O gradnjama i opštim dešavanjima u Subotici 1925/6 (iz građe Velikog beležnika, arhivske kutije 1221 i 1222)

Iz analitičkog inventara (o analitičkim inventarima u subotičkom Arhivu vidi: http://suarhiv.co.rs/ser/delatnost/naucno-informativna-sredstva/analiticki-inventari  )

URED  VELIKOG BELEŽNIKA  I, II, III, IV        II 140 1925

NAPOMENE KORISNICIMA

Odelenje Senata grada Subotice pod nazivom Ured Velikog beležnika postojalo je  u periodu 1919. -1931.   Sačuvana građa sastoji se od 4 knjige i 48 arhivskih kutija. Pored sumarnog inventara[1]  za celi fond koji ima 1824 jedinica, za pojedina odelenja, pa tako i za Ured Velikog beležnika  u ediciji Arhiva Naučno informativna sredstva, izrađeni su i analitički inventari.

Za obrađene dokumente uz analitičke opise je izrađen predmetno-tematski iimenski registar. Analitički opis predmeta se sastoji, što se vidi iz primera prvog opisa,  od rednog broja – 1. u levom gornjem uglu, koji je veza sa brojem označenim u registrima,  za njim sledi –  oznaka fonda i signaturskog broja F:47. III 839/1925.  a ispod njih sledi opis sadržaja predmeta,  a u desnom uglu je –   l:1, m. oznaka  jezika na kojem je dokumenat pisan i broja listova u predmetu. Posebno je naznačeno ako postoje prilozi – na pr.: Prilog: list Sloboda, Novi Sad, od 22.6.1919.

SKRAĆENICE

 1. – francuski jezik

l  – listova

 1. – mađarski jezik
 2. – nemački jezik
 3. – srpski jezik

PREDGOVOR         

Od samog ulaska u novu jugoslovensku državnu zajednicu, na teritoriji Vojvodine je vladala mešavina zakona i perioda Monarhije i onih iz nove Kraljevine. U administrativnoj praksi gradskih vlasti, zadržane su osnove  kancelarijskog  poslovanja iz ranijeg vremena. Bila je praksa da se vodi  jedan zajednički djelovodnik, u kome su upisivana sva akta, koja su razvođena po odelenjima, a koja su bila označavana rimskim brojkama od I do XXIV. To je nastavljeno sve do 1932. godine, od kada svako odelenje dobiva svoj zaseban delovodnik i druge pomoćne knjige, indekse, itd.III 465 1925_resize

U Uredu velikog beležnika pod rimskim oznakama I rešavani su opšti administrativni predmeti, oni u vezi raznih odluka gradske uprave[2],  promene prezimena ili vere, zavođeni su gradonačelnički periodični izveštaji koje je on u ime čitave gradske uprave podnosio Proširenom senatu[3], ali i predmeti u vezi popisa stanovništva[4], pitanja javne bezbednosti[5],  te oni koji se odnose na naredbe, rešenja, okružnice i druge vrste dopisa viših organa vlasti[6]. U okviru te grupe ističu se molbe stranaka za odobravanje održavanja kulturno umetničkih događanja odnosno korišćenje gradskih prostorija u te svrhe.[7]

Pod oznakama II rešavalo se o kulturno prosvetnim i  školskim predmetima, radu prosvetnih društava i udruženja, školarinama, održavanju školskih objekata[8], itd. Pod rimskim oznakama III radilo se o građevinskim predmetima, izdavanju odobrenja za gradnju (126 sačuvanih predmeta), useljavanje u gotove objekte, i sličnom. Tako je sačuvan niz predmeta kojima Ministarstvo za agrarnu reformu daje kućišta u Aleksandrovu za gradnju novih kuća. Mere su izražavane u kvadratnim hvatima ( 1 kv. hvat = 3,6 m² ) Po važećem gradskom Građevinskom pravilniku bilo je dozvoljno da se i nove kuće grade od nabijene zemlje ili čepića, te je bio izdat vrlo veliki broj dozvola upravo za takvu vrstu gradnji.

Rimske oznake IV su nosili predmeti u kojima se rešavalo o pitanjima krštenica  t.j. izdavanju uverenja iz matičnih knjiga, zavičajnosti, nadležnosti, Uslovi da se lica dobiju zavičajnost u Subotici su bili definisani još mađarskim zakonom, paragrafom  6, 10 zakonskim članom XXII: iz 1866. godine. Njime je  određeno da se zavičajnost stiče ako je lice snosilo opštinske terete.

Na čelu Ureda nalazio se u prvim poratnim godinama dr. Lazar Orčić. Nakon njega položaju Velikog beležnika  nalazilio se Franjo Vukić.[9]

I Ured Velikog beležnika nalazio se u centru gradske uprave u Gradskoj kući, na prvom spratu. Pored glavne kancelarije velikog beležnika sa 4 zaposlena,  obuhvatao i veliku pisarnicu – sa 9 zaposlenih, senatski eksibit sa 5, gradsku arhivu sa 4 i uručbeni ured sa 3 zaposlena.

Analitičke opise predmeta kao i registre za Ured velikog beležnika  sačinio je Stevan Mačković, arhiviski savetnik.

Subotica, marta 2012. godine                                                 Stevan Mačković

[1]) Sumarnim inventarom se u arhivistici naziva naučno-informativno sredstvo, popis svih inventarnih jedinica; knjiga, arhivskih kutija, fascikula, svežnjeva i slično,  u pojedinom fondu, sa njihovim osnovnim karakteristikama. On nastaje kao rezultat poslova na sređivanju fonda. Detaljniji su analitički inventari koji treba da daju kratak pojedinačni sadržaj i spoljašnje karakteristike svakog sačuvanog predmeta.  U fondu F:047. Gradskog Senata analitičkim inventarima su obrađena odelenja: Veliki kapetan (1919. – 1931.), Ekonomsko odelenje (1919. – 1929.), Gradski fizikat (1919. – 1941.), Ured velikog beležnika (1919. – 1924.).

[2])U predmetu F:47 I 82/1920 je reč o povišenju gradskih pristojbi.

[3]) IAS, F:47 I  13/1920

[4]) IAS, F:47. I  22/1919

[5]) IAS, F:47. I 18/1919

[6]) Na pr. F:47 I  48/1920. Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela ( 25.4. 1920.) o postavljenju dr Vranje Sudarevića umesto dr Stipana Matijevića, na mesto gradonačelnika sa županskim pravima.

[7]) IAS, F:47 I 36 /1919

[8]) IAS, F:47 II  106/1919

[9])   Franz Mayer je bilo njegovo pravo ime koje menja 1919. godine. Rođen je 29. IV. 1890. u Dubrovniku. Bio je rimokatolik.  Od maja do novembra 1924. zauzima položaj Velikog kapetana, da bi sa tog mesta postao Veliki beležnik i v.d. gradonačelnika.

Analitički opisi:

IAS, F:47. a.k. 1221. , I 1926

 1. F:47.  III   839/1925

Molba Stipana Aladžića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće na svom zemljištu kod   groblja Sv. Roka. Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se    treba    pridržavati.  Prilog:  2 tehnička nacrta objekta.  l:11

 1. F:47. III   840/1925

Molba   Pere Gabrića za izdavanje dozvole za gradnju  kuće na svom  svom zemljištu kod groblja Sv. Roka.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se  treba pridržavati. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:11

 1. F:47. III   843/1925

Molba  Martina Šimokovića  za izdavanje dozvole za gradnju  kuće u ulici Save Tekelije.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje. Molba stranke nakon dovršenja gradnje za    useljenje sa dozvolom (1930.). l:8

 1. F:47. III   845/1925

Molba   Pere Tumbasa za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Medulićevoj ulici.  na   Senatska odluka sa dozvolom gradnje. Molba stranke nakon dovršenja gradnje za       useljenje sa dozvolom (1927.). Prilog: situacioni nacrt placa. l:9

 1. F:47. III   849/1925

Molba   Pere Gršića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u III krugu, Svetla ulica 65.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnički nacrt objekta. l:9

 1. F:47. III   850/1925

Molba  Franje Aladžića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u III krugu, Svetla ulica   19.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja    gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:11

 1. F:47. III   852/1925

Molba   dr Bele Kuneca (Kunetz) za izdavanje dozvole  za  adaptaciju njegovog objekta  bivše kafane Narod na Karađorđevom trgu, u trgovačke prostorije. Senatska odluka sa    dozvolom adaptacije.   l:4

 1. F:47. III   853/1925

Molba   Nikole Mamužića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Svetloj ulici br.11.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta.  l:11

 1. F:47. III   854/1925

Molba  Paje Čuline  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ul. 23. Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog: 2 tehnička nacrta objekta.   l:11

 1. F:47. III  855/1925

Molba  Ivana Godara  za izdavanje dozvole za gradnju  kuće, Svetla ul. 49 . Senatska  odluka   sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog: 2  tehnička nacrta objekta.  l:9

 1. F:47. III  856/1925

Molba  Nikole Crnjakov  za izdavanje dozvole za gradnju  kuće pored Kerskog groblja.   Negativna senatska odluka pošto treba da joj prethodi odobrenje za gruntovni prenos zemljišta. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta.  l:6

 1. F:47. III   857/1925

Molba  firme  Subotička Električna Željeznica i Osvetljenje D.D.   za izdavanje dozvole  za gradnju  čekaonice pored tramvajske pruge u Aleksandrovu.  Senatska odluka sa  dozvolom gradnje. Prepiska u vezi žalbe upravitelja škole u Alksandrovu na lokaciji    čekaonice.   l:11

 1. F:47. III   865/1925

Molba  Petra Skenderovića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ul. 5.  Senatska odluka   sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:9

 1. F:47. III   866/1925

Molba  Ivana Skenderovića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla br. 3.              Senatska  odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta.  l:9

 1. F:47. III  867/1925

Molba    Šime Marjanušića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica br. 71 .   Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:10

 1. F:47. III  868/1925

Molba  Stipana Kopunovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica br. 69.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:7

 1. F:47. III  869/1925

Molba Roke Peića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla ulica br, 57.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:10

 1. F:47. III   870/1925

Molba   Mije Dajka  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla ulica br. 25.  Senatska odluka     sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:2 tehnička nacrta objekta.  l:7

 1. F:47. III  871/1925

Molba   Danila Vojnića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla ulica br. 73.            Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta                                                                                                l:7

 1. F:47. III   873/1925

Molba    Aleksandra Dudaša za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica br.13.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta.  l:7

 1. F:47. III   875/1925

Molba  Nikole Marki  za izdavanje dozvole za gradnju kuće,  Svetla ulica 51.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.     1:11

 1. F:47. III   876/1925

Molba sup. Franje Huđika  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim         vinogradima.  Senatska odluka sa dozvolom    gradnje i dozvola za useljenje na nakon      dovršenja gradnje  iz 1928. godine Petru Ičevu, gradskom redaru, koji je u međuvremenu  kupio kuću.l:16

 1. F:47. III   880/1925

Molba firme Halbror i Drug  za izdavanje dozvole za podizanje radionice na Palićkom    putu 113, na mestu srušene. Senatska odluka sa dozvolom i uslovima gradnje.l:4

 1. F:47. III   882/1925

Molba   Petera Besedeša  za izdavanje dozvole za gradnju kuće od naboja. Senatska          odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.l:2

 1. F:47. III   885/1925

Molba   Stipana Kremečkov  za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice .  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. l:2

 1. F:47. III   886/1925

Molba  Adama Filipsa činovnika Direkcije Državnih Željeznica  za izdavanje dozvole za    gradnju kuće u Palićkim vinogradima.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje .l:12

 1. F:47. III   888/1925

Molba  Vranje Budžaka   za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu.    Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba           pridržavati.l:2

 1. F:47. III   890/1925

Molba   Vince Kovača   za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Paliću.  Senatska odluka  sa dozvolom  gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog: tehnički nacrt objekta. l:18

III 890 925 PALIC
III 890/1925
 1. F:47. III   900/1925

Molba  Franje Farago  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. l:3

 1. F:47. III   904/1925

Molba  Jose Matkovića  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica 43.       Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta . l:8

 1. F:47. III   906/1925

Molba  Oskara Kelera  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.  l:2

 1. F:47. III   911/1925

Molba   Dezidera Sentivanji  za izdavanje dozvole za probijanje vrata na objektu Narodni bioskop, u ulici Harambašićeva 5.  Senatska odluka sa dozvolom i uslovima kojih se treba pridržavati.l:2

 1. F:47. III   913/1925

Molba Ivana Piontek  za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica 31.         Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje novom vlasniku – Antunu Gakoviću  na nakon dovršenja gradnje. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:10

 1. F:47. III   915/1925

Molba   firme S. Kopp i sinovi d.d.   za izdavanje dozvole za gradnju stanbenog objekta   na adresi Majšanski put 126.  Senatska odluka sa dozvolom i uslovima gradnje.l:8

 1. F:47. III  918/1925

Molba  Paje Tumbasa   za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima.    Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.

 1. F:47. III  922/1925

Molba   Đure Dobo  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima na Šosbergerovom fundusu.  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje na  nakon dovršenja gradnje. l:4

 1. F:47. III  924/1925

Molba Luke Kudlika  za izdavanje dozvole za gradnju dvorišne kuće u Halaškim      vinogradima.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba    pridržavati.l:8

 1. F:47. III  927/1925

Molba   Ladislava Barteka  za izdavanje dozvole za podizanje izloga na njegovoj radnji u Vilsonovoj 47.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.l:5

 1. F:47. III  928/1925

Molba  sup. Franje Piča (Pietsch) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim   vinogradima.  Negativna senatska odluka.l:3

 1. F:47. III  937/1925

Molba  Dezidera Vajsa  za izdavanje dozvole za gradnju dvorišnog objekta (pisarne) u Poštanskoj 4. Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba    pridržavati.l:5

 1. F:47. III  940/1925

Molba  Teodora Gala za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima  (Reinic falu).  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba    pridržavati.l:8

 1. F:47. III  945/1925

Prepiska u vezi žalbe Berte Čat (r. Vojnić) stanovnice Palića, povodom susedskog spora   oko ograde. Kako je administrativna vlast iscrpla svoja ovlaštenja prepušta dalje   rešavanje sudskoj instanci.l:22

 1. F:47. III  950/1925

Molba  Stipana Đurića  za izdavanje dozvole za dogradnju vile na Paliću.   Senatska  odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje  nakon dovršenja gradnje (1926.). Prilog:  tehnički nacrt objekta. l:9

III 950 925 Palicka vila
III 950/1925
 1. F:47. III   951/1925

Molba  Mihalja Čeke  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malim Bajmoku. Senatska   odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. l:4

 1. F:47. III   964/1925

Molba  Josipa Volni  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima (Vermešova naselbina) .  Senatska odluka sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje   nakon dovršenja gradnje. l:14

 1. F:47. III  969/1925

Molba  Aleksandra Majora železničara  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u    Palićkim vinogradima . Senatska odluka  sa dozvolom gradnje i dozvola za useljenje        nakon dovršenja gradnje (1928.).l:13

 1. F:47. III  970/1925

Molba  Vojislava Stipančevića gostioničara, za izdavanje dozvole za kabine za       kinematograf  do kafane Abazija na Paliću. Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. l:2

 1. F:47. III  986/1925

Molba  Josipa Hartmana  za izdavanje dozvole za gradnju dvorišnog objekta  na adresi   Paje Dobanovačkog 6.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima   kojih se treba pridržavati.  Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:8

 1. F:47. III  987/1925

Rešenje Oblasne direkcije katastra, Novi Sad  o poništavanju ovlaštenja za vršenje             geometarske prakse arh. Pavlu Vadasu.l:2

 1. F:47. III   988/1925

Molba   firme Margit parni mlin d.d.  za izdavanje dozvole za pokrivanje objekata u Bene Sudarevića 50 i Ljubljanskoj 3 crepom umesti šindrom. Senatska odluka sa dozvolom za pokrivanje crepom. l:4

 1. F:47. III  1000/1925

Molba firme Sekelj i Vujković trgovine manufakturnom robom   za izdavanje dozvole za  prodaju roba na trotorau van radnje. Pismo podrške sa potpisima drugih lokalnih      trgovaca.l:4

 1. F:47. III  1002/1925

Molba  firme Subotička Električna Željeznicai i Osvetljenje d.d.  za overu situacionog   i regulacionog nacrta. Senatska odluka kojom se potvrđuje stanje.l:2

 1. F:47. III   1006/1925

Molba Ćirila Lušina  za izdavanje dozvole za gradnju  krupare na Đurđinu. Prepiska u   vezi tog predmeta. Prilog:  2 tehnička nacrta objekta. l:17

 1. F:47. III  1008/1925

Molba  trgovca Vince Čovića  za izdavanje dozvole za gradnju stanbene i trgovačke jednospratne zgrade  u Krupežićevoj ulici 3. Prepiska u vezi tog predmeta. Prilog:  6 tehničkih  nacrta objekta. l:34

 1. F:47. III   1010/1925

Na inicijativu Inžinjerskog ureda vrši se pregled stanja kuće u Zmaj Jovinoj 25 u    vlasništvu ud. Mihalja Nađa. Zapisnik i senatska odluka kojim se konstatuje trošno stanje objekta i nalaže njegovo rušenje, kao i iseljavanje ruskog bjegunca Aleksandra Patrika. l:10

 1. F:47. III  1017/1925

Molba  Peić Bele   za izdavanje dozvole za gradnju kuće, Svetla ulica 79.  Senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati  i dozvola za useljenje na nakon dovršenja gradnje.  Prilog:  2 tehnička nacrta objekta.l:7

IAS, F:47. a.k. 1220. , I 1926

 1. F:47. I  1/1926

Materijali za gradonačelnički izveštaj Proširenom Senatu (dalje PS) o stanju u gradu, za period od    zadnjeg zasedanja (XII, 1925.- III 1926.). Izveštaji gradske sanitetske službe o broju   rođenih, umrlih, pacijenata u Bolnici , izveštaji gradskog veterinara o stanju stoke, izveštaji Gradske policije, Poreskog odeljenja o naplaćenim porezima.l:26

 1. F:47. I   2/1926

Potvrde Ministarstva unutrašnjih dela o prijemu zapisnika sa sednica Proširenog Senata  17.11.1925,  30.12.1925,  2.07.1926.  i 30.07.1926. l:6

 1. F:47. I  4/1926

Dopis Velikog beležnika sa molbom da gradonačelnik naloži da se svi izveštaji pojedinih odeljenja potrebni za sastavljanje zapisnika Proširenog Senata šalju na vreme.l:2

 1. F:47. I   9/1926

Prepiska u vezi sticanja državljanstva KSHS Borisa Čujkevića.l:14

 1. F:47. I  14 /1926

Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela (dalje MUD) da je Julije Kutrin primljen u    državljanstvo KSHS optiranjem. l:2

 1. F:47. I   33/1926

Dopis Uručbenog ureda grada Subotice Ministarstvu unutrašnjih dela da je vratio dostavnice.l:1

 1. F:47. I  35/1926

Prepis neredbe od 4.2.1926.  MUD o razrešenju članova Proširenog Senata i izvadak iz      zapisnika PS o prijemu akta.l:7

 1. F:47. I   36/1926

Prepis naredbe MUD da područni organi vlasti treba da  priznaju  personalna dokumenta  ruskih izbeglica.l:2

 1. F:47. I  43 /1926

Dopis sa potvrdom da je Vladimir Romanov postavljen za sudskog izvršitelja pri    subotičkom Sreskom sudu.l:2

 1. F:47. I   44/1926

Reklamna ponuda firme Jugoslovensko Rudolf  Mosse A.D.  iz Beograda za štampanje       podataka o gradu u adresaru.l:3

 1. F:47. I   45/1926

Spiskovi lica koja su optirala za mađarsko državljanstvo. Spisak lica (ruske izbeglice)   koja su primljena u državljanstvo KSHS izuzeto od § 44. srp. građ. zak. Spisak lica    (429) koja su optirala za državljanstvo KSHS. l:76

 1. F:47. I  49/1926

Odluka PS o dvokratnom radnom vremenu gradskih službi na predlog odbornika Milana Damjanovića.l:8

 1. F:47. I  51/1926

Prepiska u vezi ustanovljavanja nadležnosti Marije Beretke.l:4

 1. F:47. I  53 /1926

Molba Subotičkog Obrtničkog Udruženja za smanjivanje tarifa za prevoz šljunka i peskal:3

 1. F:47. I 55/1926

Odluka Senata o prijemu izveštaja Agrarne komisije.l:1

 1. F:47. I 58/1926

Predmet o uručenju platnog naloga Franji Siču.l:1

 1. F:47. I 60/1926

Propratni akt dopisa MUD sa podacima o Danči Ludaiću.l:1