Gospođa Pietsch pomaže “zidanje palate Bunjevačke matice”, 1926.

Pietsch fer2

Pietsch Ferencne i dr Franjo HirtŠta sve saznajemo iz jednog dopisa gradskom Senatu od 30.3.1926. godine? U toj molbi  Krug subotičkog diletanstskog društva, potpisana supruga Franje Pietsch, moli radi dobijanja prava za korištenje sale pozorišta dana 4. 04.1926. godine a radi održavanja predstave čiji bi prihod išao u korist zidanja palate Bunjevačka Matice.  Odluka gradskih vlasti od 31.3.1926. je bila pozitivna.II 37 1926 PietschKako će se ispostaviti, od zidanja palate nije bilo ništa. Nije bilo potrebe za tim, pošto će Matica dobiti na korištenje odgovarajući objekat!iz BsNovina

O sup. Franje Pietsch vidi: https://suistorija.wordpress.com/subotica-1918-1938/kulturna-dogadanja-u-subotici-nakon-u-prvim-godinama-nakon-rata-1918-1923/

O Bunjevačkoj prosvetnoj Matici vidi: Stevan Mačković, Tri subotičke matice, Subotička matica, Bunjevačka prosvetna matica i Matica subotička, Klasje naših ravni, 3-4, Subotica 2006, str. 66-75

ili: https://suistorija.wordpress.com/o-hrvatima-u-subotici/crtice-iz-zivota-tri-suboticke-matice/

Pravila   Matice   su   potvrđena  i  odobrena  rešenjem Ministarstva  unutrešnjih  dela,  Odeljenja  za  Bačku, Banat i Baranju,  22. 12. 1925. godine.[1] Aktivni  rad  Matica će započeti  tek  od  1.1.1927. U međuvremenu, tokom 1925.i 1926.godine, grupa osnivača, će  raditi  na  obezbeđivanju   prostorija i  drugih matrijalnih preduslova  za  početak  rada. Podneće  molbu  Gradskom Proširenom  Senatu  da   im   se   dozvoli   kupovina   zgrade   u vlasništvu grada.[2] Predlog da se izađe  u susret Bunjevačkoj Matici obrazložen je sledećim rečima:”Na  području  grada  zadnjeg doba osnovala se pod naslovom “Bunjevačka Prosvetna  Matica”  koja po svojim pravilima hoće da  služi  kulturi.  Cilj  je  proširenje prosvete među bunjevačkim narodom i  u  vezi  sa  ovim  razvijanje kulture po celom  gradu. Da  bi  ova  Matica  započeti  mogla  svoj  plemeniti rad – potrebuje prostorije prostorije i iz ovog  razloga prededništvo se obratilo molbom Proširenom  Senatu  da  mu  se  na večito proda zgrada svojina grada u  Paje  Kujundžića  9.”[3] Gradski većnici su jednoglasno  odobrili  Matici  kupovinu  zgrade ( pre rata je tamo bila locirana ženska škola, a danas je to bioskop “Zvezda”. O povijesti te kuće vidi: Josip Temunović, Subotiča matica, Subotica 2002, st. 22 ), po ceni od  50 000  dinara, koju  su  molioci nudili.[4] Došavši  tako  u  posed  objekta,  radiće  na njegovom  pregrađivanju  i  preuređivanju  u  cilju   nove   javne funkcije. Za  obezbeđivanje sredstava za realizaciju tih poslova obratiće se ponovo molbom, 9.3.1926. godine, gradskom Senatu, sledećim rećima: “Bunjevačkoj Prosvetnoj  Matici kao jedinom  kulturnom društvu 70 000 Bunjevaca u Subotici, čast  je  zamoliti  Prošireni Senat, da joj blagoizvoli izglasati jednu svotu kao pripomoć za  gradnju  prosvetnog  doma.” U  nastavku  kao  cilj  Matice  navode:”  …buđenje i  širenje bunjevačke svesti i slavenstva,  koje  će  postići  prosvećivanjem naroda i ispovedanjem ljubavi i bratske sloge sa braćom  Srbima  i svima ostalim Slavenima, koji se nalaze u našoj  velikoj  i  lepoj otadžbini.” Gradski oci pozitivno rešavaju i ovu molbu, i odlučuju na sednici 27.3.1927. da Matici dodele sumu od 50 000 dinara.[5] No tu se pomoć grada novoosnovanoj, ali nikako  jedinoj,  kako  je navedeno u molbi, bunjevačkoj kulturnoj instituciji nije završila.

[1] IAS,F:47. Ured Gradonačelnika 1926/1925

[2] IAS,F:47.Zapisnik Proširenog Senata  1925,  st.  105,275.  i  276.  P.S.  Molba  je  uzeta   u  pretres   po   hitnom  postupku, na sednici održanoj 30.12.1925.godine.

[3] isto

[4] Treba istaći da je prodaja  gradskih  objekata  obično  vršena  na  licitacijama. Taj  postupak je ovoga puta izbegnut. Može se zaključiti po kasnijem razvoju događaja u  vezi  sa  tom  zgradom,  kada je 1933. godine dobila novog vlasnika  za  cenu  od  350  000 dinara, da je i u tom trenutku, njena  realna cena bila daleko veća.

[5] IAS, F:47. Zapisnik Proširenog Senata 1927., st. 25,68 P.S.