smočnice, na Verušiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:4

 

156. F:47 III  275/1921

Molba Stipana Budinčevića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Bajskim vinogradima, Otvorena ul. Br. 130. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

157. F:47 III  282/1921

Molba Đuke Gabrića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Gajevoj ulici br. 140.  Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

158. F:47 III  283 /1921

Molba Vilia Kovača za izdavanje dozvole za gradnju kuće na pustari Tavankut. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

159. F:47 III  285/1921

Molba Sabo Batanč Menjharta za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Tompi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

160. F:47 III  286/1921

Molba Ivana Grosa za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Verušiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

161. F:47 III  288/1921

Molba Đorđa Siča za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice na Tompi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

162. F:47 III  289/1921

Molba Bože Nedeljkovića za izdavanje dozvole za dogradnju kuće u svom dvorštu (Somborski put 20) . Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

163. F:47 III  290/1921

Molba za Jose Tumbasa izdavanje dozvole za dogradnju kuće u svom dvorištu (Ljubljanska 14). Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

164. F:47 III  294/1921

Molba za Artura Polaka izdavanje dozvole za gradnju vile na Paliću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

165. F:47 III  297/1921

Molba Adama Pećerića za izdavanje dozvole za gradnju kuće – salaša na Verušiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

166. F:47 III  301/1921

Prijava Komande Konjičke podoficirske škole protiv Fabrike kvasca Bačka radi popravke ograde koja deli placeve. Senatska odluka kojom se vlasniku fabrike Bačka nalaže da izvrši popravku ograde.

L:3

 

167. F:47 III  304/1921

Prepiska bikovačkog župnika Lajče Budanovića i gradskih vlasti u vezi njegove inicijative za gradnju bogomolje na Bikovu, pored zgrade škole. Prvobitno je planirano da objekat bude bez tornja i sakristije, a njihova dogradnja na objektu od nabijene zemlje nije bila po propisima i građevinski odsek je zbog toga intervenisao.

Prilog: 3 tehnička nacrta zgrade i tornja

L:34

 

168. F:47 III 308/1921

Molba za Jakova Bergera izdavanje dozvole za gradnju sušare za hmelj na Palićkom putu. Senatska odluka sa dozvolom.

Prilog: 2 tehnička nacrta

L:6

 

169. F:47 III  311/1921

Molba Danila Spišića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Šokačkoj ulici (Katančić jaraš). Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

170. F:47 III  314/1921

Molba Vilmoša Lenđela za izdavanje dozvole za preinaku na svojoj kući, Antunovićeva ulica. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

171. F:47 III  315/1921

Dopisi Subotičkog obrtničkog udruženja, pekarske i mesarske sekcije, kojima mole da se zabrani prodaja hleba i mesa na otvorenom prostoru i u drugim neodgovarajućim uslovima. Proračun Inženjerskog ureda za podizanje tržnih tremova i pijačnih kabina.

L:3

 

172. F:47 III 324 /1921

Molba Kalmana Kovača za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Tompi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

173. F:47 III 325/1921

Molba Lajoša Cvijanovića za izdavanje dozvole za podizadnje krupare na Radanovcu (Kevago). Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

174. F:47 III 327/1921

Molba Daniela Mesaroša za izdavanje dozvole za gradnju kuće uz priloženu skicu.

L:3

 

175. F:47 III  329/1921

Molba Josipa Horvata za izdavanje dozvole za podizanje drvene bude (kioska) za prodaju hleba i peciva. Senatska odluka sa privremenom  dozvolom.

L:2

 

176. F:47 III  335/1921

Molba Laze Ivković Ivandekića zemljodilca za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palmotićevoj ulici. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

177. F:47 III  340/1921

Molba Industrije željeznog nameštaja i metala d.d. za izdavanje dozvole za dogradnju radionice i stana na Palićkom putu i po završetku gradnje molba za izdavanje upotrebne dozvole. Senatska odluka sa dozvolom za gradnju i dozvolom za upotrebu radionice i stana.

L:7

 

178. F:47 III  345/1921

Molba Marka Bačića za izdavanje dozvole za gradnju salaša (kuće) na Bikovu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

179. F:47 III  348/1921

Molba Janoš Takač Šante za izdavanje dozvole za gradnju kuće u buckanim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

180. F:47 III  358/1921

Molba Vranje i Antuna Bilinovića za izdavanje dozvole za gradnju salaša (kuće). Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

181. F:47 III  359/1921

Molba Nikole Marcikića za izdavanje dozvole za gradnju salaša (kuće) u Žedniku.   Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

182. F:47 III  361/1921

Molba Grge Mihaljevića za izdavanje dozvole za gradnju salaša (kuće) u srednjem tavankutu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

183. F:47 III  369/1921

Molba Fele Jurića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

184. F:47 III  374/1921

Molba Deneša Vajcenfelda za izdavanje odobrenja za promenu građevinske dozvole za gradnju sušione na senćanskom putu. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

185. F:47 III 376/1921

Molba Gornjobačkog udruženog paromlinskog d.d. za izdavanje dozvole za popravku, dogradnju fabričkog dimnjaka. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

186. F:47 III  380/1921

Molba za Blaže Lukačevića izdavanje dozvole za gradnju kuće u Gornjrm Tavankutu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

187. F:47 III  381/1921

Molba Stipana Tereka (Török) za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Ludošu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

188. F:47 III  383/1921

Molba Jovana Šiha za izdavanje dozvole za gradnju kuće u VIII krugu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

189. F:47 III 387/1921

Molba Nikole Jovanovića, trgovca iz Valjeva za izdavanje dozvole za podizanje sušione za voće na segedinskom putu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

190. F:47 III  389/1921

Molba Mihajla Prokeša za izdavanje dozvole za prepokrivanje svojih kuća (Bene Sudarevića 8 i 10) crepom umesto dotadašnje šindre.  Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

191. F:47 III  390/1921

Molba Aleksandera Siracki za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Žedniku. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

192. F:47 III  391/1921

Molba Antuna Poljvaša za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Tompi (Šaškalapoš). Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

193. F:47 III  399/1921

Molba Mirka Poljakovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

194. F:47 III 406/1921

Spisi u vezi nabavke grbova (beli orao sa krunom, jugoslovenska trobojka), i natpisa (latinicom i ćirilicom) za varošku kuću, od pečujske firme Žolnai. Senatska odluka za kupovinu od predložene firme.

L:21

nem.,mađ.,sr.

 

195. F:47 III 413 /1921

Molba Martina Vukova za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Žedniku. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

196. F:47 III  416/1921

Molba Artura Polaka za izdavanje dozvole za podizanje zgrade za smeštaj lokomobila (parne mašine) porde sopstvene kuće – Paje Kujundžića 128. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

197. F:47 III  419/1921

Molba Nikole Mihajlovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Tavankutu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

198. F:47 III  424/1921

Molba Jele Vidaković za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Bačkoj ulici 46 i njena izjava da će kuću porušiti ako se na tom mestu bude otvarala ulica.

L:3

 

199. F:47 III  425/1921

Molba Miloša Damjanovića za izdavanje dozvole za gradnju krupare pored svoje kuće na pustari Verušić. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

200. F:47 III 428/1921

Molba Ivana Gršića (Grsity) za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Kelebiji. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

201. F:47 III  441/1921

Molba Ilone Nađ Keđeši za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Šebešiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

202. F:47 III  442/1921

Raspis Građevinske direkcije, Novi Sad, da je Ministarstvo građevina  nadležno za izdavanje dozvola električnim centralama.

L:1

 

203. F:47 III  443/1921

Molba Đure Ril (Rill) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Majšanskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

204. F:47 III  444/1921

Molba Josipa Hatvana za izdavanje dozvole za gradnju kuće na svom placu u Maj[anskim vinogradima br. 276. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

205. F:47 III  448/1921

Molba Ignjata Frenkela (Fränkel), vlasnika firme Prva subotička industrijalna tvornica kemikalija, za izdavanje dozvole za gradnju prizemnog objekta za radionicu, na adresi Majšanski put 137. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

206. F:47 III  449/1921

Molba Hartmana i Konena za izdavanje dozvole za gradnju magacina (šupe) na Palićkom putu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

207. F:47 III  452/1921

Molba Ise Krnajski Belovljeva za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanicee pored srpske škole na Kelebiji. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

208. F:47 III  463/1921

Molba Josipa Lukača za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Radanovcu (Lenardov vinograd) . Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

209. F:47 III  465/1921

Molba Stipana Nađ Kanas za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Majšanskim vinogradima br. 87. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

210. F:47 III  471/1921

Molba Lajoša Majlata za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Bajski put 40. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

211. F:47 III 475/1921

Molba Ivana Seleši Vago (Szőlősi Vágó) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Majšanskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

212. F:47 III  478/1921

Molba Laze Kulundžića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na pustari Verušiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

213. F:47 III  483/1921

Molba Tome Zubelića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Doljnjem Tavankutu . Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

214. F:47 III  492/1921

Molba Stipana Silađi za izdavanje dozvole za gradnju kuće na  Kelebiji. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

215. F:47 III  501/1921

Molba Ivana Čorba za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Tompi. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

216. F:47 III  519/1921

Molba Jose Vahtela za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Devojačka ul. 6. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

217. F:47 III  520/1921

Molba Milivoja Marijanova za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Kelebiji. Senatska odluka da je molba bespredmetna pošto je silom političkih prilika to zemljište u Madžarskoj.

L:1

 

218. F:47 III  525/1921

Molba vlasnika firme Mirko Rotman, ljevaonica, željezni i mjedni nameštaj i mašinska tvornica za izdavanje dozvole za rušenje stare i podizanje nove radionice, ul. Cara Lazara 7. Senatska odluka sa kojom se to odbija, pošto u I građevnom kotaru  nije dozvoljeno podizanje fabričkih radionica, a preko tog zemljišta planira se otvaranje Radialnog puta prema Dudovoj šumi.

L:3

 

219. F:47 III  531/1921

Molba Stjepana Kladeka za izdavanje dozvole za dogradnju, proširenje dvorane (kafane) hotela «Nacional» (Aleksandrova 10). Senatska odluka kojom se molba odbija jer predložene izmene ne zadovoljavaju propise.

L:10

 

220. F:47 III  532/1921

Molba Luke Vigode za izdavanje dozvole za gradnju kuće u segedinskim vinogradima (Konen naselje). Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

221. F:47 III  535/1921

Molba Rozalije Horvat za izdavanje dozvole za gradnju kuće u segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

222. F:47 III  539/1921

Molba Jose Palinkaša za izdavanje dozvole za gradnju kuće (mala Tompa) . Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

223. F:47 III  543/1921

Molba Đene Lastovića (Lastovich) za izdavanje dozvole za izgradnju pčelinjaka u sopstvenom vinogradu (tompanski pašnjak). Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

224. F:47 III  548/1921

Molba majora u penziji Đorđa Tošića, vlasnika firme «Centralni posrednički biro»  za izdavanje dozvole za postavljanje okvira za reklame za svoju firmu na Gradskoj kući. Senatska odluka kojom se ona odbija. Ponovljena molba, kojom stranka traži poništenje odluke, pošto ona duboko vređa Srbijance. Senatska odluka kojom u celosti osnažuje svoju raniju negativnu odluku.

Prilog: isečak sa reklamom firme iz novina

L:6

 

225. F:47 III  552/1921

Molba Paje Šokčića za izdavanje dozvole za gradnju mlina na Šebešiću. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

226. F:47 III  555/1921

Molba Andrije Konca za izdavanje dozvole za gradnju kuće, nabijanice sa krovom od trske, u vagojarašu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

227. F:47 III  559/1921

Molba firme «Patria» za izdavanje dozvole za dogradnju pomoćnih zgrada i ograde u bivšoj fabrici «Bucka». Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

228. F:47 III  563/1921

Tabelarni iskaz izdatih građevinskih dozvola od 1.10. 1921. do 30.09.1921. godine, ukupno 232, sa podacima o vlasniku gradnje, vrsti objekta, projektantom i preduzimačem, koji se dostavlja Građevinskoj diekciji u Novi Sad.

L:6

 

229. F:47 III  579/1921

Molba Jose Palinkaša za izdavanje dozvole za gradnju kuće (mala Tompa) . Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

230. F:47 III  580/1921

Molba Adolfa Rotmana za izdavanje dozvole za podizanje magacina u svome dvorištu, VI kr, Vukovićeva 26.

Prilog: 2 kom. tehničkih projekata objekta

L:3

 

231. F:47 III  582/1921

Molba Jose Česko za izdavanje dozvole za gradnju kuće (Doljnji Tavnakut) . Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

232. F:47 III  589/1921

Molba Eve Galato (iz Jesenica) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Jugovićevoj ulici 4. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

233. F:47 III  597/1921

Molba Mozeša Markuša za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Radanovcu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

234. F:47 III  607/1921

Molba za Paje Evetovića izdavanje dozvole za gradnju kuće (oktobar 1921.) u Varaždinskoj ulici 16. Senatska odluka sa dozvolom. Molba za izdavanje dozvole za stanovanje u završenoj kući i senatska dozvola za to (januar 1923.).

L:6

 

235. F:47 III 608/1921

Molba Đule Mitlera (Mittler Gyula) za izdavanje dozvole za gradnju radionice i skladišta u ulici Skotus Viatora 10. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

236. F:47 III  609/1921

Molba Stipana Prćića za izdavanje dozvole za gradnju kuće pored Šandora (Köves dülö) . Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

237. F:47 III  612/1921

Molba Antuna Salme za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Šupljaku. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

238. F:47 III  613/1921

Molba Josipa Peiča za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Šupljaku. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

239. F:47 III  615/1921

Molba Josifa Vidakovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u segedinskim vinogradima. Senatska odluka da molioc podnese nacrte gradnje da bi mu se mogla izdati tražena dozvola.

L:3

 

240. F:47 III  620/1921

Molba Franje Nađa (Nagy Franyo) za izdavanje dozvole za dogradnju svoje kuće, Vukovićeva 17. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

241. F:47 III  622/1921

Molba Ivana Zubelića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Tavankutu. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

242. F:47 III  625/1921

Molba Petra Sekulića za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Vučidol 57. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

243. F:47 III  631/1921

Ostavka članova Stanbenog odbora (Radovan Pivarev, apotekar, Nikola Tabaković, Velimir Micić, Svetozar Radišin, Kosta Petrović, Nikola Redatin). Senatska odluka da su članovi imenovani od strane Ministarstva, pa Senat ne može uzeti na znanje takvu ostavku.

L:3

 

244. F:47 III  636/1921

Molba Rusko-SHS kluba u Subotici za reparaciju lifta u gradskoj zgradi, Cara Dušana 1, gde klub ima na 3. spratu dodeljene prostorije. Senatska odluka da se materijal neophodan za popravku, konopac od žice još ne može nabaviti.

L:2

 

245. F:47 III  643/1921

Molba Jovana Mamužića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Prešernovoj ulici 23. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

246. F:47 III  650/1921

Molba Hermana Dojča (Hermann Deutsch) za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Save Tekelije 6 . Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

247. F:47 III 661/1921

Molba vlasnika firme Heiduska i Herman za izdavanje dozvole za gradnju kuće dvokatnice u Karadžićevoj 12. Senatska odluka sa dozvolom.

L:13

 

248. F:47 III  674/1921

Molba Đure Matatića za izdavanje dozvole za gradnju kuće, mala Tompa. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

249. F:47 III  694/1921

Molba Mihajla Lakatoša za izdavanje dozvole za gradnju kuće na pustari Ludoš br.130. Senatska odluka sa dozvolom.

L:2

 

250. F:47 III  695/1921

Molba Andrije Lakatoša za izdavanje dozvole za gradnju kuće  na pustari Ludoš br.131. Senatska odluka sa dozvolom.

L:3

 

251. F:47 III  700/1921

Dve senatske odluke o otkupu zemljišta u palićkim vinogradima u cilju regulisanja ulične linije od Vilima Konena.

L:2

 

252. F:47 III  711/1921

Molba Lojzije Vujković Bukvina, krčmara za naknadno izdavanje dozvole za podizanje ledenice, koju je on u svome dvorištu (Hercegovačka 103) već iskopao i sagradio ciglom. Senatska odluka sa dozvolom i prijavom Kapetaniji zbog učinjenog prekršaja.

L:2

 

253. F:47 III  716/1921

Spor dr Bele Kuneca (Kunetz) i uprave Državne gimnazije oko podizanja ograde na gruntu Kunecovih u Gimnazijskoj ulici. Predmeti od 1921. do 1926. godine.

L:40

 

254. F:47 IV  3/1921

Dopis Generalnog konzula u Beču kojim se od gradskih vlasti traži da utvrde podatke o zavičajnosti dr Adalberta Pateka. Potvrđeno da je on rođen u Subotici 1844. a da se odselio 1912. godine.

L:5

 

255. F:47 IV 23/1921

Spisi u vezi potvrđivanja zavičajnosti Bele Kočiša, koji studira u Budimpešti u cilju njegovog povrtaka u Suboticu. Potvrda da je rođen u Subotici 1894. godine.

L:7

 

256. F:47 IV 26/1921

Molba apotekara Mavra Štadlera za izdavanje potvrde da je nadležan u Subotici, radi nostrifikacije diplome. Potvrda kojom se dokazuje da je već 10 godina nastanjen na Paliću (br.104).

L:4

 

257. F:47 IV 27/1921

Molba Imre Nađa (Nagy Imre) apotekara, rodom iz Mokrina, za izdavanje potvrde da je nadležan u Subotici, radi nostrifikacije diplome. Potvrda kojom se dokazuje da je već 10 godina nastanjen u Subotici u I krugu.

L:4

 

258. F:47 IV 30/1921

Molba Đene Dečei (Decsy Jenő) apotekara, za izdavanje potvrde da je nadležan u Subotici, radi nostrifikacije diplome. Potvrda kojom se dokazuje da je on 63. godine star, neoženjen, od 1906. godine nastanjen u Subotici u VI krugu

L:5

 

259. F:47 IV 33/1921

Molba Antuna Ileša (Illes) apotekara, vlasnika apoteke Kod zlatnog krsta, za izdavanje potvrde da je nadležan u Subotici, radi nostrifikacije diplome. Potvrda kojom se dokazuje da je rođen 1875. godine a da od 1903. da boravi  u Subotici u I krugu, br. 62.

L:3

 

260. F:47 IV 40/1921

Molba Đene Jesenskog (Jeszenszky Jenő) apotekara, vlasnika apoteke Kod anđela čuvara, za izdavanje potvrde da je nadležan u Subotici, radi nostrifikacije diplome. Potvrda kojom se dokazuje da je od 1912. godine nastanjen u Subotici u IV krugu.

L:6

 

261. F:47 IV 43/1921

Molba Josipa Tobola za izdavanje potvde o nadležnosti (zavičajnosti) za njegovog sina. Potvrda kojom se dokazuje da je dr Nandor Tobola, liječnik, rođen 1892. godine u Subotici.

L:3

 

262. F:47 IV 47/1921

Spisi u vezi izdavanja potvrde o nadležnosti (zavičajnosti) udovi Andrije Horvata i njenih sinova, koji su podneli zahteve za primanje u zavičajnost.

L:39

 

263. F:47 IV 53/1921

Molba advokta dr Đene Tereka (Török) radi izdavanja potvrde o nadležnosti. Potvrda kojom se dokazuje da je on nadležan u Subotici.

L:5

 

264. F:47 IV 62/1921

Molba Arpada Hali, rođenog u Perastu (Dalmacija) radi izdavanja potvrde o nadležnosti. Senatska odluka kojom se odbacuje molba kao neosnovana .

L:8

 

265. F:47 IV 69/1921

Molba Antuna Merevajlera (Märeveiler) radi izdavanja potvrde o nadležnosti. Potvrda kojom se dokazuje da je on nadležan u Subotici, pošto od 1898. godine boravi u VI krugu.

L:3

 

266. F:47 IV 79/1921

Molba apotekara Aurela Štadlera za izdavanje potvrde da je nadležan u Subotici, radi nostrifikacije diplome. Senatska potvrda kojom se to dokazuje.

L:3

 

267. F:47 IV 82/1921

Molba apotekara Božidara Paušića za izdavanje potvrde da je nadležan u Subotici, radi nostrifikacije diplome. Senatska potvrda kojom se to dokazuje.

L:2

 

268. F:47 IV 85/1921

Molba apotekara Stevana Aradskog za izdavanje potvrde da je nadležan u Subotici, radi nostrifikacije diplome. Senatska potvrda kojom se to dokazuje, pošto je stranka rođena u Subotici 1887. godine i od tada boravi u gradu.

L:4

 

269. F:47 IV 96/1921

Molba Andora Bema (Böhm) radi izdavanja potvrde o nadležnosti. Potvrda kojom se dokazuje da je on nadležan u Subotici, pošto od 1909. godine boravi u gradu.

L:8

 

270. F:47 IV 97/1921

Molba oca Blanke Rajner (Reiner) radi izdavanja potvrde o nadležnosti za nju, da bi mogla doputovati iz Budimpešte. Potvrda kojom se dokazuje da je ona nadležna u Subotici.

L:8

 

271. F:47 IV 101/1921

Molba Regine Kraus udove Gabora Semere, bivšeg profesora, radi izdavanja potvrde o nadležnosti za nju i kćerku Anu, zabavilju. Potvrda kojom se dokazuje da su one nadležne u Subotici.

L:20

 

272. F:47 IV 111/1921

Molba Rožike Cecei Matefi radi izdavanja potvrde o nadležnosti. Potvrda kojom se dokazuje da je ona nadležna u Subotici.

L:6

 

273. F:47 IV 127/1921

Molba udove Đule Frica (Fritz) radi izdavanja potvrde o nadležnosti. Potvrda kojom se dokazuje da je ona nadležna u Subotici.

L:3

 

OD 274. do

a.k.1206,1207,1208,1209

 

274. F:47. IV 130/1921

Molba Bartolomeja Sobonja radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici. Pozitivna senatska odluka o tome pošto je molitelj rođen 1853. u Subotici i od tada tu i boravi i plaća poreze.

L:6

 

275. F:47. IV 157/1921

Molba Arpada Hitera (Hütter Árpád) trgovca radi izdavanja uverenja o služenju vojske. Senatska svedožba o tome da je on rođen 1890. godine i da je vojsku služio od 1915. do 1918. godine u 6. domobranskom pešadisjkom puku.

                                               L:2

 

276. F:47. IV 158/1921
           Molba Antuna Balaževića radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici. Pozitivna senatska odluka o tome pošto je molitelj rođen 1899. u Subotici i od tada tu i boravi i plaća poreze.

L:2

277. F:47. IV 165/1921

Molba udove Lajče Krausa radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici za njenog sina Lea Ladislava Krausa (r. 1893.), lekara, koji je studije završio u Čehoslovačkoj, a želi da se vrati u Suboticu. Senatska odluka da je molba manjkava te se odlaže u arhivu.

L:12

 

278. F:47. IV 177/1921

Molba udove Jovana Lantoša, bivšeg učitelja, radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici za njenog pok. muža. Prepiska sa organima vlasti u Apatinu i Militiću o nadležnosti i podacima o njemu.

L:20

 

279. F:47. IV 239/1921

Molba Franje Vukova radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) koje mu je potrebno u postupku skidanja sekvestra sa zemlje u Žedniku. Službena potvrda da je Vukov nadležan u Subotici.

L:3

 

280. F:47. IV 240/1921

Molba Zoltana Dohanja, trgovca drvima, radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti). Porodica mu je rodom iz Madaraša, ali već 30 godina stanuju u Subotici. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:4

 

281. F:47. IV 254/1921

Molba Dionizija Ladanji radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti), koje mu je potrebno za upisivanje na inostrani univerzitet. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:3

 

282. F:47. IV 258/1921

Molba Mirka Prokeša (Prokesch) radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) za njegovu sestru Mariju Prokeš, koja se nalazi u umobolnici u Budimpešti, a kojoj je on tutor. Službena potvrda da je ona nadležna u Subotici.

L:3

 

283. F:47. IV 260/1921

Molba inž. Hermana Webera (r.1896.) za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti), koje mu je potrebno radi traženja posla u Južnoj Srbiji. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:3

 

284. F:47. IV 264/1921

Molba lečnika dr Samuela Junga za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) za sebe, kao i za kćerke – Jozefu (r. 1903.) i Elviru (r.1907.). Službena potvrda da su oni nadležni u Subotici.

L:16

 

285. F:47. IV 266/1921

Molba Ernesta Lanjija (Lányi) za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici, koje mu je potrebno radi polučenja mirovine. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:5

 

286. F:47. IV  275/1921

Molba Matilde Rotšild (Rotschild) za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici. Službena potvrda da ona nije nadležna u Subotici.

L:3

 

287. F:47. IV 278/1921

Molba Alberta Šulhofa, tvorničara cipela, za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) za njegovu kćerku Elizabetu Šulhof (r. 1903.), koja želi nastaviti školovanje na univerzitetu u Beču. Službena potvrda da je ona nadležna u Subotici.

L:5

 

288. F:47. IV  279/1921

Molba Franje Malagurskog, direktora bioskopa Korzo, za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:2

 

289. F:47. IV  284/1921

Molba Josipa Hausera, trgovca, za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici za njegovog maloletnog sina Andriju Hausera (r.1909.), u svrhu produženja školovanja u inostranstvu. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:3

 

 

290. F:47. IV  294/1921

Molba Friđeša (Fridrich) Remenji, zubarskog tehničara, za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti). Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:4

 

291. F:47. IV  298/1921

Molba Stevana Jaramazovića (r.1883.), trgovca, za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti). Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:17

 

292. F:47. IV  301/1921

Molba Šimuna Milankovića za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti). Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:2

 

293. F:47. IV  316/1921

Molba Đule Mortenzona (r.1855. u Subotici) za izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti). Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:3

 

294. F:47. IV  325/1921

Molba Edena Nađa (Nagy Ödön), advokata, radi izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) za njegovog brata Dani Nađa, koji boravi u Budimpešti.. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:6

 

295. F:47. IV  333/1921

Molba Martina Lenkaja, službenika Državnih železnica, radi izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti), koje mu je potrebno radi promene imena i prezimena u srpsko – Marjan Mihaljević. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici. (u 1921.godini) Molba Marjana Mihaljevića radi izdavanja uverenja o zavičajnosti za njegovog adoptiranog sina dr Tibora Čanji, advokata. (1928.) Odluka gradskih vlasti kojom se ta molba odbija.(1930.)

L:33

 

296. F:47. 341IV  /1921

Molba Zoltana Rozentala, trgovca, radi izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti). Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:6

 

297. F:47. IV  349/1921

Molba Jakova Kuneca (Kunetz) (r.1870. u Subotici), bankara, radi izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti). Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:3

 

298. F:47. IV  350/1921

Prilozi koji se odnose na molbu Janoša Seleši Vago radi izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici.

L:9

 

299. F:47. IV  361/1921

Molba  udove Jose Vujković Lamić radi izdavanje uverenja da je njen suprug nestao kao vojnik 1914. godine. Službena potvrda da je on kao vojnik 86. pešadijskog puka nestao 1914. godine.

L:2

 

300. F:47. IV  362/1921

Molba Andora Dajča radi izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti), koja mu je potrebna radi ženidbe u Čehoslovačkoj. Službena potvrda da je on nadležan u Subotici.

L:2

 

301. F:47. IV  365/1921

Molba Jene Ungara radi izdavanje uverenja da se prijavio u vojsku KSHS. Službena potvrda da je Jene Đule Ungar zaveden u spisak vojnih obveznika u Subotici.

L:2

 

302. F:47. IV  366/1921

Molba udove Deziderija Hauera, Margit Sobonja, sa prilozima, radi izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici.

L:7

 

303. F:47. IV  370/1921

Molba  Šumske uprave u Subotici radi izdavanje uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) za lugare: Đuru Šmeka, Adama Tota i Jovana Mihalja.  Prepis odgovora nadležnih vlasti da svaki pojedinačno mora podneti molbu.

L:2

 

304. F:47. IV  374/1921

Molba Stevana Kučere, obrtnika, radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici za njegovog sina Matiju Kučeru. Prilog: izvod iz matičnih knjiga za Matiju Kučeru i njegovu porodicu.

L:6

 

305. F:47. IV 400/1921

Molba Kalmana Pertiča radi izdavanja uverenja o  nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici, koja mu je potrebna radi povratka iz Budimpešte u Suboticu.

L:4

 

306. F:47. IV 406/1921

Prepiska Opštinskih poglavarstava Bajša i Odžaci u vezi molbe Antuna Stipića iz Stanišića  radi izdavanja uverenja o nadležnosti (zavičajnosti) u Subotici.

L:4

 

307. F:47. IV 412/1921

Molba Ženi Lebl (Jenny Löbl) radi izdavanja uverenja o nadležnosti  u Subotici.

L:6

 

308. F:47. IV 416/1921

Molba dr Đule (Jullius) Vermeša  (r. 1882. u Budimpešti) radi izdavanja uverenja o zavičajnosti u Subotici, koja mu je potrebna radi povraćaja još 1914. godine uplaćenog predujma (kapare) za automobil marke Pežo. Odluka da je on nadležan u Subotici, pošto je zavičajnost stekao 1910. godine.

L:9

 

309. F:47. I 1/1922

Prepis senatskog skupštinskog zapisnika od 22.01.1922. godine. Mesečni izveštaji (januar-novembar 1922.) gradonačelnika, gradskih tela i organa Proširenom Senatu; gradskog fizika, gradskog veterinara, policijsko kapetanskog zvanja (redarstva), poreznog otseka. Gradski fizik u svojim izveštajima sumira zdravstveno stanje populacije, broj  lečenih bolesnika u gradskoj bolnici, broj rođenih i umrlih, itd. Veterinar izveštava o stanju u gradskoj klanici i stanju stoke (živinskog zdravstvenog stanja). Veliki kapetan daje podatke o bezbednosnom stanju, broju učinjenih  kaznenih dela, dok poreski otsek izveštava o ubranim porezima.

L:60

 

310. F:47. I /1922

Prepisi zapisnika sa sednica Proširenog Senata od 15.12.1921. godine, 24.01.1922. godine i 23.06.1922. godine, koji su upućeni Ministarstvu unutrašnjih dela.

L:73

 

311. F:47. I 4/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Samuila Nađa (r. 1872. u Čekni) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS.

L:3

 

312. F:47. I 9/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se ne uvaži molba Lipota Ingusa za sticanje državljanstva Kraljevine SHS -optiranjem.

L:1

 

313. F:47. I  13/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Pavla Tonaija (Tonay) (r. 1904. u Čonoplji), po narodnosti Mađara, za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:5

 

314. F:47. I 16/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba udove Franje Šrameka Marije rođ. Birkaš (r.1877. u Subotici), po narodnosti Mađarice, za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:5

 

315. F:47. I 17/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba udove Dezidera Dečija (Decsy) Lujze rođ. Brener  (r.1875. u Subotici), po narodnosti Mađarice, za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:5

 

316. F:47. I 18/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Marije Hadnađ (r. 1866. u Subotici) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem.

L:5

 

317. F:47. I 19/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Arnolda Seneša (r. 1864. u Nadašdu ), direktora banke, po narodnosti Jevreja, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem. Popratni akti o uručivanju rešenja o primanju državljanstva 1922. godine i dugovanju za gradske takse, koje ni 1931. godine, nisu mogle biti naplaćane od njegove udove, koja je otselila u Mađarsku.

L:13

 

318. F:47 I 20/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Antuna Lihtšajndla  (r. 1895. u Temišvaru) ravnatalja «Bosnafilm d.d.» za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem. Popratni akti molioca, krštenica, venčani list, izjava da mu je hrvatki – materinski jezik.

L:13, sr.,rum., nem.

 

319. F:47 I  21/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Ištvana Cajlika, umirovljenog upravitelja Ekonomske (Poljoprivredne) škole na Paliću, po rasi i jeziku – Mađara, i članova njegove porodice za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu. Prilozi molioca – krštenice.

L:24

 

320. F:47 I 24/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Aleksandra Molcera (r. 1876. u Subotici), zidara, po narodnosti Mađara, te njegove supruge i kćerke,za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu. Prilozi molioca – krštenice i venčani list.

L:12

 

321. F:47 I 25/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba opatice-učiteljice Marie Rihardis-Srenko (r. 1897. u Kaloči) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS.

L:3

 

322. F:47 I 26/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba advokata dr Feliksa Lancija (r. 1880. u Subotici, kao Löwy), po narodnosti Mađara, te njegove supruge i 3 dece, za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu. Prilozi molioca – krštenice i venčani list.

L:15

 

323. F:47. I 28/1922

Izjava supruge Bart (Barth) Henrika, Kristine Kopilovič (Kopilovisc Krisztina) data beogradskoj amerikanskoj vlasti , da ona želi zadržati američko državljanstvo koje joj pripada po mužu.

L:3

 

324. F:47. I 29/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Pala Sarića (r. 1843. u Subotici), po sopstvenoj izjavi po narodnosti Mađara, za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu. Prilozi molioca – krštenica i venčani list.

L:10

 

325. F:47. I 30/1922

Molba Regine Štrasburger (r. 1872. u Kiškerešu) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS.

L:1

 

326. F:47. I 32/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Ljudevita Silbermana, železničkog činovnika, (r. 1879.), za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem. Odluka o prijemu u zavičajnost grada Subotice uz naplatu takse. Plenidbeni zapisnik, pošto stranka do 1931.g. nije uplatila traženu sumu, i izveštaj da se 1928.g. preselila u Zagreb.

L:14

 

327. F:47. I 38/1922

Predlog gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Antuna Urbaneka, trgovca (r. 1878. u Budimpešti), za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem.

L:3

 

328. F:47. I  39/1922

Molba Josipa Bema (Böhm) rođenog u Subotici, staklara,  za dozvolu nastanjivanja u Subotici i sticanje državljanstva Kraljevine SHS.

L:2

 

329. F:47. I  42/1922

Predlog gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba dr Dezidera Valija, lekara  (r. 1870. u Subotici), po sopstvenoj izjavi po narodnosti Mađara, za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:5

 

330. F:47. I  43/1922

Predlog gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba dr Elemera Vinklera  (r. 1882. u Subotici), advokata, i njegove porodice za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:13

 

331. F:47. I  44/1922

Spisi sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Aleksandra Ćosića, inženjera kod Državnih železnica za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem.

L:1

 

332. F:47. I  47/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba dr Ernea Sajferta (Seifert)  (r. 1883.), advokata, i njegove porodice za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:7

 

333. F:47. I  48/1922

Molba Dezidera Valija ml.  (r. 1900.)  za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu radi nastavka studija u Budimpešti. Pošto mu je porodica već podnela takvu molbu, molioc odustaje od postupka.

L:4

 

334. F:47. I  49/1922

Molba Tiburcija Valija (r. 1902.)  za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu radi nastavka studija u Debrecenu. Pošto mu je porodica već podnela takvu molbu, molioc odustaje od postupka.

L:3

 

335. F:47. I  50/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Stevana Vinklera  (r. 1898. u Subotici), za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu radi nastvljanja studija u Budimpešti.

L:4

 

336. F:47. I  53/1922

Molba Josipa Palačeka, trgovca radi dobijanja građanstva (državljanstva Kraljevine SHS). Pošto je utvrđeno da je on punopravni državljanin, molba je bezpredmetna.

L:2

 

337. F:47. I  54/1922

Molba Makse Rotbarta (Rothbart)  radi dobijanja državljanstva Kraljevine SHS. Pošto je utvrđeno da nije stekao uslove za optiranje, molba je bezpredmetna.

L:3

 

338. F:47. I  56/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Jolanke Kornhauzer (r. 1901.), za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem.

L:10

 

339. F:47. I  57/1922

Molba Avrama Fridmana, upravitelja Židovske banke radi dobijanja državljanstva Kraljevine SHS. Pošto je utvrđeno da je stekao nadležnost pre 1910. godine i potiče sa teritorija koje su pripale Kraljevini SHS, nema potrebe za postupkom optiranja.

L:1

 

340. F:47. I  60/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Stipana Varge  za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:5

 

341. F:47. I  65/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Evgenija Krausa (r. 1877. u Baji), za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem.

L:3

 

342. F:47. I  67/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba direktora mlina Margit, Oskara Nojmana (r. 1866. u Budimpešti)za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem.

L:4

 

343. F:47. I  70/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Šandora Sabo Kasiba  za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu. Prilozi molica: krštenica.

L:8

 

344. F:47. I  75/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Olge Langar  za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:9

 

345. F:47. I  78/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Jovana Čajkaša, poštanskog činovnika,  za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu. Prilozi molioca: izvodi iz matičnih knjiga rođenih i venčanih.

L:13

 

346. F:47. I  79/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Grge Lihtnekerta, hoteliera za sticanje državljanstva KSHS, optiranjem za tu državu.

L:6

 

347. F:47. I   81/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Milana Kurjakovića (r. 1895.g. u Temišvaru)  za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:5

 

348. F:47. I   84/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Đure Vince za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:6

 

349. F:47.  I 85/1922

Utvrđivanje državljanstva po molbi kapetana u mirovini Antuna Filipovića, sada subotičkog stanovnika, zaposlenog kog Skladišno i otpremno d.d. Iz prepiske se ustanovilo da je on autohtoni Bosanac, rođen u Bihaću, te prema tome i državljanin Kraljevine SHS.

L:8

 

350. F:47.  I 86/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Davida Grosbergera, trgovca (r. 1890.g. u Bonjhadu)  za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:4

 

351. F:47.  I  89/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Ivana Ujčića (r. 1888.) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:3

 

352. F:47.  I  98/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Ernesta Fišera, štampara (r. 1885.) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:10

 

353. F:47. I  101/1922

Dopis Provetnog inspektorata Potiskog sa upitom da li ima učitelja sa subotičkog područja koji su optirali za strano državljanstvo i odgovor da takvih nema.

L:1

 

354. F:47.  I  107/1922

Prepiska gradskih vlasti u vezi odluke donešene na gradskoj skupštini (Proširenom Senatu) 30.03.1922. godine, P.S. 13, br. 6435/1922, o podizanju zajma u iznosu od 1 500 000 dinara, za potrebe Grada. Žalbe nekoliko gradskih odbornika (Ivana Crnkovića, narodnog poslanika, i drugih), Udruženja zemljoposednika (sa pojedinačnim potpisima članova) s  Ministarstvu unutrašnjih dela na takvu odluku, sa molbom da ono ne odobri takav zajam. Spisak podignutih zajmova (dugova) grada od 1890. do 1917. goodine. Prilog: štampani proračun grada Subotice za 1922. godinu.

L:94

 

355. F:47. I  108/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Jovana Živanovića za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:3

 

356. F:47. I  109/1922

Dopis Oblasne finansijske direkcije za Banat, Bačku i Baranju sa uputstvom za naplatu taksi prilikom izdavanja uverenja o državljanstvu.

L:1

 

357. F:47. I  111/1922

Prepiska Saveta  grada Novog Sada i Senata Subotice u predmetu utvrđivanja zavičajnosti udove Stevana Hodoši rođ. Katarine Perlaki.

L:20

 

358. F:47. I  112/1922

 

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Marije Dombaj (Dombay)  za sticanje državljanstva Kraljevine Rumunije, optiranjem za tu državu.

L:3

 

359. F:47. I  123/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba dr Lazar Orčića, glavnog bilježnika  (r. 1893. u Subotici) za promenu prezimena u – Oršić. Odobrenje da se tražena promena sprovede u matičnim knjigama.

L:5

 

360. F:47. I  125 /1922

Odluka gradskih vlasti da ne uvaži molbu Vlade Grbića za oprost plaćanja bolničkih troškova u iznosu od 100 dinara, pošto molioc raspolaže kućom sa 200 hvati piska u vrednosti od 10 000 dinara.

L:2

 

361. F:47. I  126/1922

Odluka Proširenog Senata (PS) da se pošalje izaslanstvo, sastavljeno od po jednog predstavnika svake stranke u PS, na svečanost venčanja Kralja Aleksandra I.

L:7

 

362. F:47. I  128/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Jovana Bergla, staklara (r. 1873.) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:11

 

363. F:47. I  129/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Stevana Satmari,  za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:13

 

364. F:47. I  133/1922

Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela o uvaženoj opciji za državljanstvo Kraljevine SHS, Antuna Seleši.

L:3

 

365. F:47. I  135/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba ud. Stipana Fajta za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:3

 

366. F:47. I  137/1922

Propratni akti molbe Josipa Zidarića za dobijanje državljanstva Kraljevine SHS, koje mu je potrebno radi upisa u školu ratne mornarice.

L:2

 

367. F:47. I   140/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Isidora Fišera, trgovca (r. 1872 u Mohaču.) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:5

 

368. F:47. I  141/1922

Prepis Uredbe o sticanju i gubitku državljanstva  Kraljevine SHS od 25.11.1920. godine, i uputstva povodom toga akta. Odluka o stavljanju van snage tih propisa, nakon donošenja novog Zakona o državljanstvu od 1.1.1929. godine.

L:7

 

369. F:47. I  145/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela da se uvaži molba Eržebet Buzaš za sticanje mađarskog državljanstva, optiranjem za tu državu.

L:4

 

370. F:47. I  146/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela (MUD) da se uvaži molba Mikše Rona, trgovca (r. 1886. u Estergomu), jevrejske narodnosti, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Dopis Ministarstva iz 1924. godine, kojim se odbija takva molba

L:4

 

371. F:47. I  151/1922

Spisi u vezi molbe štamparskog pomoćnika Đorđa Derflingera za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

10

 

372. F:47. I  154/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Aurela Štadlera, apotekara (r. 1894.), mađarske narodnosti, i njegove pporodice, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:7

 

373. F:47. I  155/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Mavre Štadlera, apotekara (r. 1855.), jevrejske narodnosti za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:7

 

374. F:47. I   158/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Josifa Alberta, učitelja, mađarske narodnosti, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:3

 

375. F:47. I  159/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Adolfa Mezei, trgovca, i njegove supruge Roze Fridman,  oboje jevrejske narodnosti, za sticanje državljanstva Kraljevine Rumunije, optiranjem za tu državu.

L:3

 

376. F:47. I  164/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Henrika Griča, berbera, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:15

 

377. F:47. I  166/1922

Molba srpske pravoslavne crkvene općine u Bačkoj Topoli da se naselje Zobnatica pripoji u crkvenom, i političko adminstrativnom pogledu opštini Topola. Odluka gradskih vlasti da se takvoj molbi ne može uduvoljiti. Spisak velikih poseda na pustari Zobnatica, Pere Lelbah – 2141 jutara, dr Bela Percel – 813, Đula Lelbah – 995, itd.

L:5

 

378. F:47. I  170/1922

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa spiskom adresa diplomatskih i konzularnih predstavništava Kraljevine SHS.

L:4

 

379. F:47. I  177/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Ivana Jarića, (1896.) poslužitelja, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:2

 

380. F:47. I   178/1922

Prepis odluke Ministarstva unutrašnjih dela sa uputstvom o davanju državljanstva.

L:1

 

381. F:47. I  184/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Mije Vidora, konobara, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu (avgust 1922.). Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja (jun 1924.).

L:6

 

382. F:47. I  188/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Ljudevita Konja, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da mu je Ministarstvo rešenjem iz 1923. godine odbilo molbu. Molba odbijene stranke Senatu iz 1926. godine, da mu se pismeno dostavi to rešenje.

L:5

 

383. F:47. I  192/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Adolfa Glida, (r. 1863. u Bačkom Monoštoru) kožara, i njegove porodice, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:3

 

384. F:47. I  193/1922

Molba Adolfa Glida da mu se izda svedočanstvo o nadležnosti u Subotici, radi sticanje državljanstva Kraljevine SHS. Stranka potpisala da odustaje od molbe.

L:1

 

385. F:47. I  196/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Aleksandra Špicera, učenika, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu (1923.). Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja (1924.).

L:7

 

386. F:47. I  198/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Jelene Dojč (Deutsch), domaćice, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu (novembar 1922.). Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju moliteljice (1923.).

L:7

 

387. F:47. I  199/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Paule Dojč (Deutsch), domaćice, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu (novembar 1922.). Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju moliteljice (1923.).

L:16

 

388. F:47. I  202/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Rozalije Klajn (Klein), domaćice, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu (novembar 1923.). Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju moliteljice (1924.).

L:5

 

389. F:47. I   215/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba ravnatelju “Union d.d.” Emilu Ledereru  za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja, pošto boravi u Subotici tek od 1919. godine.

L:

 

390. F:47. I   219/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Nikole Kona za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu (oktobar 1923.). Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja (1924.).

L:5

 

391. F:47. I   224/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Geze Nađa (Nagy), mehaničara, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja (1924.).

L:8

 

392. F:47. I   225/1922

Predmet u vezi molbe Jovana Arkoši za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Odluka gradskih vlasti da je molitelj subotički stanovnik.

L:7

 

393. F:47. I   229/1922

Predmet sa spisima  u vezi molbe dr Evgenija Tolnaja (r. 1884. u Klužu), sekretara kod Državnih železnica, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu .

L:8

 

394. F:47. I   231/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Eugena Kiša (Kiss Jenö), slikara, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja.

L:5

 

395. F:47. I  236 /1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Bernata Adlera, trgovca (r. 1853. u Segedinu), za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

396. F:47. I   237/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Jovana Almaši, berbera (r. 1877. u Kiškunfelđahazi)), za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja.

L:6

 

397. F:47. I   248/1922

Dopis Direkcije državne statistike sa zahtevom da se ispune i dostave statistički listići  o rođenima, venčanima i umrlima za period  1920.-1922. godine. Izveštaj gradskog Matičarskog zvanja da su oni dostavili određen broj listića, ali da još nedostaje 13 717 listića.

L:8

 

398. F:47. I   249/1922

Prepis rešenja Ministarstva unutrašnjih dela o novim nazivima općina i zaselaka u Torontalskoj i Bačko- bodroškoj županiji.

L:1

 

399. F:47. I   251/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Branka Pakaškog, studenta prava (r. 1899. u Sirigu), za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu

L:1

 

400. F:47. I   258/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Mirka Heša (Hös Imre), slikara, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

L:11

 

401. F:47. I   261/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Andora Rokenštajna, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:6

 

402. F:47. I   264/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Franje Rota (Roth), trgovca,  za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:15

 

403. F:47. I   273/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Zoltana Kardoša, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:7

 

404. F:47. I   277/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Deziderija Zahlera, satara, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Prilozi molitelja – izvodi iz matica krštenih i venčanih.

L:6

 

405. F:47. I   281/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Martina Englendera, cipelara, jevrejske narodnosti, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

406. F:47. I   282/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Jovana Cvenića, berbera, srpsko-hrvatske narodnosti, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

407. F:47. I   286/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Julija Lebovića, trgovca, jevrejske narodnosti, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

408. F:47. I   287/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Helmuta Herš-Bergera, trgovca, jevrejske narodnosti, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu .

L:1

 

409. F:47. I   288/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Ilone Glik (Glück),   za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:12

 

410. F:47. I   291/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Lajče Kaina, glazbenika,  za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:4

 

411. F:47. I   292/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Deže Vamoša /Weiszberger/, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Prilozi molitelja – izvodi iz matica krštenih i venčanih

L:6

 

412. F:47. I   295/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba udove Stipana Tulija (Tully) – Kamile, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu .

L:4

 

413. F:47. I   306/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Eugena Kalmara, jevrejske narodnosti,za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu .

L:1

 

414. F:47. I   309/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Josipa Hajmana (Heiman), za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu .

L:20

 

415 . F:47. I   319/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Ivana Rajca, strojovođe u fabrici Zorka, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:4

 

416 . F:47. I   322/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Lujze Langhamer, krojačice, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj iz 1923. godine da  Ministarstvo  nije uvažilo opciju moliteljice, te njena molba iz 1929. godine da joj se izda uverenje da nije izgubila mađarsko državljanstvo radi useljenja u Mađarsku, u rodno mesto Sekešfervar.

L:6

 

417. F:47. I   325/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Lajče Hegediša, sveštenika, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:8

 

418. F:47. I   326/1922

Molba Josipa Birkaša (r. 1854. u Subotici) sa porodicom u svrhu optiranja za mađarsku državu, pošto je po rasi i jeziku Madžar. Obaveštenje da je zakasnio sa rokom za optiranje.

L:1

 

419. F:47. I   329/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Deneša Ladanji, studenta, jevrejske narodnosti, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:11

 

420. F:47. I   335/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Oskara Bema, privatnog činovnika, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja i izveštaj iz 1931. godine da se on nije mogao pronaći radi naplate dugovanja za gradske takse.

L:9

 

421. F:47. I   341/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba Aleksandra Rozenfelda (r. 1893. Janošhalma), trgovca i njegove supruge Jelisavete r. Berger, te kćerke Ane, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:4

 

422. F:47. I   347/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba   Ide Varga, domaćice,  za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju moliteljice.

L:3

 

423. F:47. I   349/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba  Stevana Marjanovića, slovoslagača, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu . Izveštaj da je Ministarstvo  uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

424. F:47. I   /1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo Leo Hamoš (r. 1900. u Beču, otac Leo Holender) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da  Ministarstvo  nije uvažilo opciju molitelja. Molba gradskim vlastima (1930.) da mu se izda uverenje o zajamčivanju prijema u gradsku zavičajnu vezu u slučaju da stekne državljanstvo Kraljevine Jugoslavije  i dopis gradske policije sa mišljenjem da se moliocu iz principijelnih razloga ne izađe u susret.

L:13

 

425. F:47. I   359/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo Lajčo Volf, obućar, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

426. F:47. I   361/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo dr Đorđe Bondi (r. 1892. u Segedinu), činovnik banke, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

427. F:47. I   362/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo dr Stevan Halmi (r. 1882. u Abonju), lečnik, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

L:5

 

428. F:47. I   364/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo Josip Hološi (r. 1891. u Buzetu) , za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

L:

 

429. F:47. I  365 /1922

Molba Aleksandra Cindrića i supruge, uz prepis iz matične knjige rođenih za njihovih petoro dece, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu,

L:3

 

430. F:47. I   369/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo Tibor Silard /Rokenštajn/, trgovac, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

L:6

 

431. F:47. I   379/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo Jovan Berta, radnik na železnici, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

 

L:8

 

432. F:47. I   380/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podnela Marije Feješ, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj (1924.) da je Ministarstvo uvažilo opciju moliteljice, ali ona nije podigla to rešenje, pošto se nalazi u Budimpešti.

L:6

 

433. F:47. I   381/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo   Henrik Haupt ( r. 1883. u Dizeldorfu) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj (1924.) da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

434. F:47. I   386/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo   trgovac  Ede Glas (r. 1883. u Baji) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj (1923.) da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja pošto nema pravo opcije.

L:5

 

435. F:47. I   387/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo   elektromehaničar Deže Šenbrun (Schönbrunn) (r. 1892. u Diošđeru) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj (1923.) da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja pošto nema pravo opcije.

L:3

 

436. F:47. I   390/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo   Ernest Vajnert (Weinert), student medicine  (r. 1902. u Brašovu) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

L:9

 

437. F:47. I   395/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo   Josipa Nađa (r. 1902.) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj (1924.) da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja .

L:5

 

438. F:47. I   405/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podnela udova Dežea Nađa, glumca – Šarlota Rozenfeld, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Prliozi moliteljice – izvodi iz matičnih knjiga venčanih.

L:5

 

439. F:47. I   413/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo   Herman Kemenj, veterinar  (r. 1878. u Siraku) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj (1924.) da Ministarstvo nije uvažilo opciju molitelja .

L:11

 

440. F:47. I   424/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo   činovnik Drž. železnica Mihajlo Eržan za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:2

 

441. F:47. I   431/1922

Dopis Direkcije šuma iz Apatina u kojem moli dostavu podataka o ciglanama i krečanama koje još nisu evidentirane, odgovor da tražene nisu na ovoj teritoriji.

L:3

 

442. F:47. I   439/1922

Predmet sa predlogom gradskih vlasti Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo   Jovan Ursić, kazandžija, po poreklu Srbin  (r. 1890.) za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj (1924.) da  je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja .

L:9

 

443. F:47. I   449/1922

Predmet sa odlukom gradskih i predlogom  Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo gradski pisar Jaša Vojnić Jadrić za tromesečno odsustvo radi lečenja.  Izveštaj  da  je Ministarstvo uvažilo tu molbu.

L:6

 

444. F:47. I   501/1922

Dopis Proširenom senatu, dr Adolfa Klajna, člana tog tela, sa predlogom za formiranje Opskrbnog odbora koji bi se starao o snabdevanju i pomaganju siromašnih i neopskrbljenih građana pošto se zimski meseci opasno približavaju i pružaju nam preteću perspektivu. Izvod iz zapisnika Proširenog senata 25.09.1922. sa odlukom  da se pređe na dnevni red, a da se ne raspravlja o predlogu, jer je senat preduzeo sve moguće korake u pogledu celishodnog rešenja pitanja ove prirode.

L:5

 

445. F:47. I   507/1922

Predmet sa odlukom gradskih i predlogom  Ministarstvu unutrašnjih dela  da se uvaži molba koju je podneo Jožef Fabrić, žandarmerijski kaplar,  za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu. Izveštaj da  je Ministarstvo uvažilo opciju molitelja.

L:3

 

446. F:47. I   509/1922

Predmet u vezi molbe koju podnosi Stevan Paloši da mu se odobri promena prezimena u – Mihaljko.

L:19

 

447. F:47. I   514/1922

Dopis Poštansko-telegrafske stanice Subotica sa zahtevom da im se dostavi spisak imena naselja koja spadaju u opštinu Subotica i traženi spisak sa 20 imenima naselja.

L:4

 

448. F:47. I   515/1922

Predmet u vezi molbe koju podnosi železničar Emil Polak da mu se odobri promena imena i prezimena u – Milan Jašo Perčić i odobrenje Ministarstva unutrašnjih dela  o traženoj promeni.

L:19

 

449. F:47. I   517/1922

Predmet u vezi molbe koju podnosi železničar Matija Zeldi da mu se odobri promena prezimena u – Zelić i odobrenje Ministarstva unutrašnjih dela  o traženoj promeni.

L:8

 

450. F:47. I   524/1922

Predmet u vezi molbe Čermak Franje, slikara, za sticanje državljanstva Kraljevine SHS, optiranjem za tu državu.

L:7

 

451. F:47. I   525/1922

Izvod iz zapisnika sednice Proširenog senata 10.11.1922. godine sa odlukom o ustanovljavanju mesta kanceliste u odeljenjima gradske uprave, gospodarskom, vojnom, inžinjerskom i gr. odvetništva.       

L:6

 

452. F:47. I   530/1922

Dopis Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju u kojem traži podatke o radu gradskih komunalnih ustanova i odgovor od strane gr. plinare i gr. klanice.

L:3, srp.-hr, nemački.

 

453. F:47. I   531/1922

Dopis Gradskog odbora grada Sombora sa njihovom predstavkom Ministarstvu socijalne politike radi uspostavljanja Somborskog Inspektorata Središnog ureda za osiguranje radenika u Zagrebu,  i molbom da ga Subotica podrži.

L:2

 

454. F:47. I   540/1922

Molba Marka Kujundžića, kanceliste i šefa uručbenog ureda z povećanje plate.

L:1

 

455. F:47. I   543/1922

Predmet u vezi molbe koju podnosi Lajčo Đimeši da mu se odobri promena prezimena u – Čakić i odobrenje Ministarstva unutrašnjih dela  o traženoj promeni.

L:8

 

456. F:47. I   547/1922

Telegram upućen Velikom županu sa kraljevim ukazom o prihvatanju ostavke Nikole Pašića i članova vlade.

L:6

 

457. F:47. I   549/1922

Predmet u vezi molbe primalje Karoline Hegediš za obnarodovanje njene diplome i odluka Proširenog senata o tome.

L:6

 

458. F:47. I   551/1922

Odluka Proširenog senata o izboru 2 člana, dr Rade Miladinovića i Albe Malagurskog, u Revizijoni odbor.

L:7

 

459. F:47. I   552/1922

Odluka Proširenog senata o izboru dr Josipa Čovića u Odbor za ustanovljavanje sposobnosti u pogledu vršenja dužnosti gradskih službenika.

L:5

 

460. F:47. I   553/1922

Odluka Proširenog senata o izboru Šime Bašić Palkovića u upravu Gradske štedionice.

L:7

 

461. F:47. I   554/1922

Predmet u vezi molbe koju podnosi inženjer Andrija Gereb da mu se odobri dopuna svoga prezimena sa – Josipović i odobrenje Ministarstva unutrašnjih dela  o traženoj dopuni.

L:5

 

462. F:47. I   555/1922

Predmet u vezi molbe ud. Sime Jablanovića za dobijanje zavičajnosti u Subotici. Prilozi moliteljice: izvodi iz matice venčanih, služinadska knjižica. Odluka da je ona zavičajna u Subotici.

L:37

 

463. F:47. I   557/1922

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa zahtevom mađarskog poslanstva iz Beograda da se nekoliko pisama prosledi primaocima u Subotici. Odgovor da zbog manjkavosti (adresa ? – prim. autora) pisma nisu mogla biti uručena.

L:2

 

464. F:47. I   565/1922

Prepis uputstva Ministarstva unutrašnjih dela o načinu  postupanja lokalnih vlasti u postupcima istupanja iz državljanstva, da takva lica moraju regulisati vojnu obavezu i izmiriti sve poreze i takse.

L:1

 

465. F:47. II  1/1922

Molba ruskog pukovnika Anatolija Kozineca radi dobijanja dozvole za upotrebu vestibila gradske kuće u cilju priređivanja umetničke izložbe slika. Odluka kojom se dozvoljava upotreba traženog prostora od 3. do 12. januara 1922. godine.

L:2

 

466. F:47. II 6/1922

Predmet u vezi molbi predsednice društva Krug subotičkog diletanstkog društva, supruge Franje Piča za ustupanje sale pozorišta radi održavanja predstava (Seoska lola, Stara ljubavnica, Djevojke vilinske kuće, …) Odluke o ustupanju sale pozorišta tom društvu. Obračuni troškova nakon održanih predstava.

L:52

 

467. F:47. II 8/1922

Molbe Srpske pravoslavne crkvene opštine Aleksandrovo radi dobijanja pomoći  u cilju opravke crkvene zgrade. Molba iz 1922. godine nije odobrena, a po onoj iz 1923. godine je odlučeno da se dodeli suma od 25 000 dinara.

L:12

 

468. F:47. II  9/1922

Molba Lajoša Birkaša Ministarstvu prosvete radi dobijanja dozvole za školovanje maloletnog sina u srednjoj školi u Budimpešti. Odluka kojom se to ne dozvoljava.

L:2

 

469. F:47. II 11/1922

Molba Mande Sudarević predsednice Dobrotvorne zajednice Bunjevaka, radi ustupanja sale pozorišta radi održavanja igranke i pozorišne predstave u dobrotvorne svrhe i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

470. F:47. II  12/1922

Molba Ružice Frankl  radi ustupanja sale pozorišta radi održavanja klavirskog koncerta i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

471. F:47. II  13/1922

Molba Diletantskog pozorišnog društva radi trajne dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja pozorišnih predstava i pozitivna odluka o tome.

L:7

 

472. F:47. II  14/1922

Molbe Marka Dulića u ime Pučke kasine radi ustupanja sale pozorišta radi održavanja priredbe -Velikog prela, Subotičkog pevačkog društva općeg obrtničkog udruženja radi održavanja igranke, i pozitivna odluka o tome

L:7

 

473. F:47. II  15/1922

Odluka da se molba Aleksandra Mikića za dodelu zemljišta za učiteljicu u školi Vašarište, Katu Milovanov uputi na rešavanje gospodarskom (ekonomskom) senatoru.

L:1

 

474. F:47. II  16/1922

Molba Mice Radić u ime Dobrotvorne zadruge Srpkinja radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja zabave sa igrankom 18.02.1922. godine i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

475. F:47. II 17/1922

Dopis Školskom nadzorništvu da dostavi spisak – imenik 112 dece za koje postoje predviđena sredstva i kojoj se može dodeliti pomoć.

L:2

 

476. F:47. II  19/1922

Molba Zemljodilske kasine radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja zabave sa igrankom 19.02.1922. godine i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

477. F:47. II  20/1922

Izvod iz zapisnika godišnje skupštine Sokolskog društva u Subotici sa izrazima priznanja i zahvalnosti Senatu grada Subotice za ukazanu materijalnu pomoć društvu i sokolstvu.

L:2

 

478. F:47. II 21/1922

Molba pjevačkog odsjeka prosvetnog društva «Neven» radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja koncerta sa sjelom 11.02.1922. godine i pozitivna odluka o tome.

L:4

 

479. F:47. II  23/1922

Poziv Srpske pravoslavne eparhijske uprave Bačka za prisustvovanje ustoličenju episkopa bačkog dr Irineja u Novom Sadu. Odluka gradskih vlasti da pošalje podgradonačelnika Nikolu Tabakovića i finansijskog senatora Iliju Lepedata.

L:4

 

480. F:47. II  24/1922

Molba predsednika Radikalnog kluba dr Vladislava Manojlovića radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja partijske zabave sa igrankom 26.02.1922. godine i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

481. F:47. II  25/1922

Dopis Senata grada Sombora sa pitanjem da li grad učestvuje u troškovima rada Učiteljske škole? Odgovor da grad ne snosi nikakve troškove za rad te škole, pošto je ona državna.

L:4

 

482. F:47. II  27/1922

Molba dr Belića, sudije sreskog suda, u ime Subotičkog kvarteta radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja koncerta  i pozitivna odluka o tome.

L:6

 

483. F:47. II  28/1922

Molba Dragutina Šarčevića, upravitelja Muške građanske škole da mu se učini neka protuusluga za učinjen neslužbeni posao. Odluka da se moliocu ne može izaći u susrte i dodeliti mu se soba za stanovanje u školskoj zgradi.

L:2

 

484. F:47. II   29/1922

Molba dr Zoltana Loranta, tajnika Jevrejske narodne kuhinje, radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja dobrotvorne zabave  i pozitivna odluka o tome

L:4

 

485. F:47. II  30/1922

Molba učiteljice Roze Kubatović da joj se izmeri i dodeli ½ hektara zemljišta, koje joj pripada po Zakonu o školama. Odluka da se moliteljici dodeli traženo zemljište.

L:7

 

486. F:47. II  31/1922

Molba Školskog odbora Žednik da se pronađe rešenje za izuzutno teške prilike u kojima radi žednička osnovna škola, pošto u jednoj učionici treba da sluša nastavu oko 200 upisanih đaka. Odluka da će tražiti sredstva za takve namene u budžetu iduće godine.

L:3

 

487. F:47. II  33/1922

Molba dr Aleksandra Rigo radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja koncerta  i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

488. F:47. II  34/1922

Molba Stevana Marinkovića radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja dva operna koncerta člana Beogradske opere – pevača Zinovjeva  i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

489. F:47. II  35/1922

Dopis upravitelja Gradske muzičke škole – Cvetka Manojlovića sa izveštajem da je na osnovu stečaja (konkursa) primio 5 muzičara za članove Gradskog orkestra, te sada on broji 20 članova, te da bi i za preostalih 8 mesta u orkestru trebao raspisati novi konkurs.

L:2

 

490. F:47. II  37/1922

Molba upravitelja Gradske muzičke škole – Cvetka Manojlovića da se beriva (plate) pevačicama crkvenog zbora isplaćuju unapred i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

491. F:47. II  38/1922

Dopis Poglavarstva grada Zagreba sa pitanjem koliko Subotica plaća učiteljima šegrstke škole za održani sat i odgovor da grada Subotice ne snosi troškove plata učitelja nego država.

L:1

 

492. F:47. II  39/1922

Molba Odbora udruženja ruskih studenata u Subotici radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja koncerta  u korist siromašnih ruskih studenata Pravnog fakulteta i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

493. F:47. II  40/1922

Dopis Školskog nadzorništva Subotica da je supruga školskog poslužitelja Severa Svirčevića preminula, te da mu se treba zbog toga obustaviti porodični dodatak.

L:2

 

494. F:47. II   41/1922

Molba Pučkog kruga (Népkör) radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja diletantske pozorišne predstave. Odluka  da se molba odbija pošto nije dokazano da se Népkör bavi priređivanjem predstava.

L:2

 

495. F:47. II   44/1922

Molba društva Talmud Tora radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja kulturne predstave i pozitivna odluka o tome.

L:7

 

496. F:47. II  45/1922

Molba Kata Taupert Sudarević upraviteljice Muške i Ženske Građanske Škole radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja školskog koncerta u cilju pomaganja siromašnih učenika  i pozitivna odluka o tome.

L:1

 

497. F:47. II  46/1922

Molba Subotičke sekcije drutva bankovnih činovnika u Zagrebu radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja prvog elitnog plesa i pozitivna odluka o tome.

L:4

 

498. F:47. II  47/1922

Odluka da se na osnovu usmene molbe impresaria izda nova dozvola upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja violinskog koncerta, pošto iz nepredviđenih razloga umetnik Pavao Kernač nije mogao odžati u prvobitnom terminu svoj koncert .

L:1

 

499. F:47. II  48/1922

Dopis Cvetka Manojlovića upravitelja Muzičke škole u vezi predmeta regulisanja plata onim članovima Gradskog orkestra koji su u vojsci, odnosno vojnom orkestru.

L:6

 

500. F:47. II  49/1922

Molba Subotičkog  jevrejskog patronažnog društva radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja zabave za decu i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

501. F:47. II  50/1922

Molba Stevana Martinovića radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja koncerta članova beogradskog pozorišta i pozitivna odluka o tome.

L:5

 

502. F:47. II  51/1922

Dopis Okružnog školskog odbora sa proračunom troškova za 1922. godinu na ime izdržavanja gradskih i salaških osnovnih škola. Ukupni troškovi su 577 845 dinara. Odluka gradskih vlast o isplati tih sredstava.

L:15

 

503. F:47. II  52/1922

Dopis u kojem upravitelj škole u Šandoru – Aleksandar Pozna izveštava da je školska dvorana u Zaštiti dece (Dečijem domu) toliko oštećena u požaru da se ne može upotrebljavati.

L:3

 

504. F:47. II  53/1922

Predmet u vezi molbe predsednice društva Krug subotičkog diletanstkog društva, supruge Franje Piča za ustupanje sale pozorišta radi održavanja predstave Šarena mizerija – Cifra Nyomoruság. Odluka o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu.

L:2

 

505. F:47. II  54/1922

Predmet u vezi molbe predsednika Odbora za doček pevačkog zbora «Smetana» iz Praga, Marka Protića, za ustupanje sale pozorišta radi održavanja koncerta tog društva. Odluka o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu.

L:2

 

506. F:47. II  55/1922

Molba Državne ženske učiteljske škole, za ustupanje sale pozorišta radi održavanja matinea i koncerta, čiji bi prihod išao u korist siromašnih učenica, mahom iz Stare Srbije i Maćedonije. Odluka o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu.

L:2

 

507. F:47. II  56/1922

Dopis Senata grada Sombora sa pitanjem kolike su stanarine učiteljima državnih osnovnih škola i odgovor da oni dobijaju od 1.09.1921. godine, 50 dinara na ime troškova stanarine i ogrevnine.

L:2

 

508. F:47. II  60/1922

Molba Stevana Martinovića radi dozvole upotrebe sale pozorišta 12.04.1922. godine u svrhu održavanja koncerta članova beogradskog pozorišta i pozitivna odluka o tome.

L:4

 

509. F:47. II  61/1922

Odluka o oslobađanju plaćanja taksi za Oficirski dom, koji priređuje zabavu.

L:1

 

510. F:47. II  62/1922

Dopis Ministarstva vera, katoličko odeljenje, sa obaveštenjem o planu formiranja Mesnih odbora za narodno prosvećivanje i pozivom da se katoličko sveštenstvo uključi u njihov rad.

L:1

 

511. F:47. II  63/1922

Dopis Okružne finansijske uprave o tome koliko zemlje (sesije) uživaju sveštenici u subotičkoj opštini i odgovor gradskih vlasti.

L:6

 

512. F:47. II  64/1922

Molba Josifa Hermana, nastavnika gradske Muzičke škole radi oprosta takse na ulaznice za koncert koji će prirediti u zgradi Muzičke škole  i pozitivna odluka o tome.

L:1

 

513. F:47. II  66/1922

Molba Ive Kujundžića predsjednika prosvjetnog udruženja «Neven» radi dozvole upotrebe sale kazališta 30.04.1922. godine u svrhu održavanja koncerta u čast obeležavanja uspomene na hrvatske mučenike Petra Zrinjskog i Krstu Frankopana članova  i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

514. F:47. II  67/1922

Predmet u vezi molbe predsednika Odbora za doček pevačkog zbora «Glazbena matica» iz Ljubljane, Mateja Jankača, za ustupanje sale pozorišta radi održavanja koncerta tog društva. Odluka o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu. Program dvodnevnog boravka  pevačkog zbora (140 članova) iz Ljubljane.

L:4

 

515. F:47. II  68/1922

Molba Sub. Atl. Nogom. Društva SAND za ustupanje sale pozorišta 14.05.1922. godine radi priređivanja prvenstva Subotice u hrvanju. Odluka da je za taj dan dvorana ustupljena drugom društvu.

L:2

 

516. F:47. II  69/1922

Molba Vere Gorskaje radi dozvole upotrebe sale pozorišta 13.05.1922. godine u svrhu priređivanja opere Faust, u izvođenju članova novosadskog pozorišta i pozitivna odluka o tome.

L:3

 

517. F:47. II  70/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži isplata stanarine i ogrevnine za novopostavljenu učiteljicu Mariju Tucaković Grgić i odluka Senata da isplata izvrši.

L:2

 

518. F:47. II  71/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži isplata stanarine i ogrevnine za novopostavljenu učiteljicu Ljubicu Stojanović i odluka Senata da isplata izvrši.

L:2

 

519. F:47. II  72/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži gradnja jednog stana za poslužitelja pri školi u Mlaki. Odluka Senata da se za tu namenu izdvoji suma od 35 000 dinara.

L:4

 

520. F:47. II  73/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži isplata pripadajučih nadležnosti za novopostavljenog poslužitelja pri Vežbaonici učiteljske škole – Grgu Katančića i odluka Senata da isplata izvrši.

L:3

 

521. F:47. II  74/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži prekid isplate pripadajučih nadležnosti za učiteljicu Nadeždu Popović koja je premeštena u Beograd i odluka Senata da isplate obustave.

L:4

 

522. F:47. II  75/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži isplata pripadajučih nadležnosti za novopostavljenog upravitelj škole Sv. Roka Stipana Pančića i odluka Senata da se isplata izvrši.

L:2

 

523. F:47. II  76/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži isplata pripadajučih nadležnosti za poslužitelja Građanske škole Paju Stantića i odluka Senata da isplate izvrše.

L:2

 

524. F:47. II  77/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži isplata troškova za pisaći pribor za učiteljice Danicu Đurić, Sofiju Radašin, Darinku Popov i odluka Senata da isplate izvrše.

L:2

 

525. F:47. II  78/1922

Izvod iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa odlukom da se od Senata zatraži isplata pripadajučih nadležnosti za zabavilju u bajskom zabavištu Gizelu Božić i odluka Senata da isplate izvrše.

L:2

 

526. F:47. II  80/1922

Molba direktora Državne mješovite velike gimnazije da se na zgradi izvrše popravke, pošto je za Suboticu blamaža i poniženje ovakva zgrada. Odluka o izdvajanju sredstava za popravku i sprovođenje postupka izbora najboljih ponuđača za izvršavanje poslova.

L:37

 

527. F:47. II  81/1922

Molba glumca Martina Sabo za ustupanje sale pozorišta radi održavanja pozorišne predstave u koriste gladne dece u Rusiji. Odluka o ustupanju sale pozori{ta.

L:2

 

528. F:47. II  82/1922

Molba Sokolskog društva u Subotici radi oprosta gradskih taksi prilikom održavanja sleta Bačke župe koji priređuju 28. i 29.06.1922. godine. Odluka o oprostu taksi.

L:1

 

529. F:47. II  83/1922

Dopis Ministarstva vera, Katoličko odeljenje, sa objašnjenjima o visini nagrada sveštenstvu za vršenje verskih obreda vojnicima.

L:1

 

530. F:47. II  84/1922

Molba Đule Rajtera za ustupanje sale pozorišta ovdašnjim diletantima radi održavanja pozorišne predstave u koriste gladne dece u Rusiji. Odluka o ustupanju sale pozori{ta.

L:2

 

531. F:47. II  85/1922

Prazan omot

L:0

 

532. F:47. II  86/1922

Molba Diletantskog pozorišnog društva u Subotici radi ustupanje sale pozorišta u cilju održavanja pozorišne predstave Hasanaginica.  Molba Državne ženske učiteljske škole radi ustupanje sale pozorišta u cilju održavanja pozorišne predstave Odluka o ustupanju sale pozori{ta.

L:3

 

533. F:47. II  87/1922

Molba Diletantskog pozorišnog društva u Subotici radi ustupanje sale pozorišta u cilju održavanja pozorišne predstave Knez Ivo od Semberije. Odluka o ustupanju sale pozori{ta. Molba Oblasne Državne zaštite dece i mladeži  radi ustupanje sale pozorišta, sale na Paliću i parka kod železničke stanice, u cilju održavanja pozorišnih predstava i akcije Dečiji dani. Odluka o ustupanju sale pozorišta i traženih prostora.

L:12

 

534. F:47. II  88/1922

Okružnica Ministarstva unutrašnjih dela u vezi prikupljanja knjiga od  biblioteke Gimnazije za obnovu biblioteka najviših ustanova u Beogradu i odgovor da knjižnica gradske gimnazije ne može udovoljiti tom zahtevu.

L:2

 

534/a F:47. II  89/1922

Molba dobrovoljnog vatrogasnog udruženja radi oprosta gradskog luksuznog poreza prilikom održavanja pučke zabave u prostorijama njihovog udruženja.

L:2

 

535. F:47. II  90/1922

Dve okružnice Ministarstva unutrašnjih dela u vezi sa izdržavanjem osnovnih škola i udelom opština u tim troškovima.

L:4

 

536. F:47. II  91/1922

Obaveštenje Cvetka Manojlovića upravitelja Muzičke škole o datumima održavanja završnih ispita i koncerata i poziv gradskim funkcionerima za prisustvovanje.

L:2

 

537. F:47. II  92/1922

Molba Miška Pančića, trgovca radi ustupanje sale pozorišta u cilju održavanja intimne večere. Odluka o ustupanju sale pozori{ta.     

L:2

 

538. F:47. II  93/1922

Obaveštenje načelnika mostarskog okruga da je gradskim vlastima poslao svoje brošure o elektrifikaciji sa naznakom o njihovoj ceni.

L:2

 

539. F:47. II  94/1922

Molba Mare Čolak Antić predsednice Odbora za priređivanje Slovenske izložbe,  radi ustupanje vestibila Gradske kuće u cilju održavanja izložbe ručnih radova iz Bitolja. Odluka o ustupanju traženog prostora.     

L:2

 

540. F:47. II  95/1922

Molba majora Ivana Vlaisavljevića u ime Subotičkog kola jahača radi oprosta takse na ulaznice prilikom priređivanja prve ovogodišnje trke 15.06. Odluka o oslobađanju od taksi.

L:2
540/a F:47. II  96/1922

Predmet u vezi izgradnje stana za poslužitelja u zabavištu u Frankopanskoj ulici i u školi u Mlaki. Proračuni cena koštanja materijala i poslova od strane gradskog inženjerskog ureda. Tehnički nacrt i tlocrt planiranih kuća.

L:16

 

541. F:47. II  97/1922

Ponuda za pristup društvu Hrvatski radiša.      

L:2

 

542. F:47. II  98/1922

Molba Juliške Landau, dipl. učiteljice plesa,  radi ustupanje sala gr. pozorišta radi držanja dvomesečnog tečaja plesa u dvosatnim popodnevnim terminima. Odluka o ustupanju traženog prostora uz plaćanje od 1500 dinara.      

L:1

 

543. F:47. II  99/1922

Dopis Upravnog odbora Ženske zanatske škole, potpredsednice Anastazije Manojlović i predsednice Mice Radić, sa zahtevom da ta škola dobije učionicu u objektu u Trenkovoj 13 (zabavište) i da se objavi da će škola primati i upisivati devojćice koje su završile 4 razreda osnovne škole bez razlike na veru i narodnost. Odluka o ustupanju traženog prostora u toj zgradi.

L:2

 

544. F:47. II  100/1922

Izveštaj Cvetka Manojlovića, upravitelja Muzičke škole o radu škole u 1921/22 školskoj godini. Broj upisanih je bio 414 ( od toga 117 slovenskih).

L:2

 

545. F:47. II  101/1922

Molba Ruskog umetničkog društva – Ratna opera radi ustupanja sale gr. pozorišta radi priređivanja koncerta sa igrankom. Odluka gradskih vlasti, da – pošto je sala zauzeta za traženi termin, društvo može koristiti drugi termin.

L:2

 

546. F:47. II  102/1922

Dopisnica – poziv, kojim Jugoslavensko novinarsko udruženje, sekcija Subotica, poziva Gradski senat da pošalje izaslanika na sednicu Udruženja radi priprema za doček gostiju.

L:2

 

547. F:47. II  103/1922

Predmet u vezi dodele poslova preduzimačima koji su pobedili na javnom natečaju za popravke zgrade Državne mešovite građanske gimnazije.

L:4

 

548. F:47. II  104/1922

Molba učenika VIII razreda na mađarskom jeziku, Državne mešovite gimnazije radi ustupanja sale gr. pozorišta radi priređivanja pozorišne predstave. Negativna odluka gradskih vlasti, pošto su stolice iz dvorane odnešene na Palić

L:2

 

549. F:47. II  106/1922

Predmet u vezi pokušaja da se preko gradskog Senata rasprodaju knjige – Spomenica venčanja Njeg. Vel. Kralja.  Od poslatih 46, Senat je vratio 43.    

L:11

 

550. F:47. II  107/1922

Molba učenika VIII razreda na mađarskom jeziku, Državne mešovite gimnazije radi oprosta od poreza na ulaznice prilikom priređivanja pozorišne predstave u prostorijama Katoličkog momačkog društvg. Pozitivna odluka gr. vlasti.

L:2

 

551. F:47. II  109/1922

Molba Jugoslavenskog novinarskog udruženja, sekcija Subotica, za dodelu finansijskih sredstava u cilju pomoći pri organizovanju skupštine Udruženja ( 8. i 9. septembra). Odluka da se izdvoji 5000 dinara za te svrhe.

L:9

 

552. F:47. II  111/1922

Molba Udruženja ratnih invalida da im se dopusti priređivanje Invalidskog dana (18. i 19. avgusta) i dodelu prava ubiranja dela luksuznog poreza za te dane.

L:2

 

553. F:47. II  112/1922

Molba dr Adolfa Klajna u ime subotičkih jevrejskih  akademičara radi oprosta poreza na ulaznice, prilikom koncerta koji oni planiraju održati u prostorijama  Lifka mozi (bioskop). Pozitivna odluka gr. vlasti.

L:2

 

554. F:47. II  113/1922

Dopis podžupana Bačko-Bodroške županije sa informacijom da virtuoz na violini Pera Stojanović planira da gostuje i u Subotici.

L:1

 

555. F:47. II  114/1922

Molba Okružnog školskog odbora da se za osnovnu školu pored pravoslavne crkvene opštine iznađe bolje rešenje smeštaja, pošto su postojeći objekti i uslovi izvor moguće zaraze. Negativna odluka,  u kojoj se ističe da trenutno vlada velika nestašica prostorija za te svrhe.

L:2

 

556. F:47. II  115/1922

Molba ud. Mavra Šporera, predsednice jevrejske narodne kuhinje radi oprosta poreza na ulaznice, prilikom igranke sa zabavom koju oni planiraju održati na palićkom Štrandu. Pozitivna odluka gr. vlasti.

L:1

 

557. F:47. II  116/1922

Molbe nekoliko školskih odbora da se učiteljima povisi dodatak za ogrev zbog dugačke i jake zime. Odluka kojima se te molbe uvažavaju.

L:13

 

558. F:47. II  117/1922

Molbe nekoliko državnih učitelja osnovnih škola da im se dodeli zemlja (1/2 hektara)  na upotrebu, u okolini škola. Odluka kojima se te molbe neuvažavaju, pošto gradske vlasti ne raspolažu takvim parcelama.

L:8

 

559. F:47. II  118/1922

Molba Agrarne zajednice (kao Zadruge) , Topola, u ime stanovnika – naseljenika dobrovoljaca sa Zobnatice, da se za njihovu decu, kojih ima za školu oko 40-50, osposobi jedna zgrada i otvori škola. Negativna odluka gr. vlasti, obrazložena nepostojanjem sredstava za tu, inače opravdanu želju i potrebu.

L:5

 

560. F:47. II  119/1922

Školski nadzornik Aleksandar Mikić moli da se za salaške škole, koje su izuzetno slabo opremljene učilima (tablama, klupama, stolovima,…), iz gradskog magacina, obezbede potrebna sredstva. Odluka da se iz gr. magacina (gde su prigodom evakuacije smeštene) te stvari izdaju školskom nadzorniku.

L:3

 

561. F:47. II  120/1922

Molba Mesnog školskog odbora Palić da se omogući smeštanje jednog odeljenja osnovne škole u zgradu ekonomije (Poljoprivredne škole). Pozitivna odluka gr. vlasti. Predračun inženjerskog ureda  i skica potrebnih preinaka.

L:7

 

562. F:47.  II  121/1922

Školski nadzornik Aleksandar Mikić opisuje običaj raširen pogotovo kod Srba i Bunjevaca da roditelji s početkom proleća daju školskoobaveznu decu kao čuvare svinja i gusaka, pa time deca ne pohađaju nastavu. Ujedno traži intervenciju policije (Gr. kapetanije) protiv roditelja koji decu ne šalju redavno u škole. Odluka da će Senat zvaničnom objavom opomenuti sve roditelja na njihove obaveze u vezi slanja dece u školu, te da dotični učitelji treba da podnose prijave policiji protiv nesavesnih roditelja.

L:2

 

563. F:47. II  122/1922

Školski nadzornik Aleksandar Mikić moli da se donese odluka o izdavanju po 500 dinara za školske odbore pri salaškim školama, što bi se koristilo za najhitnije popravke školskih objekata. Negativna odluka.

L:2

 

564. F:47. II  124/1922

Molba Miloša Zotovića, komičara, radi oprosta od poreza na ulaznice prilikom priređivanja šaljive večeri  u prostorijama hotela Zlatno jagnje. Pozitivna odluka gr. vlasti.

L:3

 

565. F:47. II  125/1922

Molbe upravitelja građanskih škola (Muške i Ženske građanske škole) da se za dnevnice njihovih poslužitelja sredstva ubuduće obezbeđuju od gradskih vlasti, a sve na osnovu naredbe Ministarstva prosvete da se troškovi posluge imaju finansirati od strane opština. Odluka gr. vlasti o visini nadoknade za poslužitelje.

L:9

 

566. F:47. II  126/1922

Molba dr Milutina Pavkovića gradskog glavnog fizikusa (lekara) da gradske vlasti prirede banket u čast gostiju Društva lekara koji imaju svoj godišnji skup na Paliću. Odluka da se banket plati sa budžetskog računa – nepredviđeni troškovi.

L:2

 

567. F:47. II  128/1922

Molba Udruženja ratnih invalida da se prilikom priređivanje Invalidskog dana oslobode gradskih taksi. Priložen je program svih planiranih priredbi i koncerata. Pozitivna odluka o oslobađanju od gradskih taksi.

L:3

 

568. F:47. II  129/1922

Molba predsednice društva Krug subotičkog diletanstkog društva, supruge Franje Piča za ustupanje sale pozorišta radi održavanja predstave za decu. Odluka o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu.

L:1

 

569. F:47. II  131/1922

Gradski veliki kapetan Karakašević moli da se za potrebe novouspostavljene priručne policijske bilioteke iz fonda Gradske biblioteke izdvoji nekoliko knjiga. Negativna odluka sa obrazloženjem da je fond gradske biblioteke još nesređen.

L:2

 

570. F:47. II  132/1922

Molbe za oprost od plaćanja školarine u Gradskoj muzičkoj školi. Na predlog direktora te škole Cvetka Manojlovića, Senat je donosio, većinom. pozitivne odluke.

L:74

 

571. F:47. II  133/1922

Molba kluba Concordia radi ustupanja sale gradskog pozorišta radi održavanja igranke. Pozitivna odluka o tome.

L:2

 

572. F:47. II  134/1922

Molba sup. Tome Lenđel – Margite Velđi, zabavilje, da joj se dodeli pomoćna prostorija u zabavištu na Bajskom putu za privremeni smeštaj, pošto je ostala bez posla u tom zabavištu a time i izgubila pravo na stanovanje u tom objektu. Negativna odluka gr. vlasti.

L:2

 

573. F:47. II  135/1922

Molba Cvetka Manojlovića, upravitelja muzičke škole da se odobri povećanje plata članovima gradskog orkestra. Negativna odluka, pošto za to nema pokrića.

L:2
574. F:47. II  136/1922

Cirkularno pismo i štampani Proglas hrvatskomu narodu sa molbom za uplatu u fond za izgradnju konvikta u Širokom Brijegu.

L:2

 

575. F:47. II  137/1922

Molba Jevrejske Mile kuće Dr. Bernard Singer  da se njihova molba za podizanje privatne bolnice prosledi višim organima na odlučivanje. Odluka Ministarstva narodnog zdravlja kojom je odobren plan za podizanje privatne jevrejske bolnice.

L:4

 

576. F:47. II  138/1922

Naredba Ministarstva unutrašnjih poslova da se u službenom nazivu Subotice treba upotrebljavati  – grad, a ne – varoš.

L:1

 

577. F:47. II  139/1922

Molba Ilone Čović, slikarke, da joj Grad ustupi prostorije za otvaranje slikarske škole. Negativana odluka, pošto gradske vlasti nemaju odgovarajućih slobodnih prostorija.

L:3

 

578. F:47. II  141/1922

Molba Sub. Atl. Nogom. Društva SAND za ustupanje sale pozorišta 05.11.1922. godine radi priređivanja prvenstva države u hrvanju (zemaljsko hrvanje). Pozitivna odluka o tome donešena 27.09, te zatim negativna odluka, donešena oktobra, pošto je za traženi termin dvorana ustupljena pozorišnoj družini Radivoja Drinulovića.

L:4

 

579. F:47. II  142/1922

Molba Cvetka Manojlovića, upravitelja Gradske muzičke škole, da su toj ustanovi dodeli još jedna prostorija, koju koristi Gradska biblioteka. Pozitivna odluka o tome.

L:2

 

580. F:47. II  143/1922

Molba Ruskog Društva Crvenog Krsta da im grad ustupi prostorije, pošto se iz postojećih mora iseliti. Negativna odluka gr. vlasti.

L:2

 

581. F:47. II  144/1922

Molba Sokolskog društva u Subotici radi besplatnog ustupanja sale pozorišta u cilju održavanja sokolskog posela i oprosta gradskih taksi tom prilikom. Pozitivna odluka.

L:4

 

582. F:47. II  145/1922

Dopis prof. Alekse Ivića sa istorijskim osvrtom na korene naziva Subotice i na period cara Jovana Nenada i Subote Vrlića. Odluka Senata da se predloži gradskoj skupštini (Proširenom Senatu) da se dudova šuma nazove šumom cara Jovana a trg Slobode da nosi ime Subote Vrlića.       

L:4

 

583. F:47. II  147/1922

Predmet u vezi molbe predsednice društva Krug subotičkog diletanstkog društva, supruge Franje Piča za ustupanje sale pozorišta radi održavanja predstave Što šuma priča od Stepana Geci. Odluka o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu.

L:2

 

584. F:47. II  148/1922

Molbe Sokolskog društva u Subotici radi besplatnog ustupanja sale pozorišta u cilju održavanja sokolskih posela i oprosta gradskih taksi tom prilikom za period od septembra 1922. do aprila 1923. godine. Pozitivna odluka.

L:19

 

585. F:47. II  149/1922

Dopis Ministarstva vera, Katoličko odeljenje, sa obaveštenjem o stipendijama za katoličko sveštenstvo i uslovima za konkurisanje.

L:2

 

586. F:47. II  150/1922

Zvanični izveštaj gradskog računovođe Aleksandra Suvajdžića o pomoći pozorišnoj trupi iz Sarajeva.

L:1

 

587. F:47. II  151/1922

Molba koju upućuje 3. Đački eskadron Konjičko podoficirske škole, Subotica u cilju dobijanja sale gradskog pozorišta radi održavanja koncerta u korist ratne siročadi. Pozitivna odluka gradskih vlasti.

L:2

 

588. F:47. II  152/1922

Molba Sub. Atl. Nogom. Društva SAND za ustupanje sale pozorišta radi priređivanja diletantske predstave i igranke. Pozitivna odluka gradskih vlasti.

L:2

 

589. F:47. II  153/1922

Molba Mice Radić u ime Dobrotvorne zadruge Srpkinja radi dozvole upotrebe sale pozorišta u svrhu održavanja priredbe 13.11.1922. godine (na dan oslobođenja Subotice) i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

590. F:47. II  154/1922

Molba upravitelja Opšte zanatske i zanat. Trgovačke škole Ive Vuletina za isplatu paušala za nabavku pisaćeg materijala. Odluka gradskih vlasti o isplati 875 dinara u te svrhe.

L:2

 

591. F:47. II  157/1922

Cirkularno pismo Ministarstva unutrašnjih dela sa programom svečanosti u Kumanovu i ustoličenja patrijaha u Peći, i pozivom državnim i verskim velikodostojnicima da prisustvuju tom događaju. Odluka Senata da Suboticu zastupa Miško Prćić zemljoposednik.

L:5

 

592. F:47. II  158/1922

Sabirni araci u cilju prikupljanja sredstava povodom jubileja glumca Dragutina Freudenreicha iz Zagreba – bez ikakvih uplata.

L:5

 

593. F:47. II  159/1922

Direktor Državne Više Trgovačke Škole obaveštava Senat da će profesori te škole započeti sa tečajevima iz raznih nauka i moli za materijalnu i moralnu pomoć, kao i za učestvovanje nekog predstavnika varoši.  Odluka da M. Mandić učestvuje u tome.

L:2

 

594. F:47. II  160/1922

Predmet u vezi molbi predsednice društva Krug subotičkog diletanstkog društva, supruge Franje Piča za ustupanje sale pozorišta radi održavanja predstave Crveni buđelar. Odluke o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu. Obračun troškova nakon održane predstave. Od prodatih 238 ulaznica (prihod od 2380 dinara) troškovi su iznosili 1247, a ostatak je uplaćen u Fond pozorišta.

L:14

 

595. F:47. II  161/1922

Predmet u vezi delegiranja članova mesnog Zanatsko – školskog odbora.

Prilog: Službene novine KSHS br.105

L:17

 

596. F:47. II  164/1922

Molba udove Viktora Emanuela predsednice ženske zadruge Milosrđa za potpomaganje plućnih bolesnika, radi oprosta od gradskog poreza prilikom održavanja šaljive predstave u tri čina  i pozitivna odluka o tome.

L:2

 

597. F:47. II  165/1922

Molba Narodnog pozorišta iz Novog Sada da se za njihove potrebe dozvoli odlazak člana gradskog orkestra – flautiste Gašpara Šivegija. Gradski Senat ne usvaja tu molbu.

L:2

 

598. F:47. II  167/1922

Obračun troškova od 500 dinara Cvetku Manojloviću, u vezi nabavke žica za pozorišni orkestar.

L:1

 

599. F:47. II  169/1922

Molba upravitelja Opšte zanatske i zanat. Trgovačke škole Ive Vuletina da dotadašnji poslužitelj preda stvari i pribor za čišćenje novom poslužitelju i odluka Senata da se to izvrši.

L:2

 

600. F:47. II  170/1922

Molba Cvetka Manojlovića da Senat donese odluku o neustupanju gradskih glasovira (klavira) nikome, sem prvorazrednim umetnicima i senatska odluka u skaldu sa tim.

L:2

 

601. F:47. II  171/1922

Predmet u vezi molbi predsednice društva Krug subotičkog diletanstkog društva, supruge Franje Piča za ustupanje sale pozorišta radi održavanja predstave. Odluke o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu. Obračun troškova nakon održane predstave.

L:19

 

602. F:47. II  173/1922

Cirkular Ministarstva unutrašnjih poslova sa ponudom za kupovinu slike  -reprodkcije – Vaskrs Slovenstva. Grad odgovara da je već više primeraka kupio.

L:1

 

603. F:47. II  174/1922

Propratni akti žalbe Huga Vajsa na rešenje Ortodoksne jevrejske crkvene opštine.

L:7

 

604. F:47. II   176/1922

Dopis Oblasne finasijske direkcije u kojem traži podatke o patronatskom odnosu gradske opštine prema crkvenim opštinama. Odgovor je prosleđen.

L:5

 

605. F:47. II  177/1922

Predmet u vezi molbi predsednice društva Krug subotičkog diletanstkog društva, supruge Franje Piča za ustupanje sale pozorišta radi održavanja predstava 25. i 26. 12. te 1.1. 1923. godine. Odluke o ustupanju sale pozori{ta tom dru{tvu. Obračuni troškova nakon održanih predstava.

L:15

 

606. F:47. II  178/1922

Molba Ružice Heuman, operske pevačice za oprost gradskog poreza na luksuz, prilikom održavanja njenog koncerta u prostorijama Lojda.

L:1

 

607. F:47. II  180/1922

Cirkular Ministarstva unutrašnjih poslova sa ponudom za kupovinu knjige sa informacijama o Beogradu. Grad odgovara da zbog slabih finansijskih prilika ne može udovoljiti molbi.

L:2

 

608. F:47. II  181/1922

Molba privatne daktilografsko stenografske škole da joj se pomogne isplatom troškova za grejanje. Negativna odluka.

L:2

 

609. F:47. III  1/1922

Molba Balinta Mezei radi dozvole podizanja nove kuće u Majšanskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati, unutrašnja visima min. 2,80 m, visina prozora najmanje 1 m, širina 0,50 m, itd.

L:2

 

610. F:47. III  5/1922

Molba Đorđa Okolišanova, vlasnika stovarišta piva, radi dozvole podizanja ledenice na adresi Senćanski put 23. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

611. F:47. III  12/1922

Molba Gavre Krausa i sina radi dozvole podizanja sprata na postojećoj zgradi mlina – ulica Save Tekelije 37. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

612. F:47. III  19/1922

Molba Stevana Šalge, pekara, radi dozvole podizanja pekarske furune u kući sa adresom Stavana Mokranjca17. Pozitivna odluka.

L:3

 

613. F:47. III  22/1922

Molba firme Ferum d.d. radi dozvole izgradnju odvodnog kanala za kišnu i drugu upotrebljenu vodu. Pozitivna odluka.

L:2

 

614. F:47. III  31/1922

Molba koju podnosi Ivan  Kurci Čenki radi dozvole podizanja kuće u Halaškim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

615. F:47. III  35/1922

Molba Milivoja Bešlina radi dozvole podizanja stanbene zgrade u ulici Vojvode Putnika 14. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:5

 

616. F:47. III  38/1922

Molba koju podnosi Petar Nađ Farkaš radi dozvole podizanja kuće na Ludošu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

617. F:47. III  41/1922

Molba Deoničarskog društva za izradu creva radi dozvole podizanja prizemne zgrade sa adresom Save Tekelije 6. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.  Dozvola za useljenje, na osnovu molbe stranke i izveštaja  da je gradnja završena.

L:7

 

618. F:47. III  43/1922

Molba Samuila Vilhajma. trgovca radi dozvole preuređenja izloga na radnji u Štrosmajerovoj ulici br. 6 i tehnički nacrti izgleda izloga (autor inž. Karol Vilhajm). Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.  Spisi u vezi naplate zakupnine uličnog trotoara, koju do 1927. godine plaća Vilhajm, a zatim sledeći korisnici tog lokala: Žigmond Vig – trgovac, dr Mirko Đerđ – advokat, Martin Englender – trgovac cipelama (1932. godine).

Prilog: tehnički nacrt.

L:12

 

619. F:47. III  45/1922

Molba Adama Mesaroša radi dozvole podizanja skladišta (magacina) u Brozovoj ulici 10. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

Prilog: tehnički nacrt.

L:8

 

620. F:47. III   49/1922

Molba Davida Kaufmana radi dozvole podizanja prizemne zgrade i pekarstva (pekare). Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

621. F:47. III  50/1922

Dopis Inžinjerskog ureda sa predlogom za određivanje strožijih uslova za izdavanje dozvola za prepokrivanje krovova crepom na mesto trske, šindre i drugih lakih materijala. Povod za to je bio što su veliki sneg i kiša prouzrokovali rušenje desetak krovnih konstrukcija u Subotici. Odluka Senata u kojoj su određeni uslovi za izdavanje dozvola za prepokrivanje krovova ( komisijski pregled, ojačavanje postojeće konstrukcije, itd).

L:2

 

622. F:47. III  55/1922

Molba Jose Molnar Međeri radi dobijanja građevinske dozvole u cilju podizanja kuće.  Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.  Dozvola za useljenje, na osnovu molbe i dopisa da je kuća završena.

L:7

 

623. F:47. III  57/1922

Molba sup. Jose Alberta radi dozvole podizanja kuće u Majšanskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

624. F:47. III  58/1922

Molba sup. Josipa Tota radi dozvole podizanja kuće na svom salašu na Ludošu, od nabijane zemlje na mestu stare koja je izgorela. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

625. F:47. III  59/1922

Molba  Jose Jozića radi dozvole podizanja salaša na Pavlovcu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

626. F:47. III  62/1922

Molba Jene Vajs (Weisz)  radi dozvole podizanja spratne zgrade za tvornicu četaka na adresi Tolstojeva 17. Satatički proračun ovl. civ. arhitekta Đule Vali. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:4

 

627. F:47. III  66/1922

Molba  Kalmana Seneša, trgovca želejzom, radi dozvole podizanja sprata na objektu u Jelečićevoj 7. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.  Dozvola za useljenje, na osnovu molbe i dopisa da je gradnja završena.

L:9

 

628. F:47. III  71/1922

Molba  Okružne finansijske uprave da se nekaldrmisani deo Sudarevićeve ulice, gde se uprava nalazi (u zgradi Mihajla Prokeša)  zasadi travom i drvećem, ogradi kolčevima, pošto se na tom delu ulici stvaraju velike količine prašine i ometaju rad službenika.  Odluka o sađenju biljaka i stavljanju kolčeva koji će sprečiti da kola idu nekaldrmisanim delom ulice.

L:3

 

629. F:47. III  78/1922

Prepiska koju vodi Jugoslavensko Atletičko Društvo Bačka 1901/1920 u Subotici  i gradski Senat u vezi igrališta tog društva. Molba društva iz 1922. godine radi dozvole ograđivanja igrališta i podizanja tribina. Odluka Senata da se društvu besplatno ustupa na desetogodišnje korišćenje postojeći teren uz uslov podizanja ograde i tribina. Dve molbe društva (1924. i 1929. godine) da im se proda zemljište na kojem leži igralište i pozitivne odluke o tome (1925. i 1930. godine ).

Prilog: situacioni nacrt igrališta, tehnički planovi objekata i tribina na igralištu – 5 kom.

L:58

 

630. F:47. III  79/1922

Molba Danice Vince radi dozvole podizanja novogradnje na Bekovoj pustari. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

631. F:47. III  84/1922

Molba Vince Stipič (Stipić) radi dozvole podizanja kuće u Bajskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

632. F:47. III  85/1922

Molba Stevana Budanovića radi dozvole podizanja kuće u Bajskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

633. F:47. III  86/1922

Molba Stevana Varga radi dozvole podizanja kuće u Pustari Ludoš. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

634. F:47. III  90/1922

Molba Jefte Vasiljeva radi dozvole postavljanja crepa na mesto krovnog pokrova od trske i dogradnje jedne sobe na njegovoj kući u ulici Miloša Obilića. Pozitivna odluka za pokrivanje crepom i negativna za dogradnju, a tek nakon žalbe i pozitivna za dogradnju.

L:8

 

635. F:47. III  92/1922

Molba koju podnosi Antun Urban radi dozvole podizanja kuće u pustari Žednik. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

636. F:47. III  97/1922

Molba koju podnosi Vince Andrašić radi dozvole podizanja kuće čiji bi zidovi bili mišanija, krov crip, u Sudarevićevoj ulici. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

637. F:47. III  108/1922

Molba koju podnosi Pajo Frank vlasnik rakijdžinice radi dozvole podizanja pecare u Masarikovoj ulici. Tehnički nacrti sa statičkim proračunom. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:5

 

638. F:47. III  114/1922

Senatska odluka da se  na osnovu raspisane ofertalne licitacije za popravke zgrade velike gimnazije  posao dodeli najpovoljnijem ponuđaču – Stevanu Kladeku.

L:1

 

639. F:47. III  117/1922

Molba koju podnosi Gavro Ban radi dozvole podizanja novogradnje – drvare  u ulici Oslobođenja 19. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati. Dozvola za korištenje objekata (iz 1927. godine) nakon dopisa da su poslovi građenja završeni.

L:14

 

640. F:47. III  124/1922

Molba Šimuna Sarića radi dozvole podizanja kuće u Tuk ugarnicama u požarnom rejonu državne željeznice. Pozitivna odluka nakon komisijskog uviđaja Sekcije Reske – Bogojevo, i senatska odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:17

 

641. F:47. III  125/1922

Molba Luke Dulića radi dozvole podizanja nove kuće u Zapadnim ugarnicama. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

642. F:47. III  127/1922

Molba Ivana Ivandekić Ivkovića u ime Udruženja jugoslavenskih inžinjera i arhitekata, podružnica Subotica, radi popunjavanja gradske Građevinske komisije i sa 2 člana tog udruženja. Odluka kojom se inž. Ivan Ivandekić Ivković i inž. Đula Vali postavljaju kao stalni članovi Građevinske komisije.

L:5

 

643. F:47. III  130/1922

Molba supruge Franje Piča (Pietsch) radi dozvole proširenja slikarske radnje (fotografske radnje)  u dvorištu u ulici Kralja Aleksandra 9. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

644. F:47. III  135/1922

Molba Aleksandra Lipšica radi dozvole podizanja radionice u svom dvorištu, Trg Kralja Tomislava 9. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:6

 

645. F:47. III  137/1922

Molba Josipa Petrekanića radi dozvole podizanja kuće u Zapadnim ugarnicama. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

646. F:47. III  138/1922

Molba Andrije Gabrića radi dozvole podizanja kuće u Zapadnim ugarnicama. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

647. F:47. III  139/1922

Molba Lajče Budanovića radi dozvole podizanja kuće u Zapadnim ugarnicama. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

648. F:47. III   143/1922

Molba Tivadara Sanitera radi dozvole podizanja kuće (vile) na Paliću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:8

 

649. F:47. III  144/1922

Molba koju podnosi Pajo Roža radi dozvole podizanja kuće u Zapadnim ugarnicama. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

650. F:47. III  150/1922

Molba Josipa Hubera radi dozvole podizanja kovačke i kolarske radionice u Žedniku. Dva tehnička nacrta planirane gradnje. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:4

 

651. F:47. III  155/1922

Molba koju podnosi Mihajlo Futo radi dozvole podizanja kuće u segedinskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

652. F:47. III  169/1922

Molba koju podnosi Gabor Peić Tukuljac radi dozvole podizanja kuće u Šebešiću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

653. F:47. III  170/1922

Molba supruge Šimuna Križanovića radi dozvole podizanja kuće (vile) na Paliću . Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

654. F:47. III  171/1922

Molba Ivana Romića radi dozvole podizanja kuće u Pletikosićevoj ulici. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati. Molba stranke za dozvolu useljenja u novosagrađenu kuću i pozitivna odluka o tome.

L:13

 

655. F:47. III  185/1922

Molba preduzeća S. Kopp i sinovi d.d. radi dozvole da se na njihovom zemljištu u Majšanskim vinogradima podigne ograde visine 3 metra, koja će se kasnije upotrebiti kao zid pri gradnji radničkih stanova. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

656. F:47. III  197/1922

Molba koju podnosi Stipan Gutgesel radi dozvole podizanja kuće u predgrađu Aleksandrovo. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

657. F:47. III   202/1922

Molba Grge Stipića radi dozvole podizanja kuće u Zapadnim ugarnicama. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

658. F:47. III  204/1922

Molba penzionisanog majora Đorđa Tešića radi dozvole postavljanja reklama na tramvajska kola.  Negativna odluka, pošto je pravo oglašavanja (reklamiranja) već izdato pod najam.

L:2

 

659. F:47. III  207/1922

Molba Lajče Begovića radi dozvole podizanja kuće u Radanovcu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

660. F:47. III  208/1922

Molba koju podnosi Martin Nesvečko radi dozvole podizanja kuće u  Malom Bajmoku. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

661. F:47. III  210/1922

Molba Andrije Vukovića radi dozvole podizanja kuće u dolnjim Tavankutu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

662. F:47. III  211/1922

Molba sup. Mihajla Irševića radi dozvole podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

663. F:47. III  213/1922

Molba Paje Blesića radi dozvole podizanja kuglane na svom fundusu u ulici Bene Sudarevića. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

664. F:47. III  215/1922

Molba koju podnosi Vince Galamboš radi dozvole prepokrivanja novom trskom krova svoje kuće u Gundulićevoj ulici. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

665. F:47. III  235/1922

Molba koju podnosi Franjo Nagl radi dozvole podizanja kuće (vile) na Paliću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.  Dozvola za useljenje, na osnovu molbe i dopisa da je gradnja završena.

L:7

 

666. F:47. III  239/1922

Molba Antuna Lulića radi dozvole podizanja kuće na pustari Tompa. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

667. F:47. III  251/1922

Molba Mirka Rotmana radi dozvole podizanja nove metalne ograde na mesto istrule drvene, oko svoje vile na Paliću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

668. F:47. III  256/1922

Molba Fabiana Kulunčića radi dozvole podizanja kuće na Šebešiću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

669. F:47. III  257/1922

Molba Đuke Franciškovća radi dozvole podizanja kuće na Šebešiću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

670. F:47. III  258/1922

Molba Ivana Hajdu radi dozvole podizanja kuće na Radanovcu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

671. F:47. III  259/1922

Molba Matije Večernješa (Vecsernyés) radi dozvole podizanja kuće na pustari Ludoš. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

672. F:47. III  269/1922

Žalba mesara Bele Farago na senatsku odluku kojom mu nije dozvoljena prepravka na postojoćoj kući u Štrosmajerovoj ulici 24, pošto se planira da na tom mestu treba sagraditi novu spratnu.  Tehnčki nacrti planirane prepravke postojeće kuće (mesare).

L:14
673. F:47. III  272/1922

Molba Direkcije državnih železnica da se popravi krov zgrade u Vilsonovoj ulici, u vlasništvu grada, gde je smeštena železnička Uprava prihoda.  Odluka da se pod određenim uslovima popravi krov.

L:2

 

674. F:47. III  278/1922

Molba udove Mate Šimića radi dozvole podizanja kioska (bode) na ćošku Parka Kralja Petra. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

675. F:47. III  281/1922

Molba Matije Kolar  radi dozvole podizanja kuće na Žedniku. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

676. F:47. III  282/1922

Molba firme «Union d.d.» radi dozvole podizanja jednog sprata na njihovom objektu u Harambašićevoj 7. Tehnički opis i proračuni gradnje. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:9

 

677. F:47. III  284/1922

Molba Jaše Lučića radi dozvole podizanja stanbene zgrade na Beogradskom putu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:8

 

678. F:47. III  288/1922

Molba udove Babiana Ostrogonca radi dozvole podizanja sporedne zgrade u Zagrebačkoj ulici. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:4

 

679. F:47. III  301/1922

Molba Andrije Mesaroša radi dozvole podizanja kuće u tzv. Vagojarašu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

680. F:47. III  308/1922

Molba Josipa Dulića radi dozvole podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2
681. F:47. III   314/1922

Molba  Menjharta Farago radi dozvole podizanja kuće u Žedniku. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

682. F:47. III   334/1922

Molba  Mihajla Vereša radi dozvole podizanja kuće na bekovačkom (bikovačkom) putu . Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

683. F:47. III   335/1922

Molba  Pere Ančića radi dozvole podizanja kuće u Tuku. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

684. F:47. III  336/1922

Molba Jose Đukića radi dozvole podizanja kuće na Kelebiji. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

685. F:47. III  339/1922

Molba Balinta Štangli radi dozvole podizanja kuće u Zapadnim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

686. F:47. III  352/1922

Molba Živka Jovanovića radi dozvole podizanja kuće u Bukvaću (Radanovac). Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

687. F:47. III  354/1922

Molba  dr Josipa Čovića, gradskog lekara (stanuje u I krugu, Paje Kujundžića ul. 36) radi dozvole podizanja salaša na katastarskoj čestici 40419. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

688. F:47. III  366/1922

Molba  Luke Malagurski (stanuje V krug, Vesela ul. br 4) radi dozvole podizanja salaša u Tavankutu (k-č- 46028). Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

689. F:47. III  373/1922

Molba Ludviga Frenkela (Fränkel) radi dozvole podizanja stanbenog objekta u Sijekijevićevoj ulici 12. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

690. F:47. III  376/1922

Molba inž. Pavla Vadasa (Vadász)  radi dozvole podizanja kuće u Aginoj ul. br. 5. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

691. F:47. III  381/1922

Molba ud. Nikole Revida  radi dozvole podizanja kuće u Ugarnicama Tuku. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:5

 

692. F:47. III   382/1922

Molba Jose Rajčića  radi dozvole podizanja prizemne zgrade (mlina) u Bunjevačkoj ul. br. 68. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

693. F:47. III   388/1922

Molba Stipana Balaževića radi dozvole podizanja kuće u Šebešiću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

694. F:47. III  390/1922

Molba firme Zorka, Prvo Jugoslavensko Društvo za Kemičku industriju na dionice  radi dozvole podizanja 7 radničkih i činovničkih stanova. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati. Nakon završene gradnje, firma moli i dobija i dozvolu za stanovanje.

L:5

 

695. F:47. III  391/1922

Molba Jovana Segi  radi dozvole podizanja kuće u Maloj Tompi. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

696. F:47. III  394/1922

Molba Marka Vukovića radi dozvole podizanja kuće u Sudarevićevoj ul. br. 69. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

697. F:47. III  397/1922

Molba Danke Dobrojević radi dozvole podizanja kuće u Žedniku. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

698. F:47. III  398/1922

Molba  Ivana Guljaš Oldal radi dozvole podizanja kuće u segedinskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

699. F:47. III  400/1922

Molba Fele Ninčevića (Nimčevića) radi dozvole podizanja kuće u Verušiću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

700. F:47. III  408/1922

Molba Jose Rajčića  radi dozvole podizanja novh dimnjaka na paromlinu u Bunjevačkoj ul. 68.  Statički proračuni gradnje. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

701. F:47. III  412/1922

Molba Velimira Marijanova  radi dozvole podizanja kuće, nabijanice, pokrivene trskom, u Maloj Tompi (Kelebiji). Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

702. F:47. III  417/1922

Molba Adolfa Kishabera i Mave Kona (Kohn)  radi dozvole prepokrivanja krova magacina crepom umesto dotadašnje šindre. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:4

 

703. F:47. III   423/1922

Molba firme Trgovina gvožđem i prometno d.d.  radi dozvole podizanja magacina u Jelačićevoj ul. 2. Negativna odluka gradskih vlasti, na koju ulažu žalbu, koja nije usvojena. Prilozi:situacioni nacrt i tehnički plan planirane gradnje

L:14

 

704. F:47. III  437/1922

Molba Paje Finka  radi dozvole podizanja kuće u segedinskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

705. F:47. III  440/1922

Molba Jakova Kuleševića  radi dozvole podizanja kuće u Žedniku. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

706. F:47. III  445/1922

Molba Grge Andrašića  radi dozvole podizanja (male kutje) kuće. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

707. F:47. III  449/1922

Molba Jose Rajčića  radi dozvole podizanja skladišta u III krugu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

708. F:47. III  450/1922

Molba Davida Šreibera radi dozvole podizanja pomoćne zgrade i svinjca. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

709. F:47. III  452/1922

Molba Mavra Halbrora (stanuje u ulici Kralja Aleksandra) radi dozvole podizanja gospodarske kuće u Bikovu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

710. F:47. III  456/1922

Molba Imre Gabora  radi dozvole podizanja kuće u Ružinoj ulici. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

711. F:47. III  457/1922

Molba udove Kalora Kiša (Kiss)   radi dozvole popravke mauzoleja na Bajskom groblju. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

712. F:47. III  458/1922

Molba (jun 1922.) firme Geza Klein  radi ustupanja gradskog zemljišta (15530m²) radi odizanja tvorničkih objekata (za proizvodnju laka i firnajsa). Pozitivna odluka (septembar 1922.) Proširenog senata o ustupanju zemljišta između zavoda Patrija i beogradskog puta za veno od 2,5 dinara po hvatu. Odluka Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se ne priznaje senatska odluka. Prilozi: položajni nacrti fabrike laka.

L:14

 

713. F:47. III  461/1922

Molba preduzeća Zorka, Prvo Jugoslavensko Društvo za Kemičku industriju na dionice  radi dozvole podizanja jedne radničke kuće. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati. Potvrda da je ta firma od 1918. odine izgradila četiri stambene zgrade.

L:4

 

714. F:47. III  462/1922

Molba Lujze Pejić  radi dozvole prepravke kuće u Ljubljanskoj ulici. Moliteljka odustala od gradnje pošto je ona preskupa. Prilog: 2 kom. tehničkih nacrta.

L:3

 

715. F:47. III  471/1922

Molba Jose Milodanovića  radi dozvole podizanja kuće (Beogradski put 112). Negativna odluka sa obrazloženjem da projektovana kuća nema ukusnog arhitektonskog izgleda. 

L:4

 

716. F:47. III  479/1922

Molba Đene Knezovića  radi dozvole podizanja kuće, nabijanice, pokrivene trskom u Vučidolu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

717. F:47. III  487/1922

Molba Vilima Konena (Conen)  radi dozvole podizanja garaže na Paliću. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

718. F:47. III  512/1922

Molba preduzeća Tvornica štirka i konservi S. Kopp i sinovi d.d.  radi dozvole podizanja radionice u Majšanskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

719. F:47. III   521/1922

Molba udove Boldižara Čipaka  radi dozvole podizanja kuće u Alexandrovu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

720. F:47. III  528/1922

Molba Pere Huta (Huth)  radi dozvole podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

721. F:47. III  534/1922

Prepiska u vezi molbe firme Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d.  radi dozvole podizanja tramvajske pruge od Sudbenog stola do Aleksandrova. Pozitivna odluka gradskih vlasti sa uslovima i kojih se izvođač radova treba pridržavati.

Prilozi: tehnički nacrti tramvajske pruge. (40 listova)

L:167

 

722. F:47. III  535/1922

Molba Mavre Kona (Kohn) radi dozvole podizanja ledenice i šupe. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:6

 

723. F:47. III  546/1922

Molba firme Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d.  sa priloženim nacrtom, radi dozvole menjanja obešaja (električnih vodova) između pozorišta i Gradske kuće. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

724. F:47. III  552/1922

Molba firme S. Kopp i sinovi d.d.  radi dozvole podizanja radničkih stanova u segedinskim vinogradima 101 (naseobina Muči). Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

725. F:47. III  560/1922

Molba Antuna Vukovića radi dozvole podizanja prizemne zgrade, kuhinje i ledenice (za potrebe radionice piva), u svome dvorištu. Žalba prvog suseda, na čiju kuću se naslanja novogradnja, zbog opasnosti da se temelji novogradnje izvedu samo od zemlje a ne od cigala, čime bi se dovela u opasnost i njegova kuća, pošto bi se pacovi, koji će se zapatiti u toj radionici piva, izbušili temelje i zidove od zemlje. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati, odnosno da gradi od cigle.

L:10

 

726. F:47. III  575/1922

Molba Industrije koža d.d.  radi dozvole podizanja dve zgrade za radionice i jedne prizemne zgrade. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.  Prilozi: tehnički nacrti 3 kom.

L:19

 

727. F:47. III  583/1922

Molba Antun Lazara  radi dozvole podizanja prizemne kuće u segedinskim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

728. F:47. III  586/1922

Molba Adama Mesaroša  radi dozvole podizanja kuće u Brozovoj ulici br.10 (avgust 1922.). Molba za dozvolu stanovanja u novosagrađenoj kući (april 1924.). Pozitivna odluka za gradnju sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati. Dozvola za stanovanje u novosagrađenom objektu.

L:8

 

729. F:47. III  595/1922

Molba Balinta Dorožmai  radi dozvole podizanja kuće u Domobranskoj (Lamićevoj) ulici. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

730. F:47. III  597/1922

Molba Mirka Getmana (Götman)  radi dozvole podizanja kuće u maloj Tompi. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:8

 

731. F:47. III  598/1922

Molba Jovana Milekića radi dozvole podizanja zgrade na uglu Vilsonove i Šenoine ulice. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.  Nakon završetka gradnje, vlasnik moli i dobija dozvolu za stanovanje i upotrebu objekta Vilsonova 15.

L:13

 

732. F:47. III  599/1922

Molba Josipe Bite  radi dozvole podizanja kuće i štale na Ludošu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

733. F:47. III  613/1922

Molba Franje Čisara  radi dozvole podizanja kuće nabijenice na Ludošu. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

734. F:47. III  614/1922

Molba Ruže Kelemen radi dozvole podizanja kuće. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

735. F:47. III  617/1922

Molba Lajoša Krausa (Krauss)  radi dozvole prepokrivanja kuće crepom, pošto se šinder već više vremena u Subotici nemože dobiti. Negativna odluka, pošto kuća prelazi građevinski pravac. Žalba stranke na tu odluku, te ipak pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:18

 

736. F:47. III  618/1922

Molba firme S. Kopp i sinovi d.d.  radi dozvole podizanja sprata na objektu radničkih stanova. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

737. F:47. III  622/1922

Molba Feliksa Krištovića radi dozvole podizanja kuće u Bucka vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

738. F:47. III  631/1922

Izveštaji kućevlasnika (Cvetka Manojlovića, Opšte privredne banke d.d, Englesko ugarske banke d.d, Bogdana Dimitrijevića i drugih) u Aleksandrovoj ulici o postupanjima prema naloženim merama u cilju pravilnog odvođenja kanalizacionih voda iz njihovih kuća.

L:15

 

739. F:47. III  655/1922

Molba Aleksandra Lehmajera  radi dozvole podizanja štale u svom dvorištu, Senćanski put 33. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:7

 

740. F:47. III  664/1922

Molba župnika iz Žednika Petra Evetovića radi pomoći za popravku crkve stradale u velikom nevremenu. Odluka o dodeli 5280 dinara za popravke.

L:3

 

741. F:47. III 695/1922

Senatska odluka o otvaranju nove ulice ( u Kertvarošu) na parceli stranke sa kojom je sklopljen ugovor.

L:3
742. F:47. III  704/1922

Molba Adolfa Krausa u ime Ortodoksne jevsrejske opštine   radi dozvole dogradnje objekta u Jugovićevoj ulici 11. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

743. F:47. III  712/1922

Molba  Oblasne zaštite dece i mladeži  radi popravki u zgradi koju koriste, a koja je oštećena požarom i bez vodovoda. Predračun predviđenih poslova Inženjerskog ureda.

L:3

 

744. F:47. III  738/1922

Molba trgovca Kon Mavre  radi otkupa njemu susednog dela parcela tzv Kaplalo, koji grad namerava prodati. Situacioni nacrt predmetnih parcela. Negativna odluka.

L:3

 

745. F:47. III  740/1922

Molba firme Staro-kanjiška Prva Parna Cigljana i Crepana d.d,  radi dozvole podizanja industrijskog koloseka od njihovog pogona do postojeće pruge u Kanjiži i Tise. Pozitivna odluka gradskog Senata. Dopisi Direkcije državnih železnica kojima se prihvata planirana izgradnja.

L:7

 

746. F:47. III  742/1922

Molba trgovca Vince Čovića  radi dozvole postavljanja izloga, Krupežićeva 3.  Pozitivna odluka sa uslovima i cenom najma koju stranka treba uplatiti.

L:5

 

747. F:47. III  749/1922

Molba Franje Kovača  radi dozvole podizanja dvorišne zgrade. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

748. F:47. III  793/1922

Molba Lajče Polaka  radi dozvole podizanja zgrade u Palićkim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

749. F:47. III  814/1922

Molba Ivana Takača  radi dozvole podizanja prizemne kuće  u Palićkim vinogradima. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

750. F:47. III  817/1922

Molba Ivana Fratrića   radi dozvole podizanja radionice za proizvodnju lepenke. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:3

 

751. F:47. III  818/1922

Molba Josipa Franciškovića  radi dozvole podizanja kuće u Halaškim vinogradima – Stipić telep. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

752. F:47. III  819/1922

Molba Luke Vukovića  radi dozvole podizanja kuće  u Halaškim vinogradima – Stipić telep. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

753. F:47. III  843/1922

Molba Sende Braun r. Leović – kućevlasnice u čijoj je kući u Pašićevoj 3 smeštena Intendantura potiske divizije da joj se popravi vodovodna instalacija klozeta  koju su pokvarili stanari. Zapisnik u kojem se konstatuje stanje, i odluka da se načine potrebne popravke.

L:3

 

754. F:47. III  845/1922

Dopis gradonačelniku i Velikom županu, đeneralštabnog pukovnika Ivanovića u ime Komande mesta da se pored Divizijskog štaba i kasarne 34. pešadijskog puka podiže kiosk, za koji on nije dao odobrenje. Senatski odgovor da je postavljanje predviđeno senatskom odlukom.

L:8

 

755. F:47. III  848/1922

Molba Šime Slezaka radi dozvole podizanja kuće  u Halaškim vinogradima – Stipić telep. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:2

 

756. F:47. III  848/1922

Senatska odluka da se na molbu Subotičke električne železnice i osvetljenja d.d. dozvoli podizanje spomenika „u diku izgrađivanja nove elektr. Železnice između Sudbenog stola i gr. Bolnice.“

L:1

 

757. F:47. III  850/1922

Predmet u vezi senatske odluke o regulaciji uličnog pravca u Jugovićevoj 19.

L:8
758. F:47. III  855/1922

Molba (novembar 1922.) Arpada Hüttera (Hitera) subotičkog trgovca  radi dozvole „dozidanje jednog sprata u mojoj kući u IV krugu Bene Suadrevića br. 4, za sazidanje ekonomskih zgrada i stanova u dvorištu…“. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati. Molba i na osnovu nje dozvola za stanovanje u novosagrađenom objektu (novembar 1923.)

L:6
759. F:47. III  857/1922

Molba Hilde Sidon fotografa  kojom traži da joj i nakon prodaje svoga ateljea Karolju Vigu slikaru (fotografu) i dalje pripadaju prava za držanje izloga na zgradi hotela „Beograd“.   Kupoprodajni ugovor i inventar ateljea. Odluka Senata da daje prava Hildi Sidon da i dalje drži izlog.

L:15
760. F:47. III  858/1922

Molba firme Birkaš i drug  iz novembra 1922. godine radi izdavanja građevinske dozvole za objekat pisarne koji je već izgrađen u ulici Save Tekelije 57. Odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati, no pošto je gradnje već izvršena a zgrada ne odgovara postavljenim uslovima, izadaje se i narebda za njeno rušenje. Predmeti u vezi postupka žalbe stranke višim telima. Odluka Senata iz 1926. godine da se rušenje izvrši.

L:23
761. F:47. III  865/1922

Molba kapetana u miru Antona Virovkića  radi dozvole postavljanja kioska u Štrosmajerovoj ulici. Odluka kojom se stranka izveštava da će se u te svrhe održati javna licitacija aprila 1923. godine.

L:2

 

762. F:47. III  869/1922

Molba trgovca Geze Körösi (Kereši)  radi dozvole postavljanja izloga na svojoj radnji u Krupežićevoj ulici br. 4. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:5

 

763. F:47. III  878/1922

Prepiska u vezi molbe tvorničara šešira Armina Rota   radi dozvole prapravki na objektima u ulici Đenerala Milojevića 5 (bivši Eržebet hotel) u cilju preseljenja postojeće fabrike. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

Prilog: tehnički nacrt.

L:25

 

764. F:47. III  886/1922

Molba Eugena Kalmara  (zaposlenog u firmi Kemična industrija /Zorka a.d.?/) radi popravki na oštećenoj kući u Vinkovačkoj ul. br. 4.  Odluka da se molbi ne može izaći u susret, nego vlasnik treba preduzeti mere za saniranje zida oštećenog u zemljotresu. Odluka da se stanari isele iz zgrade pošto nisu ništa preduzeli na saniranju oštećenja.

L:9

 

765. F:47. III  889/1922

Molba Vilim Konena  radi dozvole podizanja kancelarija pored već postojećeg magacina (Vinogradska cesta) u požarnom reonu preko puta teretne stanice. Pozitivna odluka sa uslovima i građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.

L:25

 

IMENSKI REGISTAR

 

 

A

Adler Bernat, trgovac                      395

Alaker Ivan, gostioničar                  121, 137

Albert Josif, učitelj                          374

Albert Jose supruga                         623

Aleksandar I, Kralj                           361

Almaši Jovan, berber                       396

Ančić Pere                              683

Andor Gabor                                    1, 27

Andrašić Grga                                  706

Andrašić Vince                       636

Aradski Stevan, apotekar                 268

Arkoši Jovan                                    392

B

Bačić Marko                                     178

Balažević Antun                     276

Balažević Stipan                     693

Balint Kovač                                    81

Ban Gavro                               639

Bano i Bröder, internacionalna

otpremnička firma                           113

Barabaš Stipan                        118

Bart (Barth) Henrika sup.

Kristina Kopilovič                        323

Bašić Palković Antun                      65

Bašić Palković Šime                        460

Bedić Jakova udova                         229

Begović   Lajčo                      659

Belić dr, sudija                       482

Bem (Böhm) Andor                         269

Bem (Böhm) Josip                           328

Bem Oskar, priv. činovnik               420

Benarik Franjo                        93

Berger Jakov                                    168

Berger Jelisaveta udata Rozenfeld  421

Bergl Jovan                                      362

Berkeš Petar                                     83

Berta Jovan                                      431

Besedeš Stevan                       130

Bešlin Milivoj                                  615

Bilinović Vranje                     180

Bilinović Antun                      180

Birkaš Josip                                      418, 468

Birkaš Marija                                   314

Bite Josip                                732

Blesić Paja                              663

Bondi dr Đorđe                       426

Božić Gizela, zabavilja          525

Budanović Joso                      128

Budanović Lajčo                    647

Budanović Lajčo, župnik                 167

Budanović Stevan                            632

Budinčević Stipan                            156

Burnać Stipan                                   82, 89

Buzaš Eržebet                                          369

Braun Senda rođ. Leović                 753

C

Cajlik Ištvan, upravitelj

Poljoprivredne škole, Palić           319

Cecei Matefi Rožika                        272

Cindrić Aleksandar                          429

Crnković Ivan, nar. poslanik            354

Cvenić Josip, berber                        406

Cvijanović Lajoš                    173

Ć

Ćosić Aleksandar, inženjer              331

Č

Čajkaš Josip                                     345

Čanji dr Tibor, advokat          295

Čipak Boldižara udova           719

Čisar Franja                                      733

Česko Joso                              231

Čermak Franjo, slikar                      450

Čolak Antić Mara                            539

Čorba Ivan                              215

Čović Ilona, slikarka                        577

Čović dr Josip, lekar                        459, 687

Čović Vince, trgovac                       746

D

Dančo Ivan                              112

Damjanović Miloš                           199

Deči Dezidera udova

Lujza Brener                                 315

Deči Đeno (Decsy Jenő), apotekar  258

Demšedi (Dömsödi)  Stipan            91

Derflinger Đorđe, štamp. pom.        371

Dimitrijević Bogdan                        738

Dobanovački Paja, Veliki župan     53, 54

Dobrojević Danka                            697

Dohanj Zoltan, trgovac          280

Dojč Andor                                       300

Dojč Herman (Hermann Deutsch)   246

Dojč Jelena                                       386

Dojč Paula                              387

Dombaj (Dombay) Marija               358

Dorožmai Balint                     729

Dožai Marija                                    153

Drinulović Radivoj                          578

Dulić Josip                              680

Dulić Luka                              641

Dulić Lozija                                     127

Dulić Marko                                     472

Durov A., ruski izbeglica                 22

Đ

Đerđ dr Mirko, advokat                   618

Đimeši /Čakić/ Lajčo                       455

Đukić Joso                              684

Đurić Danica                                    524

E

Egrenji Babian                        86

Emanuel Viktora udova                   596

Englender Martin                             405, 618

Erg (Ergh) Jaša                       72

Eržan Mihajlo                                  440

Evetović Petar, župnik           740

Ezveđ (Özvegy) Silvester                110

G

Gabrić Đuka                                     157

Gabrić Luka                                     646

Gabor Andor                                    1, 27

Gabor Imre                             710

Gal Đule sup.                                   94

Galamboš Vince                     664

Galato Eva                              232

Gereb Josipović Andrija, inž.          461

Getman (Götman) Mirko                 730

Glas Ede                                 434

Glid Adolf, kožar                             383, 384

Glik (Glück) Ilona                            409

Goldner, braća                                  117

Gorskaja Vera                                  516

Grbić Vlada                                      360

Gros Ivan                                160

Grosberger David                             350

Gršić (Grsity) Ivan                           200

Guljaš Oldal Ivan                             698

Gutgesel Stipan                      656

F

Fabian Stipan                                   122

Fabrić Jožef, žandar. kaplar             445

Fajt Stipana udova                           365

Farago Antuna sup.                          67

Farago Bela, mesar                          672

Farago Menjhart                     681

Fečkeš Stipan                                   123

Fejaš Marija                                     432

Ferković Marian                     141

Filipović Antun, kapetan                 349

Fink Pajo                                704

Fišer Ernest, štampar                       352

Fišer Isidor, trgovac                         367

Fišer Mor                                69

Fogel Žiga                              115

Francišković Đuka                           669

Franciškovič Josip                           751

Frank Pajo                              637

Fratrić Ivan                                       750

Frenkel (Fränkel)  Ignjat                 116, 205

Frenkel (Fränkel) Ludvig                689

Frenkel Ružica                       470

Freudenreich Dragutin, glumac       592

Fric (Fritz) Đule, udova                   273

Fridman Avram, upravitelj banke            339

Fridman Roza                                         375

Futo Mihajlo                                    651

H

Hadnađ Marija                        316

Hajdu Ivan                              670

Hajman (Heiman) Josip                   414

Hali Arpad                              264

Halmi dr Stevan                     427

Halbror Joso                                     97

Halbror Šandora ud.

špediterska i agenturna radnja      120

Halbror Mavro                        709

Hamoš Leo                             424

Hartman                                  206

Hatvan Josip                                     204

Hauer Deziderija udova                   302

Haupt Henrik                                    433

Hauser Andrija                       289

Hauser Josip, trgovac                       289

Hiter Arpad (Hütter Árpád)             275, 758

Hegediš Karolina                    457

Hegediš Lajčo, sveštenik                 417

Heiduska i Herman                          247

Herman Josif                                    512

Herš-Berger Helmut                        408

Heš Mirko, slikar                             400

Heumann (Hojman) Ruža                9, 605

Holender Leo                                   424

Hološi Josip                                     428

Hodoši Stevana udova                     357

Horvat Andrije udova                      262

Horvat Josip                                     175

Horvat Rozalija                      221

Huber Josip                                      650

Hut Pera                                  720

I

Ileš Antun, apotekar                         259

Irinej dr, episkop bački          479

Iršević  Mihajla supruga                  662

Ingus Lipot                             312

Ivanković Lazo                       143

Ivan Ivandekić Ivković           642

Ivanović, đeneralštabni pukovnik    754

Ivković Ivandekić Lazo          176

Ivić prof. Aleksa                         582

J

Jablanović Sime udova          462

Jankač Matej                                    514

Jaramazović Stevan                         291

Jarić Ivan                                379

Jenei Antun                                      106

Jesenski Đeno (Jeszenszky Jenő),

apotekar                              260

Jovanović Nikola                    189

Jovanović Živko                     686

Jozić Joso                               625

Jung Elvira                             284

Jung Jozefa                                       284

Jung dr Samuel, lekar                      284

Jurić Felo                                183

K

Karakašević, vel. kapetan                569

Kardoš Zoltan                                  403

Kain Lajčo                              410

Kalmar Eugen                                  413, 764

Katančić Grgo, poslužitelj               520

Kaufman David                      620

Kelemen Ruža                                  734

Kemenj Herman, veterinar              439

Körösi (Kereši)  Geza, trgovac        762

Kermeci Stipan                       79

Kernač Pavao                                   497

Kevago Josip                                    96

Kiš Eugen (Kiss Jenö)                     394

Kiš (Kiss) Kalora udova                  711

Kladek Stjepan (Stevan)                  219, 638

Klajn dr Adolf, član Proš. senata     444, 553

Klajn Rozalija                                  388

Knezović Đeno                       716

Kohan Vince                                    104, 147

Kohn i Weis, pekari macesa            119

Kočiš Bela, student                          255

Kolar Matija                                     675

Kon (Kohn) Mavro                          702, 722, 744

Kon Nikola                             390

Konc Andrija                                    225

Konen                                               206

Konen Vilim /Vilmoš/

(Conen Vilim)                                  125, 251, 717, 765

Konja Ljudevit                       382

Kopilovič Kristina                           323

Kornhauzer Jolanka                         338

Kovač Franjo                                    747

Kovač Kalman                        172

Kovač Vilim                                     158

Kozinec Anatolij, pukovnik             465

Kratina Josip                                    14

Kraus Evgenije                       341

Kraus Gavra, vlasnik mlina             611

Kraus Leo Ladislav, lekar                277

Kraus (Krauss) Lajoš                       735

Kraus Lajče, udova                          277

Kraus Regina, udova Gabora

Semere                                  271

Krishaber Adolf                      702

Krištović Feliks                      737

Križanović Šimun                            653

Krnajski Belovljev Isa                     207

Kršak Marija                                    134

Kubatović Roza, učiteljica              485

Kučera Matija                                  304

Kučera Stevan                                  304

Kujundžić Ivo                                   513

Kujundžić Marko, šef

uručbenog ureda                           454

Kujundžić Miško                    155

Kujundžić Radoslav, franjevački

gvardijan                              49

Kulešević Jakov                     705

Kulunčić Fabian                     668

Kulundžić Lazo                      212

Kunec (Kunetz) Jakov                     297

Kurci Čenki Ivan                    614

Kurjaković Milan                             347

Kvala Pera                              146

L

Ladanji Deneš, student           419

Ladanji Dionizije                             281

Langar Olga                                     344

Langhamer Lujza                             416

Landau Juliška                        542

Lakatoš Andrija                      250

Lakatoš Mihajlo                     249

Lanci dr Feliks, advokat                  322

Lantoš Jovan, učitelj                        278

Lanji (Lányi) Ernest                            285

Lastović (Lastovich) Đeno               223

Lazar Antun                                     727

Lebl Ženi (Löbl Jenny)          307

Lebović Julije, trgovac           407

Lehmajer Aleksandar                       739

Lelbah Đula                                      377

Lelbah Pera                                      377

Lederer Emil                                    389

Lendvai Agneš                        111

Lenđel Tome supruga

Margita Velđi                         572

Lenđel Vilmoš                                 170

Lenkaj Martin     (Marjan Mihaljević)     295

Lepedat Ilija, fin. senator                 479

Levi David                              66

Levicki, operski pevač           44

Lihtnekert  Grga                     346

Lihtšajndl Antun,

ravnatelj «Bosnafilm d.d.»            318

Lipšic Aleksandar                            644

Lorant dr Zoltan                     484

Lučić  Jaša                              677

Lukač Josip                                      208

Lukačević Blažo                     186

Lulić Antun                                      666

LJ

M

Majlat Lajoš                                     210

Malagurski Albe                     458

Malagurski Franjo                           288

Malagurski Luka                    688

Mamužić Jovan                      245

Mamužić Veco                       76

Mandić M.                              593

Manojlović Anastazija           543

Manojlović Cvetko                 2, 3, 5, 489, 490, 499, 536, 544, 570, 573, 579, 598, 738,

600,

Manojlović dr Vladislav                  480

Mačković Vera                       150

Marcikić Nikola                     181

Marijanov Milivoj                           217

Marijanov Velimir                           701

Marinković Stevan                           488

Marjanović Stevan, slovoslagač      423

Martinović Stevan, zastupnik                   44, 501, 508

Matatić Đura                                    248

Matković Nikola, prof.

fizičkog vaspitanja                       28

Merevajler (Märeveiler) Antun       265

Mesaraoš Andrija                             679

Mesaroš Adam                       619, 728

Mesaroš Daniel                      174

Mesaroš Stipan                       71, 95

Mezei Adolf, trgovac                       375

Mezei Balint                                    124, 609

Micić Velimir                                  243

Mihajlović Antun                             59, 101

Mihajlović Nikola                            197

Mihalj Jovan, lugar                          303

Mihaljević Grga                     182

Mijatov Mladen                      467

Mikić Aleksandar, školski

nadzornika za subotičke salaše       16,32, 33, 34, 42,43, 473, 560, 562, 563

Miladinović dr Rade                        458

Milekić Jovan                                  731

Milanković Šimun                           292

Milodanović Joso                             715

Milodanović Mijo                            138

Milovanov kata, učiteljica               473

Mintal Mate                                     109

Mitler Đula (Mittler Gyula)            235

Molcer Aleksandar                          320

Molnar Međeri Joso                         622

Mortenzon Đula                     293

Mozeš Markuš                                 233

N

Nađ Eden (Nagy Ödön), advokat     294

Nađ Dani                                 294

Nađ Deže, glumac                            438

Nađ Geza,. mehaničar                      391

Nađ Farkaš Petar                    616

Nađ Franjo (Nagy Franyo)               240

Nađ Imre (Nagy Imre)            257

Nađ Ivan                                 70

Nađ Josip                                437

Nađ Kanas Stipan                             209

Nađ Kežeši Ilona                    201

Nađ Samuilo                                    311

Nagl Franjo                                      665

Nedeljković dr                                 29, 38

Nedelković Boža                    162

Nesvečko Martin                    660

Nimčević Felo                                  699

Nojman Oskar, dir. mlina                342

Nušić Branislav                      29

NJ

O

Okolišanov Đorđe                            610

Orčić /Oršić/ dr Lazar                      359

Ostrogonac Babian                           678

Ovari Mijo                              149

P

Pakaški Branko                       399

Palaček Josip                                    336

Palinkaš   Joso                                  222

Paloši /Mihaljko/ Stevan                 446

Pančić Ivan                                       58

Pančić Miško, trgovac                     537

Pančić Stipan, učitelj upravitelj      522

Pašić Nikola                                     456

Patek dr Adalbert                             254

Paušić Božidar, apotekar                 57, 267

Pavković dr Milutin, lekar               566

Peić Tukuljac Gabor                        652

Peić Šime                                63

Peič Josip                                238

Pejić Lujza, učiteljica                      714

Pećerić Adam                                   165

Pećerić Lozija                                  131

Percel dr Bela                                   377

Perlaki Katarina                     357

Pertič Kalman                                  305

Perušić Lozija                                  103

Petrekanić Josip                     645

Petrekanović Roko                           139

Petrović Kosta                                  243

Piječ (Pitsch) Franja                        144

Pitsch (Pič) Franje sup.          4, 15, 466, 504, 583, 594, 601, 605, 643

Piuković dr Andrija                         64

Piuković Ivana, ud.                          133

Pivarev Radovan, apotekar              243

Pletikosić dr Andrija                        50

Polak Artur                                       164, 196

Polak Emil /Perčić Milan/               448

Polak Lajčo                                      748

Poljaković Gabor                    90

Poljaković Mirko                             193

Poljvaš Antun                                   192

Popov Darinka                        524

Popović Đ., dir. Državne više

Trgovačke škole                          21, 28

Popović Nadežda                    521

Pozna Aleksandar, up. škole            503

Prćić Miško, zemljoposednik          591

Prćić Stipan                                      236

Prokeš (Prokesch) Imre                   282

Prokeš Marija                                   282

Prokeš Mihajlo                       190

Protić Marko                                    505

R

Radašin Sofija                                  524

Radić Mica                             474, 543, 589

Radišin Svetozar                    243

Radosavljević Anka                         30

Rajc Ivan                                 415

Rajčić Joso                             692, 700, 707

Rajner (Reiner) Blanka          270

Rajter Đula                             530

Redatin Nikola                       243

Remenji Friđeš                       290

Remeš Martin                                  88

Revid Nikola                                    691

Rigo dr Alksandar                            487

Rigo Franja                                      85

Rihardis-Srenko Maria, opatica      321

Ril Đura                                  202

/Rokenštajn/ Silard Tibor                430

Romić Ivan                             654

Romić Matija                                   73

Rona Mikša                                      370

Rot Armin                               763

Rot (Roth) Franja                             402

Rotbart (Rothbart) Makso               337

Rotman Adolf                                  230

Rotman Mirko                                  667

Rotšild (Rotschild) Matilda             286

Rozenfeld Ana                        421

Rozenfeld Aleksandar                      421

Rozenfeld Jelisaveta                        421

Rozenfeld Šarlota

 1. Nađ Dežea 438

Rozental Zoltan                      296

Roža Andrija                                    98

Roža Pajo                                649

Rukavina Josip, starešina

franjevačkog samostana                23

Rokenštajn Andor                            401

S

Sabo Antun                                       87

Sabo Batanč Menjhart                     159

Sabo Eliasa supruga

(Szabo Eliászne)           68

Sabo Hanđa Šandor                          152

Sabo Kasiba Šandor                         343

Sabo Martin, glumac                       527

Sajfert dr Erne, advokat                   332

Salma Antun                                    237

Saniter Tivadar                       648

Sarić Lukendić Antun                      129

Sarić Pal                                 324

Sarić Šimun                                      640

Satmari Stevan                       363

Savin I., ruski izbeglica                   25

Segi Jovan                              695

Sekulić Petar                                    242

Seleši Antun                                     364

Seleši Vago (Szőlősi Vágó) Ivan     211

Seleši Vago Janoš                            298

Semere Ana, zabavilja           271

Senaš Arnold, dir. banke                  317

Seneš Kalman, trgovac           627

Serenče Mihailo                     74

Sič Ferenc (Szűcs Ferencz)             80

Sič Đorđe                                161

Sidon Hilda, fotograf                       759

Silađi Stipan                                     214

Silard /Rokenštajn/ Tibor                430

Silberman Ljudevit                          326

Siracki Aleksander                           191

Sitorek Josif                                     60

Slezak Šime                                     755

Sobonja Bartolomej                         274

Sobonja Margit                       302

Spišić Danilo                                    169

Stantić Pajo                                      523

Stipić Antun                                     306

Stipić Đeno                                      107

Stipić Grga                             657

Stipič (Stipić) Vince                        631

Stojanović Ljubica                           518

Stojanović Pera                      554

Sudarević Manda                    469

Savajdžić Aleksandar                      586

Svirčević Sever                      493

Š

Šalga Stevan, pekar                          612

Šarčević Dragutin                            483

Šenbrun (Schönbrunn) Deže            435

Šiha Jovan                              188

Šimić Mate                                       674

Šivegi Gašpar, flautista                   597

Šmek Đura, lugar                             303

Šokčić Pajo                                      225

Šrajber (Šreiber) David                   708

Šramek Franje udova

Marija Birkaš                       314

Špicer Aleksandar                            385

Šporer Mavre udova                        556

Štadler Aurel, apotekar          372

Štadler Mavro, apotekar                  256, 373

Štangli Balint                                   685

Štrasburger Regina                          325

Šulhof Elizabeta                     287

Šulhof Albert                                   287

T

Tabaković Nikola,                            45,

podgradonačelnik                       52, 243, 479

Takač Ivan                              749

Takač Šanta Janoš                            179

Taupert Karolj                                  136

Taupert Sudarević Kata                   496

Tener B.                                  84

Teodorović dr Mihajlo           142

Tereka (Török) dr Đeno, advokat    263

Terek (Török) Stipan                       187

Tešić Đorđe, major                          658

Terčić Lajčo                                     105

Tkalčić Jure,

prof. Konzervatorija                        14

Teteši Marija                                    8

Tobola Josip                                     261

Tobola dr Nandor, lekar                   261

Tolnaj dr Evgenije                           393

Tonai (Tonay) Pavle                        313

Tonković Dančo                     78

Tonković Makso                     145

Tonković Vince                      100

Tošić Đorđe, penz. major                224

Tot Adam, lugar                     303

Tot Josipa supruga                           624

Tot Mihajlo                                      99

Trenka Mihajlo                       154

Tucaković Grgić Marija, učiteljica 517

Tuli (Tully) Kamila                         412

Tumbas Joso                                    163

Tumbas Marko                       102

Tumbas Mate                                   135

Tumbas Loketić Joso                       140

U

Urban Antun                                     635

Ungar Jene                              301

Urbanek Josip                                  327

Ursić Jovan, kazandžija                   442

V

Vaci Stipan                                       142

Vadasa (Vadász) Pavle, arhitekta    690

Vahtel Joso                                       216

Vajcenfeld Deneš                             184

Vajnert (Weinert) Ernest                 436

Vajs Hugo                               603

Vajs (Weisz) Jene                            626

Vali dr Dezider, lekar                      329

Vali Dezider ml.                     333

Vali Đula, inženjer                           642

Vali Tiburcuje                                  334

Vamoš /Weiszberger/ Deže             411

Varga Ida                                422

Varga Stevan                                    633

Varga Stipan                                    340

Vasiljev Jefta                                   634

Veber (Weber) Henrik,inženjer       283

Večernješ (Vecsernyés) Matija       671

Vereš Mihajlo                                  682

Vereš (Vörös) Pajo                          77

Vermeš dr Đula                      308

Vig Karolj                               759, fotograf

Vig Žigmond, trgovac                      618

Vigoda Luka                                     220

Vidaković Jela                                 198

Vidor Mijo, konobar                        381

Vilhajm Karol, inženjer                   618

Vilhajm Samuilo, trgovac               618

Vince Danica                                    630

Vince Đuro                             348

Vinkler dr Elemer, advokat             330

Vinkler Stevan                        335

Virovkić Anton, kapetan u miru        761

Vojnić Jadrić Jaša                            443

Vojnić Purčar Stipan                        114

Volf Lajčo, obućar                           425

Vujković Bukvin Lojzija, krčmar    252

Vujković Lamić Jose udova            299

Vukov Franjo                                   279

Vukov Martin                                   195

Vuković Andrija                     661

Vuković Antun                       151

Vuković Luka                                   752

Vuković Marko                           696

Vuletin Ivo, upravitelj                         590, 599

Z

Zahler Deziderije, satar                   404

Zeldi /Zelić/ Matija                         449

Zidarić Josip                                    366

Zinovjev, operski pevač                   488

Zotović Miloš, komičar                   564

Zubelić Ivan                                     241

Zubelić Toma                                   213

Zverćel Mate                                    126

Ž

Živanović Jovan                     355

 

 

 

 

PREDMETNO TEMATSKI REGISTAR

 

 

 

 

A

Agrarna zajednica (kao

        Zadruga) , Topola          559

Akademija, u čast ujedinjenja                   29

analfabetski tečaj, za vojnike          42

Atletsko Nogometno društvo            1

apoteka,                                  57

Kod anđela čuvara               260

Kod zlatnog krsta                 259

 

apotekari                                 256, 257, 258, 259, 260, 266, 267, 268

automobil, Pežo                      308

B

Bačka, klub                                      629

Bačka Topola                                   377

Bajsko groblje,

– mauzolej                     711

– spor                                       56

Bano i Bröder                                   113

Bata cipele i koža d.d., Subotica     46

Beograd, bedeker                    607

biblioteka,

Gimnazije                     534

Gradska                         569, 579

Policijska                      569

Bikovo, bogomolja                          167

Birkaš i drug                                    760

Bitolj, ručni radovi                          539

Blesakovo selište                    68

bolnica, jevrejska                             575

bolnički troškovi,

oprost od plaćanja                  360

“Bosnafilm d.d.”                    318

“Bucka” zadruga                    226

budžet grada Subotice            354

Bunjevci Akademičari                      48

C

Car Jovan Nenad                    582

«Centralni posrednički biro»           224

ciglane                                              441

cipele, dečije                                    46

Concordia, klub                      571

Crkva

– Žednik                         740

crkveni zbor

– pevačice                      490

Crveni buđelar, poz. predstava        594

Ć

Ćorav račun,pozorišna igra             48

Č

činovničko veče                      45

D

Dečiji dani                              533

Deoničarsko društvo za izradu creva        617

Diletantsko Pozorišno Društvo       29, 38, 471, 532, 533

Dimnjak, paromlinski                      700

diploma, porodilje                           457

diplomatska predstavništva KSHS  378

Direkcije državne statistike             397

Direkcija državnih željeznica,        

Uprava prihoda             673

Direkcija šuma Apatin           441

Dobrovoljno vatrogasno udruženje 11

Dobrotvorna zadruga Srpkinja        474, 589

Dobrotvorna zajednica Bunjevaka  469

Društvo lekara                       566

Drvara                                              639

državljanstvo,

američko                       323

molbe za sticanje,

– KSHS                          311, 312, 316, 317, 318, 321, 325, 328, 349,

366,

– mađarsko                    313, 314, 315, 319, 320, 322, 324, 416

– takse                                     356

– zakonska rešenja i uredbe    368, 380, 464

Državna mješovita velika gimnazija   526, 548, 550, 638

Državna mešovita građanska

Gimnazija                                  547

Državna Viša trgovačka škola         12, 21, 28, 593

Državna ženska učiteljska škola      506, 532

Đ

Đački eskadron Konjičko

podoficirske škole           587

Đavolska verenica,narodne igre     55

E

električna centrala, dozvole             202

elektrifikacija, brošura           538

Englesko ugarska banka d.d.           738

episkop, ustoličenje                         479

Eržebet hotel                                    763

G

Geza Klein                                        712

Gimnazija, mešovita                        47

«Glazbena matica», Ljubljana         514

Gornjobačko udruženo

paromlinsko d.d.                           185

Gr. Gl. Fizik (lekar)                         47

Gradska klanica                      452

Gradska muzička škola          2, 3, 489, 536, 570, 573, 579

– izveštaj o radu            544

– zavšni koncerti           536

Gradska plinara                      452

Gradska štedionica                           460

Gradski crkveni hor                         8

Gradski fizik, izveštaj                      309

Gradski magacin                    560

Gradski orkestar                     2, 489, 499, 573

Gradski savet Senta                         19

Gradsko merničko zvanje-

Gradski građevinski odeljak            62

Gradonačelnik, izveštaj                   309

Građanska škola                     496, 565

građevinske odluke za:

– dogradnju                    103, 611, 627, 634, 643, 742

parcelaciju                           92

parkiranje                            68

– podizanje:

– bogomolje                   167

– garaže                717

– dimnajka           700

– drvare                639

– fabrike četaka   626

– fabrike lepenke 750

– fabrike šešira              763

– fotografskog

ateljea           144

– kancelaraija                765

– kolarske radionice      650

– kovačnice          650

– krupare              173, 199

– kuglane              121, 663

– kuće                            59, 60, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 76,77, 79, 80,81, 83,

85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96,97, 98, 99, 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               101,104, 105,106,107,109,110, 112, 114, 118, 122,

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,

133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143,

145, 146, 147,  149, 150, 152, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 169,

172, 174, 176, 177, 178, 179,180, 181, 182, 183,

186, 187, 188, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 200,

201, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,

214, 215, 216, 220, 221, 222, 223, 226, 229, 231,

236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247,

248, 249, 250, 609, 614, 615, 617, 622, 623, 624,

625, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 640, 641, 645,

646, 647, 648, 649, 651, 652, 653, 654, 656, 657,

659, 660, 661, 662, 665, 666, 668, 669, 670, 671,

675, 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686,

687, 688, 689, 690, 691, 693, 694, 695, 695,696,

697, 698, 699, 701, 704, 705, 706, 709, 710, 713,

715, 716, 719, 720, 727, 728, 729, 730, 731, 732,

733, 734, 737, 748, 749, 751, 752 , 755

– kuhinje              89

ledenice             252, 610, 722

– magacina           206, 230, 619, 707

– mlina                           225, 611

– ograde               655, 667

– odvodnog kanala        613

– parnog mlina              104, 692, 700

– pecare                637

– pekare                620

– pekarske furune 612

– pudarske kuće   111

– pomoćne zgrade         58, 151, 678, 708, 725, 747

– pčelinjaka                   223

– radionice           117, 177, 205, 218, 227, 235, 644, 718, 726

– sprata                          611, 627, 676, 758

– sušare,               184

za hmelj           168

za voće             189

– stražare              108

– štale                            739

– popravku fabričkog

dimnjaka                     185

– popravku klozeta                  753

– popravku mauzoleja             711

– popravku zida oštećenog

u zemljotresu             763

– prepokrivanje krova             61, 72, 190, 634, 664, 673, 702, 735

– prepravke kuće           102, 170, 672, 714

– postavljenje izloga               84, 148, 618, 746, 762

– postavljanje kioska              67, 94, 175, 674,

– radničkih stanova                 694, 713, 724, 736

– rušenje zgrade            760

– rušenje stare kuće                78

– sumarni tabelarni iskaz        228

grbovi, na Gradskoj kući                 194

 

F

Fabrika,

laka                                712

lepenke                          750

kolomasti i sveća          116

četaka                                      626

kvasca Bačka                          166

šešira                                       763

 

Faust, opera                                      516

Ferum d.d.                              613

Fond Kralja Aleksandra                  19

fotografski atelje                    144, 643, 759

franjevački,

– samostan                     23

– gvardijan                            49

H

Hasanaginica, predstava                 532

Hartman i Konen                    206

Hilda fotograf                                  148

hmelj, sušara                                    168

Hor kubanskih kozaka                     24, 25

Hrvatsko pjevačko

    udruženje Lisinski iz Zagreba      5

Hrvatsko pjevačko društvo

   Kolo iz Zagreba                             18

Hrvatski radiša, društvo                  541

hrvanje,

prvenstvo države           578

prvenstvo Subotice                 515

I

Industrija koža d.d.                          726

Industrija željeznog nameštaja

    i metala d.d.                                  177

industrijski kolosek                         92, 745

Invalidski dan                                   552, 567

izlog                                                 84, 148, 618, 746

izložba slika                                     465

J

Jakobčić telep                                  154

jevrejski  akademičari                     553

Jevrejska Mila kuća

     Dr. Bernard Singer            575

Jevrejska narodna kuhinja               484, 556

Jugoslavensko Atletičko Društvo

        Bačka 1901/1920 u Subotici    629

Jugoslavensko novinarsko

    udruženje, sekcija Subotica         546, 551

K

karitataivna akademija           23

Kakaš škola                                      11

Kanalizacija                                     738

kancelista u gr. odeljenjima            451

Kaplalo, prodaja parcela                  744

Kasarna 34. pešadijskog puka                   754

Kelebija, mađarska                          217

 

kiosk,                                                94, 175, 674, 761

-za pecivo                      67

klaviri, gradski                       600

klavirski koncert                    470

Knez Ivo od Semberije, predstava    533

Kohn Mavro                                     702

kolosek, industrisjki                        92, 745

Konjička podoficirska škola            166

konjske trke                                      540

koncert,                                   9, 10, 14, 15, 37, 49, 470, 478, 482, 487, 488,

492, 496, 497, 498, 501, 505, 506, 508, 512,

513, 514, 545, 553, 554, 587, 606,

 

– društva Lisinski          5

– hora kubanskih kozaka        24, 25

– operskih pevača                 44

Komanda mesta                      754

Korzo bioskop                                  288

konvikt, u Širokom Brijegu             574

kovačnica                                650

Kraljevo (Aleksandar I) venčanje    361

krovovi, prepokrivanje           621

Krug Subotičkog

     Diletantskog Društva                  4, 15, 27, 36, 55, 466, 504, 583, 594, 601, 605

6

kuglana                                   121, 663

 

L

Licitacija za kioske                          761

lift, popravka                                    244

ledenica                                  252

lekari,

skup na Paliću                          566

lokomobil                                196

LJ

M

Matičarsko zvanje                                397

Mesara                                                        672

Milosrđe, ženska zadruga                 596

Ministarstva vera, katoličko

     odeljenje                                               510, 529, 585

Mirko Rotman, ljevaonica                218

Mjesne organizacije Drž.

    Činovnika i Službenika                45

mlin                                                  104, 225

– Margit                         342

Mesni školski odbor                        17

Muška građanska škola          483, 565

Muška i Ženska Građanska Škola   496, 565

N

nabijanica                              74, 79,83,107

“Nacional” hotel                     219

nadležnost (zavičajnosti) u Subotici,

– potvrde                        256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 279, 280,

281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291,

292, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 308, 326,

– neosnovano                          264, 277, 278, 286, 295,

– bez rešenja                           298, 302, 303, 304, 305, 306, 307,

Narodno pozorišta iz Novog Sada   597

narodno prosvećivanje           510

nastavnici Gradske muzičke škole  3

“Neven”, prosvjetno društvo           513

pjevački odjek društva         478

neopskrbljeni                                   444

Népkör                                              494

nepropisna gradnja                           115, 116, 136, 760

nepropisna protivpožarna zaštita     119

nestali vojnik, uverenje                   299

novi nazivi općina i zaselaka          398

NJ

O

Običan čovek, predstava                  29

Oblasna finansijska direkcija

    za Banat, Bačku i Baranju           356

Oblasna Državna zaštita

dece i mladeži                              533, 743

Odbor za ruske izbeglice                 24

Odbor za narodno prosvećivanje     510

Odbor udruženja ruskih studenata

u Subotici                                     492

Odbor za neopskrbljene                   444

Odbor za ustanovljavanje sposobnosti

gradskih službenika.           459

odobrenja za upotrebu

– sale Gradskog pozorišta       1,4,5,6,8,9,10,14,15, 18, 23,24, 25, 27, 29, 31,35, 36, 37, 44, 45, 49, 55, 466, 470, 472, 474, 476, 478,

480, 482, 484, 487, 488, 492, 495, 496, 497, 500, 501, 504, 505, 506, 508, 513, 514, 516, 527, 530,

532, 533, 537, 542, 568, 571, 581, 583, 584, 587,

588, 594, 601, 605, 606,

– vestibila Gr. kuće       539

odusustvo činovnika radi lečenja    443

Oficirski dom                                   509

Okružna finansijska uprava             628

Okružni školski odbor                      53, 54, 502, 555,

Opšta privredna banka d.d.              738

Opšta zanatska i zan.

     trgovačka škola                           12, 590, 599

Opština Subotica,

spisak naselja                         447

optiranje,                       353

– za KSHS                     312, 316, 317, 318, 321, 325, 326, 327, 331, 336,

337, 338, 339, 340, 341, 342, 346, 347, 350, 352,

355, 362, 363, 364, 365, 367, 370, 371, 372, 373.

374, 379, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389,

390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 400, 401,

402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411,

412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422,

423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,

433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 442, 445,

450,

– za Mađarsku                         313, 314, 315, 319, 320, 322, 324, 329, 330, 332,

333, 334, 335, 343, 344, 345, 348, 369, 418,

– za Rumuniju                         358, 375,

Ortodoksna jevrejska

crkvena opština                            603, 742

otkup zemljišta                       75, 82

P

palićka vila                                       648, 653, 665, 667

– nepropisna gradnja               115

palićka škola                                    561

parna mašina                                    196

«Patria, zavod»                       227

patrijah                                   591

patronat                                   604

pčelinjak                                 223

pisma, mađarskog poslanstva                   463

pivo, radionica                                 725

pekara macesa                                  119

pekarski proizvodi                           171

plate, u šegrtskoj školi                     491

plesni tečaj                             542

Pokopno udruženje Svetog Roke     7

Poljoprivredna škola, Palić              561

Poreski otsek, izveštaj                     309

porodilja                                 457

Poštansko-telegrafska stanica                   447

Potiski prosvetni inspektorat           20

pozorišna trupa                       586

pozorišni orkestar                            598

požar, u Dečijem domu          503

prašina, u Sudarevićevoj ulici                   628

Prinz, šaljiva predstava          1

promena prezimena                         359, 446, 448, 449, 455, 461,

Provetni inspektorat Potiski            353

Prošireni Senat, zapisnik                 309, 310

Prva subotička industrijalna

    tvornica kemikalija                      205

Pučka kasina                                    50, 472

Pučki krug – Népkör                        494

Put, otvaranje                                   741

R

radialni put                             218

Radikalni klub                                  480

radionica piva                                  725

radionica za izradu drvene

i limarske robe                             117

reklama                                   227, 658

Reklamacioni odbor                         458

regulacija, ulične linije          251, 759

Rudolfova stipendija                        19

ruski izbeglica                                  22, 25

ruski pukovnik                        465

ruski studenti                                   492

Rusko Društvo Crvenog Krsta         10, 580

Rusko-SHS klub u Subotici              244

Rusko umetničko društvo

       – Ratna opera                            545

S

 1. Kopp i sinovi,

    tvornica štirke i konservi             92, 655, 718, 724, 736

Sadnice, drača                                 43

Sekcije Reske – Bogojevo                640

Sindikalno veće

   (Szakszervezeti tanács)                 13, 61

siromašna deca                       52,

– pomoć                         475

skladište                                  113

Skladišno i otpremno d.d.                349

slet, sokolski                                    528

slikarska škola                                 577

“Smetana”, pevački zbor                 505

Senat, zapisnik                       309, 310

Seoski lola, predstava                      15, 466

Senat grada Sombor                         39

Sokolsko Društvo u Subotici            31, 35, 51, 477, 528, 581, 584

Somborski Inspektorat Središnog

     ureda za osiguranje radenika     453

Spomenica venčanja

     Njeg. Vel. Kralja, knjiga             549

Srpsko pevačko društvo Graničar   37

Srpska prav. crk. Općina

    u Bačkoj Topoli                           377

Srpska prav. crk. opština

Aleksandrovo                     467

stan, škol. poslužitelja                     519

stanarine učitelja                    507, 517, 518

Stanbeni Odbor                       243

Staro-kanjiška Prva Parna

Cigljana i Crepana d.d           745

stovarište piva                                        610

Subotica,

poreklo imena                         582

služb. naziv                                   576

Subotička sekcija jugoslovenskog

    novinarskog udruženja                40

Subotička sekcija društva bankovnih

     činovnika u Zagrebu                   497

Subotička električna željeznica

     i osvetljenje d.d.                          108, 721, 723, 756

Subotički kvartet                    482

Subotičko Atletsko Nogometno

    Društvo (SAND)                           6, 515, 578, 588

Subotičko  jevrejsko

     patronažno društvo           500

Subotičko kolo jahača                      540

Subotičko obrtničko udruženje,

pekarska i mesarska sekcija        171

Subotičko pevačko društvo

općeg obrtničkog udruženja        472

sušiona, Deneša Vajcenfelda           184

sušiona za voće                       189

sveštenici, njihove sesije                 511

Š

Šaljivo veče                                      564

Šarena mizerija – Cifra

    Nyomoruság, predstava                504

Šindra                                               61, 190, 621, 735

Škarlatina (šarlah)?                         47

Školarina,

u Gr.muzičkoj školi                570

škole,

– Aleksandrovo             503

– Građanska                            523

– Mlaka                          519, 540/a

– Muška građanska                 483

– ogrev                                    557

– opremljenost                        560

– Palić                                     561

– popravke salaških škola       563

– poslužitelj                          493, 540/a

– pored prav. crkv. op.            555

– potreba za zgradom              53

– salaške                        16, 32, 33, 34, 42, 43, 563

– srpska                          53

– srpska na Kelebiji                54

– stanarine                     507

– Sv. Roka                     26, 522

– šegrtska                       491

– troškovi izdržavanja            502, 535

– Učiteljska                             481, 506

– Vašarište                     473

– Vežbaonica                           520

– zahtev za otvaranje              559

– na Zobnatici                         559

– Žednik                         486

– Ženska zanatska                   543

školovanje u Budimpešti              468

školska deca,

– čuvari svinja i gusaka 562

– popis,                          17

– ručni rad                             39

– u Žedniku                    486

školska učila                                    42, 560

školski poslužitelji,                          493,

– Građanske šk.             523

– os.šk. Mlaka                         519, 540/a

– os.šk. Sv. Roka           26

– Vežbaonica                           520

 

Školsko nadzorništvo za

   subotičke salaše                            16,32, 33, 34, 42, 43

Špediterska i agenturna radnja

 1. Šandora Halbrora i Drugovi 120

Šumska uprava u Subotici               303

T

Talmud Tora                                    495

tehnički opis i proračun                   676

tehnički nacrti:

– crkve                           167

– igrališta Bačka  629

– izloga                618

– kovačnice          650

– kuće                            68, 76, 80, 540

– magacina           230, 619, 703

– mesare               672

– pecare                637

– sušare za hmelj 168

– tramvajske pruge        721

tlocrt kuće                               107, 540

Tramvaj                                  721, 723, 756

Trgovina gvožđem i prometno d.d.            703

    tržni tremovi                       171

Tvornica štirka i konservi

 1. Kopp i sinovi d.d.                   718

U

Udruženje jugoslavenskih inžinjera

    i arhitekata, podružnica Subotica         642

Udruženje ratnih invalida               552, 567

Udruženje zemljoposednika             354

učionice, otvaranje novih                20

učitelji,                                   507, 517, 518

– na salaškim školama, 32, 33, 34, 41

– pisaći pribor (nadoknada)    524, 590

– premešteni                            521

– stanarine                     507, 517, 518

upravitelji                          41, 522

– zemljište, pripadajuće          485, 558,

učiteljica, imenovanje                     30

Učiteljska škola                      481

Ulica, otvaranje                      741

“Union d.d.”                                     399, 676

uručbeni ured                                   454

V

Vagojaras                                      226

Vaskrs slovenstva,

reprodukcija slike                     602

Vatrogasno udruženje                      534/a

Veliki kapetan, izveštaj                   309

verske zajednice                     56

veterinar, izveštaj                            309

Vica, šaljiva predstava           27

Vile                                                   648, 653, 665

violinski koncert                    497

vlada Nikole Pašića                         456

Vojni orkestar                                  499

vojska,

– uverenje o služenju              275

– uverenje o upisu u spisak

vojnih obveznika          301

Vrlić Subota                                     582

Vučina, pozorišna predstava            38

Vučidol                                   242

Z

zabavilja (vaspitačica u zabavištu) 525, 571

zabavište                                 540/a

zajam grada Subotice                       354

Zanatsko – školski odbor                 595

zavičajnost,

– molbe                          384, 424

– potvrde                        254, 255, 262, 392, 462

 

Zaštita dece (Dečiji dom)                503

Zemljodilska kasina                         476

Zobnatica, veliki posedi                  377

Zorka, Prvo Jugoslavensko Društvo

    za Kemičku industriju na dionice    694, 713

Ž

Ženska zanatska škola                     543

Žolnai, fabrika                                 194

 

 

GEGRAFSKI REGISTAR

 

A

Aleksandrovo                                   719, 721

Apatin                                               278

 

B

Bikovo                                              709

Bucka vinogradi                     737

Bukvać                                    686

 

K

Kanjiža                                   745

Kaplalo

Kertvaroš                                741

 

L

Ludoš                                                616,624, 633, 671, 732, 733

M

Mala Tompa                                     695, 701, 730

Militić (Svetozar Miletić)               278

Muči naseobina                      724

 

P

Palić                                                             717

Palićki vinogradi                    748, 749

 

R

Radanovac                              659, 670

 

S

Segedinski vinogradi                       651, 698, 704, 724, 727

Sombor                                   453, 481, 507

Stipić telep                             751, 752, 755

 

Š

Šebešić                                    693

 

T

Tavankut                                 662, 680, 688, 720

– Donji                                    661

Tisa                                                   745

Tompa                                              695

Tuk ugarnice                                    640

 

V

Vagojaraš                                679

Verušić                                   699

Vučidol                                   716

 

Ž

Žednik                                              279, 486, 635, 650, 675, 681, 697, 705, 740

 

 

 

 

Историјски архив Суботица – Povijesni arhiv Subotica – Történelmi Levéltár Szabadka

______________________________________________________________________________

NAUČNO-INFORMATIVNA SREDSTVA O ARHIVSKOJ GRAĐI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N A L I T I Č K I      I N V E N T A R

 

VELIKI   BELEŽNIK

(1918- 1930)

 

 

SVESKA 3

 

 

 

 

VELIKI BELEŽNIK

(1922 – 1924)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stevan Mačković

 

______________________________________________________________________________

Subotica – Subotica – Szabadka, 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A D R Ž A J:

 

 

 

 

 

 

 

ANALITIČKI OPISI

 

IMENSKI REGISTAR

 

PREDMETNO TEMATSKI REGISTAR

 

GEOGRAFSKI REGISTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALITIČKI OPISI

 

 

 

F:47. 1210, 1211,1212,1213,1214,1215        Veliki beležnik, 1922 – 1924.   (I, II, III, IV)

 

 

 

 

 

 

 

Redni brojevi 1-756    

                                   

 

 

 

1. F:47. IV 39/1922

Molba udove Ištvana Gencela (Göncöl) rođ. Kataline Renčar sa stanom na Paliću, vila Fuks, radi izdavanja svedožbe o nadležnosti radi optiranja za Mađarsku. Odluka u kojoj se potvrđuje da je moliteljica na temelju pargrafa 6, zakonskog člana XXII iz godine 1886. nadležna u Subotici.

L:6

 

2. F:47. IV 41/1922

Pozitivno rešena molba Mihajla Rema (Rehm) kazandžije za uverenje o nadležnosti radi optiranja za državljanstvo KSHSS.

L:10

 

3. F:47. IV  43/1922

Pozitivno rešena molba Mihajla Kladeka – učitelja, za uverenje o nadležnosti za njegovog sina Mirka Kladeka, radi prijema za apotekarskog pomoćnika.

L:3
4. F:47. IV  46/1922

Pozitivno rešena molba Hermana Šterna (r. 1895) rodom iz mesta Mako u Mađarskoj za uverenje o tome da se dobrovoljno prijavio za vojsku i da se nalazi upisan u regrutnom spisku pod brojem 1375.

L:2

 

5. F:47. IV  71/1922

Pozitivno rešena molba štamparije „Minerva d.d.“ radi uverenja da lica koja su akcionari te firme: dr Franjo Fenjveš, Ljudevit Fenjveš, dr Jako Fišer, Ignjat Fridman, dr Velimir Kalmar, Emil Makai, Sava Janković, Mirko Havas, Arnold Reves, Ljudevit Šreger, Matika Lidert, nisu optirala za Mađarsku.

L:3

 

6. F:47. IV  94/1922

Molba iz 1922. godine i postupak prijema u zavičajnu vezu u Subotici 1930. godine, berbera Đorđa Mijatovića, rođenog u Kunbaji. Pozitivno rešena, odlukom Gradskog Pretstavništva.

L:18

 

7. F:47. IV  100/1922

Molba konsulata KSHS iz Praga da se dr Leu Krausu (Krausz) pribavi domovnica, pošto je rođen u  Subotici.

L:1
8. F:47. IV  110/1922

Molba Josipa Hercla, trgovca iz Subotice, da se za njegovu kćer Marišku koja je sada u Segedinu izda uverenje o ndležnosti da bi se mogla vratiti u Suboticu. Nalog Gradskoj policiji da prikupi podatke o njoj. Izveštaj sa podacima do kojih je Policijsko kapetansko zvanje došlo.

L:6

 

9. F:47. IV  125/1922

Molba Josipa Čičile, zaposlenog u Subotičkoj električnoj željeznici i osvetljenju d.d., rodom iz Arada, da se potvrdi da nije tražio nadležnost u Subotici, što mu je potrebno radi nabavke putne isprave od svoje rumunske države. Potvrda o tome.

L:1

 

10. F:47. IV  133/1922

Postupan na osnovu molbe zastupnika da se za isusovca Vinka Perčića koji se nalazi u Pečuju obezbedi pasoš da bi mogao da pohoditi svoje stare roditelje u Subotici. Ministarstvu unutrašnjih dela dostavljena je Perčićeva domovnica radi daljeg odlučivanja.

L:8

 

11. F:47. IV  134/1922

Molba Jakova Špicera da se njegovom sinu Karolu koji uči za inženjera u Budimpešti izda uverenje u nadležnosti koje je preduslov za dobijanje putne isprave. Subotici. Odluka sa pozitivnim rešenjem.

L:5

 

12. F:47. IV   148/1922

Svjedožba o tome da su na pustari Tompa iza Napoloenove vojne, postojale tzv. vojničke zemlje (katona földek) – potpisao podgradonaéelnik Tabaković. Revers  o tome da je pukovnik član međunarodne komisije za razgraničenje uzeo za službene potrebe određena dokumenta, koja se obavezuje vratiti podgradonečelniku.

L:3

 

13. F:47. IV  172/1922

Molba Adolfa Singera medicinar koji uči u Pragu, da se potvrdi da je nadležan u Subotici. Odluka kojom se to potvrđuje.

L:2

 

14. F:47. IV  182/1922

Molba Adama Arnolda da se utvrdi njegova zavičajnost u Subotici. Postupkom gradskih vlasti utvrđeno je nije nadležan.

L:6

 

15. F:47. IV  197/1922

Molba da se izda uverenje o nadležnosti za Radivoja i  Milorada Zvekića, koji su nakon evakuacije  Tompe uhapšeni od mađarskih vlasti i osuđeni na mnogodišnju robiju. Subotici. Odluka kojom se izdaje takvo uverenje.

L:7

 

16. F:47. IV   198/1922

Molba Eugena (Jene) Krausa, rođenog 1887. godine u Baji,  da mu se izda uverenje da je prijavljen za služenje vojne obaveze i evidentiran u spisku vojnih obaveznika u Subotici. Uredovna svedožba koja to potvrđuje.

L:3

 

17. F:47. IV   210/1922

Odluka kojom se potvrđuje da je Adler Bernat zavičajan u Subotici, na osnovu  molbe koju je uputio on i supruga mu Regina Geiger.

L:3

 

18. F:47. IV  214/1922

Odluka kojom se potvrđuje da je Josip Derner, knjižar, zavičajan u Subotici, na osnovu njegove  molbe  za izdavanje svedožbe o nadležnosti.

L:2

 

19. F:47. IV  223/1922

Molba Adolfa Mezei, trgovca, i supruge Roze rođ. Friedman (Fridman), kojom traže domovnicu radi optiranja za Rumuniju. Odluka kojom se potvrđuje da je Adolf Mezei zavičajan u Subotici.

L:2

 

20. F:47. IV  231/1922

Molba Franje Macko za izdavanje uverenja o nadležnosti u Subotici. Odluka kojom se priznaje zavičajnost moliocu, pošto u Subotici stanuje od 1899. godine, a od 1913. godine snosi poreske terete.

L:6

 

21. F:47. IV   232/1922

Molba Mije (Mihalja) Vidra, oberkelnera u hotelu „Jagnje“ za izdavanje uverenja o nadležnosti. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3

 

22. F:47. IV  235/1922

Molba lekara Vladilsava dr Nej (Ney) za uverenje o nadležnosti. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

23. F:47. IV  236/1922

Molba gradskog arhitekte Stipana Vaci, rođenog 1885. godine u mestu Vajslo,  radi izdavanja uverenje o nadležnosti. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

24. F:47. IV  238/1922

Molba trgovca Šimona Pfeifer (Fajfer)  radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3
25. F:47. IV  241/1922

Molba  Otto dr Seidl (Sajdl) sa adresom Halaški vinogradi 137, radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2
26. F:47. IV  242/1922

Molba kemičara Paje Goltlieb (Gotlib) sa adresom Halaški vinogradi 137, radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

27. F:47. IV  249/1922

Molba  braće Aleksandra i Antala Spitzer (Špicer) radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluke kojima se moliocima priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3

 

28. F:47. IV  265/1922

Molba prokuriste Opšte privredne banke Đorđa dr Bondy (Bondi)  radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3
29. F:47. IV /1922

Molba  Marije Haas (Has) rođ. Marušić radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliteljici odbija zavičajnost u Subotici pošto je utvrđeno da se naselila nakon 27. jula 1914. godine.

L:3
30. F:47. IV  266/1922

Molba  trgovca Mavra Wieinmanna (Vajnmana) radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2
31. F:47. IV  271/1922

Molba  Stipana Molnara radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

32. F:47. IV  279/1922

Molba Eve Scheffer (Šefer) udove Leopolda Viraga i kćerke Leontine Virag radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliteljicama  priznaje zavičajnost u Subotici.

L:4

 

33. F:47. IV  281/1922

Molba  inženjera Pavla Vadasa radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:4

 

34. F:47. IV  282/1922

Molba  subotičkog tvorničara Bele Gabora radi izdavanja uverenja o nadležnosti.  Uverenje da snosi poreske terete od 1913. godine i dopis gradskog računovođe da je već stekao i dobio zavičajnost 1922. godine.

L:4

 

35. F:47. IV  283/1922

Molba trgovca  Martona Fleischera (Flajšera) radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi optiranja za KSHS.  Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3

 

36. F:47. IV  286/1922

Molba  Antuna Šubiksa radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka promene prezimena. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

37. F:47. IV  289/1922

Molba  Zadruge subotičkih i subotičko okolišnih privrednika radi izdavanja uverenja o nadležnosti za njene članove.

L:3

 

38. F:47. IV  303/1922

Molba  Deže Fekete i supruge Marije rođ. Poljak radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje im je potrebno radi postupka promene skidanja seksvestra sa kuće. Postupak utvrđivanja podataka o vremenu od kada molitelj boravi u Subotici. Odluka kojom se Deže Fekete priznaje zavičajnost u Subotici.

L:18

 

39. F:47. IV  305/1922

Molba  Arnolda Baloga, upravitelja Gornjobačkog umetnog mlinskog d.d. radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:5

 

40. F:47. IV  313/1922

Molba  Adel Schönfeld (Šenfeld) udove Jokova Rotha (Rot) radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:8

 

41. F:47. IV  337/1922

Molba  činovnika Englesko ugarske banke Alberta Mangolda  radi izdavanja uverenja da vlada državnim jezikom, koje mu je potrebno radi nastavljanja držanja časova na Visokoj školi za trgovinu u Zagrebu. Zvanično uverenje kojim se potvrđuje da vlada državnim jezikom.

L:2

 

42. F:47. IV  365/1922

Molba  Samuila Mandla radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:4

 

43. F:47. IV  369/1922

Molba  Julija (Đule) Lebovića  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:5

 

44. F:47. IV  370/1922

Molba  obućara Silvestera Lajko radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:5
45. F:47. IV  373/1922

Molba  Izabele Biro udove Stevana Blažeka  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi postupka dobijanja mirovine. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:10

 

46. F:47. IV  374/1922

Molba  Paule Biro udove Ivana Tolnai, bivšeg železničara, radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi postupka dobijanja penzije. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:21
47. F:47. IV  393/1922

Molba  obućara Augusta Lembergera  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:4

 

48. F:47. IV  398/1922

Molba  trgovca Đule Hitera (Hütter)   radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3
49. F:47. IV   400/1922

Molba  udove Ignjata Zimera  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

50. F:47. IV  403/1922

Molba  trgovca Ilije /Ignjata/ Brauna  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka oslobađanja od žigosanja vrednosnih papira u Mađarskoj. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

51. F:47. IV  404/1922

Molba  gradskog računovođe Franje Katri (Cathry)  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

52. F:47. IV  409/1922

Molba  gradskog okružnog lječnika  dr Dezidera Princa rođenog u Čehoslovačkoj, radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

53. F:47. IV  434/1922

Molba  trgovca Mateja Rozenfelda  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Revers iz 1928. godine o odnetim spisima stranke Mateje Rozenfeld.

L:3

 

54. F:47. IV  436/1922

Molba  upravitelja osiguravajućeg društva „Rosija Fonsijer“ Zoltana Kardoša  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

55. F:47. IV  454/1922

Molba trgovca Aleksandra Rokenštajna  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3

 

56. F:47. IV  457/1922

Molba  penzionisanog mašinovođe Žigmonda Erdelji  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:8

 

 

57. F:47. IV  460/1922

Molba  sekretara Državnih železnica dr Mirka Vidora (r. 1877. u Segdinu)  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Negativna odluka gradskog vijeća.    

L:2

 

58. F:47. IV  462/1922

Molba  Markuša Mozeša /Mojsija/   radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:11

 

59. F:47. IV  476/1922

Molba  Stevana Paloši  (pre Mihaljko) radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka promene prezimena. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:5

 

60. F:47. IV  480/1922

Molba  Karolja Sigeti  radi izdavanja uverenja o nadležnosti. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

61. F:47. IV  482/1922

Postupak udove  Henrika Grosa oko utvrđivanja zavičajnosti i državljanstva za pokojnog supruga, radi dobijanja mirovine.  Aktom iz 1931. godine potvrđena je zavičajnost naslednika Henrika Grosa u Subotici.

L:9

 

62. F:47. IV  484/1922

Molba  Mije Buljovčića radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi stupanja u podoficirsku školu u Mariboru. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

63. F:47. IV  485/1922

Molba  Josipa Rukavine, gvardijana franjevačkog samostana  radi izdavanja uverenja o nadležnosti za sveštenika Lajču Kozma, koje mu je potrebno radi dolaska u Suboticu iz Pečuja. Pozitivna odluka o priznavanju zavičajnosti u Subotici.

L:3

 

64. F:47. IV  486/1922

Postupak  utvrđivanja zavičajnosti (nadležnosti) na osnovu molbe Antuna Pečkai, koje mu je potrebno radi dolaska u Suboticu iz Segdina.

L:8

 

65. F:47. IV  489/1922

Molba  Tibora Klajna (Klein) sina dr Matije Klajna,  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi nastavka školovanja na univerzitetu u Nemačkoj. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

66. F:47. IV  490/1922

Molba  Nandora /Ferdinanda/  Maurera,  radi izdavanja uverenja o nadležnosti za njegovog sina Edena, a koje mu je potrebno radi nastavka školovanja na višoj školi Segedinu. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:7

 

67. F:47. IV  497/1922

Molba  Irme Skulteti,  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno za službenu upotrebu kod milosrdnih  sestara u Kaloči. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:4

 

68. F:47. IV  498/1922

Dopis Gradskom poglavarstvu Šušak u kojem se obaveštava stranka Matija Turanov da za svoju molbu o zavičanosti treba još da doplati u taksenim markama i gotovini.

L:1

 

69. F:47. IV  499/1922

Molba dr Josipa Brenera (Brennera)  radi izdavanja uverenja o nadležnosti za njegovog sina Vladislava, a koje mu je potrebno radi doputovanja u Suboticu iz Budimpešte gde se školovao.

L:1
70. F:47. IV  500/1922

Molba  Julija Adama radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi stupanja u brak u Mađarskoj. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:5

 

71. F:47. IV  505/1922

Molba Josipa Vinklera  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:4

 

72. F:47. IV  506/1922

Molba vlasnice hotela „Central“ udove Adolfa Grosa  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi regulisanja zaostavštine. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:4

 

73. F:47. IV  507/1922

Molba Elizabete Futo radi izdavanja uverenja o zavičajnosti. Policijski dopis da se ona odselila u Mađarsku, te se predmet stavlja u arhivu.

L:3

 

74. F:47. IV  513/1922

Molba činovnika na radu u Budimpešti Adolfa Krausera  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi regulisanja dolsaka u Suboticu. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

75. F:47. IV  517/1922

Molba Hermine Krishaber udove Mavra Kona radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi regulisanja zaostavštine. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3

 

76. F:47. IV  530/1922

Molba  Nandora Rolera,  radi izdavanja uverenja o nadležnosti za njegovog posinka Josipa Levingera (Löwinger), a koje mu je potrebno radi regulisanja putne isprave kod našeg konzulata u Beču. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:13

 

77. F:47. IV  532/1922

Molba Lajče Nađa  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3

 

78. F:47. IV  533/1922

Zapisnik o utvrđivanju podataka o zavičajnosti za Matildu Šifliš, koja trenutno boravi u Slavonskom Brodu, na zahtev tamošnje vlasti. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:5

 

79. F:47. IV  534/1922

Uverenje (uredovna svedožba) da je Šandor Vajs (Veis) vojni obveznik i da se prijavio da služi vojsku, na molbu dotične stranke.

L:2

 

80. F:47. IV  546/1922

Molba gostioničara Matije Tukarči  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka dobijanja dozvole za točenje pića. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

Prilog: krštenica

L:7

 

81. F:47. IV  567/1922

Postupak na osnovu molbe udove Jovana Horvata radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi postupka regulisanja mirovine za pokojnim suprugom, službenikom železnice. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:14

 

82. F:47. IV  577/1922

Molba Stevana Čato radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka regulisanja mirovine. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:8

 

83. F:47. IV  579/1922

Molba Horvat Florijana  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka dobijanja mirovine. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:12

 

84. F:47. IV  664/1922

Postupak na osnovu molbe udove Jovana Kovača radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi postupka regulisanja mirovine za pokojnim suprugom, službenikom železnice. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:12

 

85. F:47. IV  675/1922

Postupak na osnovu molbe železničkog penzionera Mikloša Probojčevića radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka regulisanja mirovine kao bivšim službenikom železnice. Odluka kojom se molitelju priznaje zavičajnost u Subotici.

L:30

 

86. F:47. IV  733/1922

Postupak na osnovu molbe Antuna Paracki radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka konkurisanja kod državne pošte. Odluka kojom se molitelju priznaje zavičajnost u Subotici.

L:29

 

87. F:47. IV  789/1922

Postupak na osnovu molbe Martina Drobine radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka regulisanja statusa kod tvornice vagona u Brodu na Savi. Odluka kojom se molitelju priznaje zavičajnost u Subotici.

L:10

 

88. F:47. IV  902/1922

Uredovna svedodžba (uverenje) da je Jene Klein (Klajn) uveden u regrutni spisak, te da nije dobrovoljno pristupio vojnim jedinicama Austro Ugarske već da je mobilisan. Uverenje mu je potrebno radi traženja oprosta od služenja vojske.

L:2
89. F:47. IV  912/1922

Postupak na osnovu molbe dr Josipa Törzs (Terž) advokata, koji sada boravi u Budimpešti, a do 1920. godine je bio u Subotici, radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje mu je potrebno radi postupka optiranja za mađarsko državljanstvo. Odluka kojom se molitelju priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

90. F:47. IV  918/1922

Molba Spitzer (Špicer) Salamona radi izdavanja uverenja o nadležnosti za njega i njegovog brata – Ferenca, te sestre Julišku i Margitu.

L:4

 

91. F:47. IV  956/1922

Molba župnika Lajče Budanovića da se izda uverenje za grupu sveštenika koji ne uživaju sesiju od grada. Uverenje da 13 sveštenika ne uživaju sesiju.

L:2

 

92. F:47. IV  969/1922

Postupak na osnovu molbe udove Ljudevita Polgara, radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi postupka optiranja regulisanja mirovine. U prilogu poreski list iz 1919. godine. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:8

 

93. F:47. IV  1059/1922

Postupak na osnovu molbe Jene Sigeti trgovca za izdavanje uverenja o zavičajnosti. Odluka kojom se molitelju priznaje zavičajnost u Subotici.

L:5

 

94. F:47. IV  1066/1922

Odluka o priznavanju zavičajnosti Oskaru Rukavini.

L:2

 

95. F:47. IV  1067/1922

Molba bravara Željezničke radionice Mirka Gala za uverenje da je uveden u regrutni spisak. Uverenje da je Gal rođen 1895. godine i uveden u regrutni spisak pod brojem 141.

L:2

 

96. F:47. IV  1094/1922

Postupak na osnovu molbe Emilije Krumenacker (Krumenaker) rođ. Abraham učiteljice, radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koje joj je potrebno radi polaganja ispita iz državnog jezika i nacionalnih predmeta. Odluka kojom se moliteljici priznaje zavičajnost u Subotici.

L:5

 

97. F:47. IV  1152/1922

Molba Roze Budanović za izdavanje uverenja o nadležnosti. Podaci o porodici Budanović dobijeni iz policijskih izvora. Senatska odluka kojom se priznaje zavičajnost moliteljici.

L:3

 

98. F:47. IV  1156/1922

Molba Emila Makai direktora Opšte privredne banke u Subotici radi izdavanja uverenja o nadležnosti. Senatska odluka kojom se priznaje zavičajnost molitelju.

L:2

 

99. F:47. IV  1161/1922

Molba Nikole Saulića za izdavanje uverenja o nadležnosti za njegovog sina Antuna koji se nalazi u Mađarskoj. Policijski izveštaj u kome se kaže da je Antun prebačen u Mađarsku na osnovu Obznane.

L:2
100. F:47. IV  1163/1922

Molba Mano Štejna za izdavanje uverenja o nadležnosti.

L:2

 

101. F:47. IV  1171/1922

Molba Vece, Lajče i Cilike Vidaković za izdavanje uverenja o nadležnosti, koje im je potrebno radi skidanja sekvestra nad kućom. Senatske odluke sa uverenjima  za njih.

L:4

 

102. F:47. IV  / 11741922

Molba Ele Paul i uverenje o zavičajnosti izdato 13.12.1922. godine. Molbe Ele Paul iz 1926. i 1927. godine za izdavanje zvaničnog prepisa tog uverenja.

L:13

 

103. F:47. IV  1180/1922

Molba Reže Karpatija bivšeg subotičkog stanovnika i viriliste, od 1921. godine nastanjenog u Segedinu, za izdavanje uverenja o nadležnosti. Zapisnik o predmetu nadležnosti stranke sastavljen u u redu velikog beležnika.

L:6

 

104. F:47. IV  1185/1922

Molbe Jose Tikvickog radi izdavanja uverenja o nadležnosti koje mu je potrebno radi prijema maloletne kćerke u senćansku bolnicu. Senatska odluka sa odlukom o priznavanju zavičajnosti.

L:2

 

105. F:47. IV  1195/1922

Molba Jovana Milekića da se izda uverenje da su deoničari firme „Subotička štedionica i zalagaonica d.d.“ nadležni u Subotici. Senatska odluka sa odlukom o priznavanju zavičajnosti.

L:3

 

106. F:47. IV  1198/1922

Molba Milivoja Bešlića  radi izdavanja uverenja o nadležnosti. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:2

 

107. F:47. IV  1201/1922

Molba Dezidera Zahlera  radi izdavanja uverenja o nadležnosti, koja mu je potrebna radi optiranja za KSHS. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:6

 

108. F:47. IV  1214/1922

Molba Ivana Ivanića radi izdavanja uverenja o nadležnosti za sina Aleksandra, koji boravi u Bačolmašu, a želeo bi da se vrati u Suboticu. Odluka kojom se moliocu priznaje zavičajnost u Subotici.

L:3

 

109. F:47. I 1/1923

Izveštaji odeljenja i tela gradske administracije (velikog beležnika, gradskog veterinara, poreznog zvanja, velikog kapetana, gradskog fizikusa /lekara/, školskog nadzornika, za period novembar – decembar 1922, januar – novembar 1923. godine, za gradonačelničke izveštaje. Izveštaji gradonačelnika proširenom senatu o stanju javne uprave. Gradski fizik u svojim izveštajima sumira zdravstveno stanje populacije, broj  lečenih bolesnika u gradskoj bolnici, broj rođenih i umrlih, itd. Veterinar izveštava o stanju u gradskoj klanici i stanju stoke (živinskog zdravstvenog stanja). Veliki kapetan daje podatke o bezbednosnom stanju, broju učinjenih  kaznenih dela, dok poreski otsek izveštava o ubranim porezima.

L:65

 

110. F:47. I 2/1923

Prepisi zapisnika skupština Senata 28.9,  21.10. i 19.11. 1923. godine podneti na overu Ministarstvu unutrašnjih poslova.

                                               L:111

 

111. F:47. I 3/1923
            Odluka Ministarstva unutrašnjih dela od 22.12.1922. godine kojom se uvažava ostavka velikog župana Pavla Dobanovačkog, podnešena 17.12.1922. godine i postavljanje dr Andrije Pletikosića na dužnost velikog župana i gradonačelnika.

L:2

112. F:47. I 11/1923

Dopis Oblasne finansijske direkcije za Banat, Bačku i Baranju kojom moli gradsko poglavarstvo za podatak o broju žiteljstva Subotice. Odgovor da on po poslednjem popisu pučanstva iznosi 101 709.

L:12

 

113. F:47. I 13/1923

Požurnica Ministarstva spoljnih poslova  Ministarstvu unutrašnjih dela da odgovor po predmetu promene prezimena lica u Udvarnoky.

L:1

 

114. F:47. I 14/1923

Molba trgovca Aladara Schwarca (Švarc) radi optiranja za državljanstvo Kraljevine SHS, zavedena 18.1.1923.godine. Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela kojim se odbija kao neblagovremena, ali se moliocu dozvoljava ostanak u Subotici.

L:5

 

115. F:47. I 19/1923

Molba Ministarstvu unutrašnjih dela dr Karla Somera za ustanovljenje prava na državljanstvo Kraljevine SHS. Povučena pošto nije mogao steći zavičajnost u Subotici.

L:2
116. F:47. I 20/1923

Dopis Okružnog suda u Subotici 2.2.1922. godine Gradskoj županiji kojim traži podatak da li je rok za optiranje već istekao. Odgovor da je rok istekao 31.8.1922. godine.

L:1
117. F:47. I 21/1923

Molba Imre Bodnara za nadležnost u Subotici, uverenje o nadležnosti i obaveštenje da upravo zbog toga i nije potrebno da traži optiranje za našu državu.

L:8

 

118. F:47. I 23/1923

Dopis Vinogradarskog nadzorništva za Bačku i Baranju gradskim vlastima, da je ono otpočelo sa radom, te da mu je sedište u Subotici u Gradskoj kući i molbom da se o tome obaveste svi zainteresovani vinogradari.

L:2

 

119. F:47. I 24/1923

Dopis od 9.2.1923. godine Proširenom senatu sa molbom da se pomogne osnivanje jednog zvaničnog gradskog dnevnika sa štampanim prilogom – Nacrt osnivanja akcionarskog društva Subotički dnevnik potpisan od strane 8 osnivača, istaknutih javnih ličnosti (Dušan Manojlović, dr Aleksa Ivić, dr Srećko Zuglia…). Senatska odluka od 10.4.1923. godine kojom se usvaja predlog za osnivanje lista i navodi Ovaj list je vanpartijski bez ikakve političke boje, te ima, da služi isključivo interesima općinstva. Gradska štedionica nabavila je štampariju, tako da je izlaženju lista pružena čvrsta podloga. Odluka Ministarstva unutrašnjih dela od 12.5.1923. godine kojom se ne odobrava pokretanje lista.

L:16

 

120. F:47. I 26/1923

Poziv Andrije Pletikosića velikog župana i predsednika Odbora za pripomoć invalidima  za sednicu tog odbora 16.2.1923. godine u 5 časova u gradskoj maloj većnici.

L:1
121. F:47. I 29/1923

Predlog Pravilnika gradskog potrošarinskog zvanja podnešen 21.2.1923. godine gradskim vlastima i senatska odluka kojom se razmatranje tog pitanja skida sa dnevnog reda.

L:9

 

122. F:47. I 34/1923

Molba Uprave bačke eparhije iz Novog Sada da im se dostave podaci o broju duša pravoslavne veroispovesti osim vojnika i đaka. Odgovor matičarske službe da nemaju takav podatak.

L:4

 

123. F:47. I 36/1923

Molba Dušana Kapetanovića koji je radio kao vojno administrativni činovnik u subotičkom garnizonu, a ostao bez tog radnog mesta, da ga se preporuči za mesto pri Finasijskoj kontroli u Novom Sadu.

L:2

 

124. F:47. I 40/1923

Dopis Ministarstva saobraćaja sa obaveštenjem da Dušan Manojlović kao osnivač lista Subotički dnevnik nema pravo na povlaštenu železničku kartu pošto list još nije zaživeo.

L:2
125. F:47. I 50/1923

Dopis upravnika poštanske stanice sa žalbom na rad gradskih dostavljača, pošto ima slučajeva da se pošiljka ne isporuči ni u roku od 30 dana, i zahtevom da se ta anomalija  reši.

L:1

 

126. F:47. I 55/1923

Predmet u vezi oglasa inženjerskog ureda kojim traži tehničkog crtača. Molbe kandidata iz Kranja, Šibenika i Požege. Odluka senata da se ne popunjava to mesto.

L:2

 

127. F:47. I 56/1923

Postupak na osnovu molbe Janka Pesteleka železničkog činovnika, rođenog u zagrebačkom okrugu, vere istočnopravoslavne, da promeni prezime u Sladojević. Gradske vlasti prosledile su tu molbu Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali pošto se molitelj 1924. godine nalazio u zatvoru predmet je arhiviran.

L:14

 

128. F:47. I 57/1923

Dopis predsednika Odbora za stanove, Subotica koji deluje pri Ministarstvu socijalne politike, da Senat za to telo odredi jednog člana. Odluka       da glavni gradski inženjer odredi jednog inženjera.

L:2
129. F:47. I 59/1923

Dopis Odeljenja finansijske kontrole, Subotica Gradskom poreznom zvanju u kojem traži broj stanovnika na teritoriji Subotice – po naseljima (Đurđin, Pavlovac, itd.). Odgovor da Subotica po popisu iz 1921. godine ima 101 709 stanovnika, ali da, pošto je popisni materijal poslat Statističkom zavodu u Beograd, ne mogu dati druge tražene podatke.

L:2

 

130. F:47. I  64/1923

Molba Ivana Jelčića, službenika Državne železnice, rođenog u općini Pula, da bude primljen u državljanstvo Kraljevine SHS.Odgovor Ministarstva unutrašnjih dela da se molilac obrati  kada zakon za prijem u naše državljanstvo bude donesen.

L:1

 

131. F:47. I  69/1923

Raspis Ministarstva unutrašnjih poslova sa informacijom o postavljenju generalnog konzula Čehoslovačke republike.

L:1

 

132. F:47. I  72/1923

Molba dr Stevan Grof specijaliste za ženske bolesti, radi dobijanja dozvole za obavljanje prakse u Subotici, pošto je njegova supruga rodom iz Subotice. Upućena je Zdravstvenom odseku u Novi Sad koji odgovara da pošto je reč o stranom državljaninu ne može obavljati lekarsku praksu.

L:4

 

133. F:47. I  74/1923

Raspis Ministarstva unutrašnjih poslova sa informacijom o tome da je Ljumski okrug nakon konačnog razgraničenja pripao Albaniji, i da se obustavi slanje pošilji na Ljumski srez.

L:1

 

134. F:47. I  77/1923

Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova sa informacijom da je Branko Pakaški, student prava primljen u državljanstvo Kraljevine SHS putem opcije.

L:1

 

135. F:47. I  79/1923

Dopis člana Proširenog senata Stipana Rigo u kojoj najavljuje da će na idućoj sednici podneti interpelaciju protiv čuvara bajskog groblja Marka Govorkovića.

L:2
136. F:47. I  82/1923

Šef sanitetske uprave obaveštava da je pozvao sve lekare koji su se nastanili u gradu nakon 1.1.1914. godine da predaju svoje diplome radi njihovog objavljivanja  (proglašavanja važećim). Senatska odluka kojom se priznaju diplome 19 lekara.

L:5

 

137. F:47. I  94/1923

Raspis Ministarstva unutrašnjih poslova sa informacijom u pogledu priznavanja državljanstva Kraljevine SHS licima sa teritorija koja je pripala Italiji.

L:1

 

138. F:47. I  97/1923

Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova sa informacijom da  Đura Blažić nije mogao da se imenuje za poglavara državne tajne policije u  Subotici, na koje je mesto postavljen drugi.       

L:1

 

139. F:47. I  99/1923

Predmet u vezi statusa Stevan Saboa (Etienn Szabó) bravara, koji je optirao kod mađarskog poslanstva u Beogradu za mađarsku državu. Odluka (maj 1924.) da se briše iz spiska zavičajnika i  regrutnog spiska pošto je postao mađarski podanik.

L:13

 

140. F:47. I  105/1923

Molba Direkcije državne statistike da joj se dostave podaci o tome koja su naselja, salaši pripali Mađarskoj nakon razgraničenja. Propratni akt da se traženi izveštaj dostavljen.

L:2

 

141. F:47. I  106/1923

Postupak rešavanja zahteva za optiranje koji je podneo Franja Čoti. Dopis Ministarstva unutrašnjih dela – Velikom županu u Somboru, kojim je molilac odbijen.

L:6

 

142. F:47. I  111/1923

Molba Društva gradskih činovnika i namještenika iz Zagreba da Gradsko poglavarstvo u Subotici pošalje pragmatiku (zakon) o berivima gradskih činovnika. Odgovor da još nije donet novi zakon o tome, već da se ravnaju po onom iz 1917. godine.

L:1

 

143. F:47. I  112/1923

Žalba Državnog  matičarskog zvanja Subotica I okrug,  varoškom Senatu da Sirotinjski stol, i pet godina nakon oslobođenja još uvek dostavlja štampane formulare na nezvaničnom – mađarskom jeziku, te da se najskorije oni zamene važećima. Priložen je jedan obrazac – Születési bizonyitvány (potvrda o rođenju).

L:2
144. F:47. I  113/1923

Prepiska gradskih i policijskih vlasti Subotice i Sombora u vezi utvrđivanja nadležnosti za Pavla Petera, zaposlenog u Somboru.

L:14

 

145. F:47. I   114/1923

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela u kome se navodi da je načelnik sreza Pančevo otpušten iz službe.

L:1

 

146. F:47. I  121/1923

Molba Hermana Fišbajna, činovnika pri železničkoj direkciji, da mu se dozvoli promena imena u Radivoj Ferić. Pošto nije u mogućnosti da nabavi svedožbu o zavičajnosti, molba mu je odbijena.

L:7

 

147. F:47. I  125/1923

Poziv predsedništva ljubljanskog velesajma da gradska uprava delegira svog zastupnika na aotvaranju sajma 1.09.1923. godine.

L:2, slovenački

 

148. F:47. I  132/1923

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela u kome se navodi  da je merodavan samo skupštinski zapisnik na državnom jeziku, mada je jedna oština odlučila da vodi i na drugom – nezvaničnom.

L:1

 

149. F:47. I  135/1923

Molba Trgovačko zanatlijske komore u Novom Sadu da joj se dostavi broj stanovnik Subotice. Odgovor da je on 102 000.

L:2

 

150. F:47. I   136/1923

Koncept pozdravnog pisma koji potpisuje gradonačelnik Tabaković, Dvorskoj kancelariji (Kralju Aleksandru I i Kraljici Mariji) povodom rođenja Kraljevića.

L:1
151. F:47. I  141/1923

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa objašnjenjima oko primene Rapalskog sporazuma.

L:3
152. F:47. I  144/1923

Dopis Generalnog konzulata čehoslovačke republike u kojem moli potvrdu da je Ciril Pinkava stekao zavičajnost u Subotici, da bi se time brisao iz  spiskova čehoslovačkih podanika. Poslata je tražena odluka.

L:2

 

153. F:47. I  145/1923

Dopis podžupana Bačko-bodroške županije kojim se obaveštava gradski načelnik da je Rešenjem Ministarstva unutrašnjih dela priznata opcija Eugenu Palotašu.

L:1

 

154. F:47. I  146/1923

Molba  Državnog tužilaštva u Subotici da se dostave uverenja o zavičajnosti za 19 službenika tog organa. Odluke o zavičajnosti za tražena lica.

L:20

 

155. F:47. I   163/1923

Obaveštenje da će Mihajlo Krajničan zamenjivati od 18.10.1923. dr Vladislava Manojlovića u funkciji javnog beležnika.

L:1

 

156. F:47. I  160/1923

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa pojašnjenjem načina postupanja sa državljanima Poljske u slučaju njihovog istupanja iz državljanstva.

L:1

 

157. F:47. I  161/1923

Mestni magistrat ljubljanski dostavlja svoje primedbe na predlog Zakona o državljanstvu.

L:9, slovenački

 

158. F:47. I  162/1923

Molba Franje Šulca za sticanje državljanstva – optiranjem. Odbijena marta 1924. godine.

L:8

 

159. F:47. I  163/1923

Obaveštenje da je Županijski agrarni ured u Subotici ukinut te da nadležnost prealzi na Županijski agrarni ured u Novom Sadu .

L:1

 

160. F:47. I  167/1923

Prepis akta Ministarstva unutrašnjih dela  o načinu slanja akata Ministarstvu spoljnih poslova.

L:1

 

161. F:47. I  168/1923

Prepis akta Ministarstva unutrašnjih dela da se ime Šnajder pusta menja u Pejin salaš.       

L:1

 

162. F:47. I  171/1923

Molba Sreske finasijske kontrole Subotica da dobije podatke o vrmenu kada je Albina ulica dobila to ime. Odgovor da je odluku o tome doneo Prošireni senat 1920. godine.

L:1

 

163. F:47. I  173/1923

Molba Maurice Van Seebeck iz San Franciska upućena gradonačelniku da mu se pomogne u istraživanju genealogije, pošto je saznao za podatke da se to porodično ime javljalo u ovim krajevima.

L:1, nemački

 

164. F:47. I  174/1923

Pozdravni brzojav gradskog Senata Kralju Aleksandru povod krštenja Kraljevića prijestolonaslednika.    

L:2

 

165. F:47. I  175/1923

Izvadak (prepis) zapisnika Skupštine 29. 11.1923. na  kojoj je doneta odluka da se u uspomenu na krštenje Kraljevića promeni naziv ulice- Somborski put u Put Kraljevića Prestolonaslednika.

L:10

 

165/a. F:47. I  183/1923

Dopis Direkcije pošta i telegrafa Novi Sad sa upitnikom o Subotici. Odgovor u kome se iznosi da teritorija grada (opštine) iznosi 80700 hektara, da se deli na unutarnje i spoljašnje područje, u unutarnje spadaju I – VIII krug, Aleksandrovo i Palićki vinogradi, a u spoljašnje sledeće pustare: Kelebija, Šebešić, Tavankut, Đurđin, Pavlovac, Žednik, Zobnatica, Verušić, Šupljak, Radanovac, Majšanski vinogradi, Bucka vinogradi, Halaški vinogradi, Bajski vinogradi, Zapadne ugarnice, Istočne ugarnice i Kupatilo Palić.

     Prilog: karta grada Subotice iz mađarskog perioda sa ručno ucrtanim novim granicama

L:10

 

166. F:47. I  186/1923

Dopis župana ljubljanskog sa primedbama i predlogom rešavanja položaja gradskih opština.

L:3, slovenački

 

167. F:47. I  197/1923

Dopis Mestnog magistrata v Mariboru sa podacima za carinskog blagajnika Kupusarević Petra i molbom da se upiše u tamošnjo domovinsko matico .

L:1, slovenački

 

168. F:47. II  1/1923

Postupak donošenja odluka o postavljanju crkvenog oca  pri crkvi Sv. Đurđa a na osnovu molbi župnika Benjamina Hegediša iz 1923. i 1929. godine. Odluka iz 1923. godine da se na to mesto postavi  Grgo Vukov, i iz 1929. godine, kada se postavlja Ivan Tonković.

L:10

 

169. F:47. II  2/1923

Molba Subotičke jevrejske Narodne Kujne Subotici radi ustupanja sale pozorišta u cilju priređivanja maskenbala. Odluka o ustupanju sale 16.01.1923. godine uz uplatu 250 dinara i snašanje troškova osvetljenja i ogreva.

L:2
170. F:47. II  3/1923

Prepis rešenja Ministarstva prosvete o odobrenom udžbeniku – čitanki za poljoprivredne, produžne i više razrede osnovnih škola.

L:2

 

171. F:47. II  4/1923

Prepis raspisa Ministarstva unutrašnjih dela o tome da se pojavila slika Gusle javorove i preporuka za njenu kupovinu. Senatska odluka u kojoj se kaže da se zbog slabih finasisjskih prilika grada ne može udovoljiti molbi.  

L:2

 

172. F:47. II  5/1923

Molba Pučke Kasine Subotici radi ustupanja sale pozorišta u cilju priređivanja Velikog prela. Odluka o ustupanju sale 01.02. i 19.02. 1923. godine uz uplatu 250 dinara i snašanje troškova osvetljenja i ogreva.

L:4

 

173. F:47. II  6/1923

Molba uprave Gradskog pozorišta, predstavljene sa upravnikom Dinulovićem da gradske vlasti uplate 10 000 dinara, koje je uprava utrošila za proširenje pozornice. Negativna senatska odluka.

L:1

 

174. F:47. II  7/1923

Molba Opservatorije u Beogradu za pomoć radi uspostavljanja meteorološke stanice u Beogradu, uz preporuke Ministarstva unutrašnjih dela. Odluka o uplati 2000 dinara u te svrhe.

L:19

 

175. F:47. II  8/1923

Predlog finansijskog senatora Ilije Lepedata  da se za nabaku Gradskoj knjižnici, nove serije knjiga iz edicije „Srpske književne zadruge“, odobri suma od 95 dinara. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

176. F:47. II  9/1923

Ponuda od 23.09.1922. godine reditelja i šefa narodnog pozorišta u Sarajevu Radivoja Dinulovića da njegovo kazalište gostuje u Subotici uz odgovarajuće subvencije. Odluka (11.10.1922.) kojom se pruhvata ta ponuda, ustupa besplatno sala pozorište i predviđa mesečna potpora od 2 000 dinara.           Dopis predesednika Gradskog pozorišnog odbora, podgradonačelnika Nikole Tabakovića sa predlogom da i u 1923. godini ta pozorišna družina ostane u Subotici uz subvenciju od 50 000 godišnje. Odluka (24.02.1923.) da se i u 1923. godini odobrava mesečna potpora od 2 000 dinara, a da se za radi stabilizovanja pozorišta i njegovog preuzimanja u državne ruke ono obrati Ministarstvu prosvete.

L:24

 

177. F:47. II  10/1923

Konkursi za pitomce podoficirskih škola u Kragujevcu i Mariboru.

srpski, slovenački L:3

 

178. F:47. II  11/1923

Molba Zemljo-Dilske Kasine Subotici radi ustupanja sale pozorišta u cilju priređivanja zabave i igranke. Odluka o ustupanju sale 11.02. 1923. godine uz snašanje troškova osvetljenja i ogreva.

L:2

 

179. F:47. II  12/1923

Molba Fonda za pomaganje siromašnih studenata  radi ustupanja sale pozorišta u cilju priređivanja zabave. Odluka o ustupanju sale 27.01.1923. godine uz uplatu 250 dinara i snašanje troškova osvetljenja i ogreva. Molba predsednika Subotičke Matice dr Ive Milića radi ustupanja sale pozorišta u cilju priređivanja koncerta 09.02.1923. godine.

L:4

 

180. F:47. II  13/1923

Molba Mije Mandića  za povišenje njegovog honorara kao rukovatelja Gradskom knjižnicom i nadzornika premeštanja muzejskih predmeta iz Mađareve kuće u Gradsku kuću – III sprat. Odluka kojom mu se odobrava suma od 1500 dinara mesečno. Računi popravki na zgradi Muzičke škole nastali preseljavanjem Knjižnice i Muzeja.

L:12

 

181. F:47. II 16/1923

Informacija o knjizi „Spomenica“ i poštanska uputnica sa cenom 10 komada te knjige. Odluka da se ona ne može kupiti.

L:4
182. F:47. II   17/1923

Molba Pevačkog društva subotičkog općeg obrtničkog udruženja za oprost taksi na ulaznice kod igranke koju planiraju u gostionici Hotela Beograd. Odbijeni pošto oprost dobijaju samo humanitarna društva.

L:3

 

 

183. F:47. II  19/1923

Odluka o ustupanju sale pozorišta Subotičkoj Matici 03.02.1923. godine u cilju priređivanja koncerta uz uplatu 30 dinara i snašanje troškova osvetljenja i ogreva. 09.02.1923. godine.

L:1

 

184. F:47. II   20/1923

Dopis Potiskog prosvetnog inspektorata (Prosvetni inspekorat Potiski) sa predlozima za poboljšanje izvođenja nastave veronauke za decu rimokatoličke vere.

L:1

 

185. F:47. II   21/1923

Molba Oblasnog odbora ORJUNA radi ustupanja sale pozorišta radi priređivanja zabave 24.02.1923. godine. Odluka o ustupanju za traženi termin, ali bez oprosta poreza na ulaznice. Molba Oblasnog odbora Organizacije jugoslovenskih nacionalista (01.03.1923.) za povraćaj novca uplaćenog poreza, i pozitivna senatska odluka o tome.

L:6

 

186. F:47. II   22/1923

Molba Agrarne zajednice (kao Zadruga) Bačka Topola da se za oko 65 dece koja su članovi porodica 140 naseljenih kolonista na Zobnatici, podigne škola. Negativna odluka sa obrazloženjem da se za te svrhe nisu predvidela sredstva u budžetu za tekuću godinu.

L:2
187. F:47. II   23/1923

Molba Mesnog kluba Radikalne stranke radi ustupanja sale pozorišta u cilju  priređivanja zabave – radikalske večeri 18.02.1923. godine. Odluka o ustupanju za traženi termin uz plaćanje takse od 250 dinara i poreza na ulaznice (u visini od 25%).

L:3

 

188. F:47. II   24/1923

Odgovor Mesnom školskom odboru u vezi gruntovnih izvoda za školske zgrade, u kome se navodi da su sve škole u vlasništvu grada.

L:1

 

189. F:47. II   25/1923

Molba Svetozara Radišina upravitelja jevrejske osnovne državne škole da se postavi školski služitelj u toj školi, pošto crkvenjak jevrejske opštine ne može više da obavlja i te poslove. Odluka o postavljenju Matije Rogić za poslužitelja i njena zakletva.

L:5

 

190. F:47. II   27/1923

Molba Okružnog školskog odbora za odobravanje školskog budžeta za podmirivanje troškova koje snose gradke vlasti (stanarine učitelja, ogrev, kancelarijski materijal, itd). Odluka o usvajanju predloženog budžeta od  1 340 994 dinara.

L:7

 

191. F:47. II   29/1923

Molba urednika novina Internationaler Donau Lloyd  da grad pokrije deo troškova za specijalni jugoslovenski broj tog lista. Negativan odgovor.

L:1

 

192. F:47. II   30/1923

Tužba zabavilje Marije Varga koja radi i stanuje u zabavištu u Frankopanskoj ulici br. 13 protiv drugog stanara u tom objektu – željezničara Ivana Hegediša, sa zahtevom za njegovo iseljenj uz obrazloženje da takva situacija otežava rad sa decom.

L:5
193. F:47. II  31/1923

Senatska odluka da grad pomogne u dočeku Hora krakovskih akademičara. Prepiska Odbora za doček, na čelu koga je Marko Protić, u vezi organizacije dočeka i smeštaja gostiju, računi sa banketa i drugih troškova. Pismo zahvalnica Hora akademičara za ugudoan boravak.

L:21

 

194. F:47. II   32/1923

Molba Vere Milekić, predsednice upravnog odbora Ženske zanatske škole, Gradskom senatu radi dobijanja većih prostorija, za učionicu i „trpezu sa kujnom“. Odgovor da za to ne postoje preduslovi.

L:2

 

195. F:47. II   33/1923

Molba predsednice Kruga subotičkog diletantskog društva sup. Franje Pietsch (Pič) radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 24. i 25.02. radi davanja komada „Štrajkuje roda“ u glavnoj ulozi sa gosp. Jenö Heltai – om, našim obljubljenim komičarem. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

196. F:47. II   34/1923

Molba Akademske lože Budućnost (sa Pravnog fakulteta) radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 1.marta 1923. radi davanja koncerta. Pozitivna odluka sa uslovima plaćanja troškova. Izveštaj gradskog računovodstva od 12.03. da je taksa od 250 dinara uplaćena ali ne i i 25 %  od prodatih ulaznica. Molba Radivoja Dinulovića, upravnika Gradskog pozorišta da se sa gradskog računa vrati njemu ta uplaćena suma, pošto koncert nije održan. Odluka od 28.03. da se ta molba odbije pošto je Dinulović već u više navrata nevlašteno izdavao drvoranu, kao na pr. 8.03. švedskoj pevačici, a prostojbu zadržao za sebe.

L:8

 

197. F:47. II   35/1923

Molba Ilone Sekelj umetnice budimpeštanske opere radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta radi davanja koncerta. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

198. F:47. II   36/1923

Konkurs za strojarsku školu ratne mornarice u Đenoviću, Boka Kotorska. Uputstvo da se prosledi gradskom dobošu radi objašnjenja narodu.

L:2

 

 

199. F:47. II   37/1923

Molba predsednice Kruga subotičkog diletantskog društva sup. Franje Pietsch (Pič) radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 10. i 11.03. radi davanja komada „Štrajkuje roda“ . Pozitivna senatska odluka. Obračun, sa prilozima računa, nakon održavanja predstava.

L:16

 

 

200. F:47. II   38/1923

Molba Odbora ruskih studenata sa Pravnog fakulteta radi ustupanja sale gradskog pozorišta radi održavanja koncerta sa igrankom 14.04.1923. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

 

201. F:47. II   40/1923

Molba predsednice Kruga subotičkog diletantskog društva sup. Franje Pietsch (Pič) radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 18. i 25. 03. radi davanja komada dve pozorišne predstave. Pozitivna senatska odluka. Obračun, sa prilozoma računa i priznanica, nakon održavanja predstava. Odluka da je obračun nepravilan, pošto su priznanice na mađarskom jeziku, i zahtev da se on sačini na državnom jeziku. Dopis iz avgusta kojom organizator sup. Franje Pič dostavlja traženi obračun.

L:82

 

 

202. F:47. II   41/1923

Konkurs za prijem pitomaca u „I. pešadisku podoficirsku školu u Beogradu“. Uputstvo da se prosledi gradskom dobošu radi obnarodovanja.

L:2

 

203. F:47. II   42/1923

Molba dr Eugena de Gyna radi dozvole za upotrebu sale pozorišta 15. i 17. 03. i držanja naučnog predavanja o patopsihologiji. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

204. F:47. II   43/1923

Dopis Ministarstva vera o postavljenju Apostolskih Adinistratora, Lajče Budanovića u Bačkoj i  Rafaela Rodića u Banatu.

L:1

 

205. F:47. II   44/1923

Molba subotičke firme „Kurir“, koja zastupa tri budimpeštanska umetnika, radi dozvole za upotrebu sale pozorišta u cilju priređivanja koncerta. Pozitivna senatska odluka.

L:2
206. F:47. II   45/1923

Dopis Potiskog prosvetnog inspektorata Školskom nadzorništvu sa zahtevom da se preraspodelom školskih objekata Trgovačke akademije obezbedi više mesta za decu osnovnih škola iz te okoline, škole „Jasibara“ i „Pevčeve škole“.  Izvadak iz zapisnika Mesnog školskog odbora sa istom temom.

L:2

 

207. F:47. II   46/1923

Molba upraviteljica Muške i Ženske građanske škole radi dozvole za upotrebu sale pozorišta radi predstava za roditelje i decu srednjih škola. Pozitivna senatska odluka.

L:5

 

208. F:47. II    47/1923

Odluka da se Spasoju Uroševiću, studentu Pravnog fakulteta dozvoli besplatna upotreba sale pozorišta  radi održavanja diletantske predstave, od koje bi polovinu čistog prihoda uplatio podgradonačelniku Nikoli Tabakoviću kao predsedniku gradskog odbora za zaštitu dece i mladeži. Odluka na osnovu izveštaja da je predstava svršila sa deficitom.

L:3

 

209. F:47. II   48/1923

Molba predsednice Kruga subotičkog diletantskog društva sup. Franje Pietsch (Pič) radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 1. i 2. 04. radi davanja dve pozorišne predstave. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

210. F:47. II   49/1923

Dopis prof. Alekse Ivića sa popisom 11 naslova, kojim nudi tih svojih 11 knjiga u cilju otkupa za Gradsku knjižnicu. Odluka o otkupu za cenu od 95 dinara.

L:3

 

211. F:47. II    50/1923

Molba Sokolskog društva u Subotici radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 30.04. u cilju priređivanja proslave Zrinjsko Frankopanske. Pozitivna senatska odluka.

L:1

 

212. F:47. II    51/1923

Molba koncertne pevačice Ruže Neumann (Nojman) radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 02. 04. u cilju priređivanja dobrotvornog koncerta čiji prihod je namenjen za fond pok. Ernesta Lanjija. Pozitivna senatska odluka.

L:2
213. F:47. II   /1923

Ponuda za kupovinu knjige spomen – dela „Karađorđe“. Odluka o kupovini 10 komada za ukupno 1000 dinara.

L:11

 

214. F:47. II   53/1923

Dopis Potiskog prosvetnog inspektorata sa obaveštenjem da Pevačko društvo Politehnike iz Lavova planira da na svom putovanju poseti i Suboticu i održi koncert. Odluka da će Senat u tom slučaju učiniti sve moguće za što bolji prijem istoga.

L:3

 

215. F:47. II    54/1923

Molba Subotičke Srpske Pevačke Družine „Graničar“ radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 21. 04. u cilju priređivanja dobrotvornog koncerta. Pozitivna senatska odluka.

L:2
216. F:47. II    55/1923

Molba Subotičke Jevrejske Ženske Zadruge i Narodne kuhinje zastupane po ud. Rafaeala Hartmana radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 17. 04. u cilju priređivanja dobrotvornog koncerta. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

217. F:47. II    56/1923

Molba subotičkog preduzeća Kurir, vlasnika Bele Schwimmwra (Švimer) i Aleksandra Kostića,  radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 28. 04. u cilju priređivanja koncerta budimpeštanskih umetnika. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

218. F:47. II   58/1923

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa naredbom za kupovinu slike (reprodukcije prim. S.M.) Kralja Aleksandra. Odluka o kupovini dva komada, po ceni od 40 dinara.

L:2

 

219. F:47. II   59/1923

Prepiska Aleksandra Mikića, školskog nadzornika i gradskih vlasti, u vezi dolaska oko 1 500 đaka i 150 nastavnika iz Beograda u uzvratnu posetu subotičkim – bunjevačkim domaćinima. Senatska odluka o određivanju 5 000 dinara u svrhu dočeka i ugošćavanja te grupe, program boravka, raspored smeštaja gostiju, računi ugostitelja koji su bili uključeni u program.

L:16

 

220. F:47. II    60/1923

Molba subotičkog preduzeća Kurir, vlasnika Bele Schwimmwra (Švimer) i Aleksandra Kostića,  radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 12. 05. u cilju priređivanja koncerta Petra Stijanović, umetnika na violini. Preporuka Ministarstva prosvete da se umetniku ukaže sva potrebna pomoć. Pozitivna senatska odluka.

L:3

 

 

221 . F:47. II    61/1923

Molba Katoličkog Divojačkog Društva zastupanog po predsednici Margi Peić Tukuljac, radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 25. 04. u cilju priređivanja pozorišne predstave  Lipa Bunjevka. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

222 . F:47. II    62/1923

Predstavka velikog župana, predsednika Okružnog školskog odbora – Senatu, da se iz budžeta školskih odbora isplati 5 800 dinara za izlet prilikom dolaska beogradskih đaka u Suboticu. Pozitivna senatska odluka.

L:2
223. F:47. II   64/1923

Molba školskog nadzornika Aleksandra Mikića, radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 03. 05. u cilju priređivanja koncerta beogradske dece koja su u poseti Subotici. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

224. F:47. II   65/1923

Dopis Potiskog prosvetnog inspektorata na osnovu naređenja Ministarstva prosvete da se reši pitanje smeštaja Učiteljske škole i internata, sa zahtevom da gradske vlasti odrede jednog člana u komisiju za to pitanje. Odluka o određivanju člana.

L:3

 

225. F:47. II  66 /1923

Dopis Ive Vuletina upravnika Opšte zanatske i zanat. Trgovačke škole sa pravdanjem utroška 8 500 dinara, dobijenih od gradskih vlasti na ime honorara za nastavnike. Spisak nastavnika koji su dobili honorare.

L:6
226. F:47. II   67/1923

Molba športskog kluba Tipograf, (poptisan predsednik Ljudevit Fenjveš), radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 13. 05. u cilju priređivanja zabave čiji prihod treba da bude upotrebljen u dobrotvorne svrhe. Negativna senatska odluka.

L:2

 

227. F:47. II  68 /1923

Dopis Mesnog školskog odbora za grad Suboticu sa molbom da gradske vlasti obave popis školsko obevezne dece rođene od 01.01. do 31.08. 1917. godine. Proprtani akt ureda gradonačelnika kojim je spisak dostavljen.

L:5

 

228. F:47. II   69/1923

Molba Dobrotvorne zajednice Bunjevaka  u čije ime piše predsednica sup. dr Vranje Sudarevića, radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 06. 05. u cilju priređivanja pozorišne predstave. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

229. F:47. II   70/1923

Molba školskog nadzornika Aleksandra Mikića  u ime Priređivačkog odbora radi otpisa gradskih taksi za upotrebu sale pozorišta 15. 05. kada mali gosti (beogradska deca koja su u poseti Subotici)  održavaju koncert. Pozitivna senatska odluka.

L:2

 

230. F:47. II   71/1923

Dopis Ive Vuletina upravnika Opšte zanatske i zanat. Trgovačke škole sa obračunom za sumu od 2000 dinara i spiskom 28 učenika kojima su dodeljene novčane nagrade ( 100 ili 50 dinara po učeniku) na završnoj školskoj priredbi.

L:6

 

231. F:47. II   72/1923

Dopis Minisrstva unutrašnjih poslova sa preporukom za kupovinu od Kola Srpskih Sestara gipsanih poprsja  Njihovih Kraljevskih Veličanstava po ceni od 1 200 dinara ili 1000 dinara po komadu. Negativna senatska odluka.

L:2

 

232. F:47. II   74/1923

Molba predsednice Kruga subotičkog diletantskog društva sup. Franje Pietsch (Pič) radi dobijanja dozvole za besplatnu upotrebu sale pozorišta 20.05. radi davanja dve pozorišne predstave, dečije prepodne i za odrasle uveče. Pozitivna senatska odluka uz uslov da se polovina čistog prihoda uplati u gradsku blagajnu. Obračun troškova organizacije i prihoda nakon održavanja predstava.

L:15
233. F:47. II  75 /1923

Preporuka Ministarstva unutrašnjih dela da gradske vlasti izvrše pretplatu na list Zdravlje, za zdravstveno prosvećivanje. Odluka na predlog gradskog fizika da se uplati 30 dinara na ime godišnje pretplate.

L:3

 

234. F:47. II   76/1923

Konkurs za prijem pitomaca u Vojnu Zanatlijsku Školu. Odluka da se oglas izda u 25 primeraka gr. dobošu radi obnarodovanja.

L:2

 

235. F:47. II   77/1923

Dopisi Ive Vuletina upravnika Opšte zanatske i zanat. Trgovačke škole sa molbom za pozajmicu 9 240 dinara od gradskih vlasti,  na ime honorara za nastavnike, dok ne stigne subvencija od Ministarstva. Pozitivna senatska odluka.

L:3
236. F:47. II    78/1923

Molba športskog kluba Typograph, (poptisan predsednik Ljudevit Fenjveš), radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 03.06. u cilju priređivanja kabarea sa igrankom, čija polovina prihoda treba da bude upotrebljena u dobrotvorne svrhe, uplatom u za to predviđen gradski fond, a druga polovina za nabavku sportskog pribora za naš novoosnovani klub. Pozitivna senatska odluka. Obračun troškova i prihoda, uz priloge – račune.

L:21

 

237. F:47. II   81/1923

Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova sa preporukom za kupovinu prve sveske Almanaha KSHS. Prepiska u vezi kupovine i dostave podataka o Subotici za naredne sveske, koje se pojavljuju od 1924.  do 1931. godine.

L:67

 

238. F:47. II   83/1923

Molba Mesnog školskog odbora Zobnatica i roditelja sa te teritorije (21 potpisan) da se napravi put do škole u Žedniku (Vukov kraj). Molba je postala bespredmetna, pošto je izgrađena nova škola u Zobnatici,

L:4

 

239. F:47. II   84/1923

Molba Mesnog školskog odbora Kelebija Ministarstvu prosvete da se u kelebijskoj školi postavi jedan učitelj rimokatoličke veroispovesti pošto tamo ima 140 dece te veroispovesti (srpsko-bunjevačkih deca 40 i mađarski deca 90).

L:2

 

240. F:47. II   85/1923

Molba učitelja u tavankutskoj školi Zlatni kraj da mu se dodeli jedna pomoćna sila, pošto radi sa 125 dece. Molba Aleksandra Mikića, školskog nadzornika da se sazida u Tavankutu jedna školska zgrada, pošto u Zlatni kraj koji je jedna pustara neće da ide ni jedan učitelj. Negativna senatska odluka, pošto nema predviđenih sredstava za gradnju.

L:3

 

241. F:47. II   86/1923

Žalba Okružnom školskom odboru Radojke Pavlović, učiteljice, protiv sporosti rešavanja pitanja iseljenja Marije Vali, učiteljice iz učiteljskog stana pri školi na Paliću. Molba Andrije Pletikosića (velikog župana) kao predsednika Okružnog školskog odbora adresirana na Senat  da se na Paliću sazida nova školska zgrada sa učiteljskim stanom. Odgovor da to pitanje spada u delokrug školskog odbora koji i u proračunu ima sredstva za to.

L:2

 

242. F:47. II   88/1923

Molba Eugena Buche (Buhe) za dozvolu upotrebe velike dvorane Muzičke škole radi održavanja koncerta čiji bi prihod bio upotrebljen za pomoć ruskim izbeglicama. Pozitivna senatska odluka.

L:2
243. F:47. II   89/1923

Dopis Andrije Pletikosića (velikog župana) kao predsednika Okružnog školskog Senatu  da se što pre poprave oronule školska zgrada po salašima. Odgovor da rešavanje tih pitanje spada u delokrug Okružnog školskog odbora.

L:1

 

244. F:47. II   91/1923

Zapisnik Komisije za smeštaj učiteljske škole sa predlozima za rešavanje tog pitanja. Senatska odluka da se tu svrhu osposobi  treći sprat u zgradi u Aleksandrovoj ulici 13, gde je sada vojni okrug, a do tada privremeno zgrada na uglu Vilsonove i Paje Kujundžića.

L:2

 

245. F:47. II   96/1923

Izveštaj upravitelja Muzičke škole Cvetka Manojlovića o radu u školskoj 1922/23 godini. Upisano 398 učenika, ženskih 238, predmeti: glasovir, violina, viola…

L:2
246. F:47. II   98/1923

Senatska odluka da se prilikom eventulnog priređivanja koncerta Odbora za podizanje spomenika izginulim četnicima i ustašima u narodnom ustanku u Prokuplju, izaći u susret.

L:1

 

247. F:47. II   104/1923

Molba Gradskog školskog odbora radi pomoći za odlazak na zbor učitelja u Ljubljanu. Negativna odluka zbog  toga što u proračunu nije predviđena takva stavka.

L:2

 

248. F:47. II   105/1923

Prepiska u vezi molbe učiteljce Darinke Popov, premeštene iz Titela u Suboticu 1919. godine, da joj se isplati trošak stanarine. Odluka da joj pripada samo do 1922. godine, do kada su učitelji dobijali tu vrstu nadoknade od gradskih vlasti, te da joj se isplati 600 dinara.

L:5

 

249. F:47. II    109/1923

Molba Stipana Papa, kao predsednika Bunjevačke omladinske zajednice radi dobijanja dozvole za upotrebu sale pozorišta 08.07.1923. u cilju priređivanja pozorišnog komada Graničari, izvornog hrvatskog igrokaza</