Subotica, pijaća voda, bunari (1927-1934)

Subotica nije imala vodovodnu mrežu u međuratnom periodu. Snabdevanje stanovništva pijaćom vodom vršilo se sa arteških bunara ili običnih kopanih bunara. Bogatiji su imali sopstvene, privatne bunare (150 komada) a siromašniji su bili upućeni na javne – ulične (50  komada). To su podaci iz izveštaja Inžinjerskog ureda iz 1927. godine. U 1934. godini bilo je 65 uličnih bunara.

bg-stari-bunari_620x0
ilustracija zaprljanog bunara

Otvoreni bunari su bili podložni ruiniranju i prljanju, tražili su stalne popravke, održavanje, dezinfekciju…itd. 

47 1489 V pov 5 1927
IAS, F: 47.1489. pov. 5/1927

Ilustrativan je primer kada gospodarski senator  izveštava da je u bunar koji se nalazi u dvorištu Halaške carinarnice  upala jedna mačka i da se tamo u smrdila i dala se u razlaz.

47 1500 1981 1923

Bunari tj. voda iz njih su bili stalni potencijalni izvor zaraznih bolesti. Tako je 1923. u bunaru u Masarikovoj ulici otkriven bacil tifusa!

F47 1501 2677 1923 BAKTRIJE

bunar 1884

Gr1329 927 Bunar
IAS, F:47. Gr. 1329/1927
nacrt bunara
IAS, F:47. Gr. 114/1925

Po izveštaju koji je sastavio ing. Kosta Petrović šef Gradskog građevinskog odelenja, o vodovodu i bunarima, saznajemo da je “…iza Trahomatičnog doma”  “izbušen arteški bunar dubok 200 metara”. To je “predradnja, prva etapa” za uspostavu vodovodne mreže.  Planiralo se povezivanje tog bunara sa tornjem Gradske kuće, gde bi se nalazio rezervoar.

pov 3 1929

spisak 47 1489 pov 5 1933
spisak sa adresama 65 javnih bunara

1928 Subotica dobra

karta sa bunarima
karta sa označim mestima gde su javni bunari