Istina, novine iz 1922. i 1923.

            ISTINA 1922 Istina, politički list, čiji se prvi broj pojavio sa samo  četiri stranice 12. XII 1922. a zadnji 15. IV 1923. godine.

Glavni i odgovorni urednik bio je poznati subotički novinar Lazar Stipić. Tiskan je u tiskari Etelke Rajčić. Izlazio je dva puta tjedno, prvo srijedom i subotom, a zatim nedeljom i četvrtkom

U  početku 1923. godine se javlja i sa tekstovima na mađarskom, pa mu je do kraja veljače i naslov dvojezičan Istina, Igazság.

Iz Stipićevog članka pod nazivom Moj program, u prvom broju, vidi se zacrtani profil kojeg bi ova novina trebalo da slijedi. A njegova je osnova da se radi na snaženju „čistog, poštenog i iskrenog” jugoslavenskog nacionalizma, prevazilaženju sve uočljivijih i većih političkih razmimoilaženja između Bunjevaca i Srba, ali isto tako i na zastupanju socijalnih interesa najširih slojeva, pogotovo  u procesu agrarne reforme.

Lutanja i laviranja idealiste Lazara Stipića u tim godinama, koji od bivšeg urednika Nevena, postaje izdavač i vlasnik lista sa ambicijama da širi jugoslavenstvo, slično njegovom ranijem pokušaju s listom Narod  koji je zatupao Demokratsku stranku, a od pristaše socijalisitičke partije završava kao član radikalske Zemljodilske kasine i urednik njihovih novina Zemljodilac, odslikavala je i njegova Istina. U poslednjem broju se pozdravlja tzv. Markov protokol, sporazum radikala sa federalističkim blokom, s nadom da je to pravo rješenje.

 

 

Izvor: HAS, F:47. Gradonačelnik 1592/1922

Lit: Dr Dušan Popov, Srpska štampa u Vojvodini 1918-1941, Novi Sad 1983.

Kolozsi Tibor, Szabadkai sajtó (1919-1945), Novi Sad 1979.