O Paliću

Iz analitičkih opisa o Paliću:

 

F:47.1373. F: 047. XV 3/1922

 

F: 047. XVI 5/1922

 1. Milivoje Todorović žali se Senatu na neosvetljene ulice Palićkih vinograda,

sigurnosnu službu i optužuje glavnog inženjera Kostu Petrovića da je izvršio promene

regulatorne osnove Palićkih vinograda, Senat razmatra njegove pritužbe i donosi odluke.

l: 11, srp.

 

F: 047. XVIII 14/1922

 1. Predračuni za popravak gradskih zgrada na Paliću (staklarski, limarski, tesarski,

vodoinstalaterski radovi…) za 1922/1923. godinu.

l: 63, srp.

 

F: 047. XVIII 3/1923

 1. Upravitelj Palića Ilija Lepedat 13.1.1923. god. izveštava Senat da je izdao

stan za 150 dinara mesečno ruskom izbeglici Josifu Bandariku. Dr Lazar Oršić

predlaže Senatu da se povisi kirija ruskim izbeglicama koji stanuju na Paliću u

zgradi gradske Ekonomske škole. Senat to prvo prihvata, ali posle na njihovu

žalbu snižava najamninu. U 1924. god. žali se Kiril Boljšov da ne može plaćati

povećanu kiriju. U 1928. god. Aleksandra Belejov se iselila iz stana u toj zgradi i

ukida joj se zakupnina, a tri godine ranije iselio se i Jovan Krnjac. Zgrada bivše

ekonomske škole se u 1931. god. (Mamužićeva aleja br. 27 na paliću) predaje

Senatu u lošem stanju za školske potrebe iako još te godine zgrada ima stanare.

Dogovoreno je da Mesni školski odbor izvrši adaptaciju zgrade.

l: 47, srp.

 

F: 047. XVIII 18/1923

 1. Inžinjerski ured predlaže Senatu da se izvrše popravke u kupalištu Palić za

130.000 dinara, te da se raspiše licitacija za poslove, Žigmond Štern (Stern

Zsigmond) radi molerske poslove, Mijo Gabrić radi na premeštaju javnog nužnika,

Mihajlo Pletl radi krovopokrivačke poslove, Matija Slezak pravi 40 klupa za park,

Geza Šimonji radi limarske i vodoinstalaterske poslove, Lipota Medak bravarske

poslove. Radovi se obavljaju na hotelima, kupkama, paviljonima, kupatilima,

bunarima, stanovima, ogradama itd.

l: 41, srp.

 

F: 047. XVIII 47/1923

 1. Na zahtev Ministarstva narodnog zdravlja iz Novog Sada Uprava kupališta

Palić šalje izveštaj o banjskoj sezoni u 1923. god.

l: 5, srp.

 

F:47.1378. F: 047. XV 1/1924

 

F: 047. XVIII 11/1924

 1. Senat naređuje potrebne popravke kupališta Palić pre sezone. Trebaju se

ofarbati ženska svlačionica i hotel sa trskom na Paliću. Firma Ivana Farkaša i

Špicera dobija posao farbanja, Miško Pandžić (Pančić) nabavlja materijal za letnju

šatru Mali gostione, a šivenje iste šatre povereno je Henriku Fišeru. Zidarski i

tesarski radovi izvode se pod nadzorom Vince Franciškovića i Đure Slezaka.

l: 54, srp.

 

 

F: 047. XVIII 46/1924

 1. Rešenjem Ministarstva unutrašnjih dela umesto Lazara Oršića dužnost

upravitelja kupališta Palić preuzima Aleksandar Rajčić za godišnji honorar od

6000 dinara.

l: 2, srp.

 

F: 047. XVIII 47/1924

 1. Senat odgovara firmi Charlesa B. Modaniela da će biti određena licitacija za

korišćenje (zakup) Palića kada će o svemu dobiti podrobne podatke.

l: 1, srp.

 

F:47.1382. (F: 047. XVI 3/1925-

 

F: 047. XVIII 10/1925

 1. Senat usvaja samo neke predloge člana proširenog Senata dr. Jovana Manojlovića

o reformama u banji Palić. Odbacuje predlog o preinakama u Velikoj gostioni, jer bi po

predračunu inžinjera Štrasburgera to iznosilo 43500 dinara. Prilože se nacrt za preinaku u

Velikoj gostioni na Paliću.            list: 5, srp.

 

F: 047. XVIII 23/1925

 1. Na temelju izveštaja Inžinjerskog ureda Senat naređuje opravku gradskih zgrada,

kanala i jezerske obale na Paliću. Firma Sekelj i Vujković isporučuje tepih. list: 4, srp.

 

F: 047. XVIII 38/1925

 1. Inžinjerski ured 18. 4. 1925. god. sačinjava tehnički opis i generalni predračun

radova koji bih se morali izvesti u kupalištu Palić, senator Koloman Hofman u ime

Ekonomskog odeljenja grada Subotice izdaje uslove zakupa kupališta Palić 10. 12. 1925.

god. Kupalište i jezero Palić izdaje se 1927. god. na desetogodišnji zakup firmi

„Subotička električna železnica i osvetljenje d.d.“ list: 40, srp.

 

F: 047. XVIII 57/1925

 1. Subotička električna železnica i osvetljenje predlaže Senatu da zakupe banju

Palić, jer im je u interesu njegov napredak, kao i korist od tramvaja. Senat konstatuje da

će biti održana licitacija za zakup kupališta Palić. list: 2, srp.

 

 

F: 047. XVIII 62/1925-1926

 1. Senat donosi odluku 16. 11. 1925 god. o promeni zastarelog statuta kupališta

Palić sa određivanjem spoljašnjeg i unutrašnjeg reona kupališta. O tome izveštavaju

Ministarstvo narodnog zdravlja i od njih traže saglasnost. Ali Ministarstvo prvo traži stari

statut, mišljenje gradskog fizika, a onda i stručno mišljenje eksperta. Senat ističe da ne

može snositi troškove eksperta kojeg bi poslao Ministarstvo. Doneta je i odluka da Palić

nije banja pošto voda nije ni lekovita ni mineralna, već da je Palić oporavilište

(letovalište). list: 14, srp.

 

F:47.1383. F: 047. XV 1/1926

 

F: 047. XVI 119/1926-1929

 1. Zakupnik Štrand „kupatila“ (kupališta) na Paliću Jaša Čović moli Senat za

besplatnu dostavu kamena za osiguranje obale jezera, što mu je i odobreno. Zapisnik o

komisijskom pregledu Štrand kupališta sastavlja se 4. 4. 1928. god. sa zatečenim

nedostacima. Sledi izveštaj i Inžinjerskog odelenja. Senat donosi odluku sa popisom

poslova koji se moraju obaviti da se kupalište dovede u red (npr. zamena crepova, trulih i

polomljenih dasaka, stubova i sl.) Te poslove mora obaviti zakupnik Jaša Čović, a

postavljeni rok za te radove je 15. 5. 1929. god. list: 18, srp

 

 

F: 047. XVIII 2/1926

 1. Podgradonačelnik upućuje Senatu dopis 16. 1. 1926. god. kojim ih obaveštava da

je Svetska policijska liga u Beču ponudila da se reklama za kupalište Palić nađe u

njihovom almanahu. Senat o tome ne raspravlja jer je Palić pod zakupom. list: 1, srp.

 

F: 047. XVIII 18/1926

 1. Senat odobrava molbu Jaše Čovića, zakupnika Štrand kupališta na Paliću da

premesti ulazna vrata „preko od velikog mola Štranda“.

list: 3, srp. F: 047. XVIII 2/1921

 

 1. Inženjerski ured izveštava Senat o potrebi temeljite popravke parnih kotlova na

Paliću i njihovom ponovnom uziđivanju. Radovi se poveravaju zidarskom majstoru

Antunu Zvekanovu. l: 33, srp. Mađ

 

F: 047. XVIII 36/1926-1927

 1. Senat odobrava prodaju sladoleda „šećerdžijama“ Abduraimu Hamzi i Sinanu

Ahmetovića na Paliću uz određene godišnju zakupninu. U 1927. god. molbu za rad im

odbijaju jer je kupalište Palić tada zakupljeno. list: 8, srp.

 

F: 047. XVIII 49/1926

 1. Komesar Dušan Tadić u ime Gradske policije Subotica-Palić podnosi zvaničnu

prijavu o lošem higijenskom stanju male povremene pijace kod zadnje tramvajske stanice

na Paliću i predlaže mere za poboljšanje toga stanja. list: 2, srp.

 

 

F:47.1386.

F: 047. XV 301/1927

 

 

F: 047. XVIII 2/1927

 1. Zakupni ugovor između grada kojeg zastupa gradonačelnik Dragoslav Đorđević i

firme Subotička električna železnica i osvetlenje d.d. koju zastupaju direktor Georg H.

Šelens (Schellens) i prokurista Josip Hajblajn (Heiblein) o zakupu Velike gostionice na

Paliću. list: 1, srp

 

 

F: 047. XVIII 7/1927-1931

 1. 859. Subotička električna železnica i osvetlenje d.d. predlaže montiranje javnog

električnog osvetlenja na Paliću, ali Senat to najpre odbija zbog nedostatka sredstava.

Zato Subotice oformili komisiju od uglednih Palićana u sastavu: dr Amdra Andrejević, dr

Mirko Ivandekić, Kosta Novaković, Bertalan Karšai, Đula Vali, dr Lazar Orčić i Adam

Gutvajn (Gutwein). Ta komisija ustanovljuje da je potrebno montirati 102 sijalice za

osvetlenje Palića. Senat je prihvatio taj izveštaj i Subotička električna železnica i

osvetlenje d.d. je montirala te sijalice šta se konstatuje zapisnički 28. 7. 1927. god. list: 51, srp.

 

 

F: 047. XVIII 10/1927

 1. Senat pristaje da se vrati jamčevina bivšim zakupnicima Velike gostione na Paliću

Alojziju Malagurskom i drugovima jer je Subotička električna centrala zakupila Palić od

 1. 4. 1927. god. list: 2, srp.

 

 

F: 047. XVIII 14/1927-1929

 1. Prošireni senat ne dozvoljava Subotičkoj električnoj železnici i osvetlenju d.d. zakup

prava lova na Palićkom jezeru. Ipak, za sezonu 1927/28. god. ta firma je za lov na

Palićkom jezeru ubrala 8800 dinara. Ta cifra uplaćuje se u gradsku blagajnu. list: 19, srp.

 

F: 047. XVIII 15/1927

 1. Na molbu inženjera Milana Manojlovića i predlog Gradskog senata Direkcija

državnih železnica odlučuje da uredi zemljište oko stanice Palić. list: 7, srp.

 

F: 047. XVIII 16/1927

 1. Senat dozvoljava zakupniku Palićkog kupališta firmi Subotička električna železnica

i osvetlenje d.d. da na Paliću sagradi cvećaru u parku kupališta. list: 2, srp.