O Subotici kroz građu Velikog beležnika (1919.-1921.)

Kompletan analitički inventar Veliki beležnik 1919-1920, vidi na :http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/analitikus/F-047/F-047_Ured_gradskog_velikog_beleznika-sveska_1_(1919-1920).pdf

KATALOG ANALITIČKOG INVENTARA FONDA F:47. odeljenja Veliki beležnik, 1919- 1921    (I,II,III, IV)   

Katalog je načinjen odabirom iz popisa analitičkog inventara. (Zbog toga redni brojevi opisa nisu u kontinuitetu)                

NAPOMENE KORISNICIMA

Odelenje Senata grada Subotice pod nazivom Ured Velikog beležnika postojalo je  u periodu 1919. -1931.   Sačuvana građa sastoji se od 4 knjige i 48 arhivskih kutija. Pored sumarnog inventara[1]  za celi fond koji ima 1824 jedinica, za pojedina odelenja, pa tako i za Ured Velikog beležnika  u ediciji Arhiva Naučno informativna sredstva, izrađeni su i analitički inventari. II 140 1925

Prva sveska analitičkog inventara dokumenata odelenja fonda Senata pod nazivom Ured velikog beležnika, obuhvata arhivske kutije od broja 1199 do 1204. Ta građa je nastajala u  periodu od 1919. do 1921. godine i sastoji se od ukupno   887 analitičkih opisa predmeta ovoga fonda. Ovo odelenje je u kancelarijskom poslovanju imalo rimske oznake  I, II , III i IV.  Po svom sadržaju ova građa se odnosi na molbe i zahteve o  iz delokruga koje je pokrivao veliki beležnik,  izdavanje raznih uverenja i rešavanje građevinskih predmeta.

Za obrađene dokumente uz analitičke opise je izrađen predmetno-tematski iimenski registar. Analitički opis predmeta se sastoji, što se vidi iz primera prvog opisa,  od rednog broja – 1. u levom gornjem uglu, koji je veza sa brojem označenim u registrima,  za njim sledi –  oznaka fonda i signaturskog broja F:47. I 4/1919.  a ispod njih sledi opis sadržaja predmeta,  a u desnom uglu je –   l:1, m. oznaka  jezika na kojem je dokumenat pisan i broja listova u predmetu. Posebno je naznačeno ako postoje prilozi – na pr.: Prilog: list Sloboda, Novi Sad, od 22.6.1919.

III 177 1925

SKRAĆENICE 

 1. – francuski jezik

l  – listova

 1. – mađarski jezik
 2. – nemački jezik
 3. – srpski jezik

 

PREDGOVOR          

Od samog ulaska u novu jugoslovensku državnu zajednicu, na teritoriji Vojvodine je vladala mešavina zakona i perioda Monarhije i onih iz nove Kraljevine. U administrativnoj praksi gradskih vlasti, zadržane su osnove  kancelarijskog  poslovanja iz ranijeg vremena. Bila je praksa da se vodi  jedan zajednički djelovodnik, u kome su upisivana sva akta, koja su razvođena po odelenjima, a koja su bila označavana rimskim brojkama od I do XXIV. To je nastavljeno sve do 1932. godine, od kada svako odelenje dobiva svoj zaseban delovodnik i druge pomoćne knjige, indekse, itd.

U Uredu velikog beležnika pod rimskim oznakama I rešavani su opšti administrativni predmeti, oni u vezi raznih odluka gradske uprave[2],  promene prezimena ili vere, zavođeni su gradonačelnički periodični izveštaji koje je on u ime čitave gradske uprave podnosio Proširenom senatu[3], ali i predmeti u vezi popisa stanovništva[4], pitanja javne bezbednosti[5],  te oni koji se odnose na naredbe, rešenja, okružnice i druge vrste dopisa viših organa vlasti[6]. U okviru te grupe ističu se molbe stranaka za odobravanje održavanja kulturno umetničkih događanja odnosno korišćenje gradskih prostorija u te svrhe.[7]

Pod oznakama II rešavalo se o kulturno prosvetnim i  školskim predmetima, radu prosvetnih društava i udruženja, školarinama, održavanju školskih objekata[8], itd.   Pod rimskim oznakama III radilo se o građevinskim predmetima, izdavanju odobrenja za gradnju (126 sačuvanih predmeta), useljavanje u gotove objekte, i sličnom. Tako je sačuvan niz predmeta kojima Ministarstvo za agrarnu reformu daje kućišta u Aleksandrovu za gradnju novih kuća. Mere su izražavane u kvadratnim hvatima ( 1 kv. hvat = 3,6 m² ) Po važećem gradskom Građevinskom pravilniku bilo je dozvoljno da se i nove kuće grade od nabijene zemlje ili čepića, te je bio izdat vrlo veliki broj dozvola upravo za takvu vrstu gradnji.

Rimske oznake IV su nosili predmeti u kojima se rešavalo o pitanjima krštenica  t.j. izdavanju uverenja iz matičnih knjiga, zavičajnosti, nadležnosti i sličnom.  Uslovi da se lica dobiju zavičajnost u Subotici su bili definisani još mađarskim zakonom, paragrafom  6, 10 zakonskim članom XXII: iz 1866. godine. Njime je  određeno da se zavičajnost stiče ako je lice snosilo opštinske terete.

Na čelu Ureda nalazio se u prvim poratnim godinama dr. Lazar Oršić (Orčić). Nakon njega položaju Velikog beležnika  nalazilio se Franjo Vukić.[9]

I Ured Velikog beležnika nalazio se u centru gradske uprave u Gradskoj kući, na prvom spratu. Pored glavne kancelarije velikog beležnika sa 4 zaposlena,  obuhvatao i veliku pisarnicu – sa 9 zaposlenih, senatski eksibit sa 5, gradsku arhivu sa 4 i uručbeni ured sa 3 zaposlena.

Analitičke opise predmeta kao i registre za Ured velikog beležnika  sačinio je Stevan Mačković, arhiviski savetnik.

 

Subotica, marta 2012.godine                                                   Stevan Mačković

2 De Kakasi contra Vukic
Žalba E. Kakaši protiv Frane Vukića. 1924.

 Analitički opisi:

                                   

 1. F:47. I 4/1919.

Rešenje segedinskog suda od 26.12.1918. godine, u predmetu uvrede časti dr Jako Fišera, za koje je optužen dr Jene Ač (Ács Jenő). Tužitelju je naloženo da podnese potvrde da nije član  Municipalnog pravnog odbora, nego samo subotičke Štedionice i  još nekih drugih subotičkih deoničkih društva.  l:1,m.

2.           F:47. I 9 /1919

Telegram i prepis na mađarskom, naredbe Narodne Uprave iz Novog Sada, sa potpisom     dr Joce Laloševića (4.1.1919.) da uredništva svih javnih glasila imaju stajati u vezi sa Narodnom upravom i slati joj po 3 primerka svojih novina.   l:5,m,s

 1. F:47. I 13 /1919

Molba Senatu, od strane Gavre Čovića, Andre Ćakića, Remije Miljački, Jose Mikšića, Antuna Crnkovića i Remije Marcikića, koji su 1.siečnja (januara) počeli rad na  žigosanju novčanica i popisu stanovništva, da se prime za gradske činovnike.  l:3

 1. F:47. I 16 /1919

Molba dr Đerđa Šante, šefa odeljenja gradske bolnice za povratak predatih spisa. Izdata    su 1937. godine.   l:2.

 1. F:47. I 18/1919

Dopis Senatu, dr Mirka Ivković Ivandekića, advokata, sa molbom za povećanje broja redara, radi uspostavljanja javnog reda i mira, osobito na salašima.  l:3

 1. F:47. I 22/1919F 47 13 1919 Gavra Covic itdF 47 22 1919 popisF 47 27 1919 popis muskih

Statistika popisa stanovništva obavljenog 1919. godine. Podaci su izraženi u tri kategorije, po maternjem jeziku (na osnovu koga su razvrstavani u tu narodnost), po zanimanju, i po veri. Ukupan broj je  iznosio 101 286, od toga: Bunjevaca 65 135, Srba 8737, Mađara   19870, Nemaca 4251, Židova 3293.  Po zanimanju – zemljodilaca je bilo 79 593,obrtnika 4 249, itd,  a po veri – rimokatolika 87 655, pravoslavne vere 8 582, itd. Poimenični spisak popisivača (105) sa odlukom da im se isplati ugovorena suma honorara.   l:14.

 1. F:47. I 27/1919

Tabelarni iskaz rezultata popisa stanovništva 1919. godine. Pored rubrika o narodnosti,        zanimanju i veri, posebno su izraženi muškraci od  20 do 24 godine (3841) i oni stariji od 24 godine (21 365), i to po mestu stanovanja – gradskim krugovima i okolnim naseljima.   l:4

 1. F:47. I 29/1919

Polugodišnji gradonačelnički izveštaj o stanju gradske uprave, sa izveštajima gradskog fizikata i šefova pojedinih odeljenja. Odluka Proširenog Senata da se jedna ulica nazove imenom popa Pavla Kulunčića (Paje Kujundžića ?), župnika crkve Sv. Đurđa, preminulog 1915. godine.    l:35,m,s.

 1. F:47 I 36 /1919

Molba pridsidnice Subotičkog bunjevačkog divojačkog društva – Roze Peić Tukuljac, da Senat odobri upotrebu dvorane gradskog pozorišta od 11 do 15 juna 1919. godine.  Odluka  Senata i pozorišnog staratelja Ante Ostrogonca o odobrenju korištenja pozorišta. l:3

24/a F:47 I  46/1919cover I 46 1919

Molba Đule Klajna (Klein Gyula) za izdavanje uverenja o zavičajnosti za sebe i porodicu.    Odluka    o priznavanju zavičajnosti.1

l:6.m,s.

 1. F:47 I 52/1919

Spisak sa imenima i podacima o školi, odnosno fakultetu i godini diplomiranja za 14 ovlaštenih    građevinskih preuzimača, na traženje Građevinske direkcije iz Novog Sada. l:4,m,s.

 1. F:47 I 54/1919

Prepis objave Ministarstva unutrašnjih dela o formiranju nove vlade Ljube Davidovića, nakon ostavke Stojana Protića. l:1

 1. F:47 I 58/1919

Telegram Ministarstva unutrašnjih dela kojim traži podatke o broju punoletnih građana opštine i odgovor da je ukupno 51 819.   l:5

 1. F:47 I 60/1919

Dopis Ministarstva prosvete, ( potpisan zamenik šefa otseka Vasa Stajić) da subotički Senat postavi sveštenika Ivu Matića za ravnatelja Gradske knjižnice. On bi radio na njenom jugoslaviziranju. Također se traži i prihvatanje njegove inicijative za osnivanje društva pod imenom Srpsko bunjevačka Matica, koja bi starala o javnim bibliotekama i bavila predavanjima. Odluka Senata o neprihvatanju predloga “da se varoška knjižnica poveri jednom stranom, nepouzdanom svešteniku”.     l:2

 1. F:47 I 68/1919

Dopisi, potpisani i overeni službenim pečatom, 6 kraljevskih javnih beležnika sudbenim  stolovima, Radivoja Miladinovića, dr Stipana Matijevića, dr Aladara Tripolskog (Senta),   dr    Vladislava Manojlovića, dr Milivoja Lolina (Senta), dr Andrije Tabakovića (Senta). l:16

 1. F:47 II 1/1919

Dopis gradskog inženjera o tome da je u gradskom pozorištu 26.12.1918. godine održana  predstava  na srpskom jeziku –Jugoslavija. Molba činovnika Hrvatske zemaljske banke      Miroslava Mažgona za dozvolu održavanja koncerta “jugoslovenskog umetnika na guslama” (violiniste) Zlatka Balokovića i odluka da se 5.6.1919. godine dozvoljava upotreba pozorišta u tu      svrhu.   l:5

 1. F:47 II 10/1919

Predmeti iz 1915. i 1916. godine u vezi spora oko inventara Gimnazije i Građanske muške škole, koje su delile isti objekat. Građansku mušku školu zastupa direktor – Antal Abrašić, a Gimnaziju Arpad Kostolanji.                                                                                      l:21.m.

 1. F:47 II 11/1919

Dopis Senatu ravnatelja pučkih škola Matije Išpanovića, da obustavi isplatu 15 salaških učitelja koji su postavljeni od mađarskih vlasti i ne govore bunjevačko-srspki jezik.l:3,m,s.

 1. F:47 II 21/1919

Dopis kaločkog nabiskupa o imenovanju Deže Nađa (Nagy Dezső) za nastavnika teologije u subotičkoj Gimnaziji i Građanskoj muškoj školi umesto dr Ištvana Kernera (avgust 1918.).   l:8,m.

 1. F:47 II 27/1919

Molba Petra Zvekića za dodelu prostorija novoosnovanom društvu za učenu omladinu pod imenom Jugoslavija i društvu pod osnivanjem, Ženskom bunjevačkom društvu, koju zastupa Kata Prčić.   l:2

 1. F:47 II 35/1919

Molba Vince Evetovića, učitelja upravnika osnovne škole, naslovljena školskom      nadzorniku Mandić Miji (Mándich Mihály) za raspoređivanje učiteljice Eržebet Balog (Bálogh Erzsébeth).  l:2,m.

 1. F:47 II 45/1919

Žalba zamenika direktora Gimnazije Mihalja Šefera (Schäfer Mihály) da pošto je srpska     vojska 1.12.1918. godine zauzela prostorije u školi, nema odgovarajućih prostorija za smeštaj školske arhive koja datira od 1747. godine.    l:3,m.

 1. F:47 II 50/1919

Molba predsednice Katoličkog bunjevačkog ženskog društva Rozalije Peić za dozvolu upotrebe   dvorane pozorišta. Dozvola dobijena za 3.3.1919. godine.   l:3,m.

 1. F:47 II 52/1919

Molba honorarnih nastavnika bunjevačko – srpskog jezika Marka Protića i Ise Ludajića za    isplatu predviđenih honorara.   l:2

 1. F:47 II 53/1919

Propratni akt o predmetu Pravila Dobrotvorne zajednice Bunjevaka, (predsednica Kata Prčić), koja su prosleđena Ministarstvu na odobrenje.   l:1

 1. F:47 II 56/1919

Molba Ištvana Kovača, učitelja upravnika kerske osnovne škole, za otvaranje još jednog    učiteljskog mesta, pošto se u 1. muški razred upisalo 110 dece. Odobreno.  l:2,m.

 1. F:47 II 57/19191 Lanyi E

Molba Ernea Lanji (Lányi Ernő) za mesto nastavnika u Muzičkoj školi.  l:1,m.

 1. F:47 II 63/1919

Molba uprave Socijal – demokratske partije za dozvolu upotrebe sale pozorišta radi održavanja kongresa, 23. i  24. 3. 1919. godine. Pošto su nadležne vlasti zabranile održavanje, Senat nije razmatrao ovu molbu.   l:5,m,s.

 1. F:47 II 70/1919

Molba majstora i učitelja mačevanja Angela Toričelija (Angelo Toriccelli) da mu se ustupi jedna sala u hotelu Pest. Pozitivno rešena. Zapisnik o preuzimanju zatečenog inventara u maloj sali hotela, aprila 1919. godine.  l:5,m.

 1. F:47 II 72/1919

Prijava privremenog upravnika Gimnazije Ivana Vojnić Tunića da je srpska vojska stacionirana       u tom objektu, oduzela klupe za 438 učenika.   l:2,m,s.

 1. F:47 II 75/1919

Molba Nikole Dedakina u ime subotičkih slovoslagača, da Senat organizuje za njih kurs srpsko – bunjevačkog jezika. Predlog je usvojen i Senat određuje profesora Simu Pilića da u jednom gradskom lokalu drži taj kurs.   l:6

 1. F:47 II 76/1919

Prijava privremenog upravnika Gimnazije Ivana Vojnić Tunića da je srpska vojska 14.4.   1919. godine zaposela celu zgradu škole u Petefi ulici.  l:2

 1. F:47 II 77/1919

Molba privremenog upravnika Gimnazije Ivana Vojnić Tunića da se izdvoji 5000 kruna za nabavku školskih udžbnika (u Zagrebu), za novu školsku godinu, pošto je odobreno otvaranje   bunjevačke gimnazije.  l:2

 1. F:47 II 78/1919

Dopis Ministarstva trgovine i industrije, Velikom županu Subotice, o potrebi osnivanja ženskih  radeničkih škola u severnim oslobođenim krajevima.  Poziv Miji Mandiću, gradskom odborniku, da učestvuje u radu na sastavljanju regrutnog       spiska mladića 1901. godišta.  Izveštaj Stipana Kovač Striko, gradskog vrtlara, o uređivanju parkova i ulica. Naredba o popisu dece od 6 do 12 godina, radi uvođenja u školske evidencije i upisa u škole.    l:8

 1. F:47 II 80/1919

Molbe Blaška Mesaroša i Đorđa Pilića da se postave za nastavnike bunjevačko – srpskog    jezika u Gimnaziji. Odluka o njihovom postavljenju.  l:4,m.

 1. F:47 II 90/1919

Molba Korzo bioskopa d.d.za dozvolu održavanja predstava. Propratni akti iz kojih se vidi da je molba prosleđena u Beograd, uz opaske da je pomenuto deoničko društvo sastavljeno od mađarskih osoba i sa mađarskim kapitalom uređeno.

l:8

 1. F:47 II 94/1919

Molba Odbora Narodnog vijeća, odjela za bjegunce, aprila 1919. godine, da Subotica obezbedi uslove za prihvat bjegunaca iz Dalmacije. Odgovor Senata, da mogu dolaziti samo zemljoradnici i vinogradari, pošto za ostale nema posla.

l:2

 1. F:47 II 95/1919

Dopis iz maja 1919. godine, zamenika ravnatelja novouspostavljene bunjevačke Gimnazije, vana Vojnić Tunića u kojem traži objašnjenja o punom nazivu škole Odgovor da će se ona zvati Bunjevačka gradska velika gimnazija.

l:2

 1. F:47 II 98/1919

Molba Ivana Vojnić Tunića za isplatu Arpada Kostolanjija (Kosztolányi Árpád) i Mihalja Šefera (Scheffer Mihály). Molbe nastavnika jezika Marka Protića, Sime Pilića i Blaška            Mesaroša za isplatu prinadležnosti. Odobreno im je po 300 kruna.

l:6

 1. F:47 II 103/1919

Molba Miška Prćića za dozvolu upotrebe Velike većnice 8.6.1919. godine, radi osnivačkog zbora Narodnog udruženja, odobrena.

l:3

 1. F:47 II 106/1919

Spisi u vezi popravki na 64 salaške škole. Senatska odluka, decembar 1920, o dodeli 150    000 kruna za popravku 21 školske zgrade. Predračun inženejra Pala Vadasa (Vadász Pál) i Maćaša Šalge (Salga Mátyás) za izvođenje tih radova. Dopis gradonačelnika, maja 1920, Ministarskom savetu (vladi)  da pomognu u obnovi školskih zgrada.

l:47,s,m.

 1. F:47 II 123/1919

Zapisnik (17.5.1919.) povodom molbe Kate Gotlib, udove Henrika Brauna, da joj se dozvoli da nastavi sa izdavanjem lista Bácskai Hirlap.

l:3,m.

 1. F:47 II 125/1919

Izveštaj inženjerskog ureda o pregledu tavankutske crkve i plebanije.

l:2,m.

 1. F:47 II 129/1919

Prepis Naredbe Ministarstva za socijalnu politiku (jun 1919) da se podnesu podaci o           osiguravajućim, potpomagajućim i socijalnim ustanovama i udruženjima u gradu. Koncept     odgovora sa 13 takvih ustanova.

Prilog: list Sloboda, Novi Sad, od 22.6.1919. u kojem je objavljena ta naredba.

l:26

 1. F:47 II 130/1919

Molba uredništva lista Szabadkai Újság  da ih gradske vlasti pravovremeno informišu o       aktuelnim dešavanjima iz njihovog delokruga.

l:2,m.

 1. F:47 II 133/1919

Propratni akt o prijemu molbe župnika crkve Sv. Roke – Blaška Rajića, u kojoj moli za pomoć pri popravci Plebanije.

l:1,m.

157       F:47. II  139/1919

Odluka da Senat traži izveštaj povodom nepropisnog prijema gradonačelnika prilikom       njegove posete svečanosti Brašančeva kada je domaćin bio župnik Dezider Vojnić. l:l

 1. F:47. II 143 /1919

Odluka o dozvoli upotrebe velike sale Muzičke škole 22.7.1919. godine, radi održavanja     slikarske izložbe jugoslovenskih mladih umetnika. U potpisu stoji – Vlaho.

l:3

 1. F:47. II 145 /1919

Telegram Ministarstva unutrašnjih dela od 12.11.1919,o potrebi akcije prikupljanja hrane za Ruse izbeglice i odluka Senata o tome, uz primedbe da velike nade na uspeh akcije nema pošto su putevi usled velikih kiša toliko loši da se sa salaša ne može ništa transportovati u grad.

l:2

 1. F:47. II 161/1919

Dopis Mije Mandića, školskog nadzornika, u kome obrazlaže potrebu spajanja Trgovačko    šegrtske i Obrtničke škole.                                                                                                                                                                                                                                l:2

 1.  F:47. II  162/1919

Predlog Mije Mandića, školskog nadzornika, sa obrazloženjem u cilju preuzimanja prostorija Više ženske škole (Košut ulica).                                                                                                                                                                                                                                           l:2

 1. F:47. II 165/1919

Molba Petra Zvekića upravnika Bunjevačko srpske više trgovačke škole za dodelu prostorija u         Košutovoj ulici i senatska odluka da se toj školi dodeljuje ta zgrada.

l:4

 1. F:47. II 166/1919

Molba društva Szabadkai Munkás Testedzö Egyesület (Subotičko radničko sportsko društvo) za korišćenje prostorija – sale za fizičko vaspitanje u Muškoj građanskoj školi. Nije odobrena.

l:1,m.

 1. F:47. II 170/1919

Senatska odluka o načinu i uslovima, zgradi, broju učenika i  otpočinjanja nastave u          Bunjevačkoj srpskoj i Mađarskoj gimnaziji školske 1919/20 godine. U Mađarskoj gimnaziji     se ne otvaraju I i II razred, nego samo III i IV. U Bunjevačko srpskoj se otvaraju četiri       razreda, i tamo se upisuju i mađarska deca, ali ne smije biti veći biti broj mađarske dece, nego    bunjevačko srpske. Bunjevačko srpska deca deca ne smeju se u dolnja četiri razreda      mađarske gimnazije primati.   l:2

 1. F:47. II 174/1919

Molba Đule Budanovića (Gyula Budanovits) da mu deca pohađaju mađarsku osnovnu školu pošto im je to maternji jezik, ali molba nije prihvaćena.

l:2,m,s.

 1. F:47. II 175/1919

Molba roditelja (Aleksandar Mikić, Ćiril Pinkava, Marko Protić, Ivan Sarić, itd.) da smanji ili potpuno ukine školarina njihove dece u Gradskoj muzičkoj školi. Odluka sa spiskom đaka kojima je smanjena školarina.                                                                                                                                                                                                                       l:91,m,s.

 1. F:47. II 179/1919

Dopis Subotičkog radničkog atletskog kluba (M.T.E.) sa programom atletskih takmičenja     koja oni organizuju 21.9.1919. na vlastitom terenu (segedinski put).

l:3,m,s.

 1. F:47. II 180/1919

Upravitelj (direktor) Muzičke škole Erne Lanji (Lányi Ernő) dostavlja potvrde o uplati novca od školarina u gradsku blagajnu.

l:2,m.

 1. F:47. II 181/1919

Molbe roditelja sa slovenskim prezimenima ( Ivan Sarić, Ivan Slaković, Felix Lulić, Stevan Pančić, Lojzija Baraković, udova Elemera Vojnića, itd.) da im se deca školuju na mađarskom  jeziku. Odluka o odbijanju molbe, u skladu sa rešenjem Ministarstva prosvete                                                                                                                                                         l:32,m,s.

 1. F:47. II 184/1919

Molba školskog odbora Srpske pravoslavne veroispovedne osnovne škole u Šandoru da                   dođe do spajanja sa mesnom gradskom bunjevačkom školom.

l:3

 1. F:47. II 198/1919

Molba udove Pič (Pietsch) Ferenca, predsednice Müpartolok köre (Krug ljubitelja umetnosti)    za ustupanje sale u hotelu Pest radi održavanja kabarea. Odbijena dok ne dobije      dozvolu   kapetanije (policije).                                                                                                                                                                                                                                                    l:2,m.

 1. F:47. II 199/1919

Senatska odluka o produženju stipendije Matiji Evetoviću, koji studira na fakultetu u Zagrebu,         na osnovu njegove molbe. Određena mu je suma od 300 kruna mesečno.

l:2

 1. F:47. II 201/1919

Naredba Ministarstva prosvete (mart 1920) da lokalne vlasti preduzimaju mere u cilju da deca  redovno pohađaju nastavu u osnovnim školama. Izveštaji Ivana Vojnić Tunića ravnatelja Bunjevačke gradske velike gimnazije (oktobar 1919) o nedostatku odgovarajućih nastavnika i manjku prostorija; i o nastavnom programu te škole  (avgust 1920). Izveštaj Mije Mandića (jul 1920), školskog nadzornika o neotvaranju razreda u mađarskim srednjim školama i stavljanju mađarskih nastavnika na raspolaganje državi. Gradonačelnikova odluka ( februar 1921) o potrebi štednje kancelarijskog materijala.

l:7

 1. F:47. II 202/1919

Molbe Cvetka Manojlovića direktora Muzičke škole, iz avgust 1920, da se oslobode prostorije koje je u zgradi škole zauzeo muzej Oskara Vojnića i iz decembra 1920, da se iseli gradska biblioteka, pošto zbog manjka prostorija škola nije mogla da upiše 430 nego samo 370 učenika. Molba iz maja 1922, da se odobri povišenje školarine. Odobreno je,  pa je pa je ona u aprilu 1923. iznosila – 230, u avgustu 1923. – 300, a u julu 1925. – 600 dinara.                                                                                                                                                                 l:2

 1. F:47. II 204/1919

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela, Otseka za upravu neprijateljske imovine, Velikom       županu, da podnese izveštaj da li je akcionarsko društvo Bácskai Hirlap domaće ili           neprijateljsko preduzeće.

l:1

 1. F:47. II 208/1919

Pravila Szabadkai kereskedelmi egyesület (Subotičkog udruženja trgovaca) iz 1899. godine. Pravilnik o organizovanju bunjevačko – srpske više trgovačke škole (oktobar 1919) i tabela (septembar 1919) o platnim  razredima zaposlenih u toj školi. Redovan nastavnik ima godišnju platu od 2600 do 6000 kruna, itd.

l:27,m,s.

 1. F:47. II 214/1919

Molba privatnih učenika ( dr Ivo Milić, sudija, za sina Andru, itd.) za oprost plaćanja školarine u Bunjevačko- srpskoj velikoj gimnaziji. U 1919/1920 po izveštaju Ivana Vojnić Tunića bilo je 280 redovnih i 14 privatnih učenika.                                                    l:14, m,s.

 1. F:47. II 220/1919

Molba Miloša Lepedata službenika Austro-ugarske banke za nameštenje kod Ministarstva finasija u Beogradu, kod srpskog poslanstva u Beču ili na odgovarajućem  mestu u Subotici.  l:5

 1. F:47. II 224/1919

Molba Ivana Vojnić Tunića zamenika direktora Gimnazije da se zbog bolesti nastavnika   fiskulture Miklósa Mátkovicha (Mikloša Matkovića) obustavi nastava tog predmeta do     1.4.1920. godine.   l:2

 1. F:47. II 226/1919

Molba udove Fernca Piča, predsednice kruga pokrovitelja umetnosti za ustupanje sale        pozorišta. Odobreno korišćenje 22.11. i 25.12.1919. godine.    l:7

 1. F:47. II 239/1919

Molba Dragutina Šarčevića nastavnika, da se postavi za upravitelja Muške građanske škole, pošto je jedini Bunjevac u nastavničkom zboru.   l:3

 1. F:47. II 240/1919

Vojno pozorište I Armije moli isplatu 10 000 kruna za nadoknadu troškova oko predstave  Boj na Kosovu koju je održalo 13.11.1919. godine u subotičkom pozorištu za učenike škola.

 

 1. F:47. II 242/1919

Molba Komande mesta gradskim  vlastima da se za potrebe proslave dana oslobođenja Subotice dodeli 3100 l. vina sa gradske ekonomije. Odluka kojom je molbi udovoljeno. l:1

 1. F:47. II 245/1919

Molba Josipa Ivankovića, najmlađeg jugoslovenskog salonskog atlete  za ustupanje sale      pozorišta radi održavanja predstave, odobrena za 20, 21.11.1919. godine. Prilog: 3 plakata za predstavu sa programom.    l:7

 1. F:47. II 246/1919

Ponuda Narodnog pozorišta iz Sarajeva za gostovanje u Subotici.

Prilog: Plakat sa programom. l:2

 1. F:47. II 247/1919

Molba Marije Čović za dodelu stipendije radi nastavljanja školovanja u Zagrebu. Odluka    o stipendiji u iznosu od 300 kruna.

l:5

 1. F:47. II 261/1919

Cvetko Manojlović ravnatelj Muzičke škole podnosi dopis u kome moli pomoć u vraćanju   instrumenata koji su izdati na revres vojnoj muzici.

l:2

 1. F:47. II 269/1919

Dopis Ministarstva prosvete, Odeljenja za Banat, Bačku i Baranju, povodom rešenja da se u Subotici osnuje Pravni fakultet. Odluka Senata kojom se traži poseta jednog stručnog lica iz Otseka prosvete sa kojim bi se raspravilo o načinima na koje Grad može        materijalno pomoći realizaciji te ideje.

l:6

 1. F:47. III 2/1919

Katastarski plan parcela, pored paralelnog puta u vlasništvu Šandora Purgli (Purgly Sándor) izdat na njegovu molbu.

Prilog: katastarski nacrt                                                                                                             l:4,m.

 

 1. F:47 III 16/1919

Spor firme Korzo Mozi r.t., kao zakupca gradskih prostorija (u Gradskoj kući)i Grada, zbog nepoštovanja i nepridržavanja ugovora o zakupu, gradnjom jedne kućice za benzinski motor.

Prilog:   Ugovor izmeđ firme Korzo Mozi r.t.” i Grada, dva tehnička nacrta, tlocrta izgrađene     prostorije.                                                                                                        l:20,m,s.

 

 1. F:47 III 33/1919

Molba Šandora Rafai (Rafai Sándor) za izdavanje dozvole za gradnju kuće (Kistompa pusta). Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l:2,m.

 1. F:47 III 37/1919

Molba Ištvana Palosija (Pállossi István) za izdavanje dozvole za izgradnju kuće (vile) na    Paliću.   Senatska odluka sa dozvolom podizanja.

l;2,m.

 1. F:47 III 68/1919

Molba Tvornice gospodarskih strojeva i ljevaonice željeza d.d. (kasniji Ferum d.d.) za

izdavanje dozvole za izgradnju fabričkih postrojenja. Senatska odluka sa dozvolom  podizanja.

l:3,m.

 1. F:47 III 110/1919

Molba firme  Bačvanska tvornica cementne robe i građevno d.d.  za izdavanje dozvole za   dogradnju objekata u segedinskim vinogradima. Senatska odluka o izdavanju dozvole.

l:5,m.

 1. F:47 III 123/1919

Molba Geze Jakobčića za parcelizaciju nasleđenih nekretnina na Segedinskom putu.

Prilog: katastarski nacrt parcela.                                                                                               l:4,m.

 

 1. F:47 III 129/1919

Molba Industrije željeznog nemeštaja d.d. za izdavanje dozvole za gradnju fabričkih            postrojenja u segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 134/1919

Molba Industrije željeznog nemeštaja d.d. za parcelisanje zemljišta gde planira gradnju.     Senatska odluka o tome.

Prilog: katastarski nacrti podele parcela.                                                                                  l:6,m.

 

 1. F:47 III 155/1919

Molba udove Pala Zombori (Zombori Pál) za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Jakobčić             selu (Radanovac). Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 156/1919

Spisi u vezi otkupa dela parcele franjevačkog samostana radi regulisanja ulice. Senatska       odluka o tome.

l:5,m.

 1. F:47 III 195/1919

Molba Industrije željeznog nameštaja d.d. za izdavanje dozvole za gradnju 2 radionice.     Senatska odluka sa dozvolom gradnje.

l:3,m.

 1. F:47 III 205/1919

Molba Korzo bioskopa d.d. za izdavanje dozvole za upotrebu benzinskog motora. Pozitivna senatska odluka o tome i o povišenju zakupnine. Molba za smanjenje zakupnine, iz 1921. godine.

l:14,m,s.

 1. F:47 III 211/1919

Molba Jugoslovenske deoničke tvornice obuće za izdavanje dozvole za dogradnju fabričkih      pogona u Segedinskim vinogradima. Senatska odluka sa dozvolom dogradnje.

l:3,m.

 1. F:47 IV 31/1919

Molba Bele Sudarevića (Béla Szudarevics), sada nastanjenog u Beču, za izdavanje krštenice.                                                                                                                                       l:3,ne.

 

 1. F:47 IV 42/1919

Uverenje da su dr Arpad Kostolanji (lekar) i njegov otac istog imena rođeni u Subotici i        da su tu nadležni.                                                                                                                                                                                                                                                           l:4,,m,s.

 1. F:47 IV 64/1919

Molba dobrovoljca – narednika Jovana Grujića, da mu se dodele 2 konja i 2 vola, za obradu zemlje, a što on smatra da mu pripada po Naredbi Ministarstva vojnog.                                                                                                                                                                           l:2

 1. F:47 IV 114/1919

Uverenje na osnovu molbe, za Adolfa Singera, studenta medicine, da je nadležan u Subotici.                                                                                                                                         l:2,m.

 1. F:47 IV 138/1919

Molba barona Šandora Vojnića (Vojnics) za izdavanje uverenja o nadležnosti.                                                                                                                                                             l:6,m.

 

 1. F:47 IV 160/1919

Molba Jožefa Silberlajtnera ( Szilberleitner Jozsef) za izdavanje uverenja o nadležnosti.

l:3,m.

 1. F:47 IV 180/1919

Dopis 15 roditelja ili supruga, subotičkih vojnika koji su zarobljeni u Rusiji, da Senat            interveniše kod beogradske vlade u cilju njihovog što bržeg oslobađanja.                                                                                                                                                                         l:3,m,s.

 1. F:47 IV 225/1919

Molba udove Ištvana Ivanjija za izdavanje uverenja o zavičajnosti za njenu decu, sina – Lajoša i kćerku – Eržebet.

l:4,m

 1. F:47 I 13/1920

Gradonačelnički dvomesečni izveštaji Senatu za 1920. godinu. Dvomesečni izveštaji pojedinih

adminstrativnih odeljenja; fizikata – o zdravstvenom stanju stanovništva,       gradskog veterinara – o    stanju zdravlja kod životinja, policije – o opštoj bezbednosnoj situaciji, računovodstva – o     stanju   gradske blagajne. Pozdravni telegram  Senata iz juna 1920. godine, upućen Kralju.

l:116, m,s.

 1. F:47 I 15/1920

Dopis (februar 1920) dr Jovana Manojlovića, narodnog poslanika iz  Subotice, člana Proširenog      Senata, Velikom županu i Gradonačelniku da preduzme korake u cilju zaštite interesa Grada u     procesu povlačenja granične linije.

l:2

 1. F:47 I 18/1920

Molba upravitelja železničkih stanica iz okoline Subotice, da se izveste o novim nazivima tih           naselja. U odgovoru su navedena nova imena, za Somsich – pustara Šomšić, za Nagyfeny –  Žednik, Sebesics -Šebešić, Békova – Bikovo, Veresegyháza – Šupljak, Györgyeni tanyák –    Đurđinski salaši.                                                                                                                                                                                                                                                    l:8,m,s.

 1. F:47 I 21/1920

Naređenje Ministarstva unutrašnjih dela o načinu sastavljanja biračkih spiskova. Mogu se     unositi samo Sloveni, punoletni ( sa 21 godinom), sa građanskim pravom,…

l:7

 1. F:47 I 48/1920

Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela ( 25.4. 1920.) o postavljenju dr Franje Sudarevića     umesto   dr Stipana Matijevića, na mesto gradonačelnika sa županskim pravima.

l:3

 1. F:47 I 61/1920

Senatska odluka (maj 1920.) da se izvrši promena mađarskih imena ulica i odstranjivanje     mađarskih grbova sa Gradske kuće.Odluka ( novembar 1920) da se spovede istraga i utvrde        počinioci odtsranjivanja ulične table sa imenom dr Bele Sudarevića. Dopis Kapetanije da se     izvršioci tog dela nisu mogli pronaći.

l:5

 1. F:47 I 62/1920

Predlog Velikog kapetana Dušana Manojlovića da se imena žrtava u puču 19. i 20. 4. 1920.             godine; Mirka Gala – komesara i Stipana Šarčevića – redara, zapisnički ovekoveče. Senatska    odluka o tome.

l:4

 1. F:47 I 82/1920

Serija odluka Senata o povišenju pristojbi na vino, meso, alkoholna pića (1920.), pivo (1922.), poreza na javne točionice (1922.), vino (1923-1926). Žalba gostioničara Vince Kozla (1925) protiv odluka o povišenju poreza na točionice pića. Žallba dr Luke Pleskovića  (1925.) na visinu trošarine na vino. Molba Udruženja Gostioničara (1928.) radi likvidiranja obračuna. Odluka Državnog Saveta (1929.) da se odbacuje tužba Grada Subotice zbog ranijeg neuvažavanja odluke o povišenju trošarine na vino. Molbe Nikole Rapajića  i Lojzije Knapeca (1930.) za vraćanje viška nepravilno naplaćene    trošarine na vino u godinama 1923-1926.

Prilog: Pravilnik o gradskim pristojbama na javne točione. Spisak od 459 dužnika gradskog poreza, iz 1929. godine. Spisak 216 gostioničara koji su prestali sa radom, iz 1929. godine.  l:103

 1. F:47 I 90/1920

Odluka o platnim razredima gradskih činovnika, nakon izbacivanja krunskih novčanica iz    upotrebe, i visini njihovih plata u dinarima.

Spisak 87 nastavnika i pomoćnog osoblja škola sa visinom njihovih plata.

l:21

 1. F:47 I 93/1920

Molba Ministarstva pošta da Grad ustupi jednu odgovarajuću zgradu radi smeštaja    Direkcije pošta koja se prebacuje iz Velikog Bečkereka u Suboticu. Odluka Senata o   ustupanju zgrade više ženske škole (Kakaš).

Prilog: tlocrt rasporeda prostorija po spratovima u tom objektu.

l:16,m,s.

 1. F:47 I 99/1920

Spisak advokata (86) i advokatskih pripravnika (15) na teritoriji grada, sastavljen kao        odgovor na traženje Ministarstva pravde. l:15,m,s.

 1. F:47 I 100/1920

Molba Stipana Suvajdžića da se primi u Tajnu policiju, sa preporukom dr Stipana Vojnića,   narodnog poslanika. l:6

 1. F:47 I 118/1920

Gradonačelnički izveštaji za jul i avgust 1920. godine, sa stanjem javnog zdravlja,    veterinarskom stanju, blagajni i opštoj bezbednosti.

Odluka da se pohvali gradski govedar zbog uspešnog sakupljanja rasturene stoke.

l:12

 1. F:47 I 126/1920

Odluka o dodeli porodičnog dodatka za  dete Katalin Gutvajn, kćerku inženjera Adama        Gutvajna.

Prilog: venčani list Adama Gutvajna.

l:7

 1. F:47 I 150/1920

Dopis Direkcije državne statistike sa uputstvima za vršenje popisa stanovništva. Dopis Ministarstva vera – gradonačelniku, sa molbom da se radi i na popisu katoličkog             sveštenstva, uz obrazloženje te potrebe. Dopis u kojem se obrazlaže pomeranje roka početka popisa sa 31. 12. 1920. na 31.1.1921. godine. Podela na popisne krugove sa imenima popisivača.

Prilog: Uredba od 19.4.1920. o popisu stanovništva, Pravila i uputstva za vršenje popisa.                                                                                                                                               l:56

 1. F:47 II 8/1920

Odluke sa dozvolama za uoptrebu pozorišta, Subotičkom ženskom društvu  radi držanja        koncerta; poptisana udova Arpada Hidega i Krugu ljubitelja umetnosti; potpisansupruga Franje      Piča.

l:6,m,s.

 1. F:47 II 10/1920

Odluka o investicijama za popravku škole Crveni vo, gde se nalazila Vojna bolnica, a treba da posluži za smeštaj Pravnog fakulteta, u iznosu od 132 000 kruna. Predračun sa spacifikacijom predviđenih radova. Molba Pravnog fakulteta (1.9.1920) za ustupanje te  zgrade. Prilog: apoen novčanice od 1 krune.                                                              l:64

 1. F:47 II 27/1920

Molba Cvetka Manojlovića, direktora Muzičke škole, da se školi usutupi barem još jedna     prostorija u  toj zgradi, pošto rešenje Senata da se isprazne prostorije u kojima je smešten         muzej Oskara   Vojnića nije sprovedeno.

l:2

 1. F:47 II 47/1920

Odluka  o ustupanju sale velike većnice radi držanja Skupštine udruženja invalida i ratne siročadi, na osnovu molbe koju je potpisao Zelics József (Josip Zelić).

l:2

 1. F:47 II 93/1920

Predlog Ivana Vojnić Tunića direktora Bunjevačke gradske velike gimnazije o visini             školarine za Školsku 1920/21 godinu. Prilog: Tandij szabájzata (Pravilnik o školarini)                                                                                                                                                                         l:8

 1. F:47 II 94/1920

Propratni akt predloga Ivana Vojnić Tunića za raspisivanje konkursa za 12 nastavničkih       mesta.                                                                                                                                   l:1

 1. F:47 II 95/1920

Spisi u vezi predmata – imenovanje Maće (Matije) Evetovića i Mirka Konca za profesore u Bunjevačkoj velikoj gimnaziji.

l:10

 1. F:47 II 127/1920

Odluka o ustupanju zgrada u vlasništvu grada za potrebe školstva. Zgrada Crveni vo daje se za potrebe Pravnog fakulteta, gimnazijska zgrada za Bunjevačku gimnaziju, zgrada bivše mađarske ženske preparandije za Učiteljsku školu.                                                                                                                                                                                                                            l:1

 1. F:47 II 143/1920

Odluka (oktobar 1919) na osnovu molbe Cvetka Manojlovića o iseljavanju Biblioteke i Muzeja i     zbirke Oskara Vojnića iz prostorija Muzičke škole, te njihovom smeštaju u Gradsku kuću, na II  sprat. Odluka o visini školarine u Muzičkoj školi.

Prilog: Pravila Muzičke škole iz 1917. godine.                                                                                                                                                                                                             l:24,m,s.

 1. F:47 II 174/1920

Dopis Matije Išpanovića, upravnika salaških škola da gradske vlasti i dalje snabdevaju ove škole ogrevom, mada su one podržavljene. Senatska odluka sa oštrim protestom protiv          takvog poteza vlade, uz naglasak da Grad ne može u tom slučaju da organizuje snabdevanje ogrevom.                                                                                                                                           l:4

 1. F:47 II 180/1920

Izveštaj Kapetanije da su prozori na plebaniji (župnom domu) pri crkvi Sv. Đurđa razlupani od        strane nepoznatih “zlikovaca”. Molba župnika te crkve ( septembar 1920) da se prozori poprave.                                                                                                     l:3

 1. F:47 II 181/1920

Odluka iz oktobra 1920. godine da se svim nesloveniskim nastavnicima obustavi plata.  l:2

 1. F:47 II 185/1920

Molba Reformatske crkvene opštine da joj se dodeli 40 umesto 10 lanaca zemlje na korišćenje,   kao što je učinjeno i sa katoličkom i pravoslavnom crkvenom opštinom. Odbijena.                                                                                                                                                      l:5

 1. F:47 II 212/1920

Odluka o ukidanju plata nastavnicima koji su odbili položiti zakletvu.                                                                                                                                                                         l:5,m,s.

 1. F:47 II 221/1920

Molba slikara Šandora Olaha za ustup sale ateljea u gradskoj najamnoj palati. Odbijena pošto je  ta prostorija već izdata                                                                                                                                                                                                                                                        l:3

 1. F:47 II 225/1920

Poziv Senatu da njegov izaslanik prisustvuje primanju  dužnosti  Lajče Budanovića koji       postaje    plabanoš-dekan crkve Sv. Terezije.                                                                                                                                                                                                                           l:2

 1. F47 II 238/1920

Dopis akademskog slikara Romana Petroviča sa ponudom da za Grad izradi portret regenta Aleksandra.

Prilog:  časopis Savremenik, Zagreb 1919                                                                                                                                                                                                   l:19

 1. F:47 II 242/1920

Odluka o ustupanju dve učionice studentima Pravnog fakulteta, koji su pokazali       spremnost da drže časove srpskog jezika – građanima koji za to imaju potrebe.                                                                                                                                                                                 l:2

 1. F:47 III 123/1920

Stanbena dozvola Beli (Vojislavu) Tereku (Török Béla) za novopodignutu kuću na Paliću.                                                                                                                                    l:5

 1. F:47 III 124/1920

Stanbena dozvola Žigi Ajzleru (Eisler) za novu vilu na Paliću.                                                                                                                                                                                       l:6,m,s.

 1. F:47 III 125/1920

Odluka sa dozvolom za gradnju kuće Kalmanu Mesarošu, na Ludaš pusti.                                                                                                                                                           l:3,m

 1. F:47 III 210/1920

Odluka sa dozvolom firmi  Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d. za podizanje     službene zgrade u Segedinskim vinogradima.                                                                                                                                                                                                           l:4,m,s.

 1. F:47 III 211/1920

Žalba Jevrejske crkvene opštine na nepravilnosti kod gradnje zgrade Lipota Ingusa, njihovog    neposrednog suseda.                                                                                    l:3,m.

 1. F:47 III 231/1920

Spor  vlasnika zgrade na senćanskom putu – Kalora Matkovića i Aleksandra Franka, koji    je iznajmljuje, i tamo se bavi proizvodnjom kvasca, zbog toga što ga vlasnik optužuje za narušavanje građevinske sigurnosti zgrade  nepravilnim instaliranjem  mašina i postrojenja.                                                                                                                              l:20,m,s.

 1. F:47 III 249/1920

Molba Božidara Pekovića da dobije dozvolu za postavljanje kioska na trgu na kraju Štrosmajerove ulice, odbijena.

Prilog: situacioni plan tog trga i okolnih ulica.                                                                                                                                                                                           l:5

 1. F:47 III 251/1920

Odluka sa dozvolom firmi “Subotička tvornica koža d.d.” za podizanje “slagališta” na        lokaciji pored segedinske pruge.                                                                                                                                                                                                                                      l:5,m,s.

 1. F:47 III 297/1920

Odluka da Vilmoš Konen  mora izvršiti popravke na svojoj najamnoj zgradi u Karadžićevoj 24, zbog žalbe stanara Janoša Zarupke na loše uslove stanovanja.                                                                                                                                                                       l:8

 1. F:47 III 300/1920

Molba Halbor Jožefa za izdavanje građevinske dozvole za podizanje salaša na Šebešiću.                                                                                                                                              l:3,m,s.

 1. F:47 III 306/1920

Odluka da Vilmoš Konen mora izvršiti popravke na svojoj najamnoj zgradi u Karadžićevoj 24. ponude građevinskih izvođača za izvođenje radova i saglasnost Konena da pristupi radovima.                                                                                                                                 l:18,m,s.

 1. F:47. III 350/1920

Izveštaj gradskog inženjerskog odeljenja  Građevinskoj direkciju u Novom Sadu, o   građevinskoj delatnosti u Subotici tokom 1920. godine. Novosagrađenih kuća – 35, itd.                                                                                                                                                l:2

 1. F:47. III 357 /1920

Građevinska dozvola Augustu kolamanu za podizanje kuće u Tavnkutu. l:2

 1. F:47. III 359/1920

Građevinska dozvola Mihajlu Goldneru za podizanje kuće i radionice u VI krugu.                                                                                                                                                l:6

 1. F:47. IV 8/1920

Molba francuskog državljanina Luja Rosara (Luis Rossard) za prijem u subotičku zavičajnu  vezu.   l:10, fr,s.

 1. F:47. IV 191/1920

Molba Boriške Nađ ( Nagy Borbála), kćerke bivšeg generala Akoša Nađa, za izdavanje uverenja o zavičajnosti. Odbijena uz obrazloženje da jedino želi spasiti svoje imanje od 250 k.j. na Verušiću od udara agrarne reforme..                                                                                                                                                                                                                     l:39,m,s.

 1. F:47. IV 474/1920

Molba udovice i kćerke Ištvana Ivanjija  za izdavanje uverenja o zavičajnosti radi mogućnosti    doputovanja u Suboticu. Izdato im je traženo uverenje.                                                                                                                                                                                                  l:3,m.

 1. F:47. IV 566/1920

Odluka o izdavanju uverenja o zavičajnosti dr Dušanu Petroviću.                                                                                                                                                                                      l:4

 1. F:47. I 4/1921

Raspis Senata o načelima agrarne reforme. Dopis Poljoprivrednog udruženja Bačbodroške županije o načinu sprovođenja agrarne reforme.                                                                                                                                                                                                      l:16

 1. F:47. I 6/1921

Dopis Ministarstva unutrašnjih dela sa overenim prepisima zapisnika sednica lokalne skupštine –      Proširenog Senata, 12.1.1920, 31.1.1920, 24.3.1920, 31.5.1920, 29.7.1920, 18.9.1920,   22.11.1920. godine.                                                                                                                                                                                                                                      l:38

 1. F:47. I 8/1921

Dopis Direkcije državne statistike za molbom da se ispuni obrazac Spisak naseljenih mesta. Odgovor da pod upravu Slobodnog kraljevskog grada Subotice spadaju i okolna          naseljena mesta: Ludaš, Istočne ugarnice, Zapadne ugarnice, Tavankut, Šandor, Kelebija, Tompa, Šebešić, Žednik, Verušić, Zobnatica, Pavlovac, Đurđin, Radanovac, Palić, Majšanski vinogradi, Bajski vinogradi, Halaški vinogradi, Segedinski vinogradi, Bucka  vinogradi.                                                                                                                                                                         l:6

 1. F:47. I 19/1921

Senatska odluka da se ime  hotela Sloboda promeni u Beograd,  te da se Zemunski put nazove Beogradski put“.

l:6

 1. F:47. I 20/1921

Odgovor na dopis Direkcije pošta da na području Tavankuta ima 10 380 stanovnika.                                                                                                                                                        l:1

 1. F:47. I 21/1921

Periodični izveštaji, gradonačelnički i pojedinih gradskih odeljenja, veterinarskog, zdravstvenog,  finansijskog i policijskog, o stanju gradske uprave, od decembra 1920. do novembra 1921.    godine.

l :71

 1. F:47. I 68/1921

Prepis zapisnika sednice Proširenog Senata od  25. maja 1921. godine i Odluke Ministarstva             unurašnjih dela o imenovanju 200 novih članova toga tela, proporcionalno prema             rezultatima parlamentarnih izbora.                                                                                                                                                                                                                      l:6

 1. F:47. I 69/1921

Molba Grka Periklesa Hariadisa (sa adresom Bajski put 10) za prijem u zavičajnu vezu.                                                                                                                                                   l:3

 1. F:47. I 73/1921

Dopis Županisjkog agrarnog ureda sa pozivom da Senat odredi građevinskog stručnjaka –   veštaka  koji bi iučestvovao u radu Komisije za procenu zakupnine za zgrade na posedima veleposednika u Zobnatici, u kojima su smešeni kolonisti.                                   l:1

 1. F:47. I 74/1921

Odgovor Senatu grada Sombora da u Subotici postoje dva vatrogasna društva, gradsko i     dobrotvorno.  l:1

 1. F:47. I 83/1921

Odluka o dozvoli obavljanja privatne advokatske prakse gradskom nadodvjetniku dr           Dragutinu Stipiću.                                                                                                         l:7

 1. F:47. I 115/1921

Predlog Senata iz 1926. godine za regulisanje pitanja vezanih za 16 906 jutara gradskog        zemljišta pripalog Mađarskoj nakon povlačenja granične linije, da Mađarska preuzme sve            dugove             vezane za tu zemlju.                                                                                                                                                                                                                                  l:17

 1. F:47. I 149/1921

Prepis senatske odluke o obeležavanju trogodišnjice ulaska srpske vojske u Suboticu i          štampani predlog i obrazloženje da se taj događaj “zapisnički ovjekovječi”.

l:6

 1. F:47. I 157/1921

Odgovor osiječkim gradskim vlastima da je Bačolmaš ostao u Mađarskoj i nakon povlačenja    granice, Trianonskim ugovorom.    l:2

 1. F:47. I 162/1921

Tekst telegrama – čestitke Senata, povodom slave Paje Dobanovačkog, Velikog župana. l:1

 1. F:47. I 163/1921

Obaveštenje – odgovor Velikom županu, da Senat nije primio ni jedan  opcioni zahtev za   Austriju. l:1

 1. F:47. I 167/1921

Dopis novinara Lazara Stipića sa obaveštenjem da istupa iz članstva Proširenog Senata.

l:2

 1. F:47. II 1/1921

Molba Nikole Matkovića  profesora gimnastike za ustupanje gimnastičke sale Građanske      škole za održavanje časova mačevanja i gimnastike u njoj.

l:1

 1. F:47. II 4/1921

Odluka o ustupanju sale pozorišta dana 16.1.1921. godine Subotičkom diletantskom             društvu, na molbu supruge Franje Piča.

l:3

 1. F:47. II 39/1921

Molba Uprave Državne više trgovačke škole da se tu školsku instituciju obezbedi     odgovarajuća zgrada, pošto postojeća ne zadovoljava potrebe za smeštaj 300 učenika.

l:3

 1. F:47. II 40/1921

Molba direktora  Državne više trgovačke škole g. Popovića da mu se obezbedi stan.                                                                                                                                            l:3

 1. F:47. II 43/1921

Imenovanje Ive Vuletina za upravnika osnovnih škola.   l:2

 1. F:47. II 59/1921

Molba pozorišta Panonija iz Pečuja da im se omogući gostovanje od 4 do 6 nedelja u           Subotici. Odbijena.   l:5

 1. F:47. II 67/1921

Postupak povodom žalbe članova Jevrejske veroispovedne opštine dr Simeona Singera i     drugova, na odluku o izboru I rabina Mojsija Dojča (Deutsch) i II rabina Josipa Geršona (Gerson).   l:33,m,s.

 1. F:47. II 69/1921

Molba Aleksandra Dabovskog, ruskog generala predstavnika ruskog vojnog izaslanstva u KSHS za oprost školarine u Muzičkoj školi za njegovog sina. Odbijena.   l:3

 1. F:47. II 71/1921

Izveštaj gradonačelnika o poseti umetničkoj izložbi u Somboru, gde su gradski funkcioneri kupili jednu sliku – portret regenta Aleksandra, autora Paje Jovanovića. Senatska odluka   da se za tu svrhu odobri isplata 8000 dinara, koliko je plaćena slika. l:8

 1. F:47. II 75/1921

Odluka o ustupanju pozorišta Dobrotvornoj zajednici Bunjevaka i Katoličkom divojačkom   društvu radi održavanja koncerta čiji je prihod  namenjen u korist ruskihh izbeglica. l:3

 1. F:47. II 87/ 1921

Molba Jugoslovenskog atlet. društva Bačka za ustupanje dela zemljišta pored Kalvarije radi izgradnje modernog igrališta, pošto je zemljište gde se sada nalazi teren izuzetno loše, podvodno, i davanje dozvole za izgradnju tribina u slučaju da se odobri korištenje tog novog terena na 20 godina. Senatska odluka ( 154 P.S. 8136/1921) da se molba skine sa dnevnog reda pošto društvo nije podnijelo tačne i konkretne nacrte o građenju  igrališta.                                                                                                                                                              l:8

 1. F:47. II 88/1921

Predlog Aleksandra Mikića za sastav Okružnog školskog odbora, na osnovu dopisa Ministarstva unutrašnjih dela. Imenik članova Mesnog školskog odbora iz 1921/22 godine.                                                                                                                                          l:7

 1. F:47. II 96/1921

Odluka o ustupanju vestibila Gradske kuće radi držanja protubolševičke izložbe na molbu pukovnika Jakova Lisova.                                                                                 l:2

 1. F:47. II 113/1921

Molba ruskog izbeglice Valerijana fon Remera, koji je otvorio privatnu umetničku školu,  da je preuzme Grad i utemelji kao Subotičku gradsku umetničku školu a njega postavi za    direktora. Odbijena, pošto gradske vlasti ne mogu više da preuzimaju nikakve obaveze na     planu školstva.     l:2

 1. F:47. II 115/1921

Molba dr Ive Šercera upravnika Doma za trahomatičnu decu da se obezbedi 40 skamija     i    pozitivna odluka o tome.    l:2

 1. F:47. II 153/1921

Molba Vilme Citler za upotrebu pozrišta radi držanja koncerta. Odbijena pošto je priloženi program  ocenjen kao neodgovarajući jer je sadržavao pretežno nemačke vokalne i instrumentalne kompozicije. Predloženo je da polovinu programa čine slovenske kompozicije.                                  l:2

 1. F:47. II 158/1921

Obračun Subotičkog diletantskog društva o prihodima  za pozorišne predstave održane 1.i 2.10.1920. godine. Od ukupnog prihoda – 13 612 kruna, čisti ostatak je 3434 krune.                                                                                                                                                l:17

 1. F:47. II 159/1921

Odluka o ustupanju pozorišta Sportskom društvu R.A.D. ( pre S.A.N.D.) u cilju organizovanja prevenstva Subotice u hrvanju.                                                     l:2

 1. F:47. II 160/1921

Odluka da se oprosti porez na ulaznice u slučaju da koje od naših pozorišnih društava gostuje tokom novembra 1920. godine u gradu. Pozorišni odbor je planirao da se odigra  30 – 40 predstava u tom terminu.                                                                                             l:2

 

 

 

 

BELEŠKE:

[1]) Sumarnim inventarom se u arhivistici naziva naučno-informativno sredstvo, popis svih inventarnih jedinica; knjiga, arhivskih kutija, fascikula, svežnjeva i slično,  u pojedinom fondu, sa njihovim osnovnim karakteristikama. On nastaje kao rezultat poslova na sređivanju fonda. Detaljniji su analitički inventari koji treba da daju kratak pojedinačni sadržaj i spoljašnje karakteristike svakog sačuvanog predmeta.  U fondu F:047. Gradskog Senata analitičkim inventarima su obrađena odelenja: Veliki kapetan (1919. – 1931.), Ekonomsko odelenje (1919. – 1929.), Gradski fizikat (1919. – 1941.), Ured velikog beležnika (1919. – 1924.).

[2]) U predmetu F:47 I 82/1920 je reč o povišenju gradskih pristojbi.

[3]) Istorijski arhiv Subotica (dalje IAS), F:47 I  13/1920

[4]) IAS, F:47. I  22/1919

[5]) IAS, F:47. I 18/1919

[6]) Na pr. F:47 I  48/1920. Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela ( 25.4. 1920.) o postavljenju dr Vranje Sudarevića umesto dr Stipana Matijevića, na mesto gradonačelnika sa županskim pravima.

[7]) IAS, F:47 I 36 /1919

[8]) IAS, F:47 II  106/1919

[9])   Franz Mayer je bilo njegovo pravo ime koje menja 1919. godine. Rođen je 29. IV. 1890. u Dubrovniku. Bio je rimokatolik.  Od maja do novembra 1924. zauzima položaj Velikog kapetana, da bi sa tog mesta postao Veliki beležnik i v.d. gradonačelnika.