Avion (engleski?) pao kod Palića maja 1944.

Članak objavljen u lokalnim novinama pod nazivom: 1944. májusban Palicson (angol?) repülögep zuhont le, Palics és környéke, 8, Subotica, avgust 1999, st. 26Oznaka mesta

Rukopis orginala na srpskom: Avion ( engleski?) pao kod Palića maja 1944.

Tokom 1944. godine, kada je rat  ulazio  u  svoju  završnu  fazu, uzletavši sa aerodroma u Italiji, a dejstvujući po još  neoslobođenim, okupiranim  delovima jugoisto čne i srednje Evrope, pa  i  Jugoslavije,  avioni ameri čke i engleske avijacije,  često  su  leteli  i  nad  nebom iznad Subotice i okoline.AVION_1 crno beli

U tim akcijama, zabele žena su i tri njihova  pada  na  teritoriji Subotice ( Palića) , odnosno Ba čke Topole. O  tim  događajima  svedo či i  jedan sa čuvani predmet u Istorijskom  arhivu  ( 1 )  Iz njega saznajemo kako je Predsedništvo Narodne skupštine  Autonomne pokrajine Vojvodine,  Odeljenje  za  unutrašnje poslove, svojim aktom od 27.9.1945. godine,tra žilo je od suboti čkog Okružnog Narodnog odbora ( NO ) da u cilju pomaganja rada Zemaljskog  odbora  za  organizaciju prenosa  ostataka  palih  boraca, pošalje  odgovarajuće  podatke. “Potrebno je hitno ispiati i dostaviti podatke o tome; gde se nalaze grobovi  pojedinih  engleskih  i  američkih   vojnika,  a  naročito avijatičara. Ozna čiti mesta, a po mogućstvu i ime palog vojnika, da li je posebno sahranjen ili u skupnu grobnicu. Nastojati  da  prikupljeni podaci budu iscrpni i  da  se  humke  ameri čkih  i  engleskih  vojnika ograde, vidno obeleže i sa čuvaju.” Lokalni  organi  vlasti  poslali su sledeće izveštaje u kojima navode 3 slučaja  pada  aviona,  30. maja  – kod Tuk ugarnica u blizini Palićkog jezera, 3. jula – u blizini Pačira, i u drugoj polovini septembra –   na teritoriji Bačke Topole.Grobovi

“Na dan 30.5.1944. godine u noć, pao je avion tipa “Halifax”  kod Subotice, pustara Tuk ugarnice u blizini Palićkog jezera. Avion se pri padu zapalio i pod njegovim ruševinama nađeni su delovi 8  unesrećenih avijatičara. Ostaci ovih 8 avijatičara sahranjeni su skupa u 2 sanduka na Senćanskom groblju. Nad  grobom  postavili  su  okupatori  krst  sa natpisom “Itt nyukszik 8 angolszász pilóta” što znači  “Ovde  počiva 8 engleskih  pilota”. Identitet   avijati čara   nije   se   svojevremeno ustanovio, jer se nisu pronašli nikakvi podaci. Također se ne zna,  da li su isti bili engleski ili američki vojnici.”  Tako  glasi  izveštaj suboti čkog odeljenja  Milicije.  A  iz  Ba čke  Topole  odgovoreno  je:  “Dana 3.7.1944. pri padu jednog  engleskog  aviona  poginulo  je  7  članova posade, koje su okupatorske vlasti sahranile u zajedničku grobnicu na mesnom jevrejskom groblju u Pa čiru. Avion je bio  tipa “Halifax  II”, tromotorac, uzleteo je sa aerodroma negde u  okolini Rima,  a  pravac leta mu je bio Rim – Bosna – Tatre  –  Poljska.  Na ostacima aviona prona đeno je jedno ime Gordom  B.  Melej.”A  u  drugom izveštaju stoji: “Dana 21.9.1944. sahranjeno je 6 leševa  amerikanskih na teritoriji Mesnog narodnog odbora u Ba čkoj Topoli. Vojnici su  bili posada  jednog  aviona koji je izgoreo. Identitet se nije   mogao ustanoviti. Leševi su sahranjeni u skupni grob.”

Treba dodati da je i Subotica pretpela velike štete, razaranja  i  žrtve  u   više  od  10  naleta,  bombardovanja  ameri čke  i  engleske avijacije, u periodu od kraja avgusta do novembra 1944. godine. ( 2 )  Naj žešći  napadi,  mereno po broju oštećenih i srušenih kuća, navedih u izveštajima ( 3 ) su bili 29. 8, kada taj broj iznosi 136  i 18.9. kada  dosti že   čak 520. Računalo se da je 19% od svih  zgrada  na teritoriji  grada oštećeno  odnosno  porušeno.  ( 4 )  Potpuno   je srušena 1 dvospratnica, 4 jednospratnice, 255 prizemnih i  83  pomoćne zgrade.   ( 5 )29 08 1944

Ostaje najasno da li su pali avioni bili u dolasku  ili  odlasku, kakvi su im bili zadaci, zbog  čega su pali, da li je na njih bila otvarana protivavionska  paljba  ili  su  imali  kvarove.  Pošto  nije zabele ženo da je bilo šteta od eksplozija pri padovima, najverovatnije je da su već završili borbena dejstva. Ni  o  identitetu  vojnika  ovi izvori ne  pru žaju  dovoljno podataka. Sudeći po natpisu koji su stavile mađarske vlasti na krst  na Senćanskom groblju, re č je o Englezima, ali i to nove vlasti dovode u sumnju. U  slučaju,  kada  su avijati čari sahranjeni 21. septembra u Bačkoj  Topoli,  može  se  samo prepostaviti kada je došlo do obaranja aviona, ali pošto  je  najčešće bombardovanje Subotice bilo 3 dana ranije, moguće da je reč o letilici iz eskadrile koja je u čestovala u njemu.

Štete  koje  je  su  pretrpeli  objekti  na   Paliću   u   ratnom periodu  nisu izazvane bombardovanjima. Ali u izveštaju Okružnog NO iz  1945.  godine,  navodi  se  i  izra žava  u  dinarima,  šteta  na  svim kupališnim zgradama i hotelima, klupama, nameštaju i  čamcima. Tako  je najveća cifra navedena za  odnešen  “nameštaj,  uređaj,  posteljinu  i veš odnešen iz zgrada kupatila Palić –  960  000,  a  od  objekata  za Veliku gostionu – 87 000 dinara.  ( 6 )

Napomene:

  1. Istorijski arhiv Subotica, dalje IAS, F:70. 22 968/1945
  2. IAS, F:70.1629/1945
  3. isto
  4. IAS, F:68. V 7/1950
  5. IAS, F:70. 7636/1945
  6. isto

Stevan Mačković

Dopuna 2018.

Postoje i podaci o sledeći palim savezničkim avionima:

Datum leta, pada  Mesto pada avion Sahranjeni piloti Datum sahrane Groblje 
30.05.1944.

noć

 Tuk Ugarnice HALIFAX 8 angolszasz   2 sanduka, senćansko
03.07.1944.  Pačir Engleski

HALIFAX

Leteo Rim-Bosna_Tatra

7 engleza

Godon B. Meley

  Pačir, jevrejsko
 19? 09. 1944. Bačka Topola   6 amerikanaca 21.09.1944 Bačka Topola